20.12.12

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΔΑΧ ΔΕΘΕΜΑ: «Διαθεσιμότητα--Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου»

Σας γνωστοποιούμε ότι στο υπʼαριθμ. 240 Α΄ ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η από 12-12-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με το άρθρο 5 της οποίας εισάγεται ερμηνευτική διάταξη, σχετικά με το καθεστώς της διαθεσιμότητας της παρ. Ζ του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) σύμφωνα με την οποία: «Για την εφαρμογή της υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ως πρόσληψη “με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας” νοείται η πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε θέσεις κατηγορίας ΔΕ ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων, η οποία:
α) εφόσον έλαβε χώρα προ της εφαρμογής του ν. 2190/1994, έγινε μετά από δημόσια προκήρυξη και γραπτό διαγωνισμό και,
β) εφόσον έλαβε χώρα μετά την εφαρμογή του ν. 2190/1994, έγινε μετά από διαγωνιστική διαδικασία του ΑΣΕΠ, το οποίο και κατάρτισε τους οριστικούς πίνακες διοριστέων».

26.11.12

ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣΝέα φορολογική κλίμακα για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και φορολόγηση από το πρώτο ευρώ εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπει η πρόταση του φορολογικού νομοσχεδίου που παρέδωσε στους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών.

23.11.12

Η ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΣχετικά με την διαθεσιμότητα των μονίμων πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, Ανεξαρτήτων Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., η οποία προβλέπεται από τον Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222/Τ. Α΄/12-11-2012), θέτει μια σειρά από ζητήματα συνταγματικότητος.

5.11.12

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΜΙΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ

Από τον Όμιλο Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης εκδόθηκε τόμος Σεμιναρίων  - Ομιλιών των ετών 2007 - 2010 με τίτλο: "Η Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη". Στον τόμο αυτό εμπεριέχονται και δύο Εισηγήσεις του κ. Μουστάκα με τίτλους: "Ευρωπαϊκή Ένωση & Αυτοδιοίκηση" και "Αρμοδιότητες και Όργανα Ελέγχου των Αποφάσεων και Δαπανών της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης".
Σημειωτέον ότι αντίτυπο του εν λόγω τόμου παραδίδεται σήμερα και στον κ. Μουστάκα σε εκδήλωση του ως άνω Ομίλου, η οποία θα λάβει χώρα στις 7.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ

Ο Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Μελέτης Μουστάκας στις 24 και 25 Οκτωβρίου, αντίστοιχα στο Βόλο και στη Λάρισα έδωσε διάλεξη στο πλαίσιο των διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου με θέμα: "Οι αλλαγές που επέφερε στο πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο Ν. 3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης". Επίσης, στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, αντίστοιχα στο Βόλο και στη Λάρισα ο κ. Μουστάκας στο πλαίσιο των ιδίων διαλέξεων παρουσίασε το θέμα "Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη".

24.10.12

ΕπΑνΣτΕ 386/2012: ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Ανεξαρτήτως, όμως, του ζητήματος αν, κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του Κώδικος Διοικητικής Διαδικασίας, απαιτείται, σε κάθε περίπτωση που δεν εμπίπτει στην εξαίρεση του δευτέρου εδαφίου της διατάξεως αυτής (αυτοπρόσωπος εμφάνιση ενώπιον της οικείας υπηρεσίας κλπ), η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, «υπευθύνως», δηλούντος, προκειμένου να πιστοποιείται, έναντι του προς ον η δήλωση, η ταυτότητα του προσώπου που αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιεχόμενο της δηλώσεως, πάντως, προκειμένου ειδικώς για τις υπεύθυνες δηλώσεις που προσκομίζονται κατ’ αρ. 23.2.1. της διακηρύξεως για την απόδειξη της ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας του διαγωνιζομένου (στην περίπτωση που αυτές δεν καλύπτονται χρονικώς από την ενημερότητα πτυχίου), η εν λόγω διάταξη της διακηρύξεως, ερμηνευόμενη υπό το φως της διατάξεως του αρ. 43 παρ. 3 π. δ/τος 60/2005, η οποία, αποδίδει ρυθμίσεις κοινοτικού δικαίου και δεν αρκείται, για την απόδειξη ουσιαστικών προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό (όπως είναι η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα), στην προσκομιδή απλών δηλώσεων του διαγωνιζομένου αλλ’ απαιτεί κατ’ ελάχιστον «υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου … οργανισμού», έχει την έννοια ότι οι ανωτέρω αναγκαίες για την απόδειξη των ως άνω ουσιαστικών προϋποθέσεων υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν τουλάχιστον θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδιο, κατ’ αρ. 11 παρ. 1 Κώδικος Διοικητικής Διαδικασίας, όργανο.

ΣτΕ 2383/2012: ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ & ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

Σε περίπτωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου και διαπιστώσεως παραβάσεως των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, πριν από την έκδοση πράξεως επιβολής προστίμου κατά το άρθρο 34 του Κώδικα αυτού, εφ' όσον με την εν λόγω πράξη αποδίδεται υπαίτια συμπεριφορά στον παραβάτη ή αυτή εκδίδεται κατόπιν επιμετρήσεως του ποσού του προστίμου, για την οποία λαμβάνονται υπόψη η βαρύτητα και οι συνθήκες τελέσεως της παραβάσεως, καθώς και λοιπές περιστάσεις που ασκούν επιρροή στον προσδιορισμό του ύψους του επιβλητέου προστίμου, η φορολογική αρχή έχει από το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος την υποχρέωση να διασφαλίζει στον φερόμενο ως παραβάτη την ευχέρεια να εκθέτει σχετικά τις απόψεις του, ειδικότερα δε να του επιδίδει το σχετικό σημείωμα με κλήση για παροχή εξηγήσεων, εκτός αν είναι ιδιαιτέρως δυσχερής η επίδοση του εν λόγω σημειώματος προς τον φερόμενο ως παραβάτη, γεγονός το οποίο απαιτείται να βεβαιώνεται με ειδική αιτιολογία. Η συμμόρφωση της φορολογικής αρχής προς την υποχρέωσή της αυτή αποτελεί προϋπόθεση νομιμότητος της σχετικής διαδικασίας και δεν μπορεί να αναπληρωθεί από τη δυνατότητα που παρέχεται στον επιτηδευματία, στον οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο, από την διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, να ζητήσει τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, μετά την έκδοση της πράξεως επιβολής προστίμου, επιδιώκοντας την εξαφάνιση ή την τροποποίησή της. Τούτο δε διότι, κατά το γράμμα και το σκοπό της πιο πάνω συνταγματικής διατάξεως, το θεσπιζόμενο με αυτήν δικαίωμα του διοικουμένου συνίσταται ακριβώς στην «προηγούμενη», δηλαδή πριν από την έκδοση της εις βάρος του εκτελεστής πράξεως, ακρόασή του από την αρμόδια αρχή.


23.10.12

ΣτΕ 3020/2012, 7μελούς συνθέσεως: Φορολόγηση ΔΙΒΕΕΤ

Η ειδική υπερωριακή αποζημίωση που καταβάλλεται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών από τον ειδικό λογαριασμό "Δικαιώματα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων υπέρ τρίτων" (ΔΙ.Β.Ε.Ε.Τ.) σκοπό έχει την ενίσχυση τους, προκειμένου να διαχειριστούν τον μεγάλο αριθμό των εκκρεμών οικονομικών υποθέσεων που έχουν σχέση με τον έλεγχο και την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, την εκκαθάριση και πληρωμή των δημοσίων δαπανών, την άμεση είσπραξη των δημοσίων εσόδων που διαφεύγουν λόγω αδυναμίας εγκαίρου ελέγχου των φορολογικών κλπ υποθέσεων, δεν καταβάλλεται, όμως, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, στους υπαλλήλους αυτούς για την κάλυψη δαπανών στις οποίες αυτοί υποβάλλονται εξ αιτίας της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί. 
Συνεπώς, ο νομοθέτης θεμιτώς και στο πλαίσιο των άρθρων 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος, υπήγαγε με το άρθρο 10 παρ. 10 του ν. 2459/1997, την αποζημίωση αυτή σε φορολόγηση. Και ναι μεν η φορολόγηση αυτή είναι αυτοτελής περιοριζόμενη μόνο στο 50% του ποσού και με συντελεστή 15%, παρουσιάζεται από πλευράς συνταγματικότητας ιδιαιτέρως ευνοϊκή για τους δικαιούχους, η έρευνα του ζητήματος αυτού, όμως, εν όψει των δεδομένων της παρούσης διαφοράς, εκφεύγει των ορίων της.

ΠΗΓΗ: ste.gr 

ΣτΕ 1751/2008: Η "συλλογική συμφωνία" δεν συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη, προσβλητή με αίτηση ακυρώσεως
Η  συλλογική συμφωνία περί εντάξεως των εργοδηγών ΔΕ κατηγορίας στην κατηγορία ΤΕ, έχει, προεχόντως, πολιτικό χαρακτήρα, στερούμενη, ως εκ τούτου, εννόμων συνεπειών και, συνεπώς, δεν αποτελεί, εν πάση περιπτώσει, εκτελεστή διοικητική πράξη προσβλητή με αίτηση ακυρώσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση ακυρώσεως κατά της από 31.12.2004 (ΦΕΚ 1963/τ.Β΄/31.12.2004) αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Δεκτή η παρέμβαση της Π.Ο.Σ.Ε.Δ.Ν.Ο.


ΔΕΕ: Το Δικαστήριο επιβεβαιώνει τη νομολογία του κατά την οποία οι επιβάτες των οποίων η πτήση είχε μεγάλη καθυστέρηση δικαιούνται ενδεχομένως αποζημίωση

Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-581/10, Nelson κ.λπ. κατά Deutsche Lufthansa AG, και C-629/10, TUI Travel κ.λπ. κατά Civil Aviation Authority

Το Δικαστήριο επιβεβαιώνει τη νομολογία του κατά την οποία οι επιβάτες των οποίων η πτήση είχε μεγάλη καθυστέρηση δικαιούνται ενδεχομένως αποζημίωση.
 
Οι επιβάτες που φθάνουν στον τελικό προορισμό τους τρεις ώρες ή και περισσότερο μετά από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης μπορούν να αξιώσουν από την αεροπορική εταιρία να τους καταβάλει μια κατ’ αποκοπή αποζημίωση, εκτός αν η καθυστέρηση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις.

22.10.12

ΔΕΕ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΕΥΔΟΥΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΌΤΙ ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΕΠΑΘΛΟ, ΟΤΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΕΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Απόφαση στην υπόθεση C-428/11
 Απαγορεύονται οι επιθετικές πρακτικές των επαγγελματιών οι οποίες δημιουργούν ψευδή εντύπωση στον καταναλωτή ότι έχει ήδη κερδίσει έπαθλο, ενώ πρέπει να επιβαρυνθεί με κάποιο κόστος προκειμένου να το αποκτήσει
Οι πρακτικές αυτές απαγορεύονται ακόμη και αν το κόστος που επιβαρύνει τον καταναλωτή είναι αμελητέο σε σχέση με την αξία του επάθλου ή δεν αποφέρει κέρδος στον επαγγελματία
Το δίκαιο της Ένωσης σκοπό έχει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών απαγορεύοντας αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς αυτούς. Απαγορεύει ειδικότερα στις επιχειρήσεις να δημιουργούν την ψευδή εντύπωση στον καταναλωτή ότι έχει ήδη κερδίσει, πρόκειται να κερδίσει, ή αν προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια, θα κερδίσει έπαθλο ή θα αποκομίσει άλλο αντίστοιχο όφελος, ενώ στην πραγματικότητα η δυνατότητα διεκδίκησης του επάθλου ή άλλου οφέλους προϋποθέτει την καταβολή χρημάτων από τον καταναλωτή ή συνεπάγεται δαπάνη. 
Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ.

16.10.12

ΔΕΕ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ C-364/10

ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΤΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

Η Σλοβακία δεν παραβίασε το δίκαιο της Ένωσης απαγορεύοντας στον Πρόεδρο της Ουγγαρίας την είσοδο στην επικράτειά της.
Το γεγονός ότι ένας πολίτης της Ένωσης ασκεί τα καθήκοντα του αρχηγού κράτους είναι ικανό να δικαιολογήσει έναν περιορισμό, βάσει του διεθνούς δικαίου, της ασκήσεως του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας.

Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Πόσο μειώνονται οι οργανικές θέσεις στο Δημόσιο

 

«Προάγγελο» των αλλαγών στο Δημόσιο θα αποτελέσει το νέο οργανόγραμμα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες και προβλέπει -σύμφωνα με πληροφορίες- μείωση των οργανικών θέσεων στο 60%. Το νέο οργανόγραμμα θα παρουσιαστεί σε συνεδρίαση του κυβερνητικού συμβουλίου για τη διοικητική μεταρρύθμιση τις επόμενες ημέρες και θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Αντ. Σαμαρά.

12.10.12

ΤΕ0 - ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄

Με μέλη τους: Ευτυχία Εμμ. Φουντουλάκη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Θεανώ Τζοβαρίδου και Αγγελική Σπετσεροπούλου, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και Γραμματέα τη Ροδόπη Κουλουμπή, δικαστική υπάλληλο,

σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Ιουνίου 2008, για να δικάσει την από 12 Απριλίου 2007 (αριθ. καταχ. ΑΒΕΜ 811/24-4-2007) αίτηση, 

τ ω ν : 1) M............ Μπ............ του Παναγιώτη, 2) Μ............ Πε............ υ του Νικολάου, 3) Ξ............ Ρ............ - Β............ του Κωνσταντίνου, 4) Σ............ ς Σ............ υ του Γεωργίου, 5) Κ............ Σ............ του Αλέξανδρου και 6) Π............ Α............ του Λαζάρου, κατοίκων Αθήνας, οι οποίοι δεν παραστάθηκαν, πλην όμως νομιμοποίησαν, τον υπογράφοντα το δικόγραφο δικηγόρο Μελέτιο Μουστάκα, με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια

5.10.12

ΔΕΕ: Ο αερομεταφορέας υποχρεούται να αποζημιώσει τους επιβάτες όταν σε αυτούς προβλήθηκε άρνηση επιβιβάσεως

Ο αερομεταφορέας υποχρεούται να αποζημιώσει τους επιβάτες όταν σε αυτούς προβλήθηκε άρνηση επιβιβάσεως λόγω της αναδιοργανώσεως της πτήσεώς τους εξαιτίας απεργίας στο αεροδρόμιο εκδηλωθείσας δύο ημέρες προηγουμένως.
Η αποζημίωση λόγω αρνήσεως επιβιβάσεως καλύπτει όχι μόνον τις καταστάσεις υπεράριθμων κρατήσεων, αλλά και εκείνες που οφείλονται σε άλλους λόγους, ιδίως συνδεόμενους με τη λειτουργία της επιχειρήσεως του αερομεταφορέα
.

Διαβ'αστε το δελτίο τύπου εδώ.

1.10.12

ΔΕΕ: Το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται αίτηση ασύλου πρέπει να παρέχει τις ελάχιστες συνθήκες για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο

Το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται αίτηση ασύλου πρέπει να παρέχει τις ελάχιστες συνθήκες για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο ακόμη και όταν ζητεί από άλλο κράτος μέλος, το οποίο θεωρεί αρμόδιο να εξετάσει την αίτηση ασύλου, να αναδεχθεί τον αιτούντα άσυλο. Η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται, κατ’ αρχήν, από τη στιγμή της υποβολής της αιτήσεως ασύλου μέχρι την πραγματική μεταφορά του αιτούντος άσυλο προς το αρμόδιο κράτος μέλος.

Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ.

Απαγορευόμενες κρατικές ενισχύσεις τα γαλλικά «προγράμματα περιόδου εμπορίας» στον τομέα των οπωροκηπευτικών κατά το διάστημα από το 1992 μέχρι το 2002

Το Γενικό Δικαστήριο επικυρώνει την απόφαση της Επιτροπής που χαρακτηρίζει ως απαγορευόμενες κρατικές ενισχύσεις τα γαλλικά «προγράμματα περιόδου εμπορίας» στον τομέα των οπωροκηπευτικών κατά το διάστημα από το 1992 μέχρι το 2002. Το γεγονός ότι οι ενισχύσεις συγχρηματοδοτούνταν από τις εισφορές που κατέβαλλαν προαιρετικά οι ενδιαφερόμενες ενώσεις παραγωγών δεν εμποδίζει τον χαρακτηρισμό τους ως κρατικών ενισχύσεων.

Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ.

24.9.12

ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ - ΠΟΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΞ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών. Τι περιλαμβάνει. Ποιοι το δικαιούνται. Προσαύξηση για την αντιμετώπιση των δαπανών στεγάσεως. Κρίση ότι οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν ή αυξάνουν το επίδομα αυτό, δεν είναι δυνατό να διακρίνουν τους υπαλλήλους σε μόνιμους και σε υπηρετούντες με σχέση ιδιωτικού δικαίου για την αύξηση του επιδόματος μόνο στους πρώτους. Όμως η κοινή υπουργική απόφαση που αφορά τις δαπάνες στεγάσεως, δεν αυξάνει το ποσοστό του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής όλων των μονίμων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και για τους οποίους δεν μισθώνεται κατοικία, αλλά μόνο των μονίμων υπαλλήλων, που αποσπώνται σε Αρχή του εξωτερικού. Συνεπώς θέμα ανίσχυρου της εν λόγω ρυθμίσεως δεν μπορεί να τεθεί για τους υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαίου που δεν αποσπάσθηκαν σε Αρχή του εξωτερικού, αλλά προσλήφθηκαν από τον προϊστάμενο της Αρχής αυτής. Λόγοι. Παραγραφή των σχετικών αξιώσεων. Η διάταξη του άρθρου 90 παρ.3 του ν. 2362/1995, που θεσπίζει διετή παραγραφή για τις σχετικές αξιώσεις, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Περιστατικά. (Αναιρεί την υπ΄ αριθμ. 766/2007 ΕφΑθηνών).

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓεΔΕΕ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ 425 εκ. Ευρώ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΑρχή φόρμαςΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
της 19ης Σεπτεμβρίου 2012 (*)
«Ασφαλιστικά μέτρα – Κρατικές ενισχύσεις – Αντισταθμιστικές πληρωμές που πραγματοποίησε κατά τα έτη 2008 και 2009 ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) – Απόφαση κρίνουσα τις ενισχύσεις ασύμβατες με την εσωτερική αγορά και διατάσσουσα την ανάκτησή τους – Αίτηση αναστολής εκτελέσεως – Fumus boni juris – Επείγον – Στάθμιση συμφερόντων»

13.9.12

ΔΕΕ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ C‑43/10 - ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως)
της 11ης Σεπτεμβρίου 2012

«Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως – Οδηγίες 85/337/ΕΟΚ, 92/43/ΕΟΚ, 2000/60/ΕΚ και 2001/42/ΕΚ – Κοινοτική πολιτική στον τομέα των υδάτων – Εκτροπή του ρου ποταμού – Έννοια της “προθεσμίας” για την κατάρτιση σχεδίων διαχειρίσεως περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού»

11.9.12

ΣτΕ 1324/2012: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
 

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2012/604) Φορολογία εισοδήματος. Η απαρίθμηση στον ΚΦΕ περιπτώσεων παροχών, που δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο, δεν είναι αποκλειστική. Το επίδομα αλλοδαπής, που ελάμβαναν οι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, όταν μετέβαιναν στο εξωτερικό με εντολή του για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα ημερών, προς κάλυψη των δαπανών στις οποίες υποβάλλονταν, δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και αντίκειται στο Σύνταγμα η αυτοτελής φορολόγησή του με συντελεστή 15% κατά το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 2238/1994. Παραπομπή του ζητήματος της συνταγματικότητας στην Ολομέλεια (ζητείτο η αναίρεση της υπ΄ αριθμ. 284/2007 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας). Η υπόθεση εισήχθη ενώπιον της επταμελούς συνθέσεως με την υπ΄ αριθμ. 4064/2011 απόφαση του Τμήματος.

30.7.12

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΕ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΤρΔΠρΠειρ 1975/2011

Αστική ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. (Νοσοκομείου). Ευθύνη για ζημία που επήλθε εξαιτίας πλημμελούς συντήρησης ανελκυστήρα.


Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
7ο Τριμελές


Αριθμός 1975/2011

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ

ΤρΔΠρΠειρ 3320/2011


Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Επίδομα ασθενείας. Χρόνος παραγραφής της σχετικής αξίωσης.


Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
5ο Τριμελές
Αριθμός 3320/2011


ΔΙΠΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΛΟΠΙΣΤΩΣ ΛΗΦΘΕΙΣΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤρΔΠρΠειρ 1303/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Διπλοσυνταξιούχοι. Έννοια. Αναζήτηση καλοπίστως ληφθεισών συντάξεων. Προϋποθέσεις.


Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
8ο Τριμελές
Αριθμός 1303/2011 

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

TρΔΠρΠειρ 1004/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ασφάλιση ασθένειας. Πολλαπλή ασφάλιση. Επιλογή ασφαλιστικού φορέα. Προϋποθέσεις.

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
12ο Τριμελές
Αριθμός 1004/2011

ΕλΣ 2448/2011: Παραγραφή αξιώσεων από καθυστερούμενες συντάξεις

ΕλΣ 2448/2011

Συνταξιούχοι δημοσίου - Παραγραφή αξιώσεων από καθυστερούμενες συντάξεις - Παραγραφή διετής - Παραγραφή πενταετής - Αρχή ισότητας - Προστασία περιουσίας - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων παρ. 5 άρθρου 90 Ν. 2362/1995 - Συνταξιοδοτικές διαφορές - Τόκος -.

 Οι ήδη γεγενημένες απαιτήσεις για συνταξιοδοτικές και κοινωνικοασφαλιστικές εν γένει παροχές περιλαμβάνονται στην έννοια της προστατευόμενης από το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Η διάταξη του άρθρου 90 παρ. 5 του Ν. 2362/1995, η οποία προβλέπει διετή παραγραφή των αξιώσεων των συνταξιούχων του Δημοσίου από καθυστερούμενες συντάξεις, αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτ. της ΕΣΔΑ. Για τις ως άνω αξιώσεις των συνταξιούχων του δημοσίου από καθυστερούμενες συντάξεις ή παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά συντάξεων, ισχύει η γενική πενταετής παραγραφή του άρθρου 90 παρ. 1 του Ν. 2362/95. Σε διαφορά σχετική με την πληρωμή σύνταξης που ανοίγεται με άσκηση ένστασης δεν επιδικάζονται τόκοι εις βάρος του Δημοσίου. Η καταβολή τόκων είναι παρεπόμενη συνέπεια της άσκησης αγωγής.


ΣτΕ 2164/2012: Αυτεπάγγελτος συμψηφισμός χρεών προς το Δημόσιο

Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 83 του ΚΕΔΕ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3943/2011).

Ειδικότερα, η δυνατότητα αυτεπάγγελτου συμψηφισμού μη ληξιπρόθεσμων οφειλών ή μη ληξιπρόθεσμων δόσεων ρυθμισμένων οφειλών δεν ανατρέπει την εμπιστοσύνη που επέδειξαν οι οφειλέτες του Δημοσίου στη χαριστική προθεσμία που τους χορηγήθηκε για την εξόφληση των οφειλών τους μέσω της τμηματικής καταβολής, διότι ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός δεν απαιτεί την καταβολή χρέους, αλλά μόνο το συνυπολογισμό βέβαιων και εκκαθαρισμένων απαιτήσεων. Δεν είναι υποχρεωτική για την εφαρμογή του αυτεπάγγελτου συμψηφισμού η προηγούμενη έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και τη διαδικασία εξαίρεσης από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη με βεβαιωμένα, αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη του προς το Δημόσιο. Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η διάταξη του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3842/2010, με την οποία τροποποιήθηκε η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ και επετράπη ο συμψηφισμός χρεών προς το Δημόσιο, τα οποία έχουν ανασταλεί δικαστικά, για λόγους που δεν ανάγονται στην ύπαρξη της οφειλής. Αντίθετα, η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών που διατάσσει, για λόγους πρόδηλης βασιμότητας του κύριου ένδικου βοηθήματος, την αναστολή καταλογιστικής πράξης ή ταμειακής βεβαίωσης στο σύνολό της, εμποδίζοντας την είσπραξη της οφειλής, κωλύει τη διενέργεια συμψηφισμού εκ μέρους του Δημοσίου, διότι τα αποτελέσματα της προσωρινής αυτής απόφασης εξομοιούνται με εκείνα της οριστικής δικαστικής προστασίας και εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 20 παρ. 1 του Συν/τος και του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ.

Πηγή:  www.ste.gr

24.7.12

ΣτΕΟλ 1972/2012: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω λογαριασμών ΔΕΗ - Συνταγματικότητα ρύθμισης - Υπουργική απόφαση περί διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

Ακύρωση διατάξεων απόφασης του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών που προβλέπουν τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση μη καταβολής του ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Η εν λόγω ρύθμιση είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα ως αντισυνταγματική (Απόψεις μειοψηφίας). Επιβολή του εν λόγω τέλους για την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού ελλείμματος της Χώρας. Το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών δεν συνιστά ανταποδοτικό τέλος, αλλά φόρο. Έχει έκτακτο και προσωρινό χαρακτήρα (Αντίθετη μειοψηφία). Αντικείμενο και υποκείμενο της εν λόγω φορολογικής επιβάρυνσης. Κρίθηκε ότι η επιβολή του ΕΕΤΗΔΕ συνιστά υπό τις δεδομένες συνθήκες ανεκτό περιορισμό της προστασίας της περιουσίας και δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, ούτε την προστασία της ιδιοκτησίας (Συγκλίνουσες και αντίθετες μειοψηφούσες απόψεις). Φορολογικές επιβαρύνσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης της Χώρας. Τρόπος βεβαίωσης του τέλους. Κρίθηκε ότι δεν αντίκειται στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών.


20.7.12

ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ "ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ"

Με την απόφασή του της 19ης Ιουλίου 2012, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί αποκλειστικά για την καταχώριση ενός ονόματος τομέα .eu για λογαριασμό του δικαιούχου ενός σήματος δεν αποτελεί «κάτοχο άδειας που αφορά προηγούμενα δικαιώματα».

Στους κατόχους αδειών που μπορούν να προτείνουν την καταχώριση ενός σήματος ως ονόματος τομέα .eu κατά τη διάρκεια της «Sunrise Period» δεν περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί να κάνουν εμπορική χρήση του σήματος αυτού σύμφωνη με τις λειτουργίες του σήματος.

 

13.7.12

Συνάντηση Γ. Στουρνάρα με ομολογιούχους για τις ζημιές του PSI

Συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα θα έχει τις επόμενες ημέρες ο Σύλλογος Φυσικών Προσώπων  Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να εξετασθεί το ζήτημα της αποζημίωσης των αποταμιευτών που επλήγησαν από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI).

12.7.12

Όταν τα κράτη μέλη παρέχουν στις ημεδαπές εταιρίες τη δυνατότητα μετατροπής, πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα αυτή και σε εταιρίες συσταθείσες σε άλλο κράτος μέλος


 Απόφαση της 12ης Ιουλίου 2012 
στην υπόθεση C-378/10
VALE Építési Kft

Το ουγγρικό δίκαιο προβλέπει τη δυνατότητα μετατροπής των ουγγρικών εταιριών αλλά δεν επιτρέπει τη μετατροπή εταιρίας διεπόμενης από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους σε ουγγρική εταιρία. 

Δέσμευση του ΙΚΑ για επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης συντάξεων

Κατόπιν διαμαρτυριών πολιτών και παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη, το ΙΚΑ δεσμεύθηκε να επιταχύνει την διαδικασία έκδοσης αποφάσεων για συνταξιοδότηση.
 

9.7.12

ΓεΔΕΕ: Ακύρωση του κοινοτικού σήματος ROYAL SHAKESPEARE (T‑60/10)


Ο θεατρικός οργανισμός The Royal Shakespeare Company επιτυγχάνει την ακύρωση του κοινοτικού σήματος ROYAL SHAKESPEARE το οποίο είχε καταχωρίσει για ποτά άλλη επιχείρηση
Το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι το ΓΕΕΑ ορθώς αποφάσισε ότι υπήρχε υψηλός κίνδυνος με τη χρήση του σήματος αυτού να αντληθεί αθέμιτα όφελος από τη φήμη του προγενέστερου κοινοτικού σήματος RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY 

3.7.12

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ «ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ» ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Το αποκλειστικό δικαίωμα διανομής του αντιγράφου ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο καλύπτεται από τέτοια άδεια εξαντλείται με την πρώτη πώλησή του
Απόφαση της 3ης Ιουλίου 2012 
του Δικαστηρίου της Ε.Ε. 
επί της υποθέσεως C-128/11
UsedSoft GmbH κατά Oracle International Corp.

Μειωμένο αφορολόγητο και τεκμήρια διαβίωσης εκτοξεύουν φέτος τον φόρο

Παρά τη μείωση του εισοδήματος 7 στους 10 φορολογούμενους θα πληρώσουν περισσότερα
 
Του Προκοπη Χατζηνικολαου

Στη διπλή παγίδα των τεκμηρίων και της μείωσης του αφορολογήτου έπεσαν 7 στους 10 φορολογούμενους, οι οποίοι παρά τη μείωση του δηλωθέντος εισοδήματος καλούνται να καταβάλουν πρόσθετους φόρους που θα φθάσουν τα 1.500 ευρώ κατά μέσο όρο.

2.7.12

Αντισυνταγματικοί και αντίθετοι με το ευρωπαϊκό δίκαιο οι νόμοι για τα εργασιακά, έκρινε το Ειρηνοδικείο Αθηνών

Αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) αλλά και αντίθετη στις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας κρίθηκαν, με μια απόφαση των πολιτικών δικαστηρίων, που ανατρέπει τα έως σήμερα δεδομένα, οι δύο μνημονιακοί νόμοι 3833/2010 και 3845/2012 που επέβαλαν μείωση των αποδοχών, των επιδομάτων, κ.λπ. των εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα.

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα)
της 28ης Ιουνίου 2012

«Παράβαση κράτους μέλους – Κρατικές ενισχύσεις – Ενισχύσεις προς την επιχείρηση Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ – Ασυμβίβαστο με την κοινή αγορά – Ανάκτηση – Μη εκτέλεση»

Οδηγίες του ΙΚΑ για την κατά προτεραιότητα εξέταση συνταξιοδοτικών αιτημάτων ασφαλισμένων σε εργασιακή εφεδρεία

Με την εξαιρετικώς επείγουσα εγκύκλιο υπ’ αριθμό 49 η Διεύθυνση υπενθύμισε την εκ νόμου –άρθρο 1 ν.4038/2012- υποχρέωση των ασφαλιστικών υπηρεσιών να ολοκληρώνουν κατά προτεραιότητα τις διαδικασίες έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης για τους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή εργασιακής εφεδρείας. Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι βάσει της παραπάνω διάταξης από την στιγμή κατάθεσης των δικαιολογητικών ισχύει τετράμηνη προθεσμία για έκδοση της απόφασης. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί δείγμα της ειδικής μέριμνας που επιφυλάσσει ο νομοθέτης σε υπαλλήλους που τέθηκαν σε εργασιακή εφεδρεία, λόγω της οποίας βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική θέση, που επιβάλλει την ταχεία εξέταση των αιτημάτων συνταξιοδότησής τους.


Διαβάστε την Εγκύκλιο εδώ.

Πρεμιέρα για το νέο ταμείο

Αρχίζει από σήμερα τη λειτουργία του το νέο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), που θα καλύπτει 1 εκατομμύριο συνταξιούχους και 2,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους.

29.6.12

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα)
της 28ης Ιουνίου 2012

«Αίτηση αναιρέσεως – Πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων – Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 – Έγγραφα αφορώντα διαδικασία ελέγχου πράξεως συγκεντρώσεως μεταξύ επιχειρήσεων – Κανονισμοί (ΕΟΚ) 4064/89 και (ΕΚ) 139/2004 – Άρνηση προσβάσεως – Εξαιρέσεις αφορώσες την προστασία των σκοπών της έρευνας, των εμπορικών συμφερόντων, των νομικών γνωμοδοτήσεων και της διαδικασίας λήψεως των αποφάσεων των οργάνων – Υποχρέωση του οικείου θεσμικού οργάνου για διενέργεια συγκεκριμένης και εξατομικευμένης εξετάσεως του περιεχομένου των διαλαμβανομένων στην αίτηση προσβάσεως εγγράφων»

ΕΝΝΟΙΑ "ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" & ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ


Εμπιστευτική πληροφορία, για την οποία υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης των χρηματαγορών, μπορεί να συνιστά και ένα προκαταρκτικό στάδιο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεως σε μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο επιχείρηση

Προς εξασφάλιση της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προς ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις αγορές αυτές, η οδηγία 2003/6 1 απαγορεύει την κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και υποχρεώνει τους εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων να δημοσιοποιούν το ταχύτερο δυνατό τις εμπιστευτικές πληροφορίες που τους αφορούν άμεσα. Ως «εμπιστευτική πληροφορία» ορίζεται η πληροφορία που (i) είναι συγκεκριμένη, (ii) δεν έχει δημοσιοποιηθεί, (iii) αφορά, άμεσα ή έμμεσα, ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα ή τους εκδότες του και (iv) η οποία αν δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσε να επηρεάσει αισθητά την τιμή αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων ή την τιμή των συνδεόμενων με αυτά παράγωγων μέσων.
Η οδηγία 2003/1242 διευκρινίζει περαιτέρω την έννοια της «συγκεκριμένης πληροφορίας»: η πληροφορία πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά σε κατάσταση η οποία υφίσταται ή που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα υπάρξει, ή αναφορά σε γεγονός το οποίο έλαβε χώρα ή που ευλόγως αναμένεται ότι θα λάβει χώρα. 

28.6.12

Τράπεζες και ιδιώτες αποταμιευτές-ομολογιούχοι "κουρεμένων" Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου: Ευθύνες ενδεχομένως και των ΤραπεζώνΠέρα από τις αιτήσεις ακυρώσεως που έχουν ήδη καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα φυσικά πρόσωπα που πίστευσαν στις υποδείξεις και διαβεβαιώσεις τρίτων και αποταμίευσαν τα χρήματά τους σε Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία λίγο καιρό μετά "κουρεύτηκαν" με το γνωστό PSI, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι διαθέτουν ενδεχομένως και ένα ακόμη σημαντικό μέσο προστασίας και αποζημίωσής τους, διερευνώμενο κατά περίπτωση. 

27.6.12

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΗΝ MICROSOFT

Με την σημερινή του απόφαση, τo Γενικό Δικαστήριο επικυρώνει, κατ’ ουσίαν, την απόφαση της Επιτροπής περί επιβολής στη Microsoft χρηματικής ποινής για την άρνησή της να παράσχει στους ανταγωνιστές της πρόσβαση στις σχετικές με τη διαλειτουργικότητα πληροφορίες υπό εύλογες προϋποθέσεις.

Πάντως, το Γενικό Δικαστήριο μείωσε το ποσό της χρηματικής ποινής από 899 σε 860 εκατομμύρια ευρώ συνεκτιμώντας το γεγονός ότι η Επιτροπή είχε επιτρέψει στη Microsoft να διατηρήσει, μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2007, περιορισμούς στη διανομή των προϊόντων «open source»

25.6.12

Ν.Π.Δ.Δ., ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ & PSI


Πρόβλημα βιωσιμότητας προέκυψε μετά την εφαρμογή του PSI και για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφαλίσεως, οι οποίοι τηρούσαν (υποχρεωτικώς) τους λογαριασμούς των αποθεματικών τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ήδη, τα εν λόγω Νομικά Πρόσωπα έχουν προσφύγει ενώπιον της Δικαιοσύνης (αιτήσεις ακυρώσεως στο ΣτΕ), ενώ συγχρόνως ετοιμάζουν μηνυτήριες αναφορές κατά του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, καθ’ όσον, κατά τα λεγόμενα Προϊσταμένων τους, ο τελευταίος επένδυσε τα αποθεματικά των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ταμείων σε Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και, εν συνεχεία, συνήνεσε στο «κούρεμά» τους. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι ο κ. Προβόπουλος υπεχρεούτο εκ του νόμου να τοποθετήσει τα αποθεματικά των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ασφαλιστικών Φορέων σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, τούτο δε ως διαχειριστής του Κοινού Κεφαλαίου, το οποίο συνιστά ομάδα περιουσίας.

21.6.12

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ C-78/11: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργαζόμενος του οποίου η ανικανότητα προς εργασία επήλθε κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειάς του μετ’ αποδοχών δικαιούται να λάβει μεταγενέστερα άδεια ανάλογης διάρκειας με την αναρρωτική του άδεια
Το δικαίωμα αυτό χορηγείται ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής κατά την οποία επήλθε η ανικανότητα προς εργασία

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ, ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ, ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΑΞΕ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα)
της 21ης Ιουνίου 2012 (*)

«Φορολογία – ΦΠΑ – Έκτη οδηγία – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Δικαίωμα προς έκπτωση – Προϋποθέσεις ασκήσεως – Άρθρο 273 – Εθνικά μέτρα για την πάταξη της απάτης – Πρακτική των εθνικών φορολογικών αρχών – Αποκλεισμός της ασκήσεως του δικαιώματος προς έκπτωση σε περίπτωση παράνομων ενεργειών του εκδότη του τιμολογίου των αγαθών ή των υπηρεσιών σε σχέση με τα οποία ζητείται η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος – Βάρος αποδείξεως – Υποχρέωση του υποκείμενου στον φόρο να βεβαιώνεται και να αποδεικνύει ότι οι ενέργειες του εκδότη του τιμολογίου είναι σύννομες»

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα)
της 21ης Ιουνίου 2012 (*)

«Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων – Βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία – Πώληση αντιγράφων έργων σε κράτος μέλος στο οποίο το δικαίωμα του δημιουργού επί των έργων αυτών δεν προστατεύεται – Μεταφορά των εμπορευμάτων αυτών σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο η προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού τιμωρείται από την ποινική νομοθεσία – Ποινική διαδικασία κατά του μεταφορέα για συνέργεια στην παράνομη διανομή έργου προστατευόμενου κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας»

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΠΕΡ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα)
της 21ης Ιουνίου 2012 (*)

«Αίτηση αναιρέσεως – Κρατική ενίσχυση – Σύστημα αναπροσαρμογής των φορολογητέων αξιών των στοιχείων ενεργητικού – Τραπεζικός τομέας – Φορολόγηση των υπεραξιών – Φόρος αντικαταστάσεως – Επιλεκτικός χαρακτήρας»

ΕΝΤΟΚΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ

Aριθμός 1207/2012

TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β 7μ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Δεκεμβρίου 2011 με την εξής σύνθεση: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β` Τμήματος, Α.- Γ. Βώρος, Ε. Νίκα, Γ. Τσιμέκας, Β. Καλαντζή, Σύμβουλοι, Ι. Σύμπλης, Ο.- Μ. Βασιλάκη, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ι. Μητροτάσιος, Γραμματέας του Β` Τμήματος.

20.6.12

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για τους «δύστροπους» οφειλέτες

Την άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων, καθώς και την προσφυγή σε άλλες διαδικασίες είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης -ή που έχουν εκπέσει του δικαιώματος των ρυθμίσεων- ζητά από τις υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων και των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων με εξαιρετικά επείγον έγγραφό της η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΫΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ


ΣτΕ.Ολ 1971/2012

«Δίκη-πιλότος» - Ημιϋπαίθριοι κ.λπ. χώροι - «Τακτοποίηση» ν. 3843/2010 - Έκδοση νέας άδειας - Υπολογισμός ημιϋπαιθρίων χώρων στο συντελεστή δόμησης -.

«Δίκη-πιλότος». Αναφορικά με ζητήματα που από την φύση τους έχουν γενικότερο ενδιαφέρον και αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικό αριθμό διαφορών με κίνδυνο να εκδοθούν αντιφατικές αποφάσεις, δίνεται η δυνατότητα στους διαδίκους και στα διοικητικά δικαστήρια, να απευθύνονται απ’ ευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την επίλυσή τους. Ανεξάρτητα από τη συνταγματικότητα της διάταξης που προβλέπει την διατήρηση με την καταβολή προστίμου επί σαράντα έτη των ημιυπαίθριων και των άλλων χώρων που έχουν μετατραπεί αυθαιρέτως σε χώρους κύριας χρήσεως, δεν παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης νέας οικοδομικής άδειας για προσθήκη ή επέκταση κτηρίου, καθ’ υπέρβαση των ισχυόντων όρων δόμησης. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης της πράξεως της Πολεοδομίας με την οποία επετράπη η ανέγερση νέας οικοδομής σε ακίνητο με την αντίληψη ότι οι χώροι που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 3843/2010 δεν υπολογίζονται στον συντελεστή δόμησης και ως εκ τούτου είναι δυνατό να ανεγερθεί και νέα οικοδομή όταν υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή δόμησης.


Επανέρχεται η απειλή των ακούρευτων ομολόγων


Του Ηλία Γ. Μπέλλου                                                                                                                      Πηγή: www.capital.gr

Σε καυτή πατάτα έχουν μετατραπεί τα ελληνικά ομόλογα των οποίων οι κάτοχοι αρνήθηκαν να υπαχθούν στο κούρεμα του PSI καλυπτόμενοι πίσω από το αλλοδαπό δίκαιο υπό το οποίο είχαν εκδοθεί. Συνολικά η ονομαστική τους αξία υπερβαίνει τα 3,4 δισ. ευρώ και το πρώτο εξ’ αυτών ωριμάζει και καθίσταται απαιτητό στις 13 Σεπτεμβρίου, φέτος. Αφορά 190 εκατομμύρια ευρώ που δανείστηκε ο ΟΣΕ με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου στις 13/09/2002 και αυτή τη στιγμή αποτιμάται στο 22,5% της ονομαστικής του αξίας. Σε διπλάσια δηλαδή επίπεδα από αυτά που διαπραγματεύονται τα νέα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που αποτιμώνται κατά μέσο όρο κοντα στο 13% της ονομαστικής τους αξίας.

ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η΄ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΣΗΜΑΤΟΣ


Ειδικότερα, ο αιτών υποχρεούται να προσδιορίζει με επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία ζητεί προστασία μέσω σήματος, προκειμένου να είναι οι αρμόδιες αρχές και οι επιχειρηματίες σε θέση, σε αυτήν και μόνον τη βάση, να καθορίσουν της έκταση της παρεχόμενης με το σήμα προστασίας.


Τα δύο βασικά στοιχεία για την καταχώριση ενός σήματος είναι, αφ’ ενός, το προς καταχώριση σημείο και, αφ’ ετέρου, τα προσδιοριζόμενα με το σημείο αυτό προϊόντα και υπηρεσίες. Με βάση το σύνολο των στοιχείων αυτών καθίσταται δυνατός ο καθορισμός του ακριβούς αντικειμένου και του περιεχομένου της προστασίας την οποία παρέχει το καταχωρισμένο σήμα στον δικαιούχο.

14.6.12

ΟΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΜΕΝΟΥΝ ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ

Σε απόφαση που εξέδωσε σήμερα το Δικαστήριο της Ε.Ε. απεφάνθη ότι οσάκις το εθνικό δικαστήριο διαπιστώνει την ύπαρξη καταχρηστικής ρήτρας σε σύμβαση συναφθείσα μεταξύ επιχειρηματία και καταναλωτή, δεν μπορεί να αναθεωρεί το περιεχόμενό της, αλλά οφείλει μόνον να την αφήνει ανεφάρμοστη.

12.6.12

ΕλΣ 1383/2012: Αίτηση αναθεώρησης απόφασης Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαγωνισμός για την εκτέλεση έργου

Δεκτή η αίτηση αναθεώρησης απόφασης Τμήματος του Ελεγκτικού συνεδρίου, με την οποία έγινε δεκτή αίτηση της ανώνυμης εταιρίας  για ανάκληση πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης εκτέλεσης έργου. Κρίθηκε ότι η συμμετοχή στον επίδικο διαγωνισμό της ανακηρυχθείσας αναδόχου εταιρίας πληροί τις απαιτήσεις των κρίσιμων διατάξεων του ν. 3310/2005 και του π.δ. 82/1996, καθώς και της οικείας διακήρυξης, περί υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών της και προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων για τη μετοχική κατάσταση των μετόχων της.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ, ΑΡΜΟΔΙΟ

Εν τούτοις, σε περίπτωση χορηγήσεως της σχετικής δυνατότητας, εθνικός κανόνας που αποκλείει την χορήγηση των παροχών, οσάκις είναι καταβλητέα σε άλλο κράτος - μέλος συγκρίσιμη παροχή, συνιστά παράβαση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων.

Εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ για την πάταξη της φοροδιαφυγής μέσω αλλαγής κατοικίας σε φορολογικούς παραδείσους

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1142 διευκρινίζονται οι νέες διατάξεις του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και προσδιορίζονται τα κριτήρια για την υπαγωγή στη φορολογία των φυσικών προσώπων, κατοίκων ημεδαπής και αλλοδαπής.

Απαλλαγή ειδικών αμοιβών από την φορολογία εισοδήματος

Σημαντική απόφαση εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, τονίζοντας ότι πρέπει να παραμένει αφορολόγητη κάθε παροχή που λαμβάνει ο μισθωτός στο πλαίσιο της εκτέλεσης της υπηρεσίας του.

Προτάσεις του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων για το εφάπαξ

Σειρά μέτρων για τον περιορισμό των δικαιούχων του εφάπαξ, προτείνει με έγγραφό της προς τον υπηρεσιακό υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αντώνη Ρουπακιώτη, η διοίκηση του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).

8.6.12

Κανονισμός της Ε.Ε. για την απλοποίηση των διασυνοριακών κληρονομικών διαδοχών

Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης της ΕΕ, η πρόταση της Κομισιόν για την απλοποίηση των διαδικασιών επί διασυνοριακών κληρονομικών διαδοχών. 

Ε.Ε.: Κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα «ορφανά έργα»

Συμφωνία επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εκπροσώπων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος των «ορφανών» έργων, δηλαδή έργων που εκφεύγουν της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΙΚΑ: Κανονικά η καταβολή συντάξεων

Σε σχετική ανακοίνωση χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική η πορεία των εσόδων.

7.6.12

Η ΜΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα)
της 7ης Ιουνίου 2012 (*)


«Οδηγία 2000/78/EΚ – Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία – Διαφορετική μεταχείριση με κριτήριο την ηλικία – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης – Συλλογική σύμβαση εργασίας – Παράλειψη συνυπολογισμού, για την κατάταξη των μελών του ιπτάμενου προσωπικού θαλάμου επιβατών ορισμένης αεροπορικής εταιρίας στα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια, της προϋπηρεσίας σε άλλη εταιρία του ίδιου ομίλου επιχειρήσεων – Συμβατική ρήτρα»

6.6.12

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

C-124/10 P
Επιτροπή κατά Electricité de France (EDF)


Το Δικαστήριο της Ε.Ε. (ΔΕΕ) επικύρωσε την ακύρωση από το Γενικό Δικαστήριο της Ενώσεως της αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία κρίθηκε ότι φορολογικό μέτρο που έλαβε η Γαλλία υπέρ της EDF αποτελούσε κρατική ενίσχυση.

Ακυρώθηκε «μέχρι νεοτέρας» η καταβολή εισφορών μαζί με τις αποδοχές

Η κυβέρνηση δεν πήρε την εφαρμοστική απόφαση και το ΙΚΑ ανέστειλε το μέτρο «μέχρι νεοτέρας», την ώρα που τα Ταμεία ασφυκτιούν από την έλλειψη ρευστότητας.

ΟλΣτΕ 1619/2012: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 3900/2010ΟλΣτΕ 1619/2012 


Συνταγματική κρίνεται η ρύθμιση κατά την οποία ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει το 50% του οφειλομένου κατά την πρωτόδικη απόφαση φόρου για την παραδεκτή άσκηση της έφεσης, καθώς και η υποχρέωση καταβολής παραβόλου ύψους 2% επί του αντικειμένου της διαφοράς.

ΤρΔΠρΛιβ 72/2012: Ασφάλιση ΙΚΑ - Βαρέα και ανθυγιεινά

Η αναγνώριση ότι οι ημέρες εργασίας, για τις οποίες έχουν καταβληθεί εισφορές, με επικόλληση στο ασφαλιστικό βιβλιάριο του ασφαλισμένου κοινών ενσήμων, έχουν διανυθεί σε απασχόληση αναγνωριζόμενη ως αποτελούσα βαρύ και ανθυγιεινό επάγγελμα, καθώς και η μετατροπή των σχετικών ενσήμων δεν απαιτείται να ζητηθεί εντός 5ετίας από την πραγματοποίησή τους, αλλά εντός της 10ετούς προθεσμίας από την αποχώρηση του εργαζομένου από την εν λόγω εργασία εντός της οποίας δικαιούται το ΙΚΑ να εκδώσει πράξη επιβολής της διαφοράς εισφορών εις βάρος του εργοδότη. Ο χρονικός περιορισμός της 5ετίας ισχύει μόνο προκειμένου περί αναγνώρισης το πρώτον, ημερών εργασίας ως διανυθεισών στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Υποβολή αίτησης-καταγγελίας για μετατροπή απλών ενσήμων σε βαρέα από τη χήρα του ασφαλισμένου - δικαιούχου της σύνταξής του. Ο χειριστής ελάστρου ψυχρής ελάσεως ανήκει στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.


Νέα απογραφή για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Την διενέργεια νέας απογραφής των συνταξιούχων του Ιδρύματος αποφάσισε η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της παράνομης είσπραξης συντάξεων από μη δικαιούχους.

IKA: Νέα παράταση για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Μέχρι τις 29 Ιουνίου 2012 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών κατόπιν πρότασης της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία έγινε δεκτή.

5.6.12

ΣτΕ: Άνοιξε το δρόμο για προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Σύμφωνα με Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανοίγει ο δρόμος για την πρόσληψη χιλίων πεντακοσίων (1.500) εποχικών πυροσβεστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

«Μικρά μυστικά» για τους υποψήφιους προς συνταξιοδότηση

Ρεπορτάζ: Μαυρούλη Αργυρώ

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι όσοι επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν, καθώς υπάρχουν «μικρά μυστικά» στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης τα οποία οδηγούν στην εξασφάλιση μεγαλύτερης σύνταξης ακόμη και με λιγότερα ένσημα. Το Real.gr παρουσιάζει αναλυτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για την πρόωρη συνταξιοδότηση, για τη διαδοχική και την παράλληλη ασφάλιση.

ΕιρΚρωπίας 22/2012: Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Μόνιμη και γενική αδυναμία αποπληρωμής χρηματικών χρεών

Δεν αποδεικνύεται η υπαιτιότητα του φυσικού προσώπου ως προς τον υπερδανεισμό του, διότι τα πιστωτικά ιδρύματα αναλαμβάνουν την ευθύνη της χορήγησης ή μη των δανείων που τους ζητούνται επειδή έχουν τη δυνατότητα να ερευνήσουν τις οικονομικές δυνατότητες των δανειοληπτών τους (μέσω βεβαίωσης αποδοχών) απευθυνόμενα σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή ερευνώντας την οικονομική τους συμπεριφορά (έκδοση ακάλυπτων επιταγών) μέσω του συστήματος Τειρεσίας. Πέρα από την εξαίρεση της πρώτης κατοικίας από την εκποίηση δύνανται να εξαιρεθούν και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η εκποίηση δεν κρίνεται σκόπιμη, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε θα αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών της αιτούσας, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ.). Στην προκειμένη περίπτωση εξαιρούνται της εκποίησης πέραν της πρώτης κατοικίας: α) το 1/3 εξ αδιαιρέτου ενός ελαιοχώραφου, εμβαδού 1600 τμ, στη Λακωνία, εμπορικής αξίας 2200 ευρώ β) το 1/3 εξ αδιαιρέτου 4 ελαιοχώραφων, εμβαδού συνολικού 5.420 τμ, στην Λακωνία, αξίας επιμέρους 500, 500, 300 και 700 ευρώ και γ) το αυτοκίνητο HYUNDAI ACCENT, 1300cc, χρονολογίας 1998, αξίας 800 ευρώ.


ΜΠρΑθ 4794/2012: Εργασιακή εφεδρεία

Κρίθηκε ότι οι επίδικες απολύσεις έγιναν αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την εξοικονόμηση χρημάτων και ουδόλως συνδέονται με την ορθολογικότερη οργάνωση της απορροφώσας επιχείρησης και την εξυγίανση της, περίπτωση που, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη θα μπορούσαν να κριθούν έγκυρες οι απολύσεις των εργαζομένων. Κρίθηκε επίσης ότι επειδή δεν τηρήθηκε το στάδιο των διαβουλεύσεων του εργοδότη με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τη διερεύνηση της δυνατότητας μείωσης η αποφυγής των απολύσεων με την έγγραφη γνωστοποίηση στους τελευταίους των λόγων για τους οποίους σχεδιάσθηκε η πραγματοποίηση των ομαδικών απολύσεων, τον αριθμό εκείνων τους οποίους επιθυμεί να απολύσει κατά φύλο, ηλικία και ειδικότερα τον αριθμό των εργαζομένων τους οποίους απασχολεί, παρέχοντας κάθε πληροφορία η οποία θα μπορούσε να διευκολύνει τους εργαζόμενους στη διατύπωση εποικοδομητικών προτάσεων, παραβίασε την υποχρέωση για πληροφόρηση των εργαζομένων και κατήγγειλε τις συμβάσεις εργασίας με τη θέση αυτών κατάσταση εργασιακής εφεδρείας κατά παράβαση του άρθρου 5 παρ. 3ν. 1837/1983, και συνεπώς η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας είναι άκυρη. Πιθανολογήθηκε ότι ο μισθός των αιτουσών από την παροχή της εργασίας τους στην καθ’ ης αποτελεί το μόνο βιοποριστικό γι’ αυτές μέσο και δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Υφίσταται, συνεπώς, επείγουσα περίπτωση που επιβάλλει την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης.

Τα τρία σενάρια για το εφάπαξ στο Δημόσιο

Νέα μείωση στο εφάπαξ, επιβολή πρόσθετων εισφορών, ακόμα και αύξηση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης, περιλαμβάνει το σχέδιο για το Ταμείο πρόνοιας το σχέδιο για το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, που θα συζητηθεί μετά τις εκλογές. Ως «αντάλλαγμα» θα υπάρξει ένταξη των εφάπαξ που εκκρεμούν στο πρόγραμμα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, ώστε να ξεμπλοκάρει η καταβολή του βοηθήματος.

1.6.12

Παράταση ως 11 Ιουνίου για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Μία ακόμη δυνατότητα για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι και τις 11 Ιουνίου 2012. Στην σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η παράταση αφορά σε οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 29 Φεβρουαρίου 2012.

ΠΗΓΗ:  http://www.lawnet.gr

31.5.12

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κ. Γ. Ζανιά, στο πλαίσιο διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων:

30.5.12

Περιορισμούς στη δόμηση των ημιυπαίθριων θέτει το ΣτΕ

Εφόσον υπάρχει σε ακίνητο υπέρβαση, δηλαδή αυθαίρετο κτίσμα (όπως είναι το «κλείσιμο» ημιυπαίθριων χώρων), δεν μπορεί από τους ιδιοκτήτες να ζητηθεί, αλλά ούτε και να εκδοθεί από την αρμόδια πολεοδομία, νέα οικοδομική άδεια για την κατασκευή επιπλέον τετραγωνικών μέτρων στο ίδιο ακίνητο.