7.3.14

ΟλΣτΕ 27/2014: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


  (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Πολεοδομική νομοθεσία και χρήσεις γης. Ο κοινός νομοθέτης μπορεί να τροποποιεί τις πολεοδομικές ρυθμίσεις εφόσον η νέα ρύθμιση αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως των κατοίκων. Καθορισμός ή τροποποίηση χρήσεων γης και κριτήρια στα οποία πρέπει να στηρίζονται. Η παρ.4 του άρθρου 9 του ν. 3044/2002, κατά το μέρος που επιτρέπει τη χρήση γενικής κατοικίας στην περιοχή όπου ευρίσκεται και το επίδικο εργαστήριο, είναι αντίθετη προς το άρθρο 24 του Συντάγματος, διότι μεταβάλλει το καθεστώς χρήσεων της περιοχής, χωρίς να στηρίζεται σε ειδική μελέτη. Αντίθετη μειοψηφία. Ακυρωτέα η προσβαλλόμενη απόφαση του Νομάρχη, με την οποία ανακλήθηκε η απόφαση διακοπής λειτουργίας του εργαστηρίου της παρεμβαίνουσας και της χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης. Η αίτηση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την υπ΄ αριθ. 1561/2011 απόφαση του ΣτΕ.