30.7.12

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΕ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΤρΔΠρΠειρ 1975/2011

Αστική ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. (Νοσοκομείου). Ευθύνη για ζημία που επήλθε εξαιτίας πλημμελούς συντήρησης ανελκυστήρα.


Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
7ο Τριμελές


Αριθμός 1975/2011

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ

ΤρΔΠρΠειρ 3320/2011


Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Επίδομα ασθενείας. Χρόνος παραγραφής της σχετικής αξίωσης.


Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
5ο Τριμελές
Αριθμός 3320/2011


ΔΙΠΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΛΟΠΙΣΤΩΣ ΛΗΦΘΕΙΣΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤρΔΠρΠειρ 1303/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Διπλοσυνταξιούχοι. Έννοια. Αναζήτηση καλοπίστως ληφθεισών συντάξεων. Προϋποθέσεις.


Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
8ο Τριμελές
Αριθμός 1303/2011 

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

TρΔΠρΠειρ 1004/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ασφάλιση ασθένειας. Πολλαπλή ασφάλιση. Επιλογή ασφαλιστικού φορέα. Προϋποθέσεις.

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
12ο Τριμελές
Αριθμός 1004/2011

ΕλΣ 2448/2011: Παραγραφή αξιώσεων από καθυστερούμενες συντάξεις

ΕλΣ 2448/2011

Συνταξιούχοι δημοσίου - Παραγραφή αξιώσεων από καθυστερούμενες συντάξεις - Παραγραφή διετής - Παραγραφή πενταετής - Αρχή ισότητας - Προστασία περιουσίας - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων παρ. 5 άρθρου 90 Ν. 2362/1995 - Συνταξιοδοτικές διαφορές - Τόκος -.

 Οι ήδη γεγενημένες απαιτήσεις για συνταξιοδοτικές και κοινωνικοασφαλιστικές εν γένει παροχές περιλαμβάνονται στην έννοια της προστατευόμενης από το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Η διάταξη του άρθρου 90 παρ. 5 του Ν. 2362/1995, η οποία προβλέπει διετή παραγραφή των αξιώσεων των συνταξιούχων του Δημοσίου από καθυστερούμενες συντάξεις, αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτ. της ΕΣΔΑ. Για τις ως άνω αξιώσεις των συνταξιούχων του δημοσίου από καθυστερούμενες συντάξεις ή παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά συντάξεων, ισχύει η γενική πενταετής παραγραφή του άρθρου 90 παρ. 1 του Ν. 2362/95. Σε διαφορά σχετική με την πληρωμή σύνταξης που ανοίγεται με άσκηση ένστασης δεν επιδικάζονται τόκοι εις βάρος του Δημοσίου. Η καταβολή τόκων είναι παρεπόμενη συνέπεια της άσκησης αγωγής.


ΣτΕ 2164/2012: Αυτεπάγγελτος συμψηφισμός χρεών προς το Δημόσιο

Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 83 του ΚΕΔΕ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3943/2011).

Ειδικότερα, η δυνατότητα αυτεπάγγελτου συμψηφισμού μη ληξιπρόθεσμων οφειλών ή μη ληξιπρόθεσμων δόσεων ρυθμισμένων οφειλών δεν ανατρέπει την εμπιστοσύνη που επέδειξαν οι οφειλέτες του Δημοσίου στη χαριστική προθεσμία που τους χορηγήθηκε για την εξόφληση των οφειλών τους μέσω της τμηματικής καταβολής, διότι ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός δεν απαιτεί την καταβολή χρέους, αλλά μόνο το συνυπολογισμό βέβαιων και εκκαθαρισμένων απαιτήσεων. Δεν είναι υποχρεωτική για την εφαρμογή του αυτεπάγγελτου συμψηφισμού η προηγούμενη έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και τη διαδικασία εξαίρεσης από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη με βεβαιωμένα, αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη του προς το Δημόσιο. Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η διάταξη του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3842/2010, με την οποία τροποποιήθηκε η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ και επετράπη ο συμψηφισμός χρεών προς το Δημόσιο, τα οποία έχουν ανασταλεί δικαστικά, για λόγους που δεν ανάγονται στην ύπαρξη της οφειλής. Αντίθετα, η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών που διατάσσει, για λόγους πρόδηλης βασιμότητας του κύριου ένδικου βοηθήματος, την αναστολή καταλογιστικής πράξης ή ταμειακής βεβαίωσης στο σύνολό της, εμποδίζοντας την είσπραξη της οφειλής, κωλύει τη διενέργεια συμψηφισμού εκ μέρους του Δημοσίου, διότι τα αποτελέσματα της προσωρινής αυτής απόφασης εξομοιούνται με εκείνα της οριστικής δικαστικής προστασίας και εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 20 παρ. 1 του Συν/τος και του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ.

Πηγή:  www.ste.gr

24.7.12

ΣτΕΟλ 1972/2012: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω λογαριασμών ΔΕΗ - Συνταγματικότητα ρύθμισης - Υπουργική απόφαση περί διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

Ακύρωση διατάξεων απόφασης του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών που προβλέπουν τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση μη καταβολής του ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Η εν λόγω ρύθμιση είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα ως αντισυνταγματική (Απόψεις μειοψηφίας). Επιβολή του εν λόγω τέλους για την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού ελλείμματος της Χώρας. Το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών δεν συνιστά ανταποδοτικό τέλος, αλλά φόρο. Έχει έκτακτο και προσωρινό χαρακτήρα (Αντίθετη μειοψηφία). Αντικείμενο και υποκείμενο της εν λόγω φορολογικής επιβάρυνσης. Κρίθηκε ότι η επιβολή του ΕΕΤΗΔΕ συνιστά υπό τις δεδομένες συνθήκες ανεκτό περιορισμό της προστασίας της περιουσίας και δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, ούτε την προστασία της ιδιοκτησίας (Συγκλίνουσες και αντίθετες μειοψηφούσες απόψεις). Φορολογικές επιβαρύνσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης της Χώρας. Τρόπος βεβαίωσης του τέλους. Κρίθηκε ότι δεν αντίκειται στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών.


20.7.12

ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ "ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ"

Με την απόφασή του της 19ης Ιουλίου 2012, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί αποκλειστικά για την καταχώριση ενός ονόματος τομέα .eu για λογαριασμό του δικαιούχου ενός σήματος δεν αποτελεί «κάτοχο άδειας που αφορά προηγούμενα δικαιώματα».

Στους κατόχους αδειών που μπορούν να προτείνουν την καταχώριση ενός σήματος ως ονόματος τομέα .eu κατά τη διάρκεια της «Sunrise Period» δεν περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί να κάνουν εμπορική χρήση του σήματος αυτού σύμφωνη με τις λειτουργίες του σήματος.

 

13.7.12

Συνάντηση Γ. Στουρνάρα με ομολογιούχους για τις ζημιές του PSI

Συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα θα έχει τις επόμενες ημέρες ο Σύλλογος Φυσικών Προσώπων  Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να εξετασθεί το ζήτημα της αποζημίωσης των αποταμιευτών που επλήγησαν από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI).

12.7.12

Όταν τα κράτη μέλη παρέχουν στις ημεδαπές εταιρίες τη δυνατότητα μετατροπής, πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα αυτή και σε εταιρίες συσταθείσες σε άλλο κράτος μέλος


 Απόφαση της 12ης Ιουλίου 2012 
στην υπόθεση C-378/10
VALE Építési Kft

Το ουγγρικό δίκαιο προβλέπει τη δυνατότητα μετατροπής των ουγγρικών εταιριών αλλά δεν επιτρέπει τη μετατροπή εταιρίας διεπόμενης από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους σε ουγγρική εταιρία. 

Δέσμευση του ΙΚΑ για επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης συντάξεων

Κατόπιν διαμαρτυριών πολιτών και παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη, το ΙΚΑ δεσμεύθηκε να επιταχύνει την διαδικασία έκδοσης αποφάσεων για συνταξιοδότηση.
 

9.7.12

ΓεΔΕΕ: Ακύρωση του κοινοτικού σήματος ROYAL SHAKESPEARE (T‑60/10)


Ο θεατρικός οργανισμός The Royal Shakespeare Company επιτυγχάνει την ακύρωση του κοινοτικού σήματος ROYAL SHAKESPEARE το οποίο είχε καταχωρίσει για ποτά άλλη επιχείρηση
Το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι το ΓΕΕΑ ορθώς αποφάσισε ότι υπήρχε υψηλός κίνδυνος με τη χρήση του σήματος αυτού να αντληθεί αθέμιτα όφελος από τη φήμη του προγενέστερου κοινοτικού σήματος RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY 

3.7.12

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ «ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ» ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Το αποκλειστικό δικαίωμα διανομής του αντιγράφου ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο καλύπτεται από τέτοια άδεια εξαντλείται με την πρώτη πώλησή του
Απόφαση της 3ης Ιουλίου 2012 
του Δικαστηρίου της Ε.Ε. 
επί της υποθέσεως C-128/11
UsedSoft GmbH κατά Oracle International Corp.

Μειωμένο αφορολόγητο και τεκμήρια διαβίωσης εκτοξεύουν φέτος τον φόρο

Παρά τη μείωση του εισοδήματος 7 στους 10 φορολογούμενους θα πληρώσουν περισσότερα
 
Του Προκοπη Χατζηνικολαου

Στη διπλή παγίδα των τεκμηρίων και της μείωσης του αφορολογήτου έπεσαν 7 στους 10 φορολογούμενους, οι οποίοι παρά τη μείωση του δηλωθέντος εισοδήματος καλούνται να καταβάλουν πρόσθετους φόρους που θα φθάσουν τα 1.500 ευρώ κατά μέσο όρο.

2.7.12

Αντισυνταγματικοί και αντίθετοι με το ευρωπαϊκό δίκαιο οι νόμοι για τα εργασιακά, έκρινε το Ειρηνοδικείο Αθηνών

Αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) αλλά και αντίθετη στις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας κρίθηκαν, με μια απόφαση των πολιτικών δικαστηρίων, που ανατρέπει τα έως σήμερα δεδομένα, οι δύο μνημονιακοί νόμοι 3833/2010 και 3845/2012 που επέβαλαν μείωση των αποδοχών, των επιδομάτων, κ.λπ. των εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα.

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα)
της 28ης Ιουνίου 2012

«Παράβαση κράτους μέλους – Κρατικές ενισχύσεις – Ενισχύσεις προς την επιχείρηση Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ – Ασυμβίβαστο με την κοινή αγορά – Ανάκτηση – Μη εκτέλεση»

Οδηγίες του ΙΚΑ για την κατά προτεραιότητα εξέταση συνταξιοδοτικών αιτημάτων ασφαλισμένων σε εργασιακή εφεδρεία

Με την εξαιρετικώς επείγουσα εγκύκλιο υπ’ αριθμό 49 η Διεύθυνση υπενθύμισε την εκ νόμου –άρθρο 1 ν.4038/2012- υποχρέωση των ασφαλιστικών υπηρεσιών να ολοκληρώνουν κατά προτεραιότητα τις διαδικασίες έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης για τους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή εργασιακής εφεδρείας. Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι βάσει της παραπάνω διάταξης από την στιγμή κατάθεσης των δικαιολογητικών ισχύει τετράμηνη προθεσμία για έκδοση της απόφασης. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί δείγμα της ειδικής μέριμνας που επιφυλάσσει ο νομοθέτης σε υπαλλήλους που τέθηκαν σε εργασιακή εφεδρεία, λόγω της οποίας βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική θέση, που επιβάλλει την ταχεία εξέταση των αιτημάτων συνταξιοδότησής τους.


Διαβάστε την Εγκύκλιο εδώ.

Πρεμιέρα για το νέο ταμείο

Αρχίζει από σήμερα τη λειτουργία του το νέο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), που θα καλύπτει 1 εκατομμύριο συνταξιούχους και 2,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους.