24.9.12

ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ - ΠΟΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΞ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών. Τι περιλαμβάνει. Ποιοι το δικαιούνται. Προσαύξηση για την αντιμετώπιση των δαπανών στεγάσεως. Κρίση ότι οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν ή αυξάνουν το επίδομα αυτό, δεν είναι δυνατό να διακρίνουν τους υπαλλήλους σε μόνιμους και σε υπηρετούντες με σχέση ιδιωτικού δικαίου για την αύξηση του επιδόματος μόνο στους πρώτους. Όμως η κοινή υπουργική απόφαση που αφορά τις δαπάνες στεγάσεως, δεν αυξάνει το ποσοστό του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής όλων των μονίμων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και για τους οποίους δεν μισθώνεται κατοικία, αλλά μόνο των μονίμων υπαλλήλων, που αποσπώνται σε Αρχή του εξωτερικού. Συνεπώς θέμα ανίσχυρου της εν λόγω ρυθμίσεως δεν μπορεί να τεθεί για τους υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαίου που δεν αποσπάσθηκαν σε Αρχή του εξωτερικού, αλλά προσλήφθηκαν από τον προϊστάμενο της Αρχής αυτής. Λόγοι. Παραγραφή των σχετικών αξιώσεων. Η διάταξη του άρθρου 90 παρ.3 του ν. 2362/1995, που θεσπίζει διετή παραγραφή για τις σχετικές αξιώσεις, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Περιστατικά. (Αναιρεί την υπ΄ αριθμ. 766/2007 ΕφΑθηνών).

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓεΔΕΕ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ 425 εκ. Ευρώ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΑρχή φόρμαςΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
της 19ης Σεπτεμβρίου 2012 (*)
«Ασφαλιστικά μέτρα – Κρατικές ενισχύσεις – Αντισταθμιστικές πληρωμές που πραγματοποίησε κατά τα έτη 2008 και 2009 ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) – Απόφαση κρίνουσα τις ενισχύσεις ασύμβατες με την εσωτερική αγορά και διατάσσουσα την ανάκτησή τους – Αίτηση αναστολής εκτελέσεως – Fumus boni juris – Επείγον – Στάθμιση συμφερόντων»

13.9.12

ΔΕΕ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ C‑43/10 - ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως)
της 11ης Σεπτεμβρίου 2012

«Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως – Οδηγίες 85/337/ΕΟΚ, 92/43/ΕΟΚ, 2000/60/ΕΚ και 2001/42/ΕΚ – Κοινοτική πολιτική στον τομέα των υδάτων – Εκτροπή του ρου ποταμού – Έννοια της “προθεσμίας” για την κατάρτιση σχεδίων διαχειρίσεως περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού»

11.9.12

ΣτΕ 1324/2012: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
 

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2012/604) Φορολογία εισοδήματος. Η απαρίθμηση στον ΚΦΕ περιπτώσεων παροχών, που δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο, δεν είναι αποκλειστική. Το επίδομα αλλοδαπής, που ελάμβαναν οι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, όταν μετέβαιναν στο εξωτερικό με εντολή του για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα ημερών, προς κάλυψη των δαπανών στις οποίες υποβάλλονταν, δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και αντίκειται στο Σύνταγμα η αυτοτελής φορολόγησή του με συντελεστή 15% κατά το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 2238/1994. Παραπομπή του ζητήματος της συνταγματικότητας στην Ολομέλεια (ζητείτο η αναίρεση της υπ΄ αριθμ. 284/2007 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας). Η υπόθεση εισήχθη ενώπιον της επταμελούς συνθέσεως με την υπ΄ αριθμ. 4064/2011 απόφαση του Τμήματος.