27.3.13

ΣτΕ 1026/2013 (Β’, 7μ): Το ειδικό ερευνητικό επίδομα που καταβάλλεται στα μέλη Δ.Ε.Π. αποτελεί πρόσθετη αμοιβή και φορολογείται

Οι παροχές που καταβάλλονται στον μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κλπ.) που, κατά τον νόμο ή από τη φύση τους προορίζονται να καλύψουν δαπάνες στις οποίες αυτός υποβάλλεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί ή την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της δεν αποτελούν προσαύξηση μισθού και δεν υποβάλλονται σε φόρο εισοδήματος, έστω και αν από την παροχή αυτή ωφελείται έμμεσα ο μισθωτός

26.3.13

20.3.13

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013/ΦΕΚ 598/Β/14.03.2013

Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με την υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

15.3.13

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2/2013: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ

Επί της παραγράφου 12 περιπτ. α' σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών»

Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η οίκοθεν αναπροσαρμογή των συντάξεων όσων υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια αναδρομικώς από 1.8.2012.

ΔΕΕ: Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ, ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε., ΔΕΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ


Εν τούτοις, μπορεί να θεμελιωθεί ευθύνη προς αποζημίωση, όταν το εθνικό δικαστήριο διαπιστώνει ιδίως την ύπαρξη αιτιώδους συναφείας μεταξύ παραλείψεως και προκληθείσης ζημίας, π.χ. στην αξία ακινήτου.

8.3.13

ΟλΕΣ: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ

Αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) κρίθηκε από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου η αναδρομική από 1 Αυγούστου 2012 περικοπή των συντάξεων των υπαγομένων στα ειδικά μισθολόγια (δικαστές, στρατιωτικοί, κ.λπ.), ενώ σύμφωνα με τους δικαστές δικαιούνται συντάξεως και οι απολυθέντες επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι.

7.3.13

ΔΕΕ: ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ Ρ/Τ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΙΑΗ προαναφερθείσα αναμετάδοση συνιστά υπό ορισμένους όρους "παρουσίαση" έργων "στο κοινό", την οποία πρέπει να επιτρέψει ο δημιουργός τους.

ΓεΔΕΕ: Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ 2013 ΚΑΙ ΕΦ' ΕΞΗΣ, ΣΥΝΑΔΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Η απόφαση της Επιτροπής δεν μεταχειρίζεται δυσμενώς τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν τον άνθρακα ως καύσιμο.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ - ΕΡΓΟΔΗΓΩΝΣυζητήθηκε την 4η Φεβρουαρίου 2013, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η αίτηση ακυρώσεως της Π.Ο.Σ.Ε.Δ.Ν.Ο. κατά του Υπουργού Οικονομικών με αίτημα την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 2/52971/0022/31.8.2007 «Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών των διπλωματούχων μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και των ισότιμων με αυτό σχολών» (Φ.Ε.Κ. Β΄1781) Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθ’ ό μέρος δεν συμπεριελήφθησαν στο πεδίο εφαρμογής της και οι Μηχανικοί του Κλάδου ΤΕ – Εργοδηγών. 

4.3.13

ΟλΣτΕ 460/2013: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

1. Από τον συνδυασμό των άρθρων 1 παρ. 2 και 3, 4 παρ. 3, 16 παρ. 2 και 3, 25 παρ. 4 και 29 παρ. 1 του Συντάγματος συνάγονται τα ακόλουθα: Ο λαός αποτελεί ένα από τα τρία συστατικά στοιχεία του Κράτους και το κυρίαρχο όργανο αυτού, ο καθορισμός δε των προσώπων που εντάσσονται σ’ αυτόν ανήκει ως κυριαρχική αρμοδιότητα στον εθνικό νομοθέτη.

1.3.13

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 1/2013 Προεδρική. Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της δίκης.

ΑΣΕΠ. Πλήρωση θέσης κλάδου ΔΕ Οδηγών στην ΕΑΒ ΑΕ. Η σχετική διαδικασία από την κατάθεση της αίτησης ακυρώσεως στο ΣΤΕ μέχρι τη δημοσίευση απόφασης από το ΔΕΑ στο οποίο παραπέμφθηκε η υπόθεση λόγω μεταβολής της νομοθεσίας ως προς την αρμοδιότητα του δικαστηρίου στο οποίο κατατέθηκε η αίτηση ακυρώσεως, διήρκησε 5 έτη, 2 μήνες και 10 ημέρες. Επιδίκαση ποσού 3.000 Ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη ο αιτών από την καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης. Απόρριψη αιτήματος για καταβολή αποζημίωσης για την αποκατάσταση της υλικής του ζημιάς εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής.  
ΠΗΓΗ: http://www.defeteio-ath.gr