22.10.13

494/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ). ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Αμοιβές μελετών.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Αμοιβές μελετών.Συνεκδικαζόμενες αιτήσεις αναιρέσεως αποφάσεως Διοικητικού Εφετείου με την οποία αφενός ακυρώθηκε απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ επί αιτήσεως θεραπείας και αφετέρου κρίθηκε ότι ο υποβληθείς λογαριασμός είχε εγκριθεί αυτοδικαίως. Μη αυτοδίκαιη πλέον έγκριση λογαριασμού μετά πάροδο μηνός από την υποβολή του, ο λογαριασμός θεωρείται μεν εγκεκριμένος, η Διοίκηση όμως διατηρεί την εξουσία, και μετά την παρέλευση της τασσόμενης προθεσμίας ελέγχου και έγκρισης του λογαριασμού, να προβεί σε έλεγχο αυτού, αρνούμενη, ρητώς ή σιωπηρώς, να καταβάλει ποσά ή αναζητώντας, κατά τις κείμενες διατάξεις (του εθνικού και του κοινοτικού δικαίου) ως μη νομίμως ή αχρεωστήτως, ήδη καταβληθέντα ποσά του επίμαχου λογαριασμού. Με ειδικότερες γνώμες μετεχόντων δικαστών και με μειοψηφία. Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την 1208/2012 ΣΤΕ.

ΠΗΓΗ: http://www.defeteio-ath.gr