29.6.12

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα)
της 28ης Ιουνίου 2012

«Αίτηση αναιρέσεως – Πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων – Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 – Έγγραφα αφορώντα διαδικασία ελέγχου πράξεως συγκεντρώσεως μεταξύ επιχειρήσεων – Κανονισμοί (ΕΟΚ) 4064/89 και (ΕΚ) 139/2004 – Άρνηση προσβάσεως – Εξαιρέσεις αφορώσες την προστασία των σκοπών της έρευνας, των εμπορικών συμφερόντων, των νομικών γνωμοδοτήσεων και της διαδικασίας λήψεως των αποφάσεων των οργάνων – Υποχρέωση του οικείου θεσμικού οργάνου για διενέργεια συγκεκριμένης και εξατομικευμένης εξετάσεως του περιεχομένου των διαλαμβανομένων στην αίτηση προσβάσεως εγγράφων»

ΕΝΝΟΙΑ "ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" & ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ


Εμπιστευτική πληροφορία, για την οποία υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης των χρηματαγορών, μπορεί να συνιστά και ένα προκαταρκτικό στάδιο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεως σε μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο επιχείρηση

Προς εξασφάλιση της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προς ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις αγορές αυτές, η οδηγία 2003/6 1 απαγορεύει την κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και υποχρεώνει τους εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων να δημοσιοποιούν το ταχύτερο δυνατό τις εμπιστευτικές πληροφορίες που τους αφορούν άμεσα. Ως «εμπιστευτική πληροφορία» ορίζεται η πληροφορία που (i) είναι συγκεκριμένη, (ii) δεν έχει δημοσιοποιηθεί, (iii) αφορά, άμεσα ή έμμεσα, ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα ή τους εκδότες του και (iv) η οποία αν δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσε να επηρεάσει αισθητά την τιμή αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων ή την τιμή των συνδεόμενων με αυτά παράγωγων μέσων.
Η οδηγία 2003/1242 διευκρινίζει περαιτέρω την έννοια της «συγκεκριμένης πληροφορίας»: η πληροφορία πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά σε κατάσταση η οποία υφίσταται ή που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα υπάρξει, ή αναφορά σε γεγονός το οποίο έλαβε χώρα ή που ευλόγως αναμένεται ότι θα λάβει χώρα. 

28.6.12

Τράπεζες και ιδιώτες αποταμιευτές-ομολογιούχοι "κουρεμένων" Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου: Ευθύνες ενδεχομένως και των ΤραπεζώνΠέρα από τις αιτήσεις ακυρώσεως που έχουν ήδη καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα φυσικά πρόσωπα που πίστευσαν στις υποδείξεις και διαβεβαιώσεις τρίτων και αποταμίευσαν τα χρήματά τους σε Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία λίγο καιρό μετά "κουρεύτηκαν" με το γνωστό PSI, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι διαθέτουν ενδεχομένως και ένα ακόμη σημαντικό μέσο προστασίας και αποζημίωσής τους, διερευνώμενο κατά περίπτωση. 

27.6.12

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΗΝ MICROSOFT

Με την σημερινή του απόφαση, τo Γενικό Δικαστήριο επικυρώνει, κατ’ ουσίαν, την απόφαση της Επιτροπής περί επιβολής στη Microsoft χρηματικής ποινής για την άρνησή της να παράσχει στους ανταγωνιστές της πρόσβαση στις σχετικές με τη διαλειτουργικότητα πληροφορίες υπό εύλογες προϋποθέσεις.

Πάντως, το Γενικό Δικαστήριο μείωσε το ποσό της χρηματικής ποινής από 899 σε 860 εκατομμύρια ευρώ συνεκτιμώντας το γεγονός ότι η Επιτροπή είχε επιτρέψει στη Microsoft να διατηρήσει, μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2007, περιορισμούς στη διανομή των προϊόντων «open source»

25.6.12

Ν.Π.Δ.Δ., ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ & PSI


Πρόβλημα βιωσιμότητας προέκυψε μετά την εφαρμογή του PSI και για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφαλίσεως, οι οποίοι τηρούσαν (υποχρεωτικώς) τους λογαριασμούς των αποθεματικών τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ήδη, τα εν λόγω Νομικά Πρόσωπα έχουν προσφύγει ενώπιον της Δικαιοσύνης (αιτήσεις ακυρώσεως στο ΣτΕ), ενώ συγχρόνως ετοιμάζουν μηνυτήριες αναφορές κατά του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, καθ’ όσον, κατά τα λεγόμενα Προϊσταμένων τους, ο τελευταίος επένδυσε τα αποθεματικά των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ταμείων σε Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και, εν συνεχεία, συνήνεσε στο «κούρεμά» τους. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι ο κ. Προβόπουλος υπεχρεούτο εκ του νόμου να τοποθετήσει τα αποθεματικά των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ασφαλιστικών Φορέων σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, τούτο δε ως διαχειριστής του Κοινού Κεφαλαίου, το οποίο συνιστά ομάδα περιουσίας.

21.6.12

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ C-78/11: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργαζόμενος του οποίου η ανικανότητα προς εργασία επήλθε κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειάς του μετ’ αποδοχών δικαιούται να λάβει μεταγενέστερα άδεια ανάλογης διάρκειας με την αναρρωτική του άδεια
Το δικαίωμα αυτό χορηγείται ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής κατά την οποία επήλθε η ανικανότητα προς εργασία

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ, ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ, ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΑΞΕ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα)
της 21ης Ιουνίου 2012 (*)

«Φορολογία – ΦΠΑ – Έκτη οδηγία – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Δικαίωμα προς έκπτωση – Προϋποθέσεις ασκήσεως – Άρθρο 273 – Εθνικά μέτρα για την πάταξη της απάτης – Πρακτική των εθνικών φορολογικών αρχών – Αποκλεισμός της ασκήσεως του δικαιώματος προς έκπτωση σε περίπτωση παράνομων ενεργειών του εκδότη του τιμολογίου των αγαθών ή των υπηρεσιών σε σχέση με τα οποία ζητείται η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος – Βάρος αποδείξεως – Υποχρέωση του υποκείμενου στον φόρο να βεβαιώνεται και να αποδεικνύει ότι οι ενέργειες του εκδότη του τιμολογίου είναι σύννομες»

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα)
της 21ης Ιουνίου 2012 (*)

«Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων – Βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία – Πώληση αντιγράφων έργων σε κράτος μέλος στο οποίο το δικαίωμα του δημιουργού επί των έργων αυτών δεν προστατεύεται – Μεταφορά των εμπορευμάτων αυτών σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο η προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού τιμωρείται από την ποινική νομοθεσία – Ποινική διαδικασία κατά του μεταφορέα για συνέργεια στην παράνομη διανομή έργου προστατευόμενου κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας»

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΠΕΡ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα)
της 21ης Ιουνίου 2012 (*)

«Αίτηση αναιρέσεως – Κρατική ενίσχυση – Σύστημα αναπροσαρμογής των φορολογητέων αξιών των στοιχείων ενεργητικού – Τραπεζικός τομέας – Φορολόγηση των υπεραξιών – Φόρος αντικαταστάσεως – Επιλεκτικός χαρακτήρας»

ΕΝΤΟΚΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ

Aριθμός 1207/2012

TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β 7μ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Δεκεμβρίου 2011 με την εξής σύνθεση: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β` Τμήματος, Α.- Γ. Βώρος, Ε. Νίκα, Γ. Τσιμέκας, Β. Καλαντζή, Σύμβουλοι, Ι. Σύμπλης, Ο.- Μ. Βασιλάκη, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ι. Μητροτάσιος, Γραμματέας του Β` Τμήματος.

20.6.12

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για τους «δύστροπους» οφειλέτες

Την άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων, καθώς και την προσφυγή σε άλλες διαδικασίες είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης -ή που έχουν εκπέσει του δικαιώματος των ρυθμίσεων- ζητά από τις υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων και των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων με εξαιρετικά επείγον έγγραφό της η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΫΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ


ΣτΕ.Ολ 1971/2012

«Δίκη-πιλότος» - Ημιϋπαίθριοι κ.λπ. χώροι - «Τακτοποίηση» ν. 3843/2010 - Έκδοση νέας άδειας - Υπολογισμός ημιϋπαιθρίων χώρων στο συντελεστή δόμησης -.

«Δίκη-πιλότος». Αναφορικά με ζητήματα που από την φύση τους έχουν γενικότερο ενδιαφέρον και αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικό αριθμό διαφορών με κίνδυνο να εκδοθούν αντιφατικές αποφάσεις, δίνεται η δυνατότητα στους διαδίκους και στα διοικητικά δικαστήρια, να απευθύνονται απ’ ευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την επίλυσή τους. Ανεξάρτητα από τη συνταγματικότητα της διάταξης που προβλέπει την διατήρηση με την καταβολή προστίμου επί σαράντα έτη των ημιυπαίθριων και των άλλων χώρων που έχουν μετατραπεί αυθαιρέτως σε χώρους κύριας χρήσεως, δεν παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης νέας οικοδομικής άδειας για προσθήκη ή επέκταση κτηρίου, καθ’ υπέρβαση των ισχυόντων όρων δόμησης. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης της πράξεως της Πολεοδομίας με την οποία επετράπη η ανέγερση νέας οικοδομής σε ακίνητο με την αντίληψη ότι οι χώροι που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 3843/2010 δεν υπολογίζονται στον συντελεστή δόμησης και ως εκ τούτου είναι δυνατό να ανεγερθεί και νέα οικοδομή όταν υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή δόμησης.


Επανέρχεται η απειλή των ακούρευτων ομολόγων


Του Ηλία Γ. Μπέλλου                                                                                                                      Πηγή: www.capital.gr

Σε καυτή πατάτα έχουν μετατραπεί τα ελληνικά ομόλογα των οποίων οι κάτοχοι αρνήθηκαν να υπαχθούν στο κούρεμα του PSI καλυπτόμενοι πίσω από το αλλοδαπό δίκαιο υπό το οποίο είχαν εκδοθεί. Συνολικά η ονομαστική τους αξία υπερβαίνει τα 3,4 δισ. ευρώ και το πρώτο εξ’ αυτών ωριμάζει και καθίσταται απαιτητό στις 13 Σεπτεμβρίου, φέτος. Αφορά 190 εκατομμύρια ευρώ που δανείστηκε ο ΟΣΕ με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου στις 13/09/2002 και αυτή τη στιγμή αποτιμάται στο 22,5% της ονομαστικής του αξίας. Σε διπλάσια δηλαδή επίπεδα από αυτά που διαπραγματεύονται τα νέα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που αποτιμώνται κατά μέσο όρο κοντα στο 13% της ονομαστικής τους αξίας.

ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η΄ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΣΗΜΑΤΟΣ


Ειδικότερα, ο αιτών υποχρεούται να προσδιορίζει με επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία ζητεί προστασία μέσω σήματος, προκειμένου να είναι οι αρμόδιες αρχές και οι επιχειρηματίες σε θέση, σε αυτήν και μόνον τη βάση, να καθορίσουν της έκταση της παρεχόμενης με το σήμα προστασίας.


Τα δύο βασικά στοιχεία για την καταχώριση ενός σήματος είναι, αφ’ ενός, το προς καταχώριση σημείο και, αφ’ ετέρου, τα προσδιοριζόμενα με το σημείο αυτό προϊόντα και υπηρεσίες. Με βάση το σύνολο των στοιχείων αυτών καθίσταται δυνατός ο καθορισμός του ακριβούς αντικειμένου και του περιεχομένου της προστασίας την οποία παρέχει το καταχωρισμένο σήμα στον δικαιούχο.

14.6.12

ΟΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΜΕΝΟΥΝ ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ

Σε απόφαση που εξέδωσε σήμερα το Δικαστήριο της Ε.Ε. απεφάνθη ότι οσάκις το εθνικό δικαστήριο διαπιστώνει την ύπαρξη καταχρηστικής ρήτρας σε σύμβαση συναφθείσα μεταξύ επιχειρηματία και καταναλωτή, δεν μπορεί να αναθεωρεί το περιεχόμενό της, αλλά οφείλει μόνον να την αφήνει ανεφάρμοστη.

12.6.12

ΕλΣ 1383/2012: Αίτηση αναθεώρησης απόφασης Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαγωνισμός για την εκτέλεση έργου

Δεκτή η αίτηση αναθεώρησης απόφασης Τμήματος του Ελεγκτικού συνεδρίου, με την οποία έγινε δεκτή αίτηση της ανώνυμης εταιρίας  για ανάκληση πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης εκτέλεσης έργου. Κρίθηκε ότι η συμμετοχή στον επίδικο διαγωνισμό της ανακηρυχθείσας αναδόχου εταιρίας πληροί τις απαιτήσεις των κρίσιμων διατάξεων του ν. 3310/2005 και του π.δ. 82/1996, καθώς και της οικείας διακήρυξης, περί υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών της και προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων για τη μετοχική κατάσταση των μετόχων της.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ, ΑΡΜΟΔΙΟ

Εν τούτοις, σε περίπτωση χορηγήσεως της σχετικής δυνατότητας, εθνικός κανόνας που αποκλείει την χορήγηση των παροχών, οσάκις είναι καταβλητέα σε άλλο κράτος - μέλος συγκρίσιμη παροχή, συνιστά παράβαση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων.

Εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ για την πάταξη της φοροδιαφυγής μέσω αλλαγής κατοικίας σε φορολογικούς παραδείσους

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1142 διευκρινίζονται οι νέες διατάξεις του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και προσδιορίζονται τα κριτήρια για την υπαγωγή στη φορολογία των φυσικών προσώπων, κατοίκων ημεδαπής και αλλοδαπής.

Απαλλαγή ειδικών αμοιβών από την φορολογία εισοδήματος

Σημαντική απόφαση εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, τονίζοντας ότι πρέπει να παραμένει αφορολόγητη κάθε παροχή που λαμβάνει ο μισθωτός στο πλαίσιο της εκτέλεσης της υπηρεσίας του.

Προτάσεις του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων για το εφάπαξ

Σειρά μέτρων για τον περιορισμό των δικαιούχων του εφάπαξ, προτείνει με έγγραφό της προς τον υπηρεσιακό υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αντώνη Ρουπακιώτη, η διοίκηση του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).

8.6.12

Κανονισμός της Ε.Ε. για την απλοποίηση των διασυνοριακών κληρονομικών διαδοχών

Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης της ΕΕ, η πρόταση της Κομισιόν για την απλοποίηση των διαδικασιών επί διασυνοριακών κληρονομικών διαδοχών. 

Ε.Ε.: Κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα «ορφανά έργα»

Συμφωνία επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εκπροσώπων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος των «ορφανών» έργων, δηλαδή έργων που εκφεύγουν της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΙΚΑ: Κανονικά η καταβολή συντάξεων

Σε σχετική ανακοίνωση χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική η πορεία των εσόδων.

7.6.12

Η ΜΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα)
της 7ης Ιουνίου 2012 (*)


«Οδηγία 2000/78/EΚ – Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία – Διαφορετική μεταχείριση με κριτήριο την ηλικία – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης – Συλλογική σύμβαση εργασίας – Παράλειψη συνυπολογισμού, για την κατάταξη των μελών του ιπτάμενου προσωπικού θαλάμου επιβατών ορισμένης αεροπορικής εταιρίας στα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια, της προϋπηρεσίας σε άλλη εταιρία του ίδιου ομίλου επιχειρήσεων – Συμβατική ρήτρα»

6.6.12

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

C-124/10 P
Επιτροπή κατά Electricité de France (EDF)


Το Δικαστήριο της Ε.Ε. (ΔΕΕ) επικύρωσε την ακύρωση από το Γενικό Δικαστήριο της Ενώσεως της αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία κρίθηκε ότι φορολογικό μέτρο που έλαβε η Γαλλία υπέρ της EDF αποτελούσε κρατική ενίσχυση.

Ακυρώθηκε «μέχρι νεοτέρας» η καταβολή εισφορών μαζί με τις αποδοχές

Η κυβέρνηση δεν πήρε την εφαρμοστική απόφαση και το ΙΚΑ ανέστειλε το μέτρο «μέχρι νεοτέρας», την ώρα που τα Ταμεία ασφυκτιούν από την έλλειψη ρευστότητας.

ΟλΣτΕ 1619/2012: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 3900/2010ΟλΣτΕ 1619/2012 


Συνταγματική κρίνεται η ρύθμιση κατά την οποία ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει το 50% του οφειλομένου κατά την πρωτόδικη απόφαση φόρου για την παραδεκτή άσκηση της έφεσης, καθώς και η υποχρέωση καταβολής παραβόλου ύψους 2% επί του αντικειμένου της διαφοράς.

ΤρΔΠρΛιβ 72/2012: Ασφάλιση ΙΚΑ - Βαρέα και ανθυγιεινά

Η αναγνώριση ότι οι ημέρες εργασίας, για τις οποίες έχουν καταβληθεί εισφορές, με επικόλληση στο ασφαλιστικό βιβλιάριο του ασφαλισμένου κοινών ενσήμων, έχουν διανυθεί σε απασχόληση αναγνωριζόμενη ως αποτελούσα βαρύ και ανθυγιεινό επάγγελμα, καθώς και η μετατροπή των σχετικών ενσήμων δεν απαιτείται να ζητηθεί εντός 5ετίας από την πραγματοποίησή τους, αλλά εντός της 10ετούς προθεσμίας από την αποχώρηση του εργαζομένου από την εν λόγω εργασία εντός της οποίας δικαιούται το ΙΚΑ να εκδώσει πράξη επιβολής της διαφοράς εισφορών εις βάρος του εργοδότη. Ο χρονικός περιορισμός της 5ετίας ισχύει μόνο προκειμένου περί αναγνώρισης το πρώτον, ημερών εργασίας ως διανυθεισών στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Υποβολή αίτησης-καταγγελίας για μετατροπή απλών ενσήμων σε βαρέα από τη χήρα του ασφαλισμένου - δικαιούχου της σύνταξής του. Ο χειριστής ελάστρου ψυχρής ελάσεως ανήκει στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.


Νέα απογραφή για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Την διενέργεια νέας απογραφής των συνταξιούχων του Ιδρύματος αποφάσισε η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της παράνομης είσπραξης συντάξεων από μη δικαιούχους.

IKA: Νέα παράταση για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Μέχρι τις 29 Ιουνίου 2012 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών κατόπιν πρότασης της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία έγινε δεκτή.

5.6.12

ΣτΕ: Άνοιξε το δρόμο για προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Σύμφωνα με Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανοίγει ο δρόμος για την πρόσληψη χιλίων πεντακοσίων (1.500) εποχικών πυροσβεστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

«Μικρά μυστικά» για τους υποψήφιους προς συνταξιοδότηση

Ρεπορτάζ: Μαυρούλη Αργυρώ

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι όσοι επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν, καθώς υπάρχουν «μικρά μυστικά» στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης τα οποία οδηγούν στην εξασφάλιση μεγαλύτερης σύνταξης ακόμη και με λιγότερα ένσημα. Το Real.gr παρουσιάζει αναλυτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για την πρόωρη συνταξιοδότηση, για τη διαδοχική και την παράλληλη ασφάλιση.

ΕιρΚρωπίας 22/2012: Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Μόνιμη και γενική αδυναμία αποπληρωμής χρηματικών χρεών

Δεν αποδεικνύεται η υπαιτιότητα του φυσικού προσώπου ως προς τον υπερδανεισμό του, διότι τα πιστωτικά ιδρύματα αναλαμβάνουν την ευθύνη της χορήγησης ή μη των δανείων που τους ζητούνται επειδή έχουν τη δυνατότητα να ερευνήσουν τις οικονομικές δυνατότητες των δανειοληπτών τους (μέσω βεβαίωσης αποδοχών) απευθυνόμενα σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή ερευνώντας την οικονομική τους συμπεριφορά (έκδοση ακάλυπτων επιταγών) μέσω του συστήματος Τειρεσίας. Πέρα από την εξαίρεση της πρώτης κατοικίας από την εκποίηση δύνανται να εξαιρεθούν και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η εκποίηση δεν κρίνεται σκόπιμη, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε θα αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών της αιτούσας, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ.). Στην προκειμένη περίπτωση εξαιρούνται της εκποίησης πέραν της πρώτης κατοικίας: α) το 1/3 εξ αδιαιρέτου ενός ελαιοχώραφου, εμβαδού 1600 τμ, στη Λακωνία, εμπορικής αξίας 2200 ευρώ β) το 1/3 εξ αδιαιρέτου 4 ελαιοχώραφων, εμβαδού συνολικού 5.420 τμ, στην Λακωνία, αξίας επιμέρους 500, 500, 300 και 700 ευρώ και γ) το αυτοκίνητο HYUNDAI ACCENT, 1300cc, χρονολογίας 1998, αξίας 800 ευρώ.


ΜΠρΑθ 4794/2012: Εργασιακή εφεδρεία

Κρίθηκε ότι οι επίδικες απολύσεις έγιναν αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την εξοικονόμηση χρημάτων και ουδόλως συνδέονται με την ορθολογικότερη οργάνωση της απορροφώσας επιχείρησης και την εξυγίανση της, περίπτωση που, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη θα μπορούσαν να κριθούν έγκυρες οι απολύσεις των εργαζομένων. Κρίθηκε επίσης ότι επειδή δεν τηρήθηκε το στάδιο των διαβουλεύσεων του εργοδότη με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τη διερεύνηση της δυνατότητας μείωσης η αποφυγής των απολύσεων με την έγγραφη γνωστοποίηση στους τελευταίους των λόγων για τους οποίους σχεδιάσθηκε η πραγματοποίηση των ομαδικών απολύσεων, τον αριθμό εκείνων τους οποίους επιθυμεί να απολύσει κατά φύλο, ηλικία και ειδικότερα τον αριθμό των εργαζομένων τους οποίους απασχολεί, παρέχοντας κάθε πληροφορία η οποία θα μπορούσε να διευκολύνει τους εργαζόμενους στη διατύπωση εποικοδομητικών προτάσεων, παραβίασε την υποχρέωση για πληροφόρηση των εργαζομένων και κατήγγειλε τις συμβάσεις εργασίας με τη θέση αυτών κατάσταση εργασιακής εφεδρείας κατά παράβαση του άρθρου 5 παρ. 3ν. 1837/1983, και συνεπώς η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας είναι άκυρη. Πιθανολογήθηκε ότι ο μισθός των αιτουσών από την παροχή της εργασίας τους στην καθ’ ης αποτελεί το μόνο βιοποριστικό γι’ αυτές μέσο και δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Υφίσταται, συνεπώς, επείγουσα περίπτωση που επιβάλλει την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης.

Τα τρία σενάρια για το εφάπαξ στο Δημόσιο

Νέα μείωση στο εφάπαξ, επιβολή πρόσθετων εισφορών, ακόμα και αύξηση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης, περιλαμβάνει το σχέδιο για το Ταμείο πρόνοιας το σχέδιο για το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, που θα συζητηθεί μετά τις εκλογές. Ως «αντάλλαγμα» θα υπάρξει ένταξη των εφάπαξ που εκκρεμούν στο πρόγραμμα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, ώστε να ξεμπλοκάρει η καταβολή του βοηθήματος.

1.6.12

Παράταση ως 11 Ιουνίου για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Μία ακόμη δυνατότητα για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι και τις 11 Ιουνίου 2012. Στην σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η παράταση αφορά σε οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 29 Φεβρουαρίου 2012.

ΠΗΓΗ:  http://www.lawnet.gr