28.2.14

ΕπΑνΣτΕ 136/2013: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ-ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ


1) Παραβίαση αρχής της αναλογικότητας λόγω απαίτησης καταβολής ολόκληρου του ποσού του παραβόλου έως την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως. 2) Εφόσον δεν απαιτείται ρητώς από τη διακήρυξη η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των δηλούντων επί των υποβλητέων ως άνω υπευθύνων δηλώσεων και δεδομένου ότι, όπως γίνεται παγίως δεκτό (βλ. ενδ. ΣτΕ 862/2010, Ε.Α. 1039/2007), οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και του υγιούς και αποτελεσματικού ανταγωνισμού, οι οποίες διέπουν όλες τις διαδικασίες σύναψης των διεπομένων από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ δημοσίων συμβάσεων, επιβάλλουν, χάριν της απαίτησης δημοσιότητας των ελαχίστων όρων συμμετοχής, σαφή και ακριβή μνεία αυτών στην ίδια τη διακήρυξη, χωρίς να αρκεί παραπομπή, μέσω της διακήρυξης, σε διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είναι ευλόγως υποστηρίξιμη η άποψη ότι δεν είναι εν προκειμένω επιτρεπτός, σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτ. 23.2.1, ο αποκλεισμός από διαγωνισμό εταιρείας για το λόγο ότι η προσκομιζόμενη από αυτήν υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της φορολογικής ή ασφαλιστικής της ενημερότητας δεν φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδιο κατ’ άρθρο 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας όργανο, ανεξαρτήτως αν συντρέχει ή όχι η εξαίρεση του δευτέρου εδαφίου της διάταξης αυτής, δηλ. αυτοπρόσωπη εμφάνιση του δηλούντος ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας κλπ.

27.2.14

ΣτΕ 256/2014: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ


Ανάκληση Οριστικών Τίτλων Παραχώρησης δημόσιου δάσους, διότι διαπιστώθηκε από την Διοίκηση ότι η έκταση εγκαταλείφθηκε από την ημέρα του οριστικού παραχωρητηρίου μέχρι την έναρξη του ν. 3208/2003 και δεν εκπληρώνεται στο διηνεκές ο σκοπός της παραχώρησης.

ΣτΕ 387/2014: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΕΠΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΝΗΣΙΔΑ2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ 148923/3316/18-7-2006 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Τουριστικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία τουριστικού συγκροτήματος κλασικού τύπου 5*, μεγίστης δυναμικότητος 950 κλινών, στη νησίδα Αλατάς του Ν. Μαγνησίας καθώς και για τα συνοδά έργα.
    

26.2.14

ΤρΔΠρΑθ 104/2014: Δημοτικά Κοιμητήρια - Οικογενειακοί τάφοι - Αρμοδιότητα ΔΕφΠροσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με σκοπό ακύρωση αποφάσεως δημοτικού συμβουλίου με την οποία απεφασίσθη η μετατροπή οικογενειακού τάφου σε τάφο τριετίας. Η νομοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικών Κοιμητηρίων εντάσσεται στην εν γένει νομοθεσία περί ΟΤΑ (ΣτΕ Ολ. 3582/1999) του άρθρου 1 παρ. 1 περ. ια' Ν. 702/1977 και συνεπώς οι διαφορές από την αμφισβήτηση της νομιμότητος των οικείων ατομικών διοικητικών πράξεων είναι ακυρωτικές και υπάγονται ήδη στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου (ΣτΕ 496/2011). Παραπέμπει την υπόθεση στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

25.2.14

ΣτΕ 761/2014 7μ (Β΄): Ερμηνεία διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας μετά από υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων.

Με την 761/2014 απόφαση του Β΄ Τμήματος (7μελούς) επί προδικαστικών ερωτημάτων (αρθ.1 παρ.2 ν.3900/2010), επιλύονται ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3900/2010, ως εξής:

(1) Η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 περιπτ. β΄ του ΚΔΔ καταλαμβάνει και υποθέσεις περί επιβολής δημοτικών τελών και συναφών προστίμων, όπως η υπό κρίση, ανεξαρτήτως του κατά πόσο το τέλος το οποίο αφορούν συνιστά φόρο, ανταποδοτικό τέλος ή οικονομικό βάρος με χαρακτήρα ανταλλάγματος ή αποζημίωσης. 

20.2.14

ΑΠ 293/2014: ΕΕΤΗΔΕ (χαράτσι ΔΕΗ) - Φοροδοτική ικανότητα - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης

ΑΠ 293/2014

ΕΕΤΗΔΕ (χαράτσι ΔΕΗ) - Φοροδοτική ικανότητα - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αντίθεση προς το Πρώτο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ - Μειοψηφία - Παραπομπή σε Ολομέλεια - Βεβαίωση φόρου - Ανάθεση σε ΝΠΙΔ - Δικαιοδοσία - Πολιτικά δικαστήρια - Προστασία καταναλωτών - Συλλογική αγωγή - Εκούσια δικαιοδοσία -.

Απόρριψη αναιρετικού λόγου από τον αριθ. 4 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. Η κρινόμενη διαφορά είναι ιδιωτικού δικαίου και υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, εκδικαζόμενη κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 που προβλέπουν το ΕΕΤΗΔΕ αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5, 20 παρ. 1, 21 παρ. 1 και 78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος καθώς και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Η ανάθεση της βεβαίωσης του εν λόγω φόρου σε ΝΠΙΔ αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 26 του Συντάγματος διότι η βεβαίωση του φόρου αποτελεί βασική έκφραση της δημόσιας εξουσίας και της κυριαρχίας του Κράτους, οι οποίες, κατά τις εν λόγω συνταγματικές διατάξεις, ασκούνται αποκλειστικά από όργανο του Κράτους και όχι από ιδιώτες. Απόρριψη αναιρετικών λόγων από τους αριθ. 1, 4 και 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ (Αντίθετη μειοψηφία δύο μελών του Δικαστηρίου). Παραπομπή αναιρετικών λόγων στην Τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου λόγω λήψης της απόφασης με διαφορά μίας ψήφου.

14.2.14

Αστική ευθύνη Ο.Τ.Α. – Αυτοτελής αγωγή για την επιδίκαση τόκων

Με την 16921/2013 απόφαση του Δ.Π.Α. (τμήμα 29ο Τριμελές) έγινε εν μέρει δεκτή αγωγή και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση της Ν.Α.Α.Α. (Πολεοδομία Αχαρνών), ήδη Περιφέρειας Αττικής, ως καθολικής διαδόχου αυτής, να καταβάλει στους γονείς και την αδελφή της θανούσης από κατάρρευση του κτιρίου της εταιρείας «ΡΙΚΟΜΕΞ», τους τόκους που αντιστοιχούν στα τελεσιδίκως επιδικασθέντα, με την 4103/2006 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ποσά. Τα τελευταία αφορούσαν σε χρηματική ικανοποίηση λόγω της ψυχικής οδύνης που οι ενάγοντες υπέστησαν, συνεπεία του επισυμβάντος την 7.9.1999 θανάτου της κόρης των δύο πρώτων και αδελφής της τρίτης από αυτούς.  

Αστική Ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. – Νοσοκομείου «Αρεταιείου»

Με τη 13431/2013 απόφαση του Δ.Π.Α. (τμήμα 29ο Τριμελές) έγινε εν μέρει δεκτή αγωγή και υποχρεώθηκε το εναγόμενο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  να καταβάλει στην κόρη των εναγομένων εύλογη χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που αυτή υπέστη,   ενόψει και του προκληθέντος σε αυτήν σωματικού πόνου, όταν κατά τη φροντίδα της ως νεογνό, μετά τη γέννησή της  που έλαβε χώρα  στο Αρεταίειο νοσοκομείο, υπέστη εγκαύματα α΄ και β΄ βαθμού σε αμφότερους τους γλουτούς και τη δεξιά κνήμη, λόγω έκθεσής της κατά τον καθαρισμό της σε θερμοκρασία ύδατος μη ανεκτή  για το σώμα του βρέφους - νεογνού, βλάβη η οποία κρίθηκε ότι  προκλήθηκε από παράνομες πράξεις και παραλείψεις   των βρεφοκόμων – οργάνων του εναγομένου, οι οποίες δεν επέδειξαν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τη  δέουσα προσοχή και επιμέλεια. 

ΟλΣτΕ 229/2014: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Φαρμακεία - Άδεια ιδρύσεως φαρμακείου - Πληθυσμιακά κριτήρια – Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

Η θέσπιση με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3457/2006, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του ν. 1963/1991, πληθυσμιακών κριτηρίων για την χορήγηση αδείας ιδρύσεως φαρμακείου, που συνιστά περιορισμό της ελευθερίας των εχόντων άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του φαρμακοποιού να ασκήσουν το ελεύθερο αυτό επάγγελμα, δεν αντίκειται στο άρθρο 5 παρ. 1 Συντ., ούτε στην κατοχυρούμενη από το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ Συντ. αρχή της αναλογικότητας.