24.5.13

ΟλΣτΕ 1540/2013: ΔΕΝ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (Ν. 4024/2011) ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 
Εργασιακή εφεδρεία - Δικαστικοί υπάλληλοι - Αυτοδίκαιη απόλυση - Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα - Κατάργηση οργανικών θέσεων -.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 33 παρ. 1 εδαφ. γ’ του Ν 4024/2011 που προβλέπει την αυτοδίκαιη απόλυση των υπαλλήλων του Δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ από την υπηρεσία τους με τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και τουλάχιστον του πεντηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, εφόσον η συμπλήρωση της ως άνω υπηρεσίας τους και του ως άνω ορίου ηλικίας χωρήσουν μέχρι την 31.12.2013 (Αντίθετες μειοψηφίες).


ΣτΕ 1527/2013: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ


Πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης δημοσίου υπαλλήλου - Αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων -.


Επιβολή σε δημόσιο υπάλληλο της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων πάνω από 30 εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός έτους.

ΣτΕ 1526/2013: ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΑΞΕΩΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ

Πειθαρχική ποινή απόταξης ανθυπαστυνόμου - Διαφθορά χαρακτήρα -.

Επιβολή της πειθαρχικής ποινής της απόταξης ανθυπαστυνόμου καθώς αποδείχθηκε ότι τέλεσε παραπτώματα ιδιαιτέρως βαρέα που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα και υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 εδαφ. ι' του π.δ. 22/1996.


16.5.13

ΟλΣτΕ 1840/2013: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Αντισυνταγματική κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η φορολόγηση (με συντελεστή 15%) του επιδόματος αλλοδαπής που χορηγείται στους υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών και άλλων δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών, οι οποίοι υπηρετούν στο εξωτερικό.

14.5.13

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Καταθέσεις σε τράπεζες, δαπάνες, κινητή και ακίνητη περιουσία, θα αξιοποιηθούν για τον προσδιορισμό του εισοδήματος όλων των φορολογουμένων με βάση τη διαδικασία έμμεσων τεχνικών ελέγχων. Αυτό προκύπτει από την απόφαση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι έμμεσοι τεχνικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης σε ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζουν αδικαιολόγητο πλουτισμό, πολύ υψηλές δαπάνες σε σχέση με τα έσοδά τους και γενικά περιουσιακά στοιχεία, αναντίστοιχα με τις φορολογικές τους δηλώσεις.

ΕΔΔΑ: ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Παραβίαση του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) περί προστασίας της ιδιοκτησίας, διαπίστωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σήμερα με σχετική του απόφαση επί της υποθέσεως Ουγγαρέζας δημοσίου υπαλλήλου, η οποία διαμαρτυρήθηκε ότι η επαχθής φορολόγηση της αποζημίωσης λόγω απόλυσής της, δέκα μόλις εβδομάδες πριν τη συνταξιοδότησή της, απομειώνει σημαντικά την περιουσία της και προσβάλει το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα της στην ιδιοκτησία.

1.5.13

Κ.Ε.Δ.Ε. - Ταμειακή βεβαίωση - Ατομική ειδοποίηση - Συνέπειες ακύρωσης νομίμου τίτλου

Με την υπ’ αριθμό 71/2011 απόφαση του 6ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς κρίθηκε ότι, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 2, 4 παρ.1, 2 και 3 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974) και εκείνων των άρθρων 89 παρ. 1 και 97 παρ. 3 του Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 1165/1918) προκύπτει ότι  καθένας από τους συνυπατίους τελωνειακής παράβασης, που φέρει τα στοιχεία της λαθρεμπορίας, εκτός από την προσωπική του ευθύνη έναντι του Δημοσίου για την καταβολή του καταλογισθέντος σε βάρος του με την οικεία καταλογιστική πράξη μέρους του συνολικά επιβληθέντος με την πράξη αυτή σε βάρος όλων των συνυπαιτίων πολλαπλού τέλους, κατόπιν του επιμερισμού του τελευταίου, υπέχει και αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ολόκληρου του ποσού του πολλαπλού τέλους, που καταλογίστηκε με την καταλογιστική πράξη, σε περίπτωση δε της μερικής, ήτοι ως προς ορισμένους μόνον συνυπαιτίους της διάπραξης της τελωνειακής παράβασης της λαθρεμπορίας, ακύρωσης της οικείας καταλογιστικής πράξης, δεν χωρεί, λόγω έλλειψης νομίμου τίτλου, ταμειακή βεβαίωση σε βάρος των τελευταίων τόσο των ποσών των πολλαπλών τελών, που καταλογίστηκαν σε βάρος τους, όσο και των ποσών των πολλαπλών τελών, για τα οποία κηρύχθηκαν αλληλεγγύως υπόχρεοι, ούτε δύνανται οι ανωτέρω να κληθούν, κατ’ άλλο τρόπο, να καταβάλλουν τα ποσά με την ιδιότητα του οφειλέτη του Δημοσίου.