6.3.14

ΔΕφΑθ 727/2013: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αριθ. απόφασης: 727/2013 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ Η΄

Αίτηση αναστολής διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώθηκε η κατάργηση θέσεων του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η αυτοδίκαιη διαθεσιμότητα του προσωπικού των καταργουμένων ειδικοτήτων, από 22.7.2013, για οκτώ μήνες, κατά τους οποίους θα λαμβάνουν τα των αποδοχών τους.

 Η παύση ισχύος της προσβαλλόμενης, με νεότερη, ομοίου περιεχομένου, πράξη, που εκδόθηκε από τον ίδιο Υπουργό, δεν επιφέρει απόρριψη της αναστολής, διότι η αιτούσα, με υπόμνημα ζήτησε τη συνέχιση της δίκης επί των αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης.
Μόνη η οικονομική βλάβη, δεν δικαιολογεί τη χορήγηση αναστολής, διότι η επίμαχη ρύθμιση, του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, συνάπτεται με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα όσον αφορά την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, ενώ αποβλέπει στην αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης, στην εναρμόνισή της με τους στόχους της εθνικής οικονομίας και στη μείωση του πληθωρισμού των ειδικοτήτων στην εκπαίδευση.
Η μετά την πάροδο του οκταμήνου βλάβη είναι μέλλουσα, αβέβαιη και δεν αποτελεί άμεση συνέπεια της προσβαλλόμενης.
http://www.defeteio-ath.gr