30.4.13

Κ.Ε.Δ.Ε.- Αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου - Αρχή αναλογικότητας.

Με την υπ’ αριθμό 1059/2011 απόφαση του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς κρίθηκε ότι έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου, η εμπορική αξία του οποίου εκτιμήθηκε στο ποσόν των 140.000 ευρώ, για την είσπραξη οφειλής ύψους 8.000 ευρώ περίπου είναι ακυρωτέα ως αντικείμενη στην αρχή της αναλογικότητας, που κατοχυρώνεται με το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, ενόψει του ότι το καθού η ανακοπή Ελληνικό Δημόσιο δεν απέδειξε ότι εξάντλησε τη λήψη οποιουδήποτε άλλου αναγκαστικού μέτρου σε βάρος του ανακόπτοντος (π.χ. κατάσχεση άλλου περιουσιακού στοιχείου μικρότερης αξίας κ.λ.π.), με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αναλογία μεταξύ μέσου και επιδιωκόμενου σκοπού. 

ΠΗΓΗ:  http://www.dprotodikeio-pei.gr