30.4.13

Κ.Ε.Δ.Ε. - Ταμειακή βεβαίωση - Συνέπειες θέσης εταιρείας σε ειδική εκκαθάριση

Με την υπ’ αριθμό 285/2011 απόφαση του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς κρίθηκε ότι από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974), 216, 217 παρ. 1, 219 και 224 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 1892/1990, συνάγεται ότι από την επόμενη ημέρα της υποβολής της αίτησης στο εφετείο για τη θέση της επιχείρησης υπό ειδική εκκαθάριση, απαγορεύεται η εκ μέρους των δανειστών (κράτος, ν.π.δ.δ. ιδιώτες) διενέργεια πράξεων που συνιστούν επιμέρους τμήματα της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, ανεξαρτήτως του εάν οι οφειλές της τεθείσης υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας αναφέρονται σε απαιτήσεις δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ανεξαρτήτως του εάν οι οφειλές αυτές έχουν δημιουργηθεί πριν ή  μετά την έκδοση της απόφασης του Εφετείου. 

Κ.Ε.Δ.Ε.- Πρόγραμμα πλειστηριασμού- Απαραίτητα στοιχεία - Εμπορική αξία - Αντικειμενική αξία ακινήτων

Με την υπ’ αριθμό 1087/2011 απόφαση του 6ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 19,41,  36 και 39 παρ. 1 και 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. (η οποία παρ. 6 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 67 του Ν. 3842/2010), δεν καθιστά νομικά πλημμελές ένα πρόγραμμα πλειστηριασμού η μη αναγραφή σε αυτό της αντικειμενικής αξίας των εκπλειστηριαζόμενων ακινήτων, καθότι στα απαραίτητα για το κύρος του στοιχεία συμπεριλαμβάνεται μόνον η εμπορική αξία, καθώς και η τιμή της πρώτης προσφοράς του, η δε αντικειμενική αξία του, παρότι επιβάλλεται να είναι ίση ή μικρότερη τιμής της πρώτης προσφοράς, δεν απαιτείται να αναγράφεται ούτε ως στοιχείο για τον καθορισμό της τελευταίας. 

ΠΗΓΗ:  http://www.dprotodikeio-pei.gr

Κ.Ε.Δ.Ε.- Αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου - Αρχή αναλογικότητας.

Με την υπ’ αριθμό 1059/2011 απόφαση του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς κρίθηκε ότι έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου, η εμπορική αξία του οποίου εκτιμήθηκε στο ποσόν των 140.000 ευρώ, για την είσπραξη οφειλής ύψους 8.000 ευρώ περίπου είναι ακυρωτέα ως αντικείμενη στην αρχή της αναλογικότητας, που κατοχυρώνεται με το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, ενόψει του ότι το καθού η ανακοπή Ελληνικό Δημόσιο δεν απέδειξε ότι εξάντλησε τη λήψη οποιουδήποτε άλλου αναγκαστικού μέτρου σε βάρος του ανακόπτοντος (π.χ. κατάσχεση άλλου περιουσιακού στοιχείου μικρότερης αξίας κ.λ.π.), με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αναλογία μεταξύ μέσου και επιδιωκόμενου σκοπού. 

ΠΗΓΗ:  http://www.dprotodikeio-pei.gr

19.4.13

ΣτΕ 3916/2012: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.

ΣτΕ 3916/2012
Παροχές που δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο. Πάγια μηνιαία αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης που χορηγείται στους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) δεν υπόκειται σε φόρο. Τα ποσά αυτά υπήχθησαν φορολόγηση με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 13 του ν. 3052/2002. Παραπομπή στην Ολομέλεια λόγω κρίσης περί αντισυνταγματικότητας της συγκεκριμένης διάταξης.

ΔΠρΘεσ 504/2013: ΑΚΥΡΩΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φ.Π.Α. & ΠΛΑΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΘεσ 504/2013

Ακύρωση φύλλου ελέγχου ΦΠΑ - Πλαστά τιμολόγια - Καλή πίστη λήπτη πλαστού φορολογικού στοιχείου -.


Ακύρωση φύλλου ελέγχου ΦΠΑ με το οποίο καταλογίστηκε σε βάρος του προσφεύγοντος χρεωστικό υπόλοιπο φόρου ΦΠΑ ποσού που αντιστοιχούσε σε πλαστά τιμολόγια. Κρίθηκε ότι παρανόμως η φορολογική αρχή για την ένδικη χρήση δεν αναγνώρισε προς έκπτωση από το φόρο εισροών του προσφεύγοντος το ποσό, που αντιστοιχούσε στα επίμαχα πλαστά τιμολόγια, ενόψει του γεγονότος ότι ο προσφεύγων απέδειξε την καλή του πίστη, κατά την καταχώρηση αυτών.


ΝΟΜΟΣ 4144/2013: Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας


ΝΟΜΟΣ 4144/ΦΕΚ Α/88/18.04.2013
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Άρθρο 1
Σύζευξη συστημάτων Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και Οικονομικών

18.4.13

ΣτΕ 136/2013 (Α.Μ. Ολομ.): ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το άρθρο 20 παρ. 1 του Σ, που διασφαλίζει για όλα τα πρόσωπα το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, στην οποία περιλαμβάνεται και η προσωρινή δικαστική προστασία, καθώς και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, δεν αποκλείουν στον κοινό νομοθέτη να θεσπίζει δικονομικές προϋποθέσεις και γενικότερα διατυπώσεις για την παροχή προστασίας από τα δικαστήρια και την πρόοδο της δίκης
… οι προϋποθέσεις, όμως, αυτές πρέπει, αφ’ ενός μεν να συνάπτονται και να είναι ανάλογες με τη λειτουργία των δικαστηρίων και την ανάγκη αποτελεσματικής απονομής της δικαιοσύνης, αφ’ ετέρου δε να μην υπερβαίνουν τα όρια εκείνα, πέραν των οποίων θα συνεπήγοντο την άμεση ή έμμεση κατάλυση του προστατευομένου από τις ανωτέρω διατάξεις ατομικού δικαιώματος παροχής έννομης δικαστικής προστασίας. 

15.4.13

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η αύξηση του παραβόλου στις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για διαγωνισμούς Δημοσίου

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με απόφασή της, έκρινε αντισυνταγματική τη νομοθετική ρύθμιση, με την οποία προβλέπεται η καταβολή αυξημένου παραβόλου (ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού) ως προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

11.4.13

ΠΔ 7/2013: ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ Η΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη :
1. Tις διατάξεις: α. Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) και ειδικότερα του άρθρου 186 περ. VII.α. του νόμου αυτού. β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98). γ. Του ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (Α΄ 116). δ. Του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42). ε. Του π.δ. 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 18). στ. Του άρθρου 6 παρ.2 του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221/ 5−11−2009) σύμφωνα με το οποίο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οι Γενικές Γραμματείες α) Δημοσίων Έργων και β) Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων. ζ. Του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθ− μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147/27−6−2011). η. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141/ 21−6−2012). θ. Της υπ’ αριθμ. Υ43/5−7−2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (Β΄ 2094/6−7−2012).
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Τις υπ’ αριθμ. 156/2011 και 225/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο− ρών και Δικτύων, αποφασίζουμε:

9.4.13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ημερίδα της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών και του Κέντρου Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΚΕ.ΔΙ.Β.Α.) Παντείου Πανεπιστημίου. Ομιλία του κ. Μελετίου Μουστάκα, Επίκουρου Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, με θέμα: "Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές και η οικονομική κρίση: Η περίπτωση του Συνηγόρου του Πολίτη". Πέμπτη 18 Απριλίου 2013. Ώρα έναρξης 17.00 στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

7.4.13

ΟλΣτΕ 1285/2012: Μνημόνιο και περικοπή επιδομάτων σε συνταξιούχους του Δημοσίου. Συνταγματική η ρύθμιση.


Αριθμός 1285/2012 


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Νοεμβρίου 2010, με την εξής σύνθεση: Π. Πικραμμένος, Πρόεδρος, Γ. Σταυρόπουλος, Κ. Μενουδάκος, Σ. Ρίζος, Φ. Αρναούτογλου, Ν. Σακελλαρίου, Δ. Πετρούλιας, Αθ. Ράντος, Αγγ. Θεοφιλοπούλου, Αικ. Συγγούνα, Αντιπρόεδροι, Ε. Γαλανού, Γ. Παπαμεντζελόπουλος, Ν. Ρόζος, Αν. Γκότσης, Ε. Σαρπ, Χρ. Ράμμος, Ν. Μαρκουλάκης, Γ. Παπαγεωργίου, Μ. Καραμανώφ, Μ. Βηλαράς, Ι. Μαντζουράνης, Αικ. Σακελλαροπούλου, Αικ. Χριστοφορίδου, Δ. Αλεξανδρής, Δ. Σκαλτσούνης, Α.-Γ. Βώρος, Γ. Ποταμιάς, Μ. Γκορτζολίδου, Ε. Νίκα, Ι. Γράβαρης, Ε. Αντωνόπουλος, Γ. Τσιμέκας, Ι. Ζόμπολας, Σπ. Μαρκάτης, Α. Ντέμσιας, Φ. Ντζίμας, Σπ. Χρυσικοπούλου, Η. Τσακόπουλος, Β. Καλαντζή, Μ. Σταματελάτου, Μ. Παπαδοπούλου, Δ. Κυριλλόπουλος, Α. Καλογεροπούλου, Εμμ. Κουσιουρής, Α. Σταθάκης, Ο. Ζύγουρα, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Κουσούλης, Κ. Φιλοπούλου, Θ. Αραβάνης, Κ. Πισπιρίγκος, Σύμβουλοι, Χρ. Σιταρά, Ο Νικολαράκου-Μαυρομιχάλη, Ε. Μουργιά, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Ε. Αντωνόπουλος και Ο. Ζύγουρα, καθώς και η Πάρεδρος Ο. Νικολαράκου μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Ε. Κουμεντέρη. 

4.4.13

ΕπΑνΣτΕ 387/2012: ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δημόσια Έργα. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της απόρριψης της προσφοράς της αιτούσας. Υποχρέωση θεώρησης του γνησίου της υπογραφής για την προσκομιζόμενη υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση τμήματος του έργου σε υπεργολάβο. Απορρίπτει την αίτηση.