6.3.14

ΑΕΔ 29/2013: ΑΡΣΗ ΑΠΟΦΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ Τ.Δ.Δ. ΚΑΙ ΕλΣυν

ΑΡΣΗ ΑΠΟΦΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ - Άρνηση καταβολής επιδότησης αγοράς κατοικίας σε προβληματική περιοχή (αρ. 9 παρ. 4 Ν. 2085/92).

Προσφυγή  - αγωγή με αίτημα, αφενός την ακύρωση εγγράφου με το οποίο επεστράφησαν τα δικαιολογητικά του προσφεύγοντος για την καταβολή σ’  αυτόν με βάση το νόμο 2085/1992 επιδότησης για την αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή και αφετέρου την επιδίκαση ποσού 23.008,16 ευρώ, που αντιστοιχούσε στο 40% της δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε αυτός για την αγορά της ως άνω κατοικίας. 

Η εκδίκαση του ενδίκου βοηθήματος δεν ανήκει στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δικαιοδοσία για την εκδίκαση αυτού έχουν τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Ειδικότερα, το ένδικο βοήθημα, κατά το μέρος που με αυτό ζητείται η ακύρωση της άρνησης της Διοίκησης, να καταβάλει στον αιτούντα επιδότηση για αγορά κατοικίας κατά το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 2085/1992, αποτελεί αίτηση ακυρώσεως, για την εκδίκαση της οποίας δικαιοδοσία έχουν τα διοικητικά εφετεία, κατά τα άρθρα 94 παρ. 1 και 95 παρ. 3 του Συντάγματος και το άρθρο 7 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 702/1977 (Α΄ 268). Το ένδικο βοήθημα, κατά το μέρος που με αυτό ζητείται η επιδίκαση ποσού 23.008,16 ευρώ νομιμοτόκως, αποτελεί αγωγή, για την εκδίκαση της οποίας δικαιοδοσία έχουν τα διοικητικά πρωτοδικεία, κατά το άρθρο 94 παρ. 1 του Συντάγματος και το άρθρο 71 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Α΄ 97), Αίρεται η αποφατική σύγκρουση δικαιοδοσίας (μετά την έκδοση αντίθετων αποφάσεων από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και το Ελεγκτικό Συνέδριο) υπέρ της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. 
http://www.defeteio-ath.gr