17.12.13

ΣτΕ 2979/2013: Βασικός μέτοχος - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης

Γενική και απόλυτη απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των οποίων συντρέχουν οι προβλεπόμενες από το νόμο ασυμβίβαστες ιδιότητες. Αντίθεση διατάξεων του ν. 3021/2002, με τις οποίες προσδιορίζονται οι συνέπειες της συνδρομής των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων του άρθρου 14 παρ. 9 Σ. Μόνη η συνδρομή μιας εκ των προβλεπόμενων ασυμβιβάστων ιδιοτήτων, δεν μπορεί να οδηγήσει στην απαγόρευση αναθέσεως δημοσίας συμβάσεως, αν δεν αποδεικνύεται, περαιτέρω, ότι κατά τη διαδικασία της αναθέσεως της συγκεκριμένης δημοσίας συμβάσεως, το εν λόγω πρόσωπο, το φέρον την προαναφερθείσα ιδιότητα προέβη αποδεδειγμένα σε παράνομη ή αθέμιτη ενέργεια, προκειμένου να επιτύχει να του ανατεθεί, τελικώς, η εν λόγω δημόσια σύμβαση. Δεκτή αίτηση ακύρωσης πράξης του Αντιπροέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με την οποία δεν χορηγήθηκε στην αιτούσα εταιρία το προβλεπόμενο στον ν. 3021/2002 πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι στα πρόσωπα των βασικών μετόχων και των μελών του ΔΣ της αιτούσας δεν συνέτρεχαν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ίδιου νόμου. Κρίθηκε ότι η προσβαλλόμενη πράξη εξεδόθη κατά τις διατάξεις του ν. 3021/2002 που κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές χωρίς να ερευνηθεί αν η αιτούσα εταιρία προέβη σε παράνομη ή αθέμιτη ενέργεια προκειμένου να επιτύχει την ανάθεση σε αυτήν της επίδικης διοικητικής σύμβασης.10.12.13

ΣτΕ 2184/2013 7μ: ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Οι συνυπηρετούντες στην ίδια πόλη του εξωτερικού σύζυγοι, υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών με τέκνα, δεν τελούν υπό τις αυτές συνθήκες με τους υπηρετούντες σε διαφορετικές πόλεις του εξωτερικού εγγάμους υπαλλήλους του Υπουργείου, διότι η συνυπηρέτηση συνεπάγεται περιορισμό των εξόδων διαβίωσης των συνυπηρετούντων. Όσον αφορά δε τους αγάμους υπαλλήλους, πρόκειται για διαφορετική κατηγορία και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής της αρχής της ισότητας, ενώ δεν δύναται να γίνει λόγος για παραβίαση του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος περί προστασίας του γάμου και της οικογένειας, ως εκ του ότι στην επίμαχη ρύθμιση της παρ. 10 του άρθρου 135 του ν. 2594/1998 δεν περιλαμβάνονται και οι άγαμοι υπάλληλοι του Υπουργείου με τέκνα, οι οποίοι συμβιώνουν με ελεύθερη σχέση και συνυπηρετούν στην ίδια πόλη του εξωτερικού.