7.3.14

Προσωρινή Δικαστική Προστασία – Ιατροί ΕΟΠΥΥ

Με τη  4402/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (29ο Τριμελές σε Συμβούλιο) ανεστάλη, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της σχετικώς ασκηθείσας προσφυγής,  η εκτέλεση πράξεως του  Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του αιτούντος ιατρού η διοικητική κύρωση της προσωρινής (επί 4μηνο) διακοπής της πιστοποίησής του στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ και, κατά συνέπεια, η σύμβασή του  με τον ως άνω Οργανισμό. Η αναστολή χορηγήθηκε λόγω της ανεπανόρθωτης βλάβης (απώλεια πελατείας και εσόδων, δυσφήμηση, αδυναμία ανάκαμψης της επαγγελματικής δραστηριότητας κλπ) που θα υποστεί ο αιτών από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, ενόψει των προσωπικών    του συνθηκών και των ανειλημμένων από αυτόν υποχρεώσεων και μετά από στάθμιση της ως άνω   βλάβης με το δημόσιο συμφέρον για την ορθή συνταγογράφηση   φαρμάκων  και παρακλινικών εξετάσεων,  δεδομένου ιδίως του ότι, κατά παραδοχή του διάδικου Οργανισμού,  ο έλεγχος   αναφορικά με   τις αποδιδόμενες στον αιτούντα παραβάσεις  δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και εκκρεμεί στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ. 
(Συναφείς και οι εν Συμβουλίω αποφάσεις 2377/2013 [25ο Τμήμα], 4178/2013 [19ο Τμήμα], 4416/2013 [22ο Τμήμα]).
 
 http://www.dprotodikeio-ath.gr