31.3.14

ΟλΣτΕ 1116/2014: PSI


ΣτΕΟλ 1116/2014

Απόρριψη αίτησης ακύρωσης των διατάξεων που προβλέπουν και ρυθμίζουν την ανταλλαγή τίτλων εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου, τους οποίους κατείχαν ιδιώτες πιστωτές με νέους τίτλους, προκειμένου να μειωθεί ο δημόσιο χρέος (PSI). Απόρριψη αιτίασης ότι η προσβαλλόμενη ΠΥΣ δεν φέρει νόμιμη αιτιολογία ως προς την υπαγωγή των τίτλων των φυσικών προσώπων στις ρυθμίσεις του πρώτου άρθρου του ν. 4050/2012 (Αντίθετη μειοψηφία, σύμφωνα με την οποία η υπερβολική ευρύτητα του όρου «τίτλος» και η εντελώς άνευ ορίων και χωρίς θέσπιση οποιουδήποτε κριτηρίου διακριτική ευχέρεια που αναγνωρίζεται στην Διοίκηση με τον «ορισμό» της εννοίας του «επιλέξιμου τίτλου» αντίκεινται στο Σύνταγμα). Απόρριψη αιτίασης ότι κατά τον χρόνο έκδοσης των τίτλων δεν είχαν θεσπισθεί νομοθετικώς ή συμφωνηθεί ρήτρες τροποποίησής τους και ότι δεν είναι κατά το Σύνταγμα επιτρεπτή η παραβίαση από το Ελληνικό Δημόσιο των όρων των τίτλων αυτών. Κρίθηκε ότι η επιδίωξη, με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4050/2012, μιας επαναδιαπραγμάτευσης μέρους του δημοσίου χρέους [του οφειλόμενου στον Ιδιωτικό Τομέα (Private Sector) χρέους] που αναμενόταν να έχει θετική έκβαση, δεν αντιβαίνει στα άρθρα 5 και 25 παρ. 1 Συντ. και στις αρχές του Συντάγματος, του Ενωσιακού Δικαίου και της ΕΣΔΑ (Αντίθετη μειοψηφία). Κρίθηκε ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος υποβολής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προδικαστικού ερωτήματος επί των ζητημάτων που τίθενται με τις διατάξεις των ν. 4046/2012 και 4050/2012 (Αντίθετη μειοψηφία). Απόρριψη αιτίασης ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις θίγουν περιουσιακής φύσεως δικαιώματα που προστατεύονται με το άρθρο 17 Συντ. και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (Αντίθετες μειοψηφούσες απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες: α) στην έννοια της προστατευομένης ιδιοκτησίας, περιλαμβάνονται και τα ενοχικά περιουσιακά δικαιώματα και ειδικότερα οι απαιτήσεις που δύνανται να ικανοποιηθούν και δικαστικώς, όταν καταστούν ληξιπρόθεσμες, β) δεν συντρέχει το, κατά το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου, στοιχείο της δημοσίας ωφελείας για την επίμαχη επέμβαση στην περιουσία των αιτούντων γ) η επίμαχη επέμβαση στην περιουσία των αιτούντων αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας). Κρίθηκε ότι οι προσβαλλόμενη πράξη δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας (Αντίθετη μειοψηφία).


20.3.14

ΟλΣτΕ 986/2014: ΑΝΤΙΣΥΝΡΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Αντίκειται στις αρχές τις ισότητας και της αξιοκρατίας η διάταξη που προβλέπει παρέκκλιση από το γενικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την πρόβλεψη σύστασης θέσεων που θα καταλαμβάνονται μόνο από υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα μέλους πολύτεκνης οικογένειας. Αντίθεση προς τα άρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 16 Συντ. (Αντίθετες μειοψηφίες). Απόρριψη της αίτησης για την ακύρωση της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της παραπάνω αντισυνταγματικής και μη εφαρμοστέας διάταξης, κατά το μέρος της με το οποίο τίθενται περιορισμοί στην διεκδίκηση από αυτούς των επιπλέον θέσεων εισακτέων ειδικών κατηγοριών.
 

ΕλΣυν 140/2014: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΑΓΩΓΗ


  
Η πράξη κανονισμού, ανακαθορισμού ή αναπροσαρμογής σύνταξης προσβάλλεται μόνο με ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων ή με έφεση ενώπιον του Ε.Σ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 1 έτους, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας, αυτή καθίσταται οριστική και απρόσβλητη. Εναρξη της προθεσμίας, αποτελεί, η κοινοποίηση της συνταξιοδοτικής πράξης. Στην περίπτωση που η υπόθεση συνταξιούχου έχει πράγματι κριθεί οριστικά ή τελεσίδικα, είτε γιατί έχει εκδοθεί απόφαση σε ένσταση ή έφεση που αυτός έχει ασκήσει, είτε γιατί παρήλθε άπρακτη η προθεσμία για την άσκηση ένστασης ή έφεσης, τότε η αίτησή του προς το ΓΛΚ, με την οποία αυτός ζητά τον κανονισμό ή την αναπροσαρμογή της σύνταξής του ,έχει το χαρακτήρα, αίτησης επανεξέτασης της υπόθεσής του, λόγω αλλαγής της νομολογίας. Αν η αίτηση επανεξέτασης της συνταξιοδοτικής πράξης γίνει δεκτή, η έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων της πράξης ή απόφασης που θα εκδοθεί, δεν μπορεί να ανατρέξει σε προγενέστερο χρόνο από την πρώτη του μήνα έκδοσής της. Σε περίπτωση που εγείρεται αγωγή με αίτημα είτε την αναγνώριση της υποχρέωσης του εναγόμενου, είτε την υποχρέωση του εναγόμενου, να καταβάλει στον ενάγοντα προσαύξηση επί του ποσού της καταβαλλόμενης σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σύνταξής του, χωρίς όμως να προσδιορίζεται τόσο το ποσό της εκάστοτε καταβαλλόμενης σύνταξης όσο και το συνολικό αιτούμενο ποσό, η αγωγή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης και για το λόγο αυτό απορριπτέα ως απαράδεκτη.


ΣτΕ 88/2013: ΕΦ' ΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος. Πότε είναι συνταγματικώς επιτρεπτή εισαγωγή με νόμο ανωτάτου ορίου στο εφάπαξ βοήθημα και πότε η παροχή αυτή έχει αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το παρεχόμενο από το Ταμείο εφάπαξ βοήθημα έχει αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα και το άρθρο 57 παρ. 3 του ν. 2084/1992 που θεσπίζει περιορισμό του ανωτάτου χρηματικού ορίου στο υπολογιζόμενο ποσό αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 22 παρ. 5 του Συντάγματος. Το σύστημα υπολογισμού της παροχής, κατά το μέρος που προβλέπει συνυπολογισμό χρόνου υπηρεσίας μέχρι 32 έτη, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα. Εσφαλμένη αντίθετη κρίση της προσβαλλόμενης απόφασης. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την αριθμ. 894/2008 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών). Όμοια η υπ΄ αριθ. 89/2013 απόφαση ΣτΕ.

18.3.14

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

284/2011 ΔΕΦ ΑΘ
 
 (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Φόρος κληρονομίας. Χρόνος γένεσης της σχετικής υποχρέωσης. Προσδιορισμός της αξίας των κληρονομιαίων αντικειμένων, ιδίως εάν είναι ακίνητα. Ανακρίβεια δήλωσης. Πότε μια δήλωση δεν θεωρείται ανακριβής, οπότε δεν επιβάλλεται φόρος. Κρίση ότι από την έναρξη ισχύος του ν. 2523/1997 σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης φόρου κληρονομίας επιβάλλεται μόνον πρόσθετος φόρος και όχι πρόστιμο, το οποίο επιβάλλεται μόνον στην περίπτωση που δεν προβλέπεται επιβολή πρόσθετου φόρου. Η ρύθμιση αυτή έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται και επί των κατά το χρόνο ενάρξεως ισχύος του εκκρεμών υποθέσεων. Περιστατικά.

ΣτΕ 676/2014: ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
Απόφαση Φαρμακευτικού Συλλόγου περί καθορισμού ωραρίου εφημεριών και στη συνέχεια τροποποίηση της εν λόγω απόφασης με νέα, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η λειτουργία στην πόλη της Καρδίτσας δύο φαρμακείων εικοσιτετραώρου εφημερίας τις ημέρες Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, χωρίς όμως να προκύπτει η συνδρομή των εξαιρετικών λόγων που δικαιολογούν κατά το νόμο την επάνοδο του Συλλόγου και την τροποποίηση της εν λόγω απόφασής του πριν από την παρέλευση έτους από της εκδόσεώς της και μάλιστα χωρίς να τηρείται κατά τις ημέρες αυτές της εβδομάδας η επιβαλλόμενη από τον νόμο διάκριση μεταξύ διημερευόντων και διανυκτερευόντων φαρμακείων. Ακυρωτέο το σχετικό πρακτικό-απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας και η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με την οποία η αιτούσα εντάχθηκε στις εικοσιτετράωρες εφημερίες του Σαββάτου.

ΣτΕ 675/2014: ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Δυνατότητα φαρμακείων να λειτουργούν πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου και των εφημεριών. Δυνατότητα δήλωσης φαρμακοποιών σχετικά με την ένταξή τους στο «διευρυμένο» ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων. Απόρριψη από Φαρμακευτικό Σύλλογο αίτησης ένταξης φαρμακείου στις απογευματινές ώρες της Τρίτης και της Πέμπτης και στην «επικουρική εφημερία του Σαββάτου». Ανεπαρκής αιτιολογία της εν λόγω απόφασης. Κρίθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο Φαρμακευτικού Συλλόγου, που αποτελεί όργανο διοικήσεως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, έχει υποχρέωση συμμορφώσεως και εφαρμογής των κανόνων δικαίου που καθορίζουν τις αρμοδιότητές του και συνεπώς και των διατάξεων εκείνων της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(β)/Γ.Π. οικ. 109282/7.10.2011, από τις οποίες προκύπτει ότι οι δηλώσεις των φαρμακοποιών περί εντάξεώς τους στο «διευρυμένο» ωράριο υποβάλλονται στους τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, από τους οποίους διαβιβάζονται στις οικείες Περιφέρειες για την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης. Λήξη ισχύος προσβαλλόμενης πράξης κατά τον χρόνο συζήτησης της υπόθεσης. Διατήρηση του αντικειμένου της δίκης λόγω του ιδιαίτερου έννομου συμφέροντος της αιτούσας για τη συνέχιση της δίκης.

17.3.14

ΣτΕ 987 - 88/2014 (Ολομ.): Αντισυνταγματικότητα παρέκκλισης από το γενικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμιο εκπαίδευση με την πρόβλεψη θέσεων που καταλαμβάνονται μόνο από μέλη πολύτεκνης οικογένειας

Με τις 987 - 88/2014 αποφάσεις της Ολομελείας του Δικαστηρίου κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 γ΄ περίπτωση ii αα΄ του ν. 2525/1997, όπως ισχύει μετά τις μεταβολές που επέφεραν τα άρθρα 59 παρ. 11 του ν. 3966/2011 και 44 παρ. 2 του ν. 4071/1012, οι οποίες εισήγαγαν παρέκκλιση από το γενικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την πρόβλεψη της σύστασης θέσεων, οι οποίες καταλαμβάνονται μόνο από υποψήφιους που έχουν την ιδιότητα του μέλους πολύτεκνης οικογένειας.

14.3.14

Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1070/ΦΕΚ Β 580/10.03.2014
Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:

   1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15, του άρθρου 16 και της παραγράφου 24 άρθρου 72 ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23.7.2013).

   2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών και του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α'), περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

   3. Τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ Β' 2574) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί «Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

   4. Την ανάγκη καθορισμού των δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση, ο τρόπος επιμερισμού των δαπανών μεταξύ των συζύγων, οι κατηγορίες των φορολογουμένων που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

   5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕπΑνΣτΕ 2/2014: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ


(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Διαθεσιμότητα. Κατάργηση θέσεων. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως ΚΥΑ σχετικά με την κατάργηση 1230 καλυπτόμενων και κενών οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατηγορίας ΥΕ των κλάδων και ειδικοτήτων των οποίων το επιχειρησιακό αντικείμενο είτε έχει εκλείψει, είτε εξυπηρετείται με άλλους, περισσότερο επωφελείς για το Δημόσιο τρόπους. Κατά το μέρος που ασκείται από τον δεύτερο αιτούντα, η κρινόμενη αίτηση δεν έχει αντικείμενο και είναι, ως εκ τούτου, απορριπτέα, εφ` όσον ο εν λόγω εμπίπτει στις κατά το νόμο εξαιρέσεις από τη διαθεσιμότητα. Η προσβαλλόμενη απόφαση, ως κανονιστικής φύσεως οργανωτικό μέτρο, δεν είναι, κατ` αρχήν, δεκτική αναστολής εκτελέσεως, εν όψει και των σκοπών δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι θάλπονται με τη διάταξη του αρ. 90 του ν. 4172/13, λαμβανομένης υπ όψιν και της αναγκαίας προσαρμογής της δημόσιας διοίκησης στη δημοσιονομική συγκυρία. Ενόψει των προβλέψεων του νόμου για την καταβολή μέρους των αποδοχών και την ασφαλιστική κάλυψη των υπαλλήλων που τελούν σε διαθεσιμότητα, δεν συνιστούν εξαιρετικούς λόγους, οι οποίοι θα δικαιολογούσαν την αναστολή εκτελέσεως, τα προβαλλόμενα - χωρίς μάλιστα να συνοδεύονται από στοιχεία αποδεικτικά της οικονομικής τους καταστάσεως - από τους λοιπούς, πλην του δευτέρου, αιτούντες, ότι με τη θέση τους σε διαθεσιμότητα σε εκτέλεση της προσβαλλομένης και την εν συνεχεία βέβαιη απόλυσή τους, θα υποστούν βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως, συνιστάμενη στη στέρηση των μέσων βιοπορισμού τους. Δεν μπορούν να θεωρηθούν προδήλως βάσιμοι οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως. Ειδικώς όσον αφορά το κύρος της διατάξεως του αρ. 90§1 του ν. 4172/2013, τούτο δεν έχει κριθεί με απόφαση της ολομέλειας του Δικαστηρίου ούτε, κατά το παρόν στάδιο εξετάσεως της αιτήσεως παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, δύναται η Επιτροπή Αναστολών να θεωρήσει τη διάταξη αυτή ως προδήλως αντισυνταγματική. Απορρίπτει την αίτηση.
  

ΣτΕ 276/2014: ΚΒΣ-ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ-ΕΚΚΛΗΤΟ (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) ΚΒΣ. Επί επιβολής περισσοτέρων αυτοτελών προστίμων, το εκκλητό κρίνεται χωριστά για κάθε πρόστιμο, ακόμη και καταλογίστηκαν με μία διοικητική πράξη. Ανέκκλητη η απόφαση καθ’ ο μέρος αφορούσε τη μη ενημέρωσης του βιβλίου ταμείου με τις πληρωμές για εξόφληση τόκων δανείων. Οι τηρούντες βιβλία Γ’ κατηγορίας πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά και αναλυτικά καθολικά. Τα αναλώσιμα υλικά καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών κατά είδος. Στοιχεία με τα οποία οι μεταχρονολογημένες επιταγές καταγράφονται στο βιβλίο απογραφών. Στους λογαριασμούς του γενικού και των αναλυτικών καθολικών καταχωρίζονται αναλυτικά οι πωλήσεις των αγαθών τρίτων. Στα τιμολόγια πώλησης δεν περιλαμβάνεται η διαφοροποίηση των πωλούμενων αγαθών σε προϊόντα και εμπορεύματα. Στοιχεία της απόδειξης πληρωμής για την εξόφληση των πιστωτών. Μερικά δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την υπ΄ αριθμ. 2442/2005 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).
  

ΣτΕ 3890/2013 7μ.: ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, οι οποίες ρυθμίζουν ειδικώς την αυτοδίκαιη έκπτωση των υπαλλήλων, χάριν του συμφέροντος της δημοσίας υπηρεσίας, κατά τρόπο αυστηρότερο εν σχέσει προς τις προγενέστερες αυτών διατάξεις του Ποινικού Κώδικα τάσσουν ως μόνη προϋπόθεση της αυτοδίκαιης εκπτώσεως δημοσίου υπαλλήλου από την υπηρεσία την ύπαρξη αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, με την οποία επιβλήθηκε στον υπάλληλο είτε ποινή τουλάχιστον πρόσκαιρης κάθειρξης ή οποιαδήποτε ποινή για πλημμέλημα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 8 παρ. 1 περ. α΄ του Υπαλληλικού Κώδικα, είτε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων χωρίς να ασκεί επιρροή η αναστολή εκτελέσεως της ποινής ή της στερήσεως των πολιτικών δικαιωμάτων, η οποία έχει τυχόν αποφασισθεί από το ποινικό δικαστήριο.

ΣτΕ 3594/2013: ΛΥΣΗ ΕΠΕ-ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η λύση Ε.Π.Ε. επέρχεται αυτοδικαίως με μόνη την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, χωρίς να απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, τυχόν δε απόφαση των εταίρων για αναβίωση συνιστά ίδρυση νέας εταιρείας και, ως εκ τούτου ο κατά τον χρόνο λύσεως της εταιρείας διαχειριστής της ευθύνεται για τα χρέη της από φόρους εισοδήματος και λοιπούς παρακρατούμενους φόρους.

ΣτΕ 3524/2013: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΔΔ ΑΠΟ ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ

Το δικαστήριο της ουσίας που επιλαμβάνεται εκ νέου ορισμένης υποθέσεως κατόπιν αναιρετικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας δεσμεύεται ως προς τα ζητήματα που κρίθηκαν με την απόφαση αυτή και οφείλει να εφαρμόσει τις διατάξεις που κρίθηκαν εφαρμοστέες και δεν μπορεί να αρνηθεί την εφαρμογή τους με την αιτιολογία ότι είναι ανίσχυρες ως αντισυνταγματικές, δεδομένου ότι η εφαρμογή από το Συμβούλιο της Επικρατείας ορισμένης διατάξεως προϋποθέτει αναγκαίως την έστω σιωπηρή κρίση ότι η διάταξη συνάδει προς το Σύνταγμα – τα ανωτέρω δεν αντίκεινται στο άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγματος.

ΣτΕ 2208/2013: Επιστροφή φόρων αχρεωστήτως καταβληθέντων2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται παραδεκτώς η αναίρεση της 952/2008 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς. Με την απόφαση αυτή έγινε εν μέρει δεκτή έφεση του αναιρεσίβλητου Ελληνικού Δημοσίου κατά της 207/2001 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, εξαφανίσθηκε η απόφαση αυτή, κατά το μέρος που διέτασσε την επιστροφή στην αναιρεσείουσα εταιρεία ειδικού φόρου καταναλώσεως μπανάνας, ποσού 28.233.700 δραχμών, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, και απορρίφθηκε κατά το μέρος αυτό σχετική προσφυγή της αναιρεσείουσας. Με την πρωτόδικη απόφαση είχε αντιθέτως, γίνει δεκτή η προσφυγή, και είχε διαταχθεί, κατόπιν αυτού, η επιστροφή του εν λόγω φόρου, ως αχρεωστήτου.

13.3.14

ΕΣ 1/2014: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο έλεγχος του παρόντος Κλιμακίου εκτείνεται επί του συνόλου των πράξεων που συνθέτουν τη διαδικασία επιλογής του αναδόχου και απολήγουν στην προς υπογραφή σύμβαση, διατυπώνεται δε αρνητική κρίση και κατά συνέπεια κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης, μόνο στην περίπτωση που διαπιστωθούν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες αυτού (σχεδίου σύμβασης), καθώς και των πράξεων της προηγηθείσας διαδικασίας ανάθεσης. Ως ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες νοούνται εκείνες που συνίστανται σε παραβίαση των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού και της διαφάνειας, καθώς και των διατάξεων περί προστασίας του περιβάλλοντος ή εκείνες που συνεπάγονται βλάβη του δημοσίου συμφέροντος. 


ΣτΕ 376/2014: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Το αρμόδιο δικαστήριο δύναται, εάν αυτό δεν επετεύχθη κατά την ενώπιον των διοικητικών οργάνων διαδικασία, να παρεμβαίνει διορθωτικώς στη σύμβαση, καθορίζοντας ακόμη και κατά παρέκκλιση από τα συμφωνηθέντα, την παροχή και την αντιπαροχή, όταν αυτό επιβάλλεται από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, στις περιπτώσεις, δηλαδή, εκείνες, κατά τις οποίες συντρέχουν απρόβλεπτες συνθήκες, καθιστούν την παροχή που οφείλεται από έναν από τους αντισυμβληθέντες υπερμέτρως επαχθή και μάλιστα σε βαθμό που υπερβαίνει τον κίνδυνο, ο οποίος δύναται να αναληφθεί από αυτόν, συμφώνως προς με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη12.3.14

ΣτΕ 5022/2012: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ-ΜΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
ΣΤΕ 5022/2012

 
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Διοικητικές συμβάσεις. Δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει ο διαγωνιζόμενος. Δεσμευτική η οικεία διακήρυξη. Όταν η αναγραφομένη στην «ενημερότητα πτυχίου» φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του διαγωνιζομένου, αφορώσα το σύνολο των δραστηριοτήτων του, δεν έχει λήξει κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών, δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. Δεν έπρεπε να αποκλεισθεί η παρεμβαίνουσα επειδή δεν συμπεριέλαβε στην προσφορά της υπεύθυνες δηλώσεις για τη φορολογική ενημερότητά της ως μέλους κοινοπραξιών για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης.

10.3.14

ΟλΣτΕ 520/2014: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΚΑριθμός 520/2014 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κ. Μενουδάκος, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ν. Μαρκουλάκης, Γ. Παπαγεωργίου, Ιω. Μαντζουράνης, Αικ. Χριστοφορίδου, Δ. Σκαλτσούνης, Γ. Ποταμιάς, Μ. Γκορτζολίδου, Ε. Νίκα, Ιω. Γράβαρης, Ε. Αντωνόπουλος, Π. Καρλή, Φ. Ντζίμας, Ηρ. Τσακόπουλος, Β. Καλαντζή, Μ. Σταματελάτου, Μ. Παπαδοπούλου, Β. Αραβαντινός, Ό. Ζύγουρα, Κ. Κουσούλης, Κ. Φιλοπούλου, Κ. Πισπιρίγκος, Α. Χλαμπέα, Δ. Μακρής, Τ. Κόμβου, Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή, Σύμβουλοι, Ηλ. Μάζος, Χρ. Σιταρά, Αικ. Ρωξάνα, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Ό. Ζύγουρα και Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή καθώς και η Πάρεδρος Αικ. Ρωξάνα μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.

ΟλΣτΕ 519/2014: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΚΑριθμός 519/2014 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κ. Μενουδάκος, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ν. Μαρκουλάκης, Γ. Παπαγεωργίου, Ιω. Μαντζουράνης, Αικ. Χριστοφορίδου, Δ. Σκαλτσούνης, Γ. Ποταμιάς, Μ. Γκορτζολίδου, Ε. Νίκα, Ιω. Γράβαρης, Ε. Αντωνόπουλος, Π. Καρλή, Φ. Ντζίμας, Ηρ. Τσακόπουλος, Β. Καλαντζή, Μ. Σταματελάτου, Μ. Παπαδοπούλου, Β. Αραβαντινός, Ό. Ζύγουρα, Κ. Κουσούλης, Κ. Φιλοπούλου, Κ. Πισπιρίγκος, Α. Χλαμπέα, Δ. Μακρής, Τ. Κόμβου, Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή, Σύμβουλοι, Ηλ. Μάζος, Χρ. Σιταρά, Αικ. Ρωξάνα, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Ό. Ζύγουρα και Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή καθώς και η Πάρεδρος Αικ. Ρωξάνα μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.

7.3.14

ΣτΕ 839/2014: «Πράσινο φως» για συνέχιση έργων της εταιρείας Ελλληνικός Χρυσός στις Σκουριές Χαλκιδικής

«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για συνέχιση έργων της εταιρείας Ελλληνικός Χρυσός στις Σκουριές Χαλκιδικής: «Πράσινο φως» από το ΣτΕ για συνέχιση έργων της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές Χαλκιδικής

ΟλΣτΕ 27/2014: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


  (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Πολεοδομική νομοθεσία και χρήσεις γης. Ο κοινός νομοθέτης μπορεί να τροποποιεί τις πολεοδομικές ρυθμίσεις εφόσον η νέα ρύθμιση αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως των κατοίκων. Καθορισμός ή τροποποίηση χρήσεων γης και κριτήρια στα οποία πρέπει να στηρίζονται. Η παρ.4 του άρθρου 9 του ν. 3044/2002, κατά το μέρος που επιτρέπει τη χρήση γενικής κατοικίας στην περιοχή όπου ευρίσκεται και το επίδικο εργαστήριο, είναι αντίθετη προς το άρθρο 24 του Συντάγματος, διότι μεταβάλλει το καθεστώς χρήσεων της περιοχής, χωρίς να στηρίζεται σε ειδική μελέτη. Αντίθετη μειοψηφία. Ακυρωτέα η προσβαλλόμενη απόφαση του Νομάρχη, με την οποία ανακλήθηκε η απόφαση διακοπής λειτουργίας του εργαστηρίου της παρεμβαίνουσας και της χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης. Η αίτηση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την υπ΄ αριθ. 1561/2011 απόφαση του ΣτΕ.

 

ΣτΕ 174/2014: ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΓΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ


 (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Διοικητικές συμβάσεις. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του ΟΓΑ και ιδιωτικού φορέα περιθάλψεως, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού Νοσοκομειακής Περιθάλψεως ασφαλισμένων, έχει χαρακτήρα διοικητικής συμβάσεως και οι αναφυόμενες διαφορές υπάγονται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Επιβολή κυρώσεων σε ιδιωτική κλινική λόγω παράβασης όρων της σύμβασης. Λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος και της υπάρξεως αντίθετης νομολογίας, η υπόθεση παραπέμπεται στην επταμελή σύνθεση (ζητείτο η αναίρεση της υπ΄ αριθμ. 3828/2008 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).
 

Προσωρινή Δικαστική Προστασία – Ιατροί ΕΟΠΥΥ

Με τη  4402/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (29ο Τριμελές σε Συμβούλιο) ανεστάλη, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της σχετικώς ασκηθείσας προσφυγής,  η εκτέλεση πράξεως του  Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του αιτούντος ιατρού η διοικητική κύρωση της προσωρινής (επί 4μηνο) διακοπής της πιστοποίησής του στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ και, κατά συνέπεια, η σύμβασή του  με τον ως άνω Οργανισμό. Η αναστολή χορηγήθηκε λόγω της ανεπανόρθωτης βλάβης (απώλεια πελατείας και εσόδων, δυσφήμηση, αδυναμία ανάκαμψης της επαγγελματικής δραστηριότητας κλπ) που θα υποστεί ο αιτών από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, ενόψει των προσωπικών    του συνθηκών και των ανειλημμένων από αυτόν υποχρεώσεων και μετά από στάθμιση της ως άνω   βλάβης με το δημόσιο συμφέρον για την ορθή συνταγογράφηση   φαρμάκων  και παρακλινικών εξετάσεων,  δεδομένου ιδίως του ότι, κατά παραδοχή του διάδικου Οργανισμού,  ο έλεγχος   αναφορικά με   τις αποδιδόμενες στον αιτούντα παραβάσεις  δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και εκκρεμεί στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ. 
(Συναφείς και οι εν Συμβουλίω αποφάσεις 2377/2013 [25ο Τμήμα], 4178/2013 [19ο Τμήμα], 4416/2013 [22ο Τμήμα]).
 
 http://www.dprotodikeio-ath.gr

6.3.14

ΑΕΔ 29/2013: ΑΡΣΗ ΑΠΟΦΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ Τ.Δ.Δ. ΚΑΙ ΕλΣυν

ΑΡΣΗ ΑΠΟΦΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ - Άρνηση καταβολής επιδότησης αγοράς κατοικίας σε προβληματική περιοχή (αρ. 9 παρ. 4 Ν. 2085/92).

Προσφυγή  - αγωγή με αίτημα, αφενός την ακύρωση εγγράφου με το οποίο επεστράφησαν τα δικαιολογητικά του προσφεύγοντος για την καταβολή σ’  αυτόν με βάση το νόμο 2085/1992 επιδότησης για την αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή και αφετέρου την επιδίκαση ποσού 23.008,16 ευρώ, που αντιστοιχούσε στο 40% της δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε αυτός για την αγορά της ως άνω κατοικίας. 

ΔΕφΑθ 727/2013: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αριθ. απόφασης: 727/2013 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ Η΄

Αίτηση αναστολής διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώθηκε η κατάργηση θέσεων του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η αυτοδίκαιη διαθεσιμότητα του προσωπικού των καταργουμένων ειδικοτήτων, από 22.7.2013, για οκτώ μήνες, κατά τους οποίους θα λαμβάνουν τα των αποδοχών τους.

ΔΕΕ: ΕΝΝΟΙΑ "ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως)
της 19ης Δεκεμβρίου 2013 (*

«Προδικαστική παραπομπή — Σύμβαση του Ώρχους — Οδηγία 2003/4/ΕΚ — Πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες — Πεδίο εφαρμογής — Έννοια της “δημόσιας αρχής” — Επιχειρήσεις επεξεργασίας λυμάτων και υδρεύσεως — Ιδιωτικοποίηση του κλάδου υδρεύσεως στην Αγγλία και την Ουαλία»