10.12.13

ΣτΕ 2184/2013 7μ: ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Οι συνυπηρετούντες στην ίδια πόλη του εξωτερικού σύζυγοι, υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών με τέκνα, δεν τελούν υπό τις αυτές συνθήκες με τους υπηρετούντες σε διαφορετικές πόλεις του εξωτερικού εγγάμους υπαλλήλους του Υπουργείου, διότι η συνυπηρέτηση συνεπάγεται περιορισμό των εξόδων διαβίωσης των συνυπηρετούντων. Όσον αφορά δε τους αγάμους υπαλλήλους, πρόκειται για διαφορετική κατηγορία και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής της αρχής της ισότητας, ενώ δεν δύναται να γίνει λόγος για παραβίαση του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος περί προστασίας του γάμου και της οικογένειας, ως εκ του ότι στην επίμαχη ρύθμιση της παρ. 10 του άρθρου 135 του ν. 2594/1998 δεν περιλαμβάνονται και οι άγαμοι υπάλληλοι του Υπουργείου με τέκνα, οι οποίοι συμβιώνουν με ελεύθερη σχέση και συνυπηρετούν στην ίδια πόλη του εξωτερικού.