14.3.14

ΣτΕ 3890/2013 7μ.: ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, οι οποίες ρυθμίζουν ειδικώς την αυτοδίκαιη έκπτωση των υπαλλήλων, χάριν του συμφέροντος της δημοσίας υπηρεσίας, κατά τρόπο αυστηρότερο εν σχέσει προς τις προγενέστερες αυτών διατάξεις του Ποινικού Κώδικα τάσσουν ως μόνη προϋπόθεση της αυτοδίκαιης εκπτώσεως δημοσίου υπαλλήλου από την υπηρεσία την ύπαρξη αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, με την οποία επιβλήθηκε στον υπάλληλο είτε ποινή τουλάχιστον πρόσκαιρης κάθειρξης ή οποιαδήποτε ποινή για πλημμέλημα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 8 παρ. 1 περ. α΄ του Υπαλληλικού Κώδικα, είτε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων χωρίς να ασκεί επιρροή η αναστολή εκτελέσεως της ποινής ή της στερήσεως των πολιτικών δικαιωμάτων, η οποία έχει τυχόν αποφασισθεί από το ποινικό δικαστήριο.