29.1.14

ΟλΣτΕ 29/2014: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ
Κρίθηκε ότι κατά παράβαση των οικείων συνταγματικών διατάξεων η «πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια» των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ υπήχθη από 8.7.2002 σε φορολόγηση με την διάταξη του άρθρου 12 παρ. 13 του ν. 3052/2002. Απόρριψη ως αβάσιμων των περί του αντιθέτου λόγων αναιρέσεως, με τους οποίους υποστηρίζεται ειδικότερα ότι εάν μια πρόσοδος υπαχθεί με ρητή διάταξη νόμου σε φόρο δεν εξετάζεται περαιτέρω εάν αυτή συγκεντρώνει ή όχι τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος.

16.1.14

ΣτΕ 3302/2013: Μονομερής τροποποίηση από τη Διοίκηση τιμών ναύλων οικονομικής θέσεως στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Με την ΣτΕ 3302/2013 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως ναυτιλιακής εταιρείας κατά πράξεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, με την οποία έγινε δεκτή δήλωσή της περί δρομολογήσεως πλοίου της, κατόπιν τροποποιήσεως, όμως, από τη Διοίκηση του δηλωθέντος από αυτήν πίνακα ναύλων, κατά το μέρος που περιελάμβανε τιμές υψηλότερες των επιτρεπομένων.