30.5.14

ΟλΣτΕ 1906/2014: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ΕΥΑΘ Α.Ε., ΔΕΠΑ Α.Ε., ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ Α.Ε.

Αίτηση ακύρωσης απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων κατά το μέρος της, με το οποίο μεταβιβάζονται χωρίς αντάλλαγμα από το Ελληνικό Δημόσιο στην ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε.» μετοχές των ανωνύμων εταιρειών ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ΕΥΑΘ Α.Ε., ΔΕΠΑ Α.Ε., ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ Α.Ε. χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς δυνατότητα αναμεταβιβάσεως στο Ελληνικό Δημόσιο. Ζητείται, επίσης, η ακύρωση της ίδιας αποφάσεως και κατά μέρος της, με το οποίο εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών να συνάψει με το ΤΑΙΠΕΔ συμβάσεις με αντικείμενο την άσκηση από το Ταμείο, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από την κυριότητά του επί μετοχών των ανωνύμων εταιρειών: α) «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) Α.Ε.», β) «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» και ε) «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Ως προς το μέρος αυτό κρίθηκε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν έχει χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξης, διότι αναφέρεται σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ. Απόρριψη λόγω έλλειψης έννομου συμφέροντος των αιτούντων της εν λόγω αίτησης ως προς τις ΔΕΠΑ ΑΕ, ΟΛΠ ΑΕ ΕΥΑΘ ΑΕ και ΟΛΘ ΑΕ. Συνδρομή έννομου συμφέροντος των αιτούντων για την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης ως προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ (Αντίθετη μειοψηφία). Δεκτή η αίτηση για την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης ως προς την μεταβίβαση από το Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 34,033% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Κρίθηκε ότι η αποξένωση του Ελληνικού Δημοσίου από την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, του οποίου η διατήρηση είναι αναγκαία για να μη μετατραπεί η δημόσια επιχείρηση σε ιδιωτική, συνιστά παράβαση των άρθρων 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 Συντ.

ΟλΣτΕ 1901/2014: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΤ

Απόρριψη στο σύνολό της της αίτησης ακύρωσης της  απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών για την κατάργηση της ΕΡΤ - ΑΕ. Κρίθηκε ότι από το άρθρο 15 παρ. 2 Συντ. δεν προκύπτει ότι επιβάλλεται να υπάρχει δημόσια τηλεόραση, ενώ περαιτέρω η κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ έγινε πέραν των δημοσιονομικών λόγων με σκοπό να ιδρυθεί νέος φορέας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης (Αντίθετη μειοψηφία). Για την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης δεν απαιτείτο συνυπογραφή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Απόρριψη του λόγου ακύρωσης ότι η προσβαλλόμενη πράξη στερείται αιτιολογίας. Απόρριψη του λόγου ακύρωσης, με τον οποίο προβάλλεται παράβαση της αρχής της αναλογικότητας και υποστηρίζεται ότι με την προσβαλλόμενη πράξη επιδιώχθηκε ο εξορθολογισμός της λειτουργίας του παρόχου δημόσιας υπηρεσίας ραδιοτηλεόρασης με το εξαιρετικά επαχθές για την ΕΡΤ Α.Ε., το προσωπικό της και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών μέτρο της κατάργησης αυτού (Αντίθετη μειοψηφία). Απόρριψη του λόγου ακύρωσης ότι η προσβαλλόμενη πράξη είναι αντίθετη με το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ το οποίο κατά τους αιτούντες προστατεύει την ύπαρξη και λειτουργία της ΕΡΤ ΑΕ ως παρόχου δημόσιας υπηρεσίας στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης. Απόρριψη λόγου ακύρωσης της προσβαλλόμενης απόφασης λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου (Αντίθετη μειοψηφία). Ομαδικές απολύσεις. Κρίθηκε ότι η ΕΡΤ ΑΕ εξαιρείτο από την εφαρμογή της Οδηγίας για τις ομαδικές απολύσεις και του ν. 1387/1983.

26.5.14

ΔΕφΑθ 435/2010: ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΤΥΠΟΣ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ

ΑΣΕΠ – Προσωπικό ΕΕΤΤ –. Ακυρωτέος ο τελικός πίνακας πρόσληψης ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου λόγω πλημμελούς αιτιολογίας της απόφασης της Επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων, διότι δεν προκύπτουν οι απαντήσεις τους κατά την προφορική συνέντευξη, και δεν εξειδικεύονται τα στοιχεία που λήφθησαν υπόψη για τον καθένα χωριστά για την διαμορφωθείσα γνώμη σχετικά με την προσωπικότητα και την εν γένει ικανότητα του καθενός για την άσκηση των καθηκόντων των προκηρυχθεισών θέσεων. 

14.5.14

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΟΥ/-ΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το Δικηγορικό Γραφείο "Μελέτιος Μουστάκας & Συνεργάτες" αναζητεί νέο/-α δικηγόρο για εσωτερική συνεργασία πλήρους απασχόλησης σε θέματα δημοσίου δικαίου.
Περισσότερες πληροφορίες σε moustakaslaw.blogspot.gr

13.5.14

ΜΠρΑθ 1392/2014: ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΔΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ


Ανακοπή για την ακύρωση ταμειακών βεβαιώσεων ΔΟΥ - Εκχώρηση στο Δημόσιο απαίτησης από μισθωτική σχέση - Ιδιωτική διαφορά - Δικαιοδοσία - Πολιτικά δικαστήρια - Ανακοίνωση δίκης - Προσεπίκληση - Πρόσθετη παρέμβαση -. Υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων η ανακοπή για την ακύρωση ταμειακών βεβαιώσεων ΔΟΥ βάσει των οποίων εκδόθηκε ατομική ειδοποίηση χρεών για χρέος προς το Ελληνικό Δημόσιο προερχόμενο από την εκχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο απαίτησης που φέρεται ότι είχε κατά της ανακόπτουσας ιδιώτης από τη μεταξύ τους μισθωτική σχέση, καθώς ο νόμιμος τίτλος της απειλούμενης σε βάρος της ανακόπτουσας διοικητικής εκτέλεσης στηρίζεται σε υποκείμενη σχέση ιδιωτικού δικαίου. Ανακοίνωση δίκης - προσεπίκληση σε άσκηση παρέμβασης από το καθ' ού Ελληνικό Δημόσιο προς τον ιδιώτη μισθωτή, δεδομένου ότι η βεβαιωθείσα απαίτηση αφορά μισθώματα, τα οποία ως μη εισπραχθέντα από την μισθώτρια ανακόπτουσα, εκχώρησε ο εκμισθωτής στο Ελληνικό Δημόσιο. Πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Δημοσίου και κατά της ανακόπτουσας. Δεκτή η ανακοπή. Τόσο στην ατομική ειδοποίηση, όσο και στις αντίστοιχες ταμειακές βεβαιώσεις δεν υπάρχει σαφής και ακριβής καθορισμός του οφειλόμενου κεφαλαίου και τόκων, αλλά απλή αναγραφή του συνολικά οφειλόμενου από την ανακόπτουσα ποσού, χωρίς προσδιοριστική αναφορά του είδους και της αιτίας της οφειλής.

2.5.14

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟ/ΝΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Ζητείται νέος/νέα δικηγόρος, με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο, πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικών), και με ενδιαφέρον για υποθέσεις γενικού και ειδικού διοικητικού δικαίου (πολεοδομικό δίκαιο, δίκαιο περιβάλλοντος, δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο κ.λπ.).
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@moustakaslaw.com.

ΑΠ 357/2013: ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ-ΣΥΡΡΟΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Χρηματική κατάθεση σε τράπεζα. Σύμβαση ανώμαλης παρακαταθήκης. Συρροή αδικοπρακτικής και ενδοσυμβατικής ευθύνης. Προϋποθέσεις. Η άρνηση της τράπεζας να αποδώσει στον καταθέτη τα κατατεθέντα χρήματα δεν συνιστά υπεξαίρεση, αλλά αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων αυτής. Ενεργοποίηση λογαριασμών όψεως από την ενάγουσα - αναιρεσείουσα. Δεσμευμένοι και ανέκκλητοι οι εν λόγω λογαριασμοί με σκοπό τις καταθέσεις των κοινοτικών ενισχύσεων, μέσω των οποίων εξοφλούνταν οι επιταγές που εκδίδονταν προς τους παραγωγούς βάμβακος, που εδικαιούντο επιδότησης για την αντίστοιχη εκκοκιστική περίοδο. Η άρνηση της εναγομένης - αναιρεσίβλητης τράπεζας να αποδώσει το ποσό της κατάθεσης των λογαριασμών προς την αναιρεσείουσα, και μετά την έγκριση του εποπτεύοντα τη διαδικασία οργανισμού ήταν βάσει των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, σύμφωνη με τις υποχρεώσεις της που απέρρεαν από τη σύμβαση κατάθεσης, λόγω της δέσμευσης των καταθέσεων της αναιρεσείουσας για φορολογικές παραβάσεις. Το δικαστήριο απορρίπτει την αναίρεση κατά της υπ’αριθμ. 2204/2009 αποφάσεως του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

ΑΠ 725/2013: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ-ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ/ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Επαγγελματική μίσθωση. Πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας του μισθίου. Διαζευκτικά δικαιώματα μισθωτή. Εφαρμοστέες διατάξεις. Η επιλογή ενός εξ αυτών εμποδίζει την αξίωση των υπολοίπων. Επαγγελματική μίσθωση ακινήτων. Αδυναμία χρήσης αυτών από τον μισθωτή για τον σκοπό της μίσθωσης λόγω του χαρακτηρισμού αυτών ως αυθαιρέτων. Διαταγή απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων από τον εκμισθωτή. Ισχυρισμοί στην ανακοπή του μισθωτή περί μη οφειλής μισθωμάτων λόγω αδυναμίας αυτού προς χρήση των μισθίων. Άσκηση δικαιώματος της μη καταβολής του μισθώματος και όχι εκείνου της αποζημίωσης για μη εκτέλεση της σύμβασης. Αδικοπραξία. Προϋποθέσεις για τη θεμελίωση της σχετικής ευθύνης. Περίπτωση συρροής συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης. Λειτουργία της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αναλογικότητας. Το δικαστήριο απορρίπτει την αναίρεση κατά της υπ’αριθμ. 761/2012 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

ΑΠ 1565/2013: ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΑΕ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αδικοπραξία. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής από τον νόμιμο εκπρόσωπο ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ). Κάμψη της γενικής αρχής περί μη προσωπικής ευθύνης των διοικούντων αυτή για χρέη της εταιρίας, είναι, όμως, σε περίπτωση αδικοπραξίας κατά το άρθρο 914 του Α.Κ.. Πρόσθετη πλέον του νομικού προσώπου και η προσωπική ευθύνη του νομίμου εκπροσώπου αυτού, που υπέγραψε την επιταγή, εν γνώσει της μη υπάρξεως αντικρύσματος κατά τον χρόνο της εκδόσεως ή της πληρωμής. Πολιτική δικονομία. Προσωπική κράτηση ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί, είτε από αδικοπραξία, είτε από σύμβαση. Προϋποθέσεις. Κριτήρια που λαμβάνει υπόψη του το δικαστήριο της ουσίας για την επιβολή της επί αδικοπραξίας. Το δικαστήριο απορρίπτει την αναίρεση της με αριθμό 1383/2009 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.

ΑΠ 2048/2013: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΣΜΕΔΕ-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

(Α΄ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Έκδοση εγγυητικών επιστολών από το ΤΣΜΕΔΕ με επιμέλεια του ενάγοντα μηχανικού υπέρ των εναγόμενων κατασκευαστικών εταιρειών, οι οποίες υπεισήλθαν στη θέση της αρχικής εργολήπτριας για τη κατασκευή δημόσιων έργων. Καθυστέρηση αποπεράτωσης των έργων, με αποτέλεσμα οι εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές να μην έχουν επιστραφεί στο ΤΣΜΕΔΕ. Επιβάρυνση του ενάγοντα μηχανικού με τους τόκους και τις προμήθειες της κάθε εγγυητικής επιστολής. Ζημία. Αξίωση προς αποζημίωση. Απόρριψη από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ως αόριστης της κύριας βάσης της αγωγής και ως απαράδεκτης λόγω δικονομικού κωλύματος στην άσκηση της επικουρικής, επί του αδικαιολογήτου πλουτισμού. Υποκατάσταση στις εξουσίες του Δ.Σ. Διάκριση από τις σχέσεις της πληρεξουσιότητας και εντολής που προβλέπονται στα άρθρα 216 επ. και 713 επ. Α.Κ., καθόσον τόσον ο πληρεξούσιος, όσο και ο εντολοδόχος δεν αποτελούν όργανα που εκφράζουν τη βούληση του νομικού προσώπου της εταιρείας, αλλά ενεργούν, ως αντιπρόσωποι, για πράξεις που αποφασίστηκαν από το διοικητικό συμβούλιο ή το υποκατάστατο όργανο. Πολιτική δικονομία. Αγωγή. Στοιχεία για το ορισμένο της. Νομική και ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της αγωγής. Έννοια. Η αοριστία με την έννοια της ποιοτικής ή ποσοτικής αοριστίας δεν μπορεί να θεραπευτεί ούτε με τις προτάσεις ούτε με παραπομπή στο περιεχόμενο άλλου εγγράφου, ούτε μπορεί σε αυτή να γίνει επιφύλαξη διόρθωσης ή συμπλήρωσης από την προσαγωγή ή εκτίμηση αποδείξεων. Το δικαστήριο απορρίπτει την αναίρεση της υπ` αριθ. 4175/2010 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών.

ΜΠρΑθ 1149/2013: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕ ΠΟΥ ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ-ΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Εργατικό Δίκαιο. Αγωγή εργαζομένων κατά ΑΕ που κυρήχθηκε σε πτώχευση, τόσο για καταβολή των νόμιμων αποζημιώσεων απόλυσης, όσο και για δεδουλευμένες αποδοχές και επιδόματα. Κρίση του Δικαστηρίου ότι στην προκειμένη περίπτωση, κάμπτεται η αρχή της μη ευθύνης των διοικούντων ανώνυμη εταιρεία, διότι υπάρχει πταίσμα του δεύτερου εναγομένου, ο οποίος παρέλειπε δολίως να καταβάλει τα οφειλόμενα στους εργαζομένους με σκοπό την οικονομική τους ανέχεια, οπότε υφίσταται ευθύνη του προσωπικά προς αποζημίωση των εναγόντων. Ερημοδικία εναγομένων. Προσωρινά εκτελεστή η απόφαση ολικώς για έκαστο των εναγόντων.

EιρΧανίων 415/2013: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Συμβάσεις. Διοικητική σύμβαση. Στοιχεία που απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό αυτής. ΝΠΔΔ. Δήμοι. Κατάρτιση σύμβασης από δήμο. Τύπος αυτής. Αποτελέσματα έλλειψης του απαιτούμενου τύπου. Παραγραφή χρηματικών αξιώσεων κατά του δημοσίου και των νπδδ. Διακοπή αυτής. Διαδοχικές προφορικές συμβάσεις πώλησης εμπορευμάτων με δήμο για τις οποίες εκδόθηκαν αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης. Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Ακυρότητα των έγγραφων συμβάσεων που καταρτιστήκαν με το νπδδ λόγω έλλειψης του απαιτούμενου έγγραφου τύπου και της διαδικασίας για τη πώληση εμπορευμάτων σε νπδδ. Παραγραφή μέρους των αξιώσεων της ενάγουσας, η οποία λήφθηκε αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο και όχι κατ` ένσταση. Δεκτή η επικουρική βάση της ενάγουσας ως προς τον αδικαιολόγητο πλουτισμό του εναγόμενου δήμου. Πολιτική δικονομία. Υποχρέωση διαδίκων για τη τήρηση των κανόνων της καλής πίστης και των χρηστών ηθών. Επιβολή χρηματικής ποινής εις βάρος του εναγόμενου κατ` αρ. 205 ΚΠολΔ, λόγω κακόπιστης συμπεριφοράς. Το δικαστήριο δέχεται εν μέρει την αγωγή.

1.5.14

ΕιρΑλεξανδρούπολης 13/2014: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο Ν.3869/2010. Προϋποθεσεις. Δανειολήπτρια της οποίας ο σύζυγος απεβίωσε. Η ίδια έχει μια ανήλικη κόρη και εργάζεται με μερική απασχόληση αποκερδαίνοντας ελάχιστα και δεχόμενη την οικονομική βοήθεια συγγενών της. Αν και η ίδια προτείνει την καταβολή ενός μικρού ποσού ως δόση, το δικαστήριο στα πλαίσια του ανακριτικού συστήματος που ισχύει στην εκουσία δικαιοδοσία ορίζει προσωρινά μηδενικές καταβολές και επανασυζήτηση. Θίγεται το όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης και επιπλέον ο θεσμός της οικογένειας προστατεύεται συνταγματικά και το ανήλικο τέκνο της αιτούσας, θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μορφωτικά εφόδια για την ένταξή της στην ενήλικη ζωή.

ΑΠ 77/2013: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ , ΕΠΟΛΔ 2013/362 , ΔΕΕ 2013/852) Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας. Περίπτωση κατά την οποία έκρινε το Εφετείο ότι αποτελεί υποβιβασμό και συνακόλουθα βλαπτική μεταβολή, που προκαλεί την ηθική βλάβη του ενάγοντα, η, στα πλαίσια της οργανωτικής αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών της Τράπεζας, τοποθέτησή στη θέση του Συντονιστή Τραπεζικών Συμβούλων, ήτοι, σε θέση με άλλο αντικείμενο και με καθήκοντα υποδεέστερα από αυτά του Περιφερειακού Διευθυντή, τα οποία αυτός ασκούσε με επιτυχία, και η εντεύθεν εγκατάστασή του στο πατάρι του Καταστήματος, σε θέση ψυγείο, χωρίς γραφείο να κάθεται, καθώς και ότι ο ενάγων διαμαρτυρήθηκε μεν αμέσως προς την εργοδότρια προς τούτου, όμως, λόγω της ηλικίας του (53 ετών) και των οικονομικών και οικογενειακών του αναγκών, αποφάσισε να παραμείνει στην υπηρεσία και εντός ευλόγου χρόνου να ασκήσει την ένδικη αγωγή του. Ανεπαρκής η κρίση αυτή του Εφετείου, καθόσον αν και δέχθηκε ότι η μετακίνηση του ενάγοντος έγινε λόγω καταργήσεως της θέσης του, στα πλαίσια οργανωτικής φύσεως και όχι για λόγους που αφορούσαν τον ίδιο, δεν να αναφέρει αν υφίσταντο άλλες θέσεις ισάξιες με την καταργηθείσα στην οποία να υφίστατο δυνατότητα τοποθέτησης αυτού και δέχεται ότι επήλθε προσβολή της προσωπικότητας λόγω της αναθέσεως των νέων καθηκόντων του χωρίς όμως να προσδιορίζει αν επήλθε μείωση του μισθού του, ενώ δεν προσδιορίζεται ειδικότερα ο νέος χώρος εργασίας του και οι εργασιακές συνθήκες παροχής της εργασίας του στη νέα του θέση. (Αναιρεί την υπ’ αριθμ. 2685/2011 απόφαση ΕφΑθηνών).

ΑΠ 212/2014: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΗ-ΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Εργατικό ατύχημα σε οικοδομή. Ευθυνόμενα πρόσωπα επί οικοδομικών εργασιών. Η σύμβαση εργολαβίας είναι ισχυρή και παράγει όλες τις έννομες συνέπειές της ακόμα κι αν συνήφθη προφορικώς. Ο εργολάβος δεν θεωρείται ως προστηθείς του εργοδότη, εκτός εάν ο εργοδότης επιφύλαξε για τον εαυτό του τη διεύθυνση και την επίβλεψη εκτελέσεως του έργου και το δικαίωμα παροχής οδηγιών προς τον εργολάβο, οπότε, τα σχετικά με την ευθύνη αυτών ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 330, 334, 922 ΑΚ. Σοβαρός τραυματισμός εργάτη λόγω πτώσης του από ύψος. Ευθύνη του εργολάβου-κατασκευαστή και υπεργολάβου ως άμεσων εργοδοτών του παθόντος και επιβλεπόντων μηχανικών, αφού άρχισαν απερίσκεπτα να εκτελούν εργασίες καθ` ύψος στην οικοδομή, χωρίς προηγουμένως να διασφαλίσουν την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των εργαζομένων σ` αυτήν, παρέλειπαν να επισκέπτονται συχνά το έργο και παρέλειψαν να δηλώσουν το επίδικο ατύχημα προς το Ι.Κ.Α. Ο ιδιοκτήτης της οικοδομής δεν ευθύνεται έναντι του ενάγοντος για την καταβολή χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης, διότι δεν αποδείχθηκε ότι με την σχετική σύμβαση εργολαβίας είχε επιφυλάξει στον εαυτό του το δικαίωμα στην διεύθυνση και επίβλεψη της εκτελέσεως του έργου. Συνυπαιτιότητα του παθόντος κατά 30%, διότι άρχισε να εκτελεί την ανατεθείσα σ` αυτόν εργασία χωρίς προηγουμένως να ελέγξει τη λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων. Η παράλειψη αναφοράς στην αγωγή των συγκεκριμένων μέτρων και μέσων που έπρεπε να ληφθούν για την εξασφάλιση της ασφάλειας του εργαζόμενου ενάγοντος δεν καθιστά αυτή αόριστη. (Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ΄ αριθμ. 331/2012 απόφασης ΕφΑθηνών).

ΑΠ 211/2014: ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον Δημόσιο τομέα. Επί των συμβάσεων αυτών που καταρτίσθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, των παρ. 7 και 8 του άρ. 103 του Συντάγματος και των άρ. 5 και 11 του ΠΔ 164/2004, συνεχίζονται και είναι ενεργές κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος τους και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δεν εφαρμόζονται οι ως άνω διατάξεις. Σύμβαση μαθητείας. Έννοια και διάκριση από την εξαρτημένης σύμβαση εργασίας μαθητευόμενου. Σχολικοί φύλακες εργαζόμενοι σε δημοτικά σχολεία στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας του ΟΑΕΔ. Ανεπαρκείς οι αιτιολογίες βάσει των οποίων οι συμβάσεις τους δεν ήταν εξαρτημένης εργασίας, ενόψει του ότι αυτές συνήφθησαν πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων των παρ. 7 και 8 του αρ. 103 του Συντάγματος και δεν διαλαμβάνονται αιτιολογίες αναφορικά με το αν τα μέρη (φύλακες και Δήμος) απέβλεψαν στην παροχή της εργασίας τους, ως φυλάκων ή στην απόκτηση εμπειρίας τους, αν με την εργασία τους κάλυπταν ή όχι πάγιες ανάγκες του Δήμου, αν νοείται μαθητεία, που να καλύπτει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και αν η απασχόλησή τους απαιτεί ή όχι απόκτηση ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων και ιδιαίτερη εκπαίδευση. (Αναιρεί την υπ΄ αριθμ. 4654/2012 απόφαση ΕφΑθηνών).