17.1.13

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σε συνέχεια πρόσκλησης κατάθεσης απόψεων από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής, η οποία πρόκειται να συνεδριάσει στις 22/1/2013 με στόχο να διερευνήσει την σκοπιμότητα Κωδικοποίησης του Δικαίου Περιβάλλοντος της χώρας, το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD – Citizens’ Inspectorate for Sustainable Development) κατέθεσε σήμερα εγγράφως τις προτάσεις του.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΡΕΩΝ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ

Διευκρινίσεις για την ένταξη ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων στο νέο Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) δίνει με την Αρ. A32/1150/6 από 4/1/2013 το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η εγκύκλιος αναφέρεται στις προϋποθέσεις για ένταξη στο νέο Πίνακα ΒΑΕ, των καθαριστών και των καθαριστριών δημόσιων σχολείων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, των ηλεκτρολόγων των μηχανοξυλουργών και των χειριστών ξυλουργικών μηχανημάτων.

10.1.13

ΣτΕ 4467/2012: ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

Με τα άρθρα 53 έως 58 του ν. 4055/2012 θεσμοθετήθηκε, ως νέο ένδικο βοήθημα, η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης, η οποία ασκείται ανά βαθμό δικαιοδοσίας και από κάθε διάδικο (πλην του Δημοσίου και των δημοσίων νομικών προσώπων) και στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

ΟλΣτΕ 4447/2012: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟΥ

Κατά την έννοια του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος, η άσκηση του δικαιώματος της προηγουμένης ακροάσεως αποβλέπει στην παροχή της δυνατότητος στον διοικούμενο να προβάλλει συγκεκριμένους ισχυρισμούς ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, ούτως ώστε να επηρεάσει τη λήψη της σχετικής αποφάσεως ύστερα από διαφορετική εμφάνιση ή εκτίμηση του πραγματικού υλικού.

ΕπΑνΣτΕ 738/2012: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Με το άρθρο 11 της από 4-12-2012 π.ν.π. προβλέφθηκε ότι για την παραδεκτή άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων καταβάλλεται παράβολο ανερχόμενο σε 1% επί της προϋπολογισθείσης αξίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ.

2.1.13

ΑΕΔ 25/2012: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 6%


ΑΕΔ 25/2012

Οφειλές του Δημοσίου - Τόκος υπερημερίας - Συνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα νόμων περί δικών του Δημοσίου -.


Η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα των νόμων περί δικών του Δημοσίου που προβλέπει προνομιακό ποσοστό τόκου υπερημερίας για τις οφειλές του Δημοσίου έναντι των ιδιωτών αντιδίκων του, δεν αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 17, 20 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς εισάγει επιτρεπτή υπέρ του Δημοσίου προνομιακή μεταχείριση (Αντίθετη μειοψηφία).