20.2.12

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ - ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ


Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 1 του Ν. 298/1976, τα πτυχία των Σχολών Εργοδηγών χαρακτηρίστηκαν ως κατά πάντα ισότιμα και ισοδύναμα με αυτά των Δημόσιων Τεχνικών Σχολών Υπομηχανικών και, άρα, ως πτυχία Ανώτερης Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, υπό την προϋπόθεση ότι οι απόφοιτοι των εν λόγω Σχολών κατείχαν και απολυτήριο Γυμνασίου.

9.2.12

ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΦΕΔΡΕΙΑ)


Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, «… 1 γ. Πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία τους με την συμπλήρωση κατ’ ελάχιστον τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και τουλάχιστον του πεντηκοστού πέμπτου (55ου) έτους της ηλικίας τους, εφόσον η συμπλήρωση της ως άνω υπηρεσίας και του ως άνω ορίου ηλικίας χωρήσουν μέχρι την 31.12.2013. 2. Οι οργανικές θέσεις των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι απολύονται αυτοδικαίως σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1 β και 1 γ, καταργούνται αυτοδικαίως με την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις θέσεις που καταργούνται κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 1 γ τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης (προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα) από την κατάργηση της θέσης και μέχρι τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και τουλάχιστον του πεντηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους όπως προβλέπεται στην υποπαράγραφο 1 γ».