13.3.14

ΕΣ 1/2014: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο έλεγχος του παρόντος Κλιμακίου εκτείνεται επί του συνόλου των πράξεων που συνθέτουν τη διαδικασία επιλογής του αναδόχου και απολήγουν στην προς υπογραφή σύμβαση, διατυπώνεται δε αρνητική κρίση και κατά συνέπεια κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης, μόνο στην περίπτωση που διαπιστωθούν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες αυτού (σχεδίου σύμβασης), καθώς και των πράξεων της προηγηθείσας διαδικασίας ανάθεσης. Ως ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες νοούνται εκείνες που συνίστανται σε παραβίαση των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού και της διαφάνειας, καθώς και των διατάξεων περί προστασίας του περιβάλλοντος ή εκείνες που συνεπάγονται βλάβη του δημοσίου συμφέροντος. Αριθμός πράξης 1/2014 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε 

Με μέλη τους Γεωργία Μαραγκού, Σύμβουλο, Πρόεδρο του Ε΄ Κλιμακίου, Κωνσταντινο Παραθύρα, Πάρεδρο και Αναστάσιο Ταμαμίδη, Εισηγητή.
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, στις 10 Ιανουαρίου 2014, για να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης του έργου «Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Δερβένι – Σέρρες – Προμαχώνας : Εργασίες ολοκλήρωσης τμήματος Κάτω Αμπέλα – Προμαχώνας (60.3.3 - 60.3.4)», ο φάκελος με τα στοιχεία της οποίας υποβλήθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο με το Α364442/11.12.2013 έγγραφο της Διευθύντριας Συμβάσεων του Τομέα Έργων και Ανάπτυξης της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και περιήλθαν σε αυτό στις 12.12.2013 (αρ. πρωτ. 83076).
    ’κουσε την εισήγηση του Εισηγητή Αναστασίου Ταμαμίδη.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά το νόμο
Ι. Το σχέδιο σύμβασης του έργου «Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Δερβένι – Σέρρες – Προμαχώνας : Εργασίες ολοκλήρωσης τμήματος Κάτω Αμπέλα – Προμαχώνας (60.3.3 - 60.3.4)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.268.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του Κλιμακίου αυτού για άσκηση ελέγχου νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116).
     II. Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, όπως παγίως γίνεται δεκτό, ο έλεγχος του παρόντος Κλιμακίου εκτείνεται επί του συνόλου των πράξεων που συνθέτουν τη διαδικασία επιλογής του αναδόχου και απολήγουν στην προς υπογραφή σύμβαση, διατυπώνεται δε αρνητική κρίση και κατά συνέπεια κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης, μόνο στην περίπτωση που διαπιστωθούν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες αυτού (σχεδίου σύμβασης), καθώς και των πράξεων της προηγηθείσας διαδικασίας ανάθεσης. Εξάλλου, ως ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες νοούνται εκείνες που συνίστανται σε παραβίαση των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού και της διαφάνειας, καθώς και των διατάξεων περί προστασίας του περιβάλλοντος ή εκείνες που συνεπάγονται βλάβη του δημοσίου συμφέροντος.
    III. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε επί της διαδικασίας ανάθεσης (περιβαλλοντική αδειοδότηση, στοιχεία χρηματοδότησης, έγκριση των οριστικών μελετών και των τευχών δημοπράτησης, τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, έλεγχος των πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας) και του σχεδίου σύμβασης του ως άνω έργου, το Κλιμάκιο δεν διαπίστωσε ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες. Λαμβανομένου δε υπ’ όψιν, ότι από την με αριθ. πρωτ. Α364984/20-12-13 βεβαίωση της Διευθύντριας Συμβάσεων του Τομέα Έργων και Ανάπτυξης της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε», προκύπτει ότι κατά του κύρους του ελεγχθέντος διαγωνισμού δεν εκκρεμούν ενστάσεις, προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Πράξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
    Για τους λόγους αυτούς
Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης του έργου «Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Δερβένι – Σέρρες – Προμαχώνας : Εργασίες ολοκλήρωσης τμήματος Κάτω Αμπέλα – Προμαχώνας (60.3.3 - 60.3.4)».
    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΜΑΜΙΔΗΣ