17.12.13

ΣτΕ 2979/2013: Βασικός μέτοχος - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης

Γενική και απόλυτη απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των οποίων συντρέχουν οι προβλεπόμενες από το νόμο ασυμβίβαστες ιδιότητες. Αντίθεση διατάξεων του ν. 3021/2002, με τις οποίες προσδιορίζονται οι συνέπειες της συνδρομής των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων του άρθρου 14 παρ. 9 Σ. Μόνη η συνδρομή μιας εκ των προβλεπόμενων ασυμβιβάστων ιδιοτήτων, δεν μπορεί να οδηγήσει στην απαγόρευση αναθέσεως δημοσίας συμβάσεως, αν δεν αποδεικνύεται, περαιτέρω, ότι κατά τη διαδικασία της αναθέσεως της συγκεκριμένης δημοσίας συμβάσεως, το εν λόγω πρόσωπο, το φέρον την προαναφερθείσα ιδιότητα προέβη αποδεδειγμένα σε παράνομη ή αθέμιτη ενέργεια, προκειμένου να επιτύχει να του ανατεθεί, τελικώς, η εν λόγω δημόσια σύμβαση. Δεκτή αίτηση ακύρωσης πράξης του Αντιπροέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με την οποία δεν χορηγήθηκε στην αιτούσα εταιρία το προβλεπόμενο στον ν. 3021/2002 πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι στα πρόσωπα των βασικών μετόχων και των μελών του ΔΣ της αιτούσας δεν συνέτρεχαν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ίδιου νόμου. Κρίθηκε ότι η προσβαλλόμενη πράξη εξεδόθη κατά τις διατάξεις του ν. 3021/2002 που κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές χωρίς να ερευνηθεί αν η αιτούσα εταιρία προέβη σε παράνομη ή αθέμιτη ενέργεια προκειμένου να επιτύχει την ανάθεση σε αυτήν της επίδικης διοικητικής σύμβασης.10.12.13

ΣτΕ 2184/2013 7μ: ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Οι συνυπηρετούντες στην ίδια πόλη του εξωτερικού σύζυγοι, υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών με τέκνα, δεν τελούν υπό τις αυτές συνθήκες με τους υπηρετούντες σε διαφορετικές πόλεις του εξωτερικού εγγάμους υπαλλήλους του Υπουργείου, διότι η συνυπηρέτηση συνεπάγεται περιορισμό των εξόδων διαβίωσης των συνυπηρετούντων. Όσον αφορά δε τους αγάμους υπαλλήλους, πρόκειται για διαφορετική κατηγορία και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής της αρχής της ισότητας, ενώ δεν δύναται να γίνει λόγος για παραβίαση του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος περί προστασίας του γάμου και της οικογένειας, ως εκ του ότι στην επίμαχη ρύθμιση της παρ. 10 του άρθρου 135 του ν. 2594/1998 δεν περιλαμβάνονται και οι άγαμοι υπάλληλοι του Υπουργείου με τέκνα, οι οποίοι συμβιώνουν με ελεύθερη σχέση και συνυπηρετούν στην ίδια πόλη του εξωτερικού.

26.11.13

ΣτΕ: δίκη «πιλότος» για ΦΑΠ - LawNet: Το ελληνικό Νομικό Δίκτυο

Με διαδικασίες-εξπρές, στο πλαίσιο της πρότυπης δίκης, που θα αποτελέσουν τον πιλότο και για άλλες εκκρεμείς υποθέσεις θα εκδικαστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή φορολογούμενου που ζητεί να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η επιβολή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Φυσικών Προσώπων (ΦΑΠ) που επιβλήθηκε τη διετία 2011-2012.
Πιο συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται η επιβολή του ΦΑΠ προσκρούει στο άρθρο 4 του Συντάγματος στο οποίο προβλέπεται ότι η επιβολή φόρου επιτρέπεται μόνο εάν υπάρχει φοροδοτική ικανότητα και αν υπάρχει αυτή πρέπει να είναι ανάλογη με τη δυνατότητα του φορολογούμενου.
 Διαβάστε περισσότερα: ΣτΕ: δίκη «πιλότος» για ΦΑΠ - LawNet: Το ελληνικό Νομικό Δίκτυο

8.11.13

ΟλΣτΕ 3748/2013: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Π.Δ.

Δεν στοιχειοθετείται παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας από την άρνηση των Υπουργών Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και Οικονομικών να προτείνουν την έκδοση π.δ/τος περί εξαιρέσεως του επαγγέλματος του οδοντιάτρου από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 2 και 3 παρ. 1 του Ν.3919/2011.

22.10.13

ΔΕφΑθ 1005/2013: Απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων κατά την διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων


   Η απαγόρευση της κατοχής, από υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, κινητού τηλεφώνου μέσα στα εξεταστικά κέντρα είναι απόλυτη, δηλαδή δεν απαιτείται για την επιβολή των σχετικών κυρώσεων να αποδειχθεί η χρήση του κινητού τηλεφώνου από τον εξεταζόμενο μαθητή κατά τρόπο που δολιεύεται η διαδικασία των εξετάσεων, αλλά αρκεί η διαπίστωση ότι αυτός φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο. 

ΠΗΓΗ:  http://www.defeteio-ath.gr

494/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ). ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Αμοιβές μελετών.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Αμοιβές μελετών.Συνεκδικαζόμενες αιτήσεις αναιρέσεως αποφάσεως Διοικητικού Εφετείου με την οποία αφενός ακυρώθηκε απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ επί αιτήσεως θεραπείας και αφετέρου κρίθηκε ότι ο υποβληθείς λογαριασμός είχε εγκριθεί αυτοδικαίως. Μη αυτοδίκαιη πλέον έγκριση λογαριασμού μετά πάροδο μηνός από την υποβολή του, ο λογαριασμός θεωρείται μεν εγκεκριμένος, η Διοίκηση όμως διατηρεί την εξουσία, και μετά την παρέλευση της τασσόμενης προθεσμίας ελέγχου και έγκρισης του λογαριασμού, να προβεί σε έλεγχο αυτού, αρνούμενη, ρητώς ή σιωπηρώς, να καταβάλει ποσά ή αναζητώντας, κατά τις κείμενες διατάξεις (του εθνικού και του κοινοτικού δικαίου) ως μη νομίμως ή αχρεωστήτως, ήδη καταβληθέντα ποσά του επίμαχου λογαριασμού. Με ειδικότερες γνώμες μετεχόντων δικαστών και με μειοψηφία. Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την 1208/2012 ΣΤΕ.

ΠΗΓΗ: http://www.defeteio-ath.gr

21.10.13

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ33 5037619 ΕΞ 2013/ΦΕΚ Β 2656/18.10.2013
Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

Προσόντα, προϋποθέσεις και διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6000/2/234-γ/ΦΕΚ Β 2631/17.10.2013
Προσόντα, προϋποθέσεις και διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.

10.10.13

Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου το επίδομα των 176 ευρώ

Στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου παρέπεμψε το Εργατικό Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου το ζήτημα της καταβολής ή όχι του επιδόματος των 176 ευρώ σε διάφορες κατηγορίες εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα, ως ζήτημα εξαιρετικής σημασίας που απασχολεί μεγάλη κατηγορία εργαζομένων. 

9.10.13

ΣτΕ Ολ. 3354/2013: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΜΑΤΙΚΗ Η ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ


ΣτΕ Ολ. 3354/2013
Δημόσιοι Υπάλληλοι - ΑΔΕΔΥ - Αυτοδίκαιη απόλυση - Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρωσης -.

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων που προβλέπουν την αυτοδίκαιη απόλυση υπαλλήλων αμέσως ή αφού τεθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, χωρίς προηγούμενο ανακαθορισμό των λειτουργιών του Κράτους και μεταρρύθμιση των οργανωτικών αναγκών της Διοικήσεως με ορθολογικό τρόπο. Αντίθεση διατάξεων άρθρου 33 του ν. 4024/2011 προς το άρθρο 103 Σ και την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας. Βάσιμη αίτηση ακύρωσης (Ειδικώτερες γνώμες - Αντίθετη μειοψηφία).

27.8.13

ΑΠΔ 98/2013: ΠΡΟΣΤΙΜΟ 150.000 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Επιβολή προστίμου ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τη μη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφάλειας που οδήγησε ήδη σε περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

24.5.13

ΟλΣτΕ 1540/2013: ΔΕΝ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (Ν. 4024/2011) ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 
Εργασιακή εφεδρεία - Δικαστικοί υπάλληλοι - Αυτοδίκαιη απόλυση - Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα - Κατάργηση οργανικών θέσεων -.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 33 παρ. 1 εδαφ. γ’ του Ν 4024/2011 που προβλέπει την αυτοδίκαιη απόλυση των υπαλλήλων του Δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ από την υπηρεσία τους με τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και τουλάχιστον του πεντηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, εφόσον η συμπλήρωση της ως άνω υπηρεσίας τους και του ως άνω ορίου ηλικίας χωρήσουν μέχρι την 31.12.2013 (Αντίθετες μειοψηφίες).


ΣτΕ 1527/2013: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ


Πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης δημοσίου υπαλλήλου - Αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων -.


Επιβολή σε δημόσιο υπάλληλο της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων πάνω από 30 εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός έτους.

ΣτΕ 1526/2013: ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΑΞΕΩΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ

Πειθαρχική ποινή απόταξης ανθυπαστυνόμου - Διαφθορά χαρακτήρα -.

Επιβολή της πειθαρχικής ποινής της απόταξης ανθυπαστυνόμου καθώς αποδείχθηκε ότι τέλεσε παραπτώματα ιδιαιτέρως βαρέα που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα και υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 εδαφ. ι' του π.δ. 22/1996.


16.5.13

ΟλΣτΕ 1840/2013: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Αντισυνταγματική κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η φορολόγηση (με συντελεστή 15%) του επιδόματος αλλοδαπής που χορηγείται στους υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών και άλλων δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών, οι οποίοι υπηρετούν στο εξωτερικό.

14.5.13

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Καταθέσεις σε τράπεζες, δαπάνες, κινητή και ακίνητη περιουσία, θα αξιοποιηθούν για τον προσδιορισμό του εισοδήματος όλων των φορολογουμένων με βάση τη διαδικασία έμμεσων τεχνικών ελέγχων. Αυτό προκύπτει από την απόφαση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι έμμεσοι τεχνικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης σε ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζουν αδικαιολόγητο πλουτισμό, πολύ υψηλές δαπάνες σε σχέση με τα έσοδά τους και γενικά περιουσιακά στοιχεία, αναντίστοιχα με τις φορολογικές τους δηλώσεις.

ΕΔΔΑ: ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Παραβίαση του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) περί προστασίας της ιδιοκτησίας, διαπίστωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σήμερα με σχετική του απόφαση επί της υποθέσεως Ουγγαρέζας δημοσίου υπαλλήλου, η οποία διαμαρτυρήθηκε ότι η επαχθής φορολόγηση της αποζημίωσης λόγω απόλυσής της, δέκα μόλις εβδομάδες πριν τη συνταξιοδότησή της, απομειώνει σημαντικά την περιουσία της και προσβάλει το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα της στην ιδιοκτησία.

1.5.13

Κ.Ε.Δ.Ε. - Ταμειακή βεβαίωση - Ατομική ειδοποίηση - Συνέπειες ακύρωσης νομίμου τίτλου

Με την υπ’ αριθμό 71/2011 απόφαση του 6ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς κρίθηκε ότι, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 2, 4 παρ.1, 2 και 3 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974) και εκείνων των άρθρων 89 παρ. 1 και 97 παρ. 3 του Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 1165/1918) προκύπτει ότι  καθένας από τους συνυπατίους τελωνειακής παράβασης, που φέρει τα στοιχεία της λαθρεμπορίας, εκτός από την προσωπική του ευθύνη έναντι του Δημοσίου για την καταβολή του καταλογισθέντος σε βάρος του με την οικεία καταλογιστική πράξη μέρους του συνολικά επιβληθέντος με την πράξη αυτή σε βάρος όλων των συνυπαιτίων πολλαπλού τέλους, κατόπιν του επιμερισμού του τελευταίου, υπέχει και αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ολόκληρου του ποσού του πολλαπλού τέλους, που καταλογίστηκε με την καταλογιστική πράξη, σε περίπτωση δε της μερικής, ήτοι ως προς ορισμένους μόνον συνυπαιτίους της διάπραξης της τελωνειακής παράβασης της λαθρεμπορίας, ακύρωσης της οικείας καταλογιστικής πράξης, δεν χωρεί, λόγω έλλειψης νομίμου τίτλου, ταμειακή βεβαίωση σε βάρος των τελευταίων τόσο των ποσών των πολλαπλών τελών, που καταλογίστηκαν σε βάρος τους, όσο και των ποσών των πολλαπλών τελών, για τα οποία κηρύχθηκαν αλληλεγγύως υπόχρεοι, ούτε δύνανται οι ανωτέρω να κληθούν, κατ’ άλλο τρόπο, να καταβάλλουν τα ποσά με την ιδιότητα του οφειλέτη του Δημοσίου. 

30.4.13

Κ.Ε.Δ.Ε. - Ταμειακή βεβαίωση - Συνέπειες θέσης εταιρείας σε ειδική εκκαθάριση

Με την υπ’ αριθμό 285/2011 απόφαση του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς κρίθηκε ότι από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974), 216, 217 παρ. 1, 219 και 224 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 1892/1990, συνάγεται ότι από την επόμενη ημέρα της υποβολής της αίτησης στο εφετείο για τη θέση της επιχείρησης υπό ειδική εκκαθάριση, απαγορεύεται η εκ μέρους των δανειστών (κράτος, ν.π.δ.δ. ιδιώτες) διενέργεια πράξεων που συνιστούν επιμέρους τμήματα της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, ανεξαρτήτως του εάν οι οφειλές της τεθείσης υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας αναφέρονται σε απαιτήσεις δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ανεξαρτήτως του εάν οι οφειλές αυτές έχουν δημιουργηθεί πριν ή  μετά την έκδοση της απόφασης του Εφετείου. 

Κ.Ε.Δ.Ε.- Πρόγραμμα πλειστηριασμού- Απαραίτητα στοιχεία - Εμπορική αξία - Αντικειμενική αξία ακινήτων

Με την υπ’ αριθμό 1087/2011 απόφαση του 6ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 19,41,  36 και 39 παρ. 1 και 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. (η οποία παρ. 6 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 67 του Ν. 3842/2010), δεν καθιστά νομικά πλημμελές ένα πρόγραμμα πλειστηριασμού η μη αναγραφή σε αυτό της αντικειμενικής αξίας των εκπλειστηριαζόμενων ακινήτων, καθότι στα απαραίτητα για το κύρος του στοιχεία συμπεριλαμβάνεται μόνον η εμπορική αξία, καθώς και η τιμή της πρώτης προσφοράς του, η δε αντικειμενική αξία του, παρότι επιβάλλεται να είναι ίση ή μικρότερη τιμής της πρώτης προσφοράς, δεν απαιτείται να αναγράφεται ούτε ως στοιχείο για τον καθορισμό της τελευταίας. 

ΠΗΓΗ:  http://www.dprotodikeio-pei.gr

Κ.Ε.Δ.Ε.- Αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου - Αρχή αναλογικότητας.

Με την υπ’ αριθμό 1059/2011 απόφαση του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς κρίθηκε ότι έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου, η εμπορική αξία του οποίου εκτιμήθηκε στο ποσόν των 140.000 ευρώ, για την είσπραξη οφειλής ύψους 8.000 ευρώ περίπου είναι ακυρωτέα ως αντικείμενη στην αρχή της αναλογικότητας, που κατοχυρώνεται με το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, ενόψει του ότι το καθού η ανακοπή Ελληνικό Δημόσιο δεν απέδειξε ότι εξάντλησε τη λήψη οποιουδήποτε άλλου αναγκαστικού μέτρου σε βάρος του ανακόπτοντος (π.χ. κατάσχεση άλλου περιουσιακού στοιχείου μικρότερης αξίας κ.λ.π.), με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αναλογία μεταξύ μέσου και επιδιωκόμενου σκοπού. 

ΠΗΓΗ:  http://www.dprotodikeio-pei.gr

19.4.13

ΣτΕ 3916/2012: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.

ΣτΕ 3916/2012
Παροχές που δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο. Πάγια μηνιαία αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης που χορηγείται στους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) δεν υπόκειται σε φόρο. Τα ποσά αυτά υπήχθησαν φορολόγηση με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 13 του ν. 3052/2002. Παραπομπή στην Ολομέλεια λόγω κρίσης περί αντισυνταγματικότητας της συγκεκριμένης διάταξης.

ΔΠρΘεσ 504/2013: ΑΚΥΡΩΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φ.Π.Α. & ΠΛΑΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΘεσ 504/2013

Ακύρωση φύλλου ελέγχου ΦΠΑ - Πλαστά τιμολόγια - Καλή πίστη λήπτη πλαστού φορολογικού στοιχείου -.


Ακύρωση φύλλου ελέγχου ΦΠΑ με το οποίο καταλογίστηκε σε βάρος του προσφεύγοντος χρεωστικό υπόλοιπο φόρου ΦΠΑ ποσού που αντιστοιχούσε σε πλαστά τιμολόγια. Κρίθηκε ότι παρανόμως η φορολογική αρχή για την ένδικη χρήση δεν αναγνώρισε προς έκπτωση από το φόρο εισροών του προσφεύγοντος το ποσό, που αντιστοιχούσε στα επίμαχα πλαστά τιμολόγια, ενόψει του γεγονότος ότι ο προσφεύγων απέδειξε την καλή του πίστη, κατά την καταχώρηση αυτών.


ΝΟΜΟΣ 4144/2013: Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας


ΝΟΜΟΣ 4144/ΦΕΚ Α/88/18.04.2013
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Άρθρο 1
Σύζευξη συστημάτων Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και Οικονομικών

18.4.13

ΣτΕ 136/2013 (Α.Μ. Ολομ.): ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το άρθρο 20 παρ. 1 του Σ, που διασφαλίζει για όλα τα πρόσωπα το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, στην οποία περιλαμβάνεται και η προσωρινή δικαστική προστασία, καθώς και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, δεν αποκλείουν στον κοινό νομοθέτη να θεσπίζει δικονομικές προϋποθέσεις και γενικότερα διατυπώσεις για την παροχή προστασίας από τα δικαστήρια και την πρόοδο της δίκης
… οι προϋποθέσεις, όμως, αυτές πρέπει, αφ’ ενός μεν να συνάπτονται και να είναι ανάλογες με τη λειτουργία των δικαστηρίων και την ανάγκη αποτελεσματικής απονομής της δικαιοσύνης, αφ’ ετέρου δε να μην υπερβαίνουν τα όρια εκείνα, πέραν των οποίων θα συνεπήγοντο την άμεση ή έμμεση κατάλυση του προστατευομένου από τις ανωτέρω διατάξεις ατομικού δικαιώματος παροχής έννομης δικαστικής προστασίας. 

15.4.13

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η αύξηση του παραβόλου στις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για διαγωνισμούς Δημοσίου

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με απόφασή της, έκρινε αντισυνταγματική τη νομοθετική ρύθμιση, με την οποία προβλέπεται η καταβολή αυξημένου παραβόλου (ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού) ως προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

11.4.13

ΠΔ 7/2013: ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ Η΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη :
1. Tις διατάξεις: α. Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) και ειδικότερα του άρθρου 186 περ. VII.α. του νόμου αυτού. β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98). γ. Του ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (Α΄ 116). δ. Του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42). ε. Του π.δ. 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 18). στ. Του άρθρου 6 παρ.2 του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221/ 5−11−2009) σύμφωνα με το οποίο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οι Γενικές Γραμματείες α) Δημοσίων Έργων και β) Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων. ζ. Του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθ− μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147/27−6−2011). η. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141/ 21−6−2012). θ. Της υπ’ αριθμ. Υ43/5−7−2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (Β΄ 2094/6−7−2012).
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Τις υπ’ αριθμ. 156/2011 και 225/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο− ρών και Δικτύων, αποφασίζουμε:

9.4.13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ημερίδα της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών και του Κέντρου Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΚΕ.ΔΙ.Β.Α.) Παντείου Πανεπιστημίου. Ομιλία του κ. Μελετίου Μουστάκα, Επίκουρου Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, με θέμα: "Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές και η οικονομική κρίση: Η περίπτωση του Συνηγόρου του Πολίτη". Πέμπτη 18 Απριλίου 2013. Ώρα έναρξης 17.00 στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

7.4.13

ΟλΣτΕ 1285/2012: Μνημόνιο και περικοπή επιδομάτων σε συνταξιούχους του Δημοσίου. Συνταγματική η ρύθμιση.


Αριθμός 1285/2012 


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Νοεμβρίου 2010, με την εξής σύνθεση: Π. Πικραμμένος, Πρόεδρος, Γ. Σταυρόπουλος, Κ. Μενουδάκος, Σ. Ρίζος, Φ. Αρναούτογλου, Ν. Σακελλαρίου, Δ. Πετρούλιας, Αθ. Ράντος, Αγγ. Θεοφιλοπούλου, Αικ. Συγγούνα, Αντιπρόεδροι, Ε. Γαλανού, Γ. Παπαμεντζελόπουλος, Ν. Ρόζος, Αν. Γκότσης, Ε. Σαρπ, Χρ. Ράμμος, Ν. Μαρκουλάκης, Γ. Παπαγεωργίου, Μ. Καραμανώφ, Μ. Βηλαράς, Ι. Μαντζουράνης, Αικ. Σακελλαροπούλου, Αικ. Χριστοφορίδου, Δ. Αλεξανδρής, Δ. Σκαλτσούνης, Α.-Γ. Βώρος, Γ. Ποταμιάς, Μ. Γκορτζολίδου, Ε. Νίκα, Ι. Γράβαρης, Ε. Αντωνόπουλος, Γ. Τσιμέκας, Ι. Ζόμπολας, Σπ. Μαρκάτης, Α. Ντέμσιας, Φ. Ντζίμας, Σπ. Χρυσικοπούλου, Η. Τσακόπουλος, Β. Καλαντζή, Μ. Σταματελάτου, Μ. Παπαδοπούλου, Δ. Κυριλλόπουλος, Α. Καλογεροπούλου, Εμμ. Κουσιουρής, Α. Σταθάκης, Ο. Ζύγουρα, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Κουσούλης, Κ. Φιλοπούλου, Θ. Αραβάνης, Κ. Πισπιρίγκος, Σύμβουλοι, Χρ. Σιταρά, Ο Νικολαράκου-Μαυρομιχάλη, Ε. Μουργιά, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Ε. Αντωνόπουλος και Ο. Ζύγουρα, καθώς και η Πάρεδρος Ο. Νικολαράκου μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Ε. Κουμεντέρη. 

4.4.13

ΕπΑνΣτΕ 387/2012: ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δημόσια Έργα. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της απόρριψης της προσφοράς της αιτούσας. Υποχρέωση θεώρησης του γνησίου της υπογραφής για την προσκομιζόμενη υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση τμήματος του έργου σε υπεργολάβο. Απορρίπτει την αίτηση.


27.3.13

ΣτΕ 1026/2013 (Β’, 7μ): Το ειδικό ερευνητικό επίδομα που καταβάλλεται στα μέλη Δ.Ε.Π. αποτελεί πρόσθετη αμοιβή και φορολογείται

Οι παροχές που καταβάλλονται στον μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κλπ.) που, κατά τον νόμο ή από τη φύση τους προορίζονται να καλύψουν δαπάνες στις οποίες αυτός υποβάλλεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί ή την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της δεν αποτελούν προσαύξηση μισθού και δεν υποβάλλονται σε φόρο εισοδήματος, έστω και αν από την παροχή αυτή ωφελείται έμμεσα ο μισθωτός

26.3.13

20.3.13

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013/ΦΕΚ 598/Β/14.03.2013

Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με την υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

15.3.13

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2/2013: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ

Επί της παραγράφου 12 περιπτ. α' σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών»

Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η οίκοθεν αναπροσαρμογή των συντάξεων όσων υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια αναδρομικώς από 1.8.2012.

ΔΕΕ: Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ, ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε., ΔΕΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ


Εν τούτοις, μπορεί να θεμελιωθεί ευθύνη προς αποζημίωση, όταν το εθνικό δικαστήριο διαπιστώνει ιδίως την ύπαρξη αιτιώδους συναφείας μεταξύ παραλείψεως και προκληθείσης ζημίας, π.χ. στην αξία ακινήτου.

8.3.13

ΟλΕΣ: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ

Αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) κρίθηκε από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου η αναδρομική από 1 Αυγούστου 2012 περικοπή των συντάξεων των υπαγομένων στα ειδικά μισθολόγια (δικαστές, στρατιωτικοί, κ.λπ.), ενώ σύμφωνα με τους δικαστές δικαιούνται συντάξεως και οι απολυθέντες επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι.

7.3.13

ΔΕΕ: ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ Ρ/Τ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΙΑΗ προαναφερθείσα αναμετάδοση συνιστά υπό ορισμένους όρους "παρουσίαση" έργων "στο κοινό", την οποία πρέπει να επιτρέψει ο δημιουργός τους.

ΓεΔΕΕ: Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ 2013 ΚΑΙ ΕΦ' ΕΞΗΣ, ΣΥΝΑΔΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Η απόφαση της Επιτροπής δεν μεταχειρίζεται δυσμενώς τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν τον άνθρακα ως καύσιμο.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ - ΕΡΓΟΔΗΓΩΝΣυζητήθηκε την 4η Φεβρουαρίου 2013, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η αίτηση ακυρώσεως της Π.Ο.Σ.Ε.Δ.Ν.Ο. κατά του Υπουργού Οικονομικών με αίτημα την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 2/52971/0022/31.8.2007 «Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών των διπλωματούχων μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και των ισότιμων με αυτό σχολών» (Φ.Ε.Κ. Β΄1781) Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθ’ ό μέρος δεν συμπεριελήφθησαν στο πεδίο εφαρμογής της και οι Μηχανικοί του Κλάδου ΤΕ – Εργοδηγών. 

4.3.13

ΟλΣτΕ 460/2013: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

1. Από τον συνδυασμό των άρθρων 1 παρ. 2 και 3, 4 παρ. 3, 16 παρ. 2 και 3, 25 παρ. 4 και 29 παρ. 1 του Συντάγματος συνάγονται τα ακόλουθα: Ο λαός αποτελεί ένα από τα τρία συστατικά στοιχεία του Κράτους και το κυρίαρχο όργανο αυτού, ο καθορισμός δε των προσώπων που εντάσσονται σ’ αυτόν ανήκει ως κυριαρχική αρμοδιότητα στον εθνικό νομοθέτη.

1.3.13

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 1/2013 Προεδρική. Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της δίκης.

ΑΣΕΠ. Πλήρωση θέσης κλάδου ΔΕ Οδηγών στην ΕΑΒ ΑΕ. Η σχετική διαδικασία από την κατάθεση της αίτησης ακυρώσεως στο ΣΤΕ μέχρι τη δημοσίευση απόφασης από το ΔΕΑ στο οποίο παραπέμφθηκε η υπόθεση λόγω μεταβολής της νομοθεσίας ως προς την αρμοδιότητα του δικαστηρίου στο οποίο κατατέθηκε η αίτηση ακυρώσεως, διήρκησε 5 έτη, 2 μήνες και 10 ημέρες. Επιδίκαση ποσού 3.000 Ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη ο αιτών από την καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης. Απόρριψη αιτήματος για καταβολή αποζημίωσης για την αποκατάσταση της υλικής του ζημιάς εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής.  
ΠΗΓΗ: http://www.defeteio-ath.gr

27.2.13

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 1759/2013: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν. 4093/2012


ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 1759/2013


Διαθεσιμότητα μισθωτών Ν. 4093/2012 - Δικαίωμα στην εργασία - Αρχή ισότητας - Δικαίωμα στην προσωπικότητα - Προστασία ιδιοκτησίας - Αρχή αναλογικότητας - Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Ασφαλιστικά μέτρα - Υποχρέωση απασχόλησης εργαζομένου -.


Θέση σε διαθεσιμότητα εργαζομένου στον δημόσιο τομέα. Ο θεσμός της διαθεσιμότητας αποτελεί έναν νέο sui generis είδος απόλυσης υπό προθεσμία. Κριτήρια για τη θέση του εργαζομένου σε διαθεσιμότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο εργαζόμενος δεν δύναται να παρέχει την εργασία του, ούτε ο εργοδότης να την αποδέχεται. Η παροχή εργασίας αποτελεί δικαίωμα του εργαζομένου που ερείδεται επί του δικαιώματος της προσωπικότητας και επί του συνταγματικά προστατευόμενου δικαιώματος για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας καθώς και επί του ατομικού και κοινωνικού δικαιώματος για εργασία. Μείωση των αποδοχών του εργαζομένου κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας και μάλιστα σε συνέχεια των επανειλημμένων δραστικών περικοπών αποδοχών που επήλθαν τα δύο τελευταία έτη. Αντίθεση με τη συμβατική ελευθερία, την εργασία ως δικαίωμα και την προστασία της περιουσίας του εργαζομένου. Προσβολή της ανθρώπινης αξίας. Αντίθεση με την αρχή της αναλογικότητας και της ισότητας. Το κριτήριο που επελέγη από τον νόμο για την επιλογή των απολυτέων δεν κρίνεται κατάλληλο καθώς δεν περικόπτονται θέσεις εργασίας που δεν είναι αναγκαίες ούτε απολύονται οι λιγότερο αποτελεσματικοί υπάλληλοι. Η επιλογή των απολυτέων από τον νόμο με μοναδικό κριτήριο τη διαδικασία που είχε ακολουθηθεί για την πρόσληψή τους προσβάλλει επίσης τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας. Ο θεσμός της διαθεσιμότητας του Ν. 4093/2012 εισάγει διάκριση σε βάρος πρώην εργαζομένων ορισμένου χρόνου, καθώς καταλαμβάνει τους εργαζόμενους των οποίων οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου αναγνωρίσθηκαν ως αορίστου χρόνου συμβάσεις, με την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 11 ΠΔ 164/2004, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 1999/70/ΕΚ. Ασφαλιστικά μέτρα. Κρίθηκε ότι λόγω των τρεχουσών οικογενειακών και οικονομικών αναγκών της αιτούσας, πιθανολογείται επείγουσα ανάγκη και άμεσος κίνδυνος και γίνεται δεκτή η αίτησή της να υποχρεωθεί ο καθ’ ού Δήμος να αποδέχεται προσωρινά την προσηκόντως προσφερόμενη εργασία της στην υπηρεσία που απασχολείτο, καταβάλλοντάς πλήρως το σύνολο των νόμιμων αποδοχών της, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της τακτικής αγωγής της κατά του καθ’ ού.

20.2.13

ΕΔΔΑ: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 14 ΚΑΙ 8 ΤΗΣ ΕΣΔΑ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ

Στην υπόθεση Χ. και λοιποί κατά Αυστρίας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε, με την απόφασή του της 19ης Φεβρουαρίου 2013, ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 14 (απαγόρευση των διακρίσεων) σε συνδυασμό με το άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

11.2.13

ΣτΕ 292/2012: Ακυρωτέα η τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου με υπουργική απόφαση και όχι Προεδρικό Διάταγμα


ΣτΕ 297/2012 

Η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3044/2002, που αναθέτει στον Υπουργό, ήτοι σε άλλο όργανο της Διοικήσεως και όχι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την αρμοδιότητα εν γένει τροποποιήσεως του σχεδίου και καθορισμού των όρων δομήσεως εκατέρωθεν του βασικού οδικού δικτύου, ήτοι πολεοδομικές αρμοδιότητες που δεν ανάγονται σε εντοπισμένη τροποποίηση του σχεδίου, είναι αντίθετη προς τα άρθρα 43 παρ. 2 και 24 παρ. 2 του Σ. Δεκτή η αίτηση με την οποία ζητείται η ακύρωση απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με την οποία τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου σε συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο και ειδικότερα εγκρίθηκε η μετατροπή τμήματος του οικοδομικού αυτού τετραγώνου από χώρο πολιτιστικών χρήσεων, σε χώρο για την ανέγερση κτηρίου υπηρεσιών του ΙΚΑ. 

ΜΠρΑθ 136/2013: ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΜΠρΑθ 136/2013

Παραδεκτή η συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων χωρίς να υφίσταται ανάγκη καταβολής δικαστικού ενσήμου.

Θα έπρεπε συνεπώς ο διάδικος (ανεξαρτήτως της θέσης του ως ενάγοντος ή εναγομένου) να καταβάλει δικαστικό ένσημο για τις προτάσεις, τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, την άσκηση ενδίκων μέσων, τις κλήσεις που καταθέτει ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και άρα θα υποχρεώνονταν σε πολλαπλή καταβολή δικαστικού ενσήμου για την ίδια ένδικη υπόθεση. Κάτι τέτοιο όμως θα έρχονταν σε ευθεία αντίθεση τόσο με το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, όσο και με το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, οι οποίες επιτρέπουν μεν στο νομοθέτη τη θέσπιση προϋποθέσεων για την παροχή προστασίας από τα δικαστήρια, οι προϋποθέσεις όμως αυτές πρέπει, αφενός μεν να συνάπτονται και να είναι ανάλογες με την λειτουργία των δικαστηρίων και την ανάγκη αποτελεσματικής απονομής της δικαιοσύνης, αφετέρου δε να μην υπερβαίνουν τα όρια εκείνα, πέρα από τα οποία θα συνεπάγονταν την κατάλυση του κατά την προμνησθείσα συνταγματική διάταξη ατομικού δικαιώματος δικαστικής προστασίας (ΑΕΔ 33/1995, ολΣτΕ 601/2012, ΟλΣτΕ 647/2004, ολΣτΕ 3087/2011, ολΕλΣυν 2006/2008, ΕΔΔΑ της 28-10-1998, Ait Mououb κατά Γαλλίας, της 15-2-2000 Garcia Manipardo κατά Ισπανίας, της 19-5-2001 Kreuz κατά Πολωνίας)

ΟλΣτΕ 38/2013: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Ο "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"38/2013 ΣΤΕ (Ολομ.) 
 
 
(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) ΟΤΑ. Συνενώσεις και καταργήσεις Δήμων στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλλικράτης». Κριτήρια και αρχές με βάση το άρθρο 101 του Συντάγματος. Εννοια τοπικότητας. Κρίση για τη συνταγματικότητα της κατάργησης και συνένωσης Δήμων. Με μειοψηφία.
  

ΟλΣτΕ 95/2013: ΕΠΙΔΟΜΑ 176 ΕΥΡΩ


 
95/2013 ΣΤΕ (Ολομ.)
 
 
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαστικοί υπάλληλοι και μηνιαία παροχή των 176 ευρώ. Πότε επιτρέπεται η χορήγηση μισθού ή επιδομάτων. Η Διοίκηση δεν είχε υποχρέωση, αλλά διακριτική ευχέρεια να εκδώσει ΚΥΑ, με τις οποίες να επεκτείνει τις ευνοϊκές μισθολογικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από υπουργικές αποφάσεις, εκδιδόμενες δυνάμει συλλογικών συμφωνιών, και στο λοιπό προσωπικό του Δημοσίου που δεν συμμετείχε στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών. Δεν είναι παράνομη η παράλειψη της Διοικήσεως να επεκτείνει τη χορήγηση της ένδικης παροχής και σε υπαλλήλους, που ελάμβαναν άλλου είδους πρόσθετη μισθολογική παροχή, ίση ή ανώτερη με τα 176 ευρώ. Δεν συνέτρεχε η νόμιμη προϋπόθεση για την χορήγηση της παροχής αυτής και στους αναιρεσιβλήτους, δικαστικούς υπαλλήλους, εφόσον ελάμβαναν πρόσθετες μισθολογικές παροχές, που υπερέβαιναν τα 176 ευρώ, και δεν παραβιάστηκε η αρχή της ισότητας. Εσφαλμένη αντίθετη κρίση της προσβαλλόμενης απόφασης. Δεν συντρέχει περίπτωση παραπομπής της υποθέσεως στο ΑΕΔ. Εφόσον με απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε οριστικά ότι η κρινόμενη αίτηση ασκείται παραδεκτά, λόγω ευρύτερων δημοσιονομικών επιπτώσεων, οι ισχυρισμοί των αναιρεσιβλήτων που αμφισβητούν το παραδεκτό λόγω του ποσού της διαφοράς, είναι απορριπτέοι ως αλυσιτελείς. Δεκτές η αναίρεση και η έφεση, απορρίπτεται η αγωγή (αναιρεί την υπ΄ αριθμ. 1342/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης). Η αίτηση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 792/2012 απόφαση του ΣΤ΄ Τμήματος.

17.1.13

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σε συνέχεια πρόσκλησης κατάθεσης απόψεων από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής, η οποία πρόκειται να συνεδριάσει στις 22/1/2013 με στόχο να διερευνήσει την σκοπιμότητα Κωδικοποίησης του Δικαίου Περιβάλλοντος της χώρας, το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD – Citizens’ Inspectorate for Sustainable Development) κατέθεσε σήμερα εγγράφως τις προτάσεις του.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΡΕΩΝ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ

Διευκρινίσεις για την ένταξη ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων στο νέο Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) δίνει με την Αρ. A32/1150/6 από 4/1/2013 το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η εγκύκλιος αναφέρεται στις προϋποθέσεις για ένταξη στο νέο Πίνακα ΒΑΕ, των καθαριστών και των καθαριστριών δημόσιων σχολείων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, των ηλεκτρολόγων των μηχανοξυλουργών και των χειριστών ξυλουργικών μηχανημάτων.

10.1.13

ΣτΕ 4467/2012: ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

Με τα άρθρα 53 έως 58 του ν. 4055/2012 θεσμοθετήθηκε, ως νέο ένδικο βοήθημα, η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης, η οποία ασκείται ανά βαθμό δικαιοδοσίας και από κάθε διάδικο (πλην του Δημοσίου και των δημοσίων νομικών προσώπων) και στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

ΟλΣτΕ 4447/2012: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟΥ

Κατά την έννοια του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος, η άσκηση του δικαιώματος της προηγουμένης ακροάσεως αποβλέπει στην παροχή της δυνατότητος στον διοικούμενο να προβάλλει συγκεκριμένους ισχυρισμούς ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, ούτως ώστε να επηρεάσει τη λήψη της σχετικής αποφάσεως ύστερα από διαφορετική εμφάνιση ή εκτίμηση του πραγματικού υλικού.

ΕπΑνΣτΕ 738/2012: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Με το άρθρο 11 της από 4-12-2012 π.ν.π. προβλέφθηκε ότι για την παραδεκτή άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων καταβάλλεται παράβολο ανερχόμενο σε 1% επί της προϋπολογισθείσης αξίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ.

2.1.13

ΑΕΔ 25/2012: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 6%


ΑΕΔ 25/2012

Οφειλές του Δημοσίου - Τόκος υπερημερίας - Συνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα νόμων περί δικών του Δημοσίου -.


Η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα των νόμων περί δικών του Δημοσίου που προβλέπει προνομιακό ποσοστό τόκου υπερημερίας για τις οφειλές του Δημοσίου έναντι των ιδιωτών αντιδίκων του, δεν αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 17, 20 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς εισάγει επιτρεπτή υπέρ του Δημοσίου προνομιακή μεταχείριση (Αντίθετη μειοψηφία).