12.3.14

ΣτΕ 5022/2012: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ-ΜΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
ΣΤΕ 5022/2012

 
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Διοικητικές συμβάσεις. Δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει ο διαγωνιζόμενος. Δεσμευτική η οικεία διακήρυξη. Όταν η αναγραφομένη στην «ενημερότητα πτυχίου» φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του διαγωνιζομένου, αφορώσα το σύνολο των δραστηριοτήτων του, δεν έχει λήξει κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών, δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. Δεν έπρεπε να αποκλεισθεί η παρεμβαίνουσα επειδή δεν συμπεριέλαβε στην προσφορά της υπεύθυνες δηλώσεις για τη φορολογική ενημερότητά της ως μέλους κοινοπραξιών για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης.  
Αριθμός 5022/2012 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄ 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Νοεμβρίου 2011, με την εξής σύνθεση: Ε. Σαρπ, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Γ. Παπαγεωργίου, Αικ. Χριστοφορίδου, Σύμβουλοι, Ηλ. Μάζος, Μ. Σωτηροπούλου, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ν. Αθανασίου.

Για να δικάσει την από 16 Απριλίου 2010 αίτηση:
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «..... ..........», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (............. ............... ........), η οποία παρέστη με το δικηγόρο Ισίδωρο Σαρίδη (Α.Μ. 4359 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης), που τον διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο,
κατά του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο οποίος παρέστη με τον Θεόδωρο Στριλάκο, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
και κατά της παρεμβαίνουσας εταιρείας με την επωνυμία «............... ..............», που εδρεύει στην ........... Αττικής (...... χλμ. ............. - ........................), η οποία παρέστη με τη δικηγόρο Αικατερίνη Καφτάνη (Α.Μ. 10915), που τη διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο.
Με την αίτηση αυτή η αιτούσα εταιρεία επιδιώκει να ακυρωθεί η 8611/22.2.2010 απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διευθύνσεως Τοπικής Αυτοδιοικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Γ. Παπαγεωργίου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αιτούσας εταιρείας, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, την πληρεξουσία της παρεμβαίνουσας εταιρείας και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι
Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο
1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (876724/2010 ειδικό έντυπο παραβόλου).
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της 8611/22.2.2010 αποφάσεως του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διευθύνσεως Τοπικής Αυτοδιοικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, καθ΄ ο μέρος με αυτήν κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μεταφερομένων σε τμήματα οικίσκων τύπου container, ετοίμων προς χρήση, των 50 τ.μ.» στην εταιρεία «................... ..... ...........».
3. Επειδή, ειδικώτερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλλου, με την από Οκτωβρίου 2008 διακήρυξη της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διευθύνσεως Τοπικής Αυτοδιοικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός με αντικείμενο την «προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μεταφερομένων σε τμήματα οικίσκων τύπου container, ετοίμων προς χρήση, των 50 τ.μ.», προϋπολογισθείσης δαπάνης 5.799.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακυρώσεως την χαμηλότερη τιμή. Στον εν λόγω διαγωνισμό, ο οποίος διεξήχθη στις 24.2.2009, υπέβαλαν προσφορά 13 υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων και η αιτούσα εταιρεία. Με το 1/24.2.2009 πρακτικό της, η Επιτροπή του διαγωνισμού (Ε.Δ.), αφού έκρινε παραδεκτές τις προσφορές των επτά εκ των ανωτέρω υποψηφίων, κατήρτισε πίνακα αυτών, κατά σειρά μειοδοσίας, κατατάσσοντας πρώτη την εταιρεία «.................... ............. ....» και δεύτερη την αιτούσα. Κατά του ανωτέρω πρακτικού, η αιτούσα εταιρεία άσκησε την 16045/16.3.2009 ένσταση, με την οποία προέβαλε ότι η εταιρεία «................. ..............» έπρεπε να αποκλεισθεί, διότι δεν είχε υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις α) για την φορολογική της ενημερότητα ως προς τα έργα που είχε αναλάβει σε κοινοπραξία με άλλες εταιρείες, εφ΄ όσον από την «ενημερότητα πτυχίου» προέκυπτε ότι η εν λόγω φορολογική ενημερότητά της είχε λήξει πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, και β) για την ασφαλιστική της ενημερότητα ως προς το έργο «ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ», η οποία, κατά την «ενημερότητα πτυχίου», είχε επίσης λήξει πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον δεύτερο από τους λόγους αυτούς, η ανωτέρω ένσταση έγινε δεκτή, κατόπιν και του 2ου «ανασυνταγμένου» πρακτικού της Ε.Δ., με την 40701/14.7.2009 απόφαση της προμνησθείσης Διευθύνσεως (Προϊσταμένης Αρχής). Όμως, με την 79/2010 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών (Ε.Α.) του Συμβουλίου της Επικρατείας, πιθανολογήθηκε σοβαρά, κατ΄ αποδοχήν αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας «.................. ................», ότι μη νομίμως απερρίφθη με την ανωτέρω αιτιολογία η προσφορά της, κατόπιν δε τούτου, με την 8611/22.2.2010 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, τροποποιήθηκε η ανωτέρω 40701/14.7.2009 απόφαση αυτής, και, μεταξύ άλλων, έγινε δεκτή στην διαγωνιστική διαδικασία η εταιρεία «............ ............... ...........», στην οποία και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Κατά της τελευταίας αυτής αποφάσεως η αιτούσα εταιρεία άσκησε, την 1.3.2010, προσφυγή (κατ΄ άρθρ. 3 παρ. 2 ν. 2522/1997), η οποία απερρίφθη σιωπηρώς, η ασκηθείσα δε περαιτέρω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απερρίφθη με την 799/2010 απόφαση της ως άνω Επιτροπής Αναστολών, μετά την οποία ασκήθηκε η κρινομένη αίτηση.

4. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η εταιρεία «................ ............... .», αναδειχθείσα ανάδοχος του επιδίκου διαγωνισμού, παραδεκτώς ζητεί, με την από 20.1.2011 παρέμβασή της, την απόρριψη της κρινομένης αιτήσεως.
5. Επειδή, η διακήρυξη αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο που δεσμεύει τόσο την Αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό όσο και τους διαγωνιζομένους, επιβάλλεται δε να προσδιορίζονται επακριβώς στην διακήρυξη τα προς συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτούμενα προσόντα και τα υποβλητέα, κατά την κατάθεση της προσφοράς, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία. Εν όψει τούτων, αλλά και των αρχών της ισότητας, της τυπικότητας, της διαφάνειας και της δημοσιότητας των ελάχιστων όρων συμμετοχής που διέπουν την διαδικασία συνάψεως των δημοσίων συμβάσεων κατά το πνεύμα τόσο της κοινοτικής όσο και της εθνικής νομοθεσίας, ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει μόνον τα αξιούμενα από την διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη, στην οποία αυτή ρητώς παραπέμπει, δικαιολογητικά και στοιχεία για την απόδειξη ιδιότητας κρίσιμης για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Επομένως, δεν είναι καταρχήν νόμιμος ο αποκλεισμός διαγωνιζομένου λόγω μη προσκομίσεως διαφορετικών από τα προβλεπόμενα ή και επί πλέον δικαιολογητικών συμμετοχής που απαιτούνται από διατάξεις, στις οποίες η διακήρυξη δεν παραπέμπει ειδικώς ως εφαρμοστέο στον διαγωνισμό δίκαιο (βλ. Σ.Ε. 1328/2008).

6. Επειδή, η διακήρυξη του διαγωνισμού, στο άρθρο 22, ορίζει ότι «κάθε εργοληπτική επιχείρηση που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος κοινοπραξίας οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα: 1…2…3. να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 4. να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 5….». Περαιτέρω, στο άρθρο 23 παρ. 2 της διακηρύξεως ορίζονται τα εξής: «Για την απόδειξη των προσόντων του άρθρου 22 θα προσκομιστούν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά 23.2.1 Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. θα προσκομίσουν «Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η ενημερότητα Πτυχίου, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και ότι είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή εφόσον αναδειχθεί μειοδότης… 23.2.2…». Τέλος, το άρθρο 4.2 της διακηρύξεως ορίζει ότι όποιος αναδειχθεί μειοδότης καλείται, πριν από την σύναψη της συμβάσεως, να προσκομίσει, μεταξύ άλλων, και αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητος «εάν από την Ενημερότητα Πτυχίου που προσκομίσθηκε στον διαγωνισμό προκύπτει ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει, αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκομισθέντων για την έκδοσή της… Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την μέρα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του».
7. Επειδή, κατά την προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 22.3 της διακηρύξεως απαιτείται, ως επαγγελματικό προσόν του διαγωνιζομένου, η εκπλήρωση της υποχρεώσεως καταβολής των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως («ασφαλιστική ενημερότητα») εν γένει, ως προς το σύνολο δηλαδή της εργοληπτικής δραστηριότητας του διαγωνιζομένου. Εξ άλλου, η διακήρυξη - η οποία αποτελεί, όπως προεξετέθη, το κανονιστικό πλαίσιο του επίδικου διαγωνισμού και ρυθμίζει ευθέως (χωρίς παραπομπή σε άλλες διατάξεις) και εξαντλητικώς, στο άρθρο 23, το ζήτημα των υποβλητέων δικαιολογητικών - δεν απαιτεί, προς απόδειξη του ανωτέρω επαγγελματικού προσόντος, την υποβολή, αυτοτελώς, βεβαιώσεως περί ασφαλιστικής ενημερότητος της διαγωνιζομένης επιχειρήσεως (ούτε γενικώς, για το σύνολο της εργοληπτικής της δραστηριότητος, ούτε ειδικώς, ως προς κάθε συγκεκριμένο εκτελούμενο από αυτήν, έργο), αλλά αρκείται, προς τούτο, κατά το άρθρο 23.2.1, στην προσκομιδή, προκειμένου περί εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.Ε.Π. επιχειρήσεων (όπως είναι η παρεμβαίνουσα), της «ενημερότητος πτυχίου», η οποία πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξεως της παραλαβής των προσφορών σύμφωνα δε με το τρίτο εδάφιο του ως άνω άρθρου 23.2.1, μόνον «στην περίπτωση που η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφεται στην ενημερότητα πτυχίου έχουν λήξει, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και ότι είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή εφ΄ όσον αναδειχθεί μειοδότης». Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής, διατάξεως, εν όψει και της προεκτεθείσης εννοίας του άρθρου 22.3, όταν η αναγραφομένη στην «ενημερότητα πτυχίου» φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της διαγωνιζομένης εργοληπτικής επιχειρήσεως εν γένει, ως προς το σύνολο δηλαδή των δραστηριοτήτων της, δεν έχει λήξει κατά την ημερομηνία λήξεως της παραλαβής των προσφορών, δεν υφίσταται υποχρέωση της επιχειρήσεως αυτής να υποβάλει την ως άνω υπεύθυνη δήλωση, ανεξαρτήτως αν, ως προς συγκεκριμένο έργο που εκτελεί η εν λόγω εργοληπτική επιχείρηση, στην «ενημερότητα πτυχίου» εμφανίζεται να έχει λήξει η ασφαλιστική (ή φορολογική) της ενημερότητα.
8. Επειδή, ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίσθηκε, με τα άρθρα 1.4 και 18 της διακηρύξεως, η 24.2.2009. Εξ άλλου, από τα στοιχεία του φακέλλου προκύπτει ότι η παρεμβαίνουσα εταιρεία είχε υποβάλει με την προσφορά της, μεταξύ άλλων, και την Δ15/258592008/4.11.2008 «ενημερότητα πτυχίου», ισχύος μέχρι 4.5.2009 στην εν λόγω «ενημερότητα πτυχίου» ανεγράφετο, εκτός άλλων, ότι η εν λόγω εταιρεία «έχει ασφαλιστική ενημερότητα επιχείρησης με λήξη την 2.4.2009» και ότι η ασφαλιστική ενημερότητα των τριών κοινοπραξιών, στις οποίες αυτή συμμετείχε, είχε, αντιστοίχως, ημερομηνίες λήξεως την 14.4.2009, 7.10.2009 και 16.10.2009 επίσης, στην εν λόγω «ενημερότητα πτυχίου», υπό τον τίτλο «ασφαλιστική ενημερότητα έργων», κατεγράφοντο έξι έργα, εκ των οποίων τα πέντε εφέροντο να έχουν ημερομηνίες λήξεως μεταγενέστερες της 1.4.2009, ενώ το ένα («ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ») ημερομηνία λήξεως την 15.11.2008. Η προσφορά της παρεμβαινούσης, καίτοι, με το 1/24.2.2009 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, είχε κριθεί αποδεκτή, καταταγείσα πρώτη κατά σειράν μειοδοσίας, τελικώς απερρίφθη, κατόπιν ενστάσεως της αιτούσης, με την 40701/14.7.2009 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, κατ΄ αποδοχήν του 2ου «ανασυνταγμένου» πρακτικού της ως άνω Επιτροπής, με την αιτιολογία ότι η παρεμβαίνουσα «δεν υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση για την ασφαλιστική ενημερότητα για το έργο ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ που έληξε την 15.11.2008». Κατόπιν, όμως, της 79/2010 αποφάσεως της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (με την οποία, κατ΄ αποδοχήν αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων της παρεμβαινούσης, πιθανολογήθηκε σοβαρά ως μη νόμιμος ο αποκλεισμός αυτής με την ανωτέρω αιτιολογία), η τελευταία ως άνω (40701/14.7.2009) απόφαση, καθ΄ ο μέρος αφορούσε στον αποκλεισμό της παρεμβαινούσης και στην κατακύρωση του διαγωνισμού στην αιτούσα, τροποποιήθηκε με την, ήδη προσβαλλομένη, 8611/22.2.2010 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία έγινε δεκτή στην διαγωνιστική διαδικασία και η παρεμβαίνουσα εταιρεία, στην οποία και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
9. Επειδή, εν όψει του προπαρατεθέντος περιεχομένου της, υποβληθείσης από την παρεμβαίνουσα εταιρεία, «ενημερότητος πτυχίου» και σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί στην έβδομη σκέψη, δεν απαιτείτο, και μάλιστα επί ποινή αποκλεισμού της, η υποβολή από αυτήν υπεύθυνης δηλώσεως για την ασφαλιστική ενημερότητά της ως προς το έργο «ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ», η οποία είχε λήξει πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Και τούτο, διότι η ασφαλιστική ενημερότητα, ως επαγγελματικό προσόν, της παρεμβαινούσης - αφορώσα, κατά το άρθρο 22.3 της διακηρύξεως, στο σύνολο της εργοληπτικής της δραστηριότητος (και όχι στο κάθε συγκεκριμένο, εκτελούμενο από αυτή, έργο, χωριστά)- συνάγεται, κατά το άρθρο 23.2.1 της διακηρύξεως, από την προσκομισθείσα από την παρεμβαίνουσα «ενημερότητα πτυχίου», με την οποία πιστοποιείται ότι η ασφαλιστική ενημερότητα αυτής για την όλη δραστηριότητά της, σε έργα που εκτελεί τόσον ως μεμονωμένη εργοληπτική επιχείρηση όσον και ως μέλος κοινοπραξίας, λήγει μετά την 24.2.2009 (ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών). Εν όψει τούτου, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας λήξεως της ασφαλιστικής ενημερότητος της παρεμβαινούσης ως προς ένα έκαστον των έργων που εκτελεί είτε ως μεμονωμένη εργοληπτική επιχείρηση είτε ως μέλος κοινοπραξίας, δεν απαιτείτο η υποβολή υπευθύνου δηλώσεως, κατά το άρθρο 23.2.1 της διακηρύξεως. Είναι, επομένως, απορριπτέος ως αβάσιμος ο περί του αντιθέτου προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως. Εξ άλλου, αβασίμως η αιτούσα εταιρεία ισχυρίζεται ότι η, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρέωση της παρεμβαινούσης να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για την ασφαλιστική ενημερότητά της ως προς το ανωτέρω συγκεκριμένο έργο προκύπτει από την διάταξη του άρθρου 2 περ. Β παρ. 7 της Δ15/οικ. 24298/28.7.2005 αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Φ.Ε.Κ. 1105 Β΄/4.8.2005), η οποία, μεταξύ των υποβλητέων για την έκδοση «ενημερότητος πτυχίου» δικαιολογητικών αναφέρει και τα «αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρείας, των κοινοπραξιών, στις οποίες τυχόν συμμετέχει, και των έργων..» Και τούτο διότι, ως προς το ζήτημα των υποβλητέων στον επίδικο διαγωνισμό δικαιολογητικών, η διακήρυξη περιέχει, στο άρθρο 23, ευθεία και εξαντλητική ρύθμιση και, πάντως, δεν παραπέμπει ρητώς, κατά τα εκτιθέμενα στην έβδομη σκέψη, στην προμνησθείσα υπουργική απόφαση, της οποίας, άλλωστε, η ανωτέρω διάταξη αναφέρεται στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έκδοση «ενημερότητος πτυχίου» και όχι για την συμμετοχή σε διαγωνισμό.
10. Επειδή, ο ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116 Α΄), ο οποίος διέπει τον επίδικο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7.1 της διακηρύξεως, ορίζει, στην παρ. 3 του άρθρου 20, ότι «κατά την κατάθεση της προσφοράς κάθε προσφέρουσα εργοληπτική επιχείρηση υποχρεούται…να υποβάλει βεβαιώσεις των υπηρεσιών για… την φορολογική ενημερότητα για τα έργα που εκτελεί μόνη της ή σε κοινοπραξία». Κατά την έννοια δε της προπαρατεθείσης διατάξεως του άρθρου 22.4 της διακηρύξεως, ερμηνευομένης σύμφωνα και με την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 20 παρ. 3 του ν. 3669/2008, προϋπόθεση συμμετοχής μιας εργοληπτικής επιχειρήσεως στον επίδικο διαγωνισμό είναι η εκπλήρωση των φορολογικών της υποχρεώσεων που απορρέουν από την δραστηριότητά της τόσον ως μεμονωμένης επιχειρήσεως όσον και ως μέλους κοινοπραξίας. Περαιτέρω, από τις προπαρατεθείσες διατάξεις των άρθρων 23.2.1 και 4.2 της διακηρύξεως, σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 22.4 αυτής, συνάγεται ότι η ενημερότητα την οποία καλείται να δηλώσει υπευθύνως η διαγωνιζομένη εταιρεία αφορά μεν και στις φορολογικές υποχρεώσεις της που απορρέουν από την δραστηριότητά της ως μέλους κοινοπραξίας, δεν απαιτείται, όμως, να γίνεται στην οικεία υπεύθυνη δήλωση ειδική μνεία ως προς το ζήτημα αυτό (της φορολογικής ενημερότητος της εταιρείας για την δραστηριότητά της, ειδικώς, ως μέλους κοινοπραξίας).
11. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλλου προκύπτει ότι η παρεμβαίνουσα εταιρεία είχε υποβάλει με την προσφορά της, μεταξύ άλλων, και την Δ15/258592008/4.11.2008 «ενημερότητα πτυχίου», που είχε εκδοθεί με βάση πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητος των οποίων η ισχύς είχε λήξει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (24.2.2009). Ειδικώτερα, στην εν λόγω «ενημερότητα πτυχίου» ανεγράφετο, εκτός άλλων, ότι η παρεμβαίνουσα εταιρεία «έχει φορολογική ενημερότητα με λήξη 9.11.2008» και ότι η φορολογική ενημερότητα των τριών κοινοπραξιών, στις οποίες αυτή συμμετείχε για την εκτέλεση συγκεκριμένων, έργων, είχε, αντιστοίχως, ημερομηνίες λήξεως τις 26.1.2009, 16.2.2009 και 16.2.2009. Στον φάκελλο της προσφοράς της, όμως, η παρεμβαίνουσα εταιρεία είχε περιλάβει και την από 24.2.2009 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της με το εξής περιεχόμενο «…η εταιρεία μας είναι φορολογικά ενήμερη κατά την ημέρα του διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή εφ΄ όσον αναδειχθεί μειοδότης». Με τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με όσα εκτίθενται στην προηγούμενη σκέψη, ο λόγος ακυρώσεως, κατά τον οποίον η παρεμβαίνουσα έπρεπε να αποκλεισθεί, διότι δεν συμπεριέλαβε στην προσφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις ειδικώς για την φορολογική ενημερότητά της ως μέλους κοινοπραξιών για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
12. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η κρινομένη αίτηση και να γίνει δεκτή η ασκηθείσα παρέμβαση.
Δ ι ά τ α ύ τ α
Απορρίπτει την κρινομένη αίτηση,
Δέχεται την ασκηθείσα παρέμβαση,
Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου, και
Επιβάλλει στην αιτούσα εταιρεία την δικαστική δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου και της παρεμβαινούσης εταιρείας, η οποία (δαπάνη) ανέρχεται στα ποσά των τετρακοσίων εξήντα (460) και εξακοσίων σαράντα (640) ευρώ, αντιστοίχως.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 15 Νοεμβρίου 2011.
Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας Ε. Σαρπ Ν. Αθανασίου
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου 2012.
Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος Ε. Σαρπ Μ. Παπαδοπούλου
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί. Η εντολή πιστοποιείται με την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος.

Αθήνα, ..............................................
Ο Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος Η Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος