18.3.14

ΣτΕ 675/2014: ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Δυνατότητα φαρμακείων να λειτουργούν πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου και των εφημεριών. Δυνατότητα δήλωσης φαρμακοποιών σχετικά με την ένταξή τους στο «διευρυμένο» ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων. Απόρριψη από Φαρμακευτικό Σύλλογο αίτησης ένταξης φαρμακείου στις απογευματινές ώρες της Τρίτης και της Πέμπτης και στην «επικουρική εφημερία του Σαββάτου». Ανεπαρκής αιτιολογία της εν λόγω απόφασης. Κρίθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο Φαρμακευτικού Συλλόγου, που αποτελεί όργανο διοικήσεως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, έχει υποχρέωση συμμορφώσεως και εφαρμογής των κανόνων δικαίου που καθορίζουν τις αρμοδιότητές του και συνεπώς και των διατάξεων εκείνων της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(β)/Γ.Π. οικ. 109282/7.10.2011, από τις οποίες προκύπτει ότι οι δηλώσεις των φαρμακοποιών περί εντάξεώς τους στο «διευρυμένο» ωράριο υποβάλλονται στους τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, από τους οποίους διαβιβάζονται στις οικείες Περιφέρειες για την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης. Λήξη ισχύος προσβαλλόμενης πράξης κατά τον χρόνο συζήτησης της υπόθεσης. Διατήρηση του αντικειμένου της δίκης λόγω του ιδιαίτερου έννομου συμφέροντος της αιτούσας για τη συνέχιση της δίκης.Αριθμός 675/2014
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Απριλίου 2013, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ’ Τμήματος, Αικ. Χριστοφορίδου, Ευθ. Αντωνόπουλος, Σπ. Χρυσικοπούλου, Κ. Πισπιρίγκος, Σύμβουλοι, Ηλ. Μάζος, Χρ. Μπολόφη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Μ. Παπαδοπούλου, Γραμματέας του Δ’ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 25 Νοεμβρίου 2011 αίτηση:

της ..., κατοίκου Καρδίτσας, ενεργούσας ατομικώς και ως νόμιμης εκπροσώπου της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «... & ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Καρδίτσα (...), η οποία παρέστη με το δικηγόρο Κωνσταντίνο Χρυσόγονο (Α.Μ. 2387 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης), που τον διόρισε στο ακροατήριο,

κατά του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας, που εδρεύει στην Καρδίτσα (Αζά 11), ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου (Α.Μ. 25904), που τον διόρισε με πληρεξούσιο.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούσες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 760/31.10.2011 απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Ηλ. Μάζου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτουσών, ο οποίος με έγγραφη δήλωσή του προέβαλε την ύπαρξη ιδιαιτέρου εννόμου συμφέροντος για τη συνέχιση της δίκης και στη συνέχεια ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση καθώς και τον πληρεξούσιο του καθ’ ου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι


Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο


1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 1215405, 3161539/2011 ειδικά γραμμάτια παραβόλου, σειράς Α΄), ζητείται η ακύρωση της απόφασης 760/31.10.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας, με τίτλο «απάντηση [σε] αίτηση για την ένταξη φαρμακείου στο απελευθερωμένο ωράριο».


2. Επειδή, η υπόθεση εισάγεται στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος με την από 21.12.2011 πράξη του Προέδρου του, λόγω σπουδαιότητος.


3. Επειδή, κατά το νόμο, τα φαρμακεία παραμένουν ανοικτά κατά τις ώρες λειτουργίας («υποχρεωτικό ωράριο») που καθορίζονται με απόφαση της αρμόδιας αρχής (περιλαμβανομένων των απογευματινών ωρών της Τρίτης – Πέμπτης, κατά το συνήθως συμβαίνον, ή της Δευτέρας – Τετάρτης, κατά περίπτωση) καθώς επίσης και κατά τις υποχρεωτικές διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις. Ειδικώς δε ως προς το Σάββατο, η ημέρα αυτή θεσπίζεται κατ’ αρχήν ως ημέρα αργίας για τα φαρμακεία, προς εξυπηρέτηση, όμως, των αναγκών των πολιτών επιβάλλεται η λειτουργία ενός ποσοστού των φαρμακείων (μέχρι 20% του συνολικού αριθμού των) κατά τις πρωϊνές ώρες της εν λόγω ημέρας (άρθρο 9 παρ. 1 εδαφ. β΄ του ν. 1963/1991, Α΄ 138, όπως τροποποιήθηκε, βλ. και ΣτΕ 442/2004). Εξ άλλου, με το άρθρο 36 παρ. 2 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) ορίσθηκαν τα ακόλουθα: «Όλα τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν το Σάββατο και κατά τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας και της Τετάρτης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες της ρύθμισης αυτής. Κάθε φαρμακευτικός σύλλογος καταρτίζει ετησίως πίνακες υποχρεωτικής εφαρμογής διημέρευσης κατά τις μέρες των αργιών και διανυκτέρευσης καθημερινά των φαρμακείων της περιοχής ευθύνης του». Κατ’ επίκληση της ανωτέρω διατάξεως εκδόθηκε η απόφαση ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ. 109282/7.10.2011 του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης («Λειτουργία των φαρμακείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011», Β΄ 2251), στο προοίμιο της οποίας, υπό τον αριθμό 2, αναφέρεται ότι με αυτήν «… ορίζεται το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων για όλες τις ώρες του Σαββάτου και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας – Τετάρτης ή της Τρίτης – Πέμπτης κατά περίπτωση καθώς και για όλες τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις (εφεξής εφημερίες)». Στο κυρίως κείμενό της η απόφαση διαλαμβάνει τα εξής: «1. Οι φαρμακοποιοί κάτοχοι άδειας λειτουργίας φαρμακείου, δύνανται να υποβάλουν δηλώσεις ένταξης για όλες τις ώρες του Σαββάτου και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας – Τετάρτης ή της Τρίτης – Πέμπτης κατά περίπτωση καθώς και για όλες τις εφημερίες. Η λειτουργία των φαρμακείων πρέπει να καλύπτει πλήρως το καθοριζόμενο, ανά τους τοπικούς Φαρμακευτικούς συλλόγους, ωράριο. Οι δηλώσεις ένταξης υποβάλλονται στον τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο έως 20 Οκτωβρίου εκάστου έτους και είναι δεσμευτικές για ένα έτος. 2. Οι τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι ορίζουν το ωράριο εφημεριών ακριβώς όπως ισχύει σήμερα και συντάσσουν σχετικούς πίνακες, τους οποίους υποβάλλουν στις οικείες Περιφέρειες έως τις 5 Νοεμβρίου εκάστου έτους για την έκδοση σχετικής έγκρισης και ανάρτησης στο διαδίκτυο. 3. Τόσο οι φαρμακοποιοί που έχουν υποβάλει δήλωση ένταξης, όσο και οι υπόλοιποι που έχουν ενταχθεί σε εφημερίες στους σχετικούς πίνακες από τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους και δεν τηρούν το ωράριο λειτουργίας, υφίστανται τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως ο νόμος ορίζει. 4 … 5. Τα φαρμακεία που θα λειτουργήσουν κατόπιν δηλώσεών τους κατά τα ανωτέρω δεν απαλλάσσονται των υποχρεώσεων των εφημεριών. 6 … Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της [10.10.2011]».


4. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, με την απόφαση 121/17.10.2011 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας, η οποία εκδόθηκε μετά την κατά τα προαναφερθέντα θέση σε ισχύ της ανωτέρω ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ. 109282/7.10.2011 υπουργικής αποφάσεως, ορίσθηκαν ο αριθμός και τα ωράρια των εφημερευόντων φαρμακείων της πόλης της Καρδίτσας ως εξής: ένα (1) διανυκτερεύον φαρμακείο (από τις ώρες 22:00 έως 08:00) για όλες τις ημέρες της εβδομάδος και, όσον αφορά τα διημερεύοντα φαρμακεία (ώρες 08:00 - 22:00), ένα (1) για τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, τρία (3) για τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη και τέσσερα (4) για το Σάββατο. Ακολούθως, στις 20.10.2011 η αιτούσα, ενεργούσα ως φαρμακοποιός και νόμιμη εκπρόσωπος της ομόρρυθμης εταιρείας «...& Σία Ο.Ε.», επιχειρηματικού φορέως λειτουργίας του επί των οδών ... της πόλεως της Καρδίτσας φαρμακείου, επικαλουμένη την «καινούργια νομοθεσία» (ήτοι, προφανώς, το άρθρο 36 παρ. 2 του ν. 3918/2011 και την ανωτέρω υπουργική απόφαση), εδήλωσε στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Καρδίτσας ότι το φαρμακείο της θα λειτουργεί τις εργάσιμες απογευματινές ώρες της Τρίτης και Πέμπτης (πλην αργιών) σύμφωνα με το ωράριο των φαρμακείων που ισχύει για τα υπόλοιπα εργάσιμα απογεύματα της εβδομάδος (ήτοι τις ώρες 17:00 - 20:00 την χειμερινή περίοδο και 17:30 - 21:00 τους υπόλοιπους μήνες). Εδήλωσε, επίσης, ένταξη στην οριζομένη, κατά τους ισχυρισμούς της, από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο «επικουρική εφημερία» του Σαββάτου (ώρες 08:00 - 13:30) και, σε περίπτωση καταργήσεως ή μεταβολής των χρονικών ορίων της «επικουρικής εφημερίας», στην μικρότερη σε χρονική διάρκεια «εφημερία» που καλύπτει τις εμπορικές ώρες του Σαββάτου. Η ως άνω δήλωση εξετάσθηκε ως «αίτηση ένταξης στο απελευθερωμένο ωράριο» και απερρίφθη με την προσβαλλόμενη απόφαση 760/31.10.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας.


5. Επειδή, μετά την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως με την κατάθεση του δικογράφου στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 25.11.2011, η αιτούσα, επικαλουμένη την ανωτέρω ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ. 109282/7.10.2011 υπουργική απόφαση και τις σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπέβαλε στις 29.11.2011 στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Καρδίτσας δήλωση εντάξεως στις διημερεύσεις κάθε Τρίτης και Πέμπτης και κάθε Σαββάτου του έτους, «σύμφωνα με το ωράριο που τηρεί ο Σύλλογος … και συγκεκριμένα στις ώρες 08:00 π.μ. - 22:00 μ.μ., ή σε όποιο άλλο ωράριο μελλοντικά ορίσει ο νομοθέτης». Την επομένη, 30.11.2011, η αιτούσα υπέβαλε νέα δήλωση, στην οποία ανέφερε ότ ι την ίδια ημέρα πληροφορήθηκε την εν τω μεταξύ εκδοθείσα απόφαση 122/26.11.2011 της Γενικής Συνέλευσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου περί λειτουργίας δύο φαρμακείων εικοσιτετραώρου εφημερίας τις ημέρες Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, και εγνώρισε στον Σύλλογο ότι, με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός της για την προσβολή της ανωτέρω αποφάσεως και καίτοι επιθυμεί να εμμείνει στην δήλωσή της περί εντάξεώς της στις διημερεύσεις των ημερών Τρίτης, Πέμπτης και Σαββάτου, είναι αναγκασμένη να δηλώσει ότι, για το διάστημα της ισχύος της ως άνω απόφασης 122/26.11.2011 του Συλλόγου, επιθυμεί να ενταχθεί «στις εφημερίες κάθε Σαββάτου του έτους, επιπλέον των ήδη καθορισμένων ή καθορισθησομένων και ανατεθειμένων [στην αιτούσα] από τον [Σύλλογο] εφημεριών». Στην συνέχεια της τελευταίας, από 30.11.2011 δήλωσης της αιτούσης, εξεδόθη η απόφαση 20/18.1.2012 του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την οποία «[εγκρίνονται οι] εφημερίες 24/ώρου λειτουργίας του φαρμακείου [της] σύμφωνα με δήλωσή της που υποβλήθηκε στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Καρδίτσας για τις εφημερίες κάθε Σαββάτου του έτους 2012, ήτοι από 08:00 έως 08:00 της επομένης». Εξ άλλου, με την απόφαση 239/2012 της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή αίτηση της και ήδη αιτούσης κατά των ανωτέρω αποφάσεων 22/26.11.2011 του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας και 20/18.1.2012 του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, καθώς και κατά της 125/3.1.2012 αποφάσεως του Δημάρχου Καρδίτσας περί καθορισμού ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων του Δήμου Καρδίτσας από 1.1.2012 έως 31.1.2012, και διατάχθηκε, ως προσωρινό κατάλληλο μέτρο για την προστασία των συμφερόντων της αιτούσης, η αποδοχή της από 29.11.2011 «δήλωσης εντάξεώς» της και η λειτουργία του φαρμακείου της κατά τις ημέρες Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο τις ώρες από 08:00 έως 20:00. Προς την εν λόγω απόφαση συμμορφώθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, με την 295/18.6.2012 πράξη του οποίου έγινε αποδεκτή η από 29.11.2011 δήλωση εντάξεως του φαρμακείου της αιτούσης «ως προς τις ημέρες και ώρες λειτουργίας αυτού (Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από 8.00 π.μ. – 22.00 μ.μ.)», ενώ, τέλος, με την απόφαση 531/26.10.2012 της ιδίας αρχής, εκδοθείσα κατ’ επίκληση της νεώτερης διάταξης του άρθρου 15 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) – από της θέσεως σε ισχύ της οποίας αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 και έληξε, κατά τα ήδη κριθέντα (ΣτΕ 4536/2012 επτ.), η ισχύς της προμνησθείσης ΔΥΓ3(β) / Γ.Π.οικ. 109282/7.10.2011 υπουργικής αποφάσεως -, «ανακοινώθηκε» το ανωτέρω ωράριο λειτουργίας του φαρμακείου της αιτούσης και για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2013, σύμφωνα με την από 16.10.2012 δήλωσή της περί «εργασίας πέραν του καθοριζομένου ωραρίου».


6. Επειδή, υπό τα δεδομένα αυτά, η ισχύς της προσβαλλομένης πράξεως είχε λήξει κατά τον χρόνο συζητήσεως της υποθέσεως. Η δίκη, όμως, διατηρεί το αντικείμενό της, δεδομένου ότι, όπως παραδεκτώς προέβαλε η αιτούσα με την από 23.4.2013 έγγραφη δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της στο ακροατήριο, η εν λόγω έχει ιδιαίτερο έννομο συμφέρον για τη συνέχιση της δίκης, κατά την έννοια του άρθρου 32 παρ. 2 του π.δ/τος 18/1989 (Α΄ 8), εφ’ όσον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, στη συνέχεια της προσβαλλομένης πράξεως ασκήθηκε εις βάρος της πειθαρχική δίωξη και επεβλήθη ποινή προστίμου, μεταξύ άλλων για λειτουργία του φαρμακείου της πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου και των εφημεριών (βλ. το υπ’ αριθμ. 14/3.2.2012 πρακτικό – απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 1911/26.5.2012 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας).


7. Επειδή, με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 3918/2011 παρεσχέθη η δυνατότητα σε όλα τα φαρμακεία να λειτουργούν, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου και των εφημεριών, κατά το Σάββατο και κατά τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας και Τετάρτης, εδόθη δε η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να ρυθμίσει με απόφασή του τις σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες. Ακολούθως, με την εκδοθείσα κατ’ επίκληση της ανωτέρω εξουσιοδοτήσεως ΔΥΓ3 (β) / Γ.Π. οικ. 109282/7.10.2011 υπουργική απόφαση ορίσθηκε συναφώς ότι οι φαρμακοποιοί δύνανται να υποβάλουν, κατ’ έτος, δηλώσεις περί εντάξεώς τους στο ως άνω «διευρυμένο» ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων για όλες τις ώρες του Σαββάτου και για τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας – Τετάρτης ή της Τρίτης – Πέμπτης, κατά περίπτωση (ήτοι για τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, κατά τις οποίες [ώρες] τα φαρμακεία είναι κλειστά με βάση το ισχύον υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας τους). Περαιτέρω, ορίσθηκε ότι οι δηλώσεις των φαρμακοποιών, που επιθυμούν την ένταξή τους στο «διευρυμένο» ωράριο, υποβάλλονται στους κατά τόπο αρμοδίους φαρμακευτικούς συλλόγους, από τους οποίους διαβιβάζονται στις οικείες Περιφέρειες προς έλεγχο και έκδοση εγκριτικής αποφάσεως.


8. Επειδή, κατά τα ήδη εκτεθέντα στην σκέψη 4, η κατ’ επίκληση της «καινούργιας νομοθεσίας» από 20.10.2011 δήλωση της αιτούσης περί λειτουργίας του φαρμακείου της τις απογευματινές ώρες της Τρίτης και Πέμπτης καθώς και περί «εντάξεως» του φαρμακείου της στην «επικουρική εφημερία» του Σαββάτου (ώρες 08:00 - 13:30) ή στην μικρότερη σε χρονική διάρκεια εφημερία που καλύπτει τις εμπορικές ώρες του Σαββάτου, εξετάσθηκε από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Καρδίτσας ως «αίτηση ένταξης στο απελευθερωμένο [«διευρυμένο»] ωράριο» και απερρίφθη με την προσβαλλόμενη απόφαση 760/31.10.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Συλλόγου. Κατά τα γενόμενα δεκτά με την ένδικη πράξη, η περί της εφαρμογής του «διευρυμένου» ωραρίου απόφαση ΔΥΓ3(β)/Γ.Π. οικ. 109282/7.10.2011 του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 2251) αντίκειται στις περί προστασίας της δημόσιας υγείας διατάξεις του Συντάγματος και σε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αιτιολογία, όμως, αυτή της προσβαλλομένης αποφάσεως δεν είναι νόμιμη, δεδομένου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας, που αποτελεί όργανο διοικήσεως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ήτοι φορέως ασκήσεως δημοσίας εξουσίας), έχει υποχρέωση συμμορφώσεως και εφαρμογής των κανόνων δικαίου (τυπικών και ουσιαστικών νόμων) που καθορίζουν τις αρμοδιότητές του και, συνεπώς, και των διατάξεων εκείνων της ανωτέρω ΔΥΓ3(β)/Γ.Π. οικ. 109282/7.10.2011 υπουργικής αποφάσεως, από τις οποίες προκύπτει, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη 7, ότι οι δηλώσεις των φαρμακοποιών περί εντάξεώς τους στο «διευρυμένο» ωράριο υποβάλλονται στους τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, από τους οποίους διαβιβάζονται στις οικείες Περιφέρειες για την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης. Επομένως, για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη.


Δ ι ά τ α ύ τ α


Δέχεται την κρινόμενη αίτηση.

Ακυρώνει, σύμφωνα με το αιτιολογικό, την απόφαση 760/31.10.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου, και

Επιβάλλει στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Καρδίτσας την δικαστική δαπάνη των αιτουσών, ... και ομόρρυθμης εταιρείας «...& Σία Ο.Ε.», που ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 10 και 15 Μαΐου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ' Τμήματος Η Γραμματέας του Δ' Τμήματος


Σωτ. Αλ. Ρίζος Μ. Παπαδοπούλου

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 2014.

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας


Ε. Σαρπ Ν. Αθανασίου