1.5.13

Κ.Ε.Δ.Ε. - Ταμειακή βεβαίωση - Ατομική ειδοποίηση - Συνέπειες ακύρωσης νομίμου τίτλου

Με την υπ’ αριθμό 71/2011 απόφαση του 6ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς κρίθηκε ότι, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 2, 4 παρ.1, 2 και 3 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974) και εκείνων των άρθρων 89 παρ. 1 και 97 παρ. 3 του Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 1165/1918) προκύπτει ότι  καθένας από τους συνυπατίους τελωνειακής παράβασης, που φέρει τα στοιχεία της λαθρεμπορίας, εκτός από την προσωπική του ευθύνη έναντι του Δημοσίου για την καταβολή του καταλογισθέντος σε βάρος του με την οικεία καταλογιστική πράξη μέρους του συνολικά επιβληθέντος με την πράξη αυτή σε βάρος όλων των συνυπαιτίων πολλαπλού τέλους, κατόπιν του επιμερισμού του τελευταίου, υπέχει και αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ολόκληρου του ποσού του πολλαπλού τέλους, που καταλογίστηκε με την καταλογιστική πράξη, σε περίπτωση δε της μερικής, ήτοι ως προς ορισμένους μόνον συνυπαιτίους της διάπραξης της τελωνειακής παράβασης της λαθρεμπορίας, ακύρωσης της οικείας καταλογιστικής πράξης, δεν χωρεί, λόγω έλλειψης νομίμου τίτλου, ταμειακή βεβαίωση σε βάρος των τελευταίων τόσο των ποσών των πολλαπλών τελών, που καταλογίστηκαν σε βάρος τους, όσο και των ποσών των πολλαπλών τελών, για τα οποία κηρύχθηκαν αλληλεγγύως υπόχρεοι, ούτε δύνανται οι ανωτέρω να κληθούν, κατ’ άλλο τρόπο, να καταβάλλουν τα ποσά με την ιδιότητα του οφειλέτη του Δημοσίου. 

Με το σκεπτικό αυτό ακυρώθηκε ατομική ειδοποίηση, με την οποία κλήθηκε ως οφειλέτης, με την ιδιότητα του αλληλεγγύως ευθυνομένου για την καταβολή πολλαπλών τελών, που καταλογίστηκαν σε βάρος των λοιπών συνυπαιτίων τελωνειακής παράβασης, που ενέχει τα στοιχεία της λαθρεμπορίας, πρόσωπο, που κηρύχθηκε επίσης υπαίτιο για την τέλεση της παράβασης αυτής, καθότι ακυρώθηκε, κατόπιν άσκησης από αυτό προσφυγής, η οικεία καταλογιστική πράξη επιβολής πολλαπλών τελών εις βάρος του, τούτο δε διότι εξέλιπε ο νόμιμος τίτλος της βεβαίωσης σε βάρος του ποσού πολλαπλών τελών, για την καταβολή των οποίων αυτός ήταν αλληλεγγύως ευθυνόμενος με τους κυρίως συνυπαιτίους. 
ΠΗΓΗ:  http://www.dprotodikeio-pei.gr