11.2.13

ΣτΕ 292/2012: Ακυρωτέα η τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου με υπουργική απόφαση και όχι Προεδρικό Διάταγμα


ΣτΕ 297/2012 

Η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3044/2002, που αναθέτει στον Υπουργό, ήτοι σε άλλο όργανο της Διοικήσεως και όχι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την αρμοδιότητα εν γένει τροποποιήσεως του σχεδίου και καθορισμού των όρων δομήσεως εκατέρωθεν του βασικού οδικού δικτύου, ήτοι πολεοδομικές αρμοδιότητες που δεν ανάγονται σε εντοπισμένη τροποποίηση του σχεδίου, είναι αντίθετη προς τα άρθρα 43 παρ. 2 και 24 παρ. 2 του Σ. Δεκτή η αίτηση με την οποία ζητείται η ακύρωση απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με την οποία τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου σε συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο και ειδικότερα εγκρίθηκε η μετατροπή τμήματος του οικοδομικού αυτού τετραγώνου από χώρο πολιτιστικών χρήσεων, σε χώρο για την ανέγερση κτηρίου υπηρεσιών του ΙΚΑ. 


1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, η οποία ασκείται κατά νόμον χωρίς καταβολή παραβόλου, ζητείται, παραδεκτώς, η ακύρωση της υπ’αριθμ. 6199/28.1-18.2.2008 αποφάσεως του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων (ΑΑΠ 67), με την οποία τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Καλλιθέας Νομού Αττικής στο οικοδομικό τετράγωνο [ΟΤ] 124 (περιοχή 17), ειδικότερα δε εγκρίθηκε η μετατροπή τμήματος του οικοδομικού αυτού τετραγώνου από χώρο πολιτιστικών χρήσεων, σε χώρο για την ανέγερση κτηρίου υπηρεσιών του «Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων» [ΙΚΑ].
    2. Επειδή, με πρόδηλο έννομο συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς παρεμβαίνει στη δίκη, υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης πράξεως, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ].
    3. Επειδή, όπως έχει κριθεί, η έγκριση ή τροποποίηση των πολεοδομικών σχεδίων οποιασδήποτε κλίμακος και η θέσπιση, με ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, πάσης φύσεως όρων δομήσεως και χρήσεως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε ειδικότερο θέμα, κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος, άλλα ούτε και θέμα τοπικού ενδιαφέροντος ή τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. Συνεπώς, οι ρυθμίσεις αυτές θεσπίζονται μόνο με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Ο κανόνας, εξ άλλου, αυτός αφορά τόσο τις αμιγώς κανονιστικές πράξεις και τις πράξεις μικτού χαρακτήρα, όσο και τις ατομικές πράξεις, διότι, κατά το Σύνταγμα, ο πολεοδομικός σχεδιασμός συνδέει αρρήκτως αυτές τις κατηγορίες πράξεων. Οι αρμοδιότητες, όμως, εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων και οι συναφείς εκτελεστικές αρμοδιότητες επιτρεπτώς ανατίθεται σε άλλα, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανα, προς την αρμοδιότητα δε εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων εξομοιώνεται, από την άποψη αυτή, και η όλως εντοπισμένη τροποποίησή τους, που μπορεί ομοίως να επιχειρείται με πράξη διάφορη του διατάγματος, δεδομένου ότι η τροποποίηση αυτή δεν εμπεριέχει γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό, αλλά διενεργείται εντός του πλαισίου ευρύτερου σχεδιασμού, που έχει ήδη χωρήσει από τα προς τούτο αρμόδια, κατά το Σύνταγμα και το νόμο, όργανα (βλ. ΣΕ 3661, 3663/2005 Ολομ.). Εξ άλλου, για την εφαρμογή του παραπάνω κανόνα, η τροποποίηση σχεδίου πόλεως ή η αναθεώρηση πολεοδομικής μελέτης είναι, κατ’ αρχήν, όλως εντοπισμένη όταν με αυτήν επέρχεται μικρής εκτάσεως μεταβολή και θίγεται ένα οικόπεδο ή μικρός αριθμός γειτονικών οικοπέδων, έστω και εάν αυτά ευρίσκονται σε διαφορετικά οικοδομικά τετράγωνα. Πλην, και στην περίπτωση αυτή η τροποποίηση δεν θεωρείται όλως εντοπισμένη όταν, ενόψει του χαρακτήρα της, συνιστά σημαντική πολεοδομική παρέμβαση για το συγκεκριμένο οικιστικό σύνολο (βλ. ΣΕ 861/2008 επτ., 2071/2007 επτ.).
    4. Επειδή, με άρθρο 99 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) ορίσθηκε, στην μεν παράγραφο 3, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 2052/1992 (Α΄ 94) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 22 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 (Α΄ 162), ότι «η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ο καθορισμός ή τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης, ο καθορισμός χρήσεων γης εκατέρωθεν των αξόνων του βασικού οδικού δικτύου των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κατά τη διαδικασία του ν.δ/τος της 17.7.1923 μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για το Νομό Αττικής …», στην επόμενη δε παράγραφο 4 ότι ως βασικό οδικό δίκτυο νοείται το σύνολο των οδικών αξόνων, οι οποίοι προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ δυνάμενη να τροποποιηθεί μία ακόμη φορά και αποτυπώνονται σε χάρτες με κατάλληλη κλίμακα. Εκδόθηκε δε σχετικώς, κατ’ επίκληση της τελευταίας αυτής διατάξεως η υπ’ αριθμ. 62556/5073/9-12.10.1990 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (Δ΄ 561, αναδημοσίευση Δ΄ 701/13.12.1990). Με τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 1892/1990 ο καθορισμός το πρώτον ή η μεταβολή του πολεοδομικού καθεστώτος εκατέρωθεν των βασικών οδικών αξόνων ανάγεται σε αντικείμενο ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος, λόγω δε της σημασίας των αξόνων αυτών, η σχετική αρμοδιότητα ασκείται με την έκδοση προεδρικού διατάγματος, όχι μόνον όταν η ρύθμιση αφορά οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στον βασικό οδικό άξονα, αλλά εν γένει όταν αφορά οικοδομικά τετράγωνα επί του βασικού οδικού δικτύου, καθόσον η επιβάρυνση ή μη της κυκλοφορίας στο δίκτυο αυτό εξαρτάται από το καθεστώς του οικοδομικού τετραγώνου συνολικά. Ως πολεοδομικό καθεστώς νοείται, εξ άλλου, το σύνολο των ρυθμίσεων των αναγομένων στη διαμόρφωση του σχεδίου πόλεως, στους καθοριζομένους όρους και περιορισμούς δομήσεως και στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, από την αλληλεπίδραση των οποίων εξαρτάται η ορθή λειτουργία των ανωτέρω αξόνων, αλλά και του εκατέρωθεν αυτών οικιστικού περιβάλλοντος. Περαιτέρω, το δυνάμει της εξουσιοδοτικής διατάξεως της παραγράφου 3 του άρθρου 99 του ν. 1892/1990 εκδιδόμενο διάταγμα, κατά την εξειδίκευση του πολεοδομικού καθεστώτος εκατέρωθεν των βασικών οδικών αξόνων, πρέπει να κινείται εντός των πλαισίων του ΓΠΣ, το οποίο αποτελεί την βασική πρόταση οργανώσεως των πολεοδομικών ενοτήτων και να λαμβάνει υπόψη την επίπτωση των ρυμοτομικών διαρρυθμίσεων, των όρων δομήσεως και των χρήσεων γης στη λειτουργία των οδικών αξόνων και στο οικιστικό περιβάλλον (πρβλ. ΣΕ 2077/2006 επτ., 3745/2008 επτ., 3067/2009).
    5. Επειδή, με την παράγραφο Α΄ του άρθρου 29 του ν. 2831/2000 (Α΄ 140) ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κατέστη αρμόδιο όργανο για την έγκριση τροποποιήσεων των σχεδίων πόλεων και οικισμών και για τον συναφή καθορισμό και την τροποποίηση όρων και περιορισμών δομήσεως (περ. 4.1), ορίστηκε όμως ότι την αρμοδιότητα αυτή δεν την ασκεί εκατέρωθεν των οδικών αξόνων που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 99 παρ. 4 του ν. 1892/1990 (περ. 4.2.β). Ακολούθως, με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3044/2002 (Α΄ 197) αντικαταστάθηκε το ανωτέρω άρθρο 29 του ν. 2831/2000, ορίσθηκε δε (βλ. την παράγραφο 3 νέου άρθρου 29) ότι «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων γίνονται οι ακόλουθες πολεοδομικές ρυθμίσεις: α) Η τροποποίηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών, καθώς και ο καθορισμός και η τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτά, στις εξής περιπτώσεις: αα) εκατέρωθεν των οδικών αξόνων που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 99 παρ. 4 του ν. 1892/1990 … όπως ισχύει, ββ) …». Σύμφωνα, όμως, με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω (βλ. σκέψη 3), η διάταξη αυτή του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3044/2002, που αναθέτει στον Υπουργό, ήτοι σε άλλο όργανο της Διοικήσεως και όχι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την αρμοδιότητα εν γένει τροποποιήσεως του σχεδίου και καθορισμού των όρων δομήσεως εκατέρωθεν του βασικού οδικού δικτύου, ήτοι πολεοδομικές αρμοδιότητες που δεν ανάγονται σε εντοπισμένη τροποποίηση του σχεδίου, είναι αντίθετη προς τα άρθρα 43 παρ. 2 και 24 παρ. 2 του Συντάγματος (βλ. ΣΕ 2077/2006 επτ., 3903/2008 επτ., 3931/2008).
    6. Επειδή, εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την 42388/2160/1989 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (Δ΄ 369), η οποία, κατ’εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 1975/1991 (Α΄ 184), αναδημοσιεύθηκε προσηκόντως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την 81985/5535/1993 απόφαση του ιδίου Υπουργού (Δ΄ 1130), εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Καλλιθέας Νομού Αττικής. Ακολούθως, με το π.δ. της 22.12.1995-16.2.1996 (Δ΄ 145), το οποίο εκδόθηκε κατ’ επίκληση και του άρθρου 99 παρ. 3 του ν. 1892/1990, αναθεωρήθηκε το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Καλλιθέας «επί του βασικού οδικού δικτύου και ειδικότερα σε ΟΤ που έχουν πρόσωπο επί των οδών Χαροκόπου-Αγ. Πάντων … Ελ. Βενιζέλου (Θησέως), Λεωφόρου Ποσειδώνος και Λεωφόρου Συγγρού», μεταξύ άλλων, με τον χαρακτηρισμό ενός τμήματος του ΟΤ 124 και συγκεκριμένα του τμήματος που εμφαίνεται στο οικείο διάγραμμα με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Α, ως χώρου πολιτιστικών χρήσεων. Το ανωτέρω ΟΤ περικλείεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου (Θησέως), Μαντζαγριωτάκη, Εσπερίδων και Ιφιγενείας. Το τμήμα του δε που χαρακτηρίσθηκε ως χώρος πολιτιστικών χρήσεων με το προαναφερθέν π.δ. έχει εμβαδόν 2.614,75 τμ, πρόσωπο μήκους 33,75 μ. επί της οδού Μαντζαγριωτάκη, πρόσωπο μήκους 63,91 μ επί της οδού Εσπερίδων και πρόσωπο μήκους 9,29 μ. επί της οδού Ιφιγενείας (βλ. την από 10.6.2005 προκαταρκτική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας, με αντικείμενο την αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου για την κατασκευή πολιτιστικού κέντρου). Με την 7351/2006 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (Δ΄ 192) τροποποιήθηκε το ΓΠΣ του Δήμου Καλλιθέας καθορίσθηκε δε το ΟΤ 124 ως πολεοδομικό κέντρο δήμου, κατά το άρθρο 233 του «Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [ΚΒΠΝ] που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. της 14-27.7.1999 (Δ΄ 580). Με την προσβαλλόμενη, τέλος, απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο στο ΟΤ 124, με τον χαρακτηρισμό τμήματός του ως χώρου για την ανέγερση κτηρίου υπηρεσιών του ΙΚΑ. Για την έκδοση της αποφάσεως αυτής ελήφθησαν υπόψη οι 60/23.2.2005 και 198/1.11.2006 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού ΣΧΟΠ, καθώς και οι 363/30.5.2005 και 398/27.6.2005 πράξεις του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας. Από τα στοιχεία του φακέλου, ιδίως δε από τις εισηγήσεις της Διευθύνσεως Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ με βάση τις οποίες εκδόθηκαν οι προαναφερθείσες γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού ΣΧΟΠ, τις ανωτέρω αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, την από 10.6.2005 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας και το από 15.9.2006 έγγραφο του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, προκύπτουν τα ακόλουθα ως προς την επίδικη ρύθμιση: Το τοπικό υποκατάστημα του ΙΚΑ είναι το μεγαλύτερο υποκατάστημα στην Αττική, εξυπηρετεί περίπου 150.000 ασφαλισμένους, με αυξητική τάση, στις διοικητικές του υπηρεσίες απασχολούνται 100 υπάλληλοι και στις υγειονομικές 231, αντιμετωπίζει δε ιδιαίτερα στεγαστικά προβλήματα, καθόσον οι υπηρεσίες του είναι διάσπαρτες σε πέντε διαφορετικά κτήρια, ιδιόκτητα και μισθωμένα, τα οποία λόγω της παλαιότητας και της πλημμελούς λειτουργικότητάς τους δημιουργούν σοβαρές δυσχέρειες προσβάσεως, μετακινήσεων κλπ στους ασφαλισμένους. Στην περιοχή δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα μεγάλου μεγέθους, πρόσφορα για την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος, ούτε κτήρια ικανού μεγέθους με τις κατάλληλες προδιαγραφές για στέγαση υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής ασφαλίσεως και οι σχετικοί διαγωνισμοί μισθώσεως απέβησαν, ως εκ τούτου, άκαρποι. Για την ενοποίηση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προτίθεται να αξιοποιήσει δύο ακίνητά του στην Καλλιθέα και συγκεκριμένα, αφενός ακίνητο εμβαδού 1.638,90 τμ, επί των οδών Δαβάκη και Σωκράτους, στο οποίο σήμερα στεγάζονται υγειονομικές υπηρεσίες, και αφετέρου το επίδικο ακίνητο, στη συμβολή των οδών Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων, στο οποίο υπάρχει παλαιό κτήριο που στεγάζει ορισμένες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο ισχύων συντελεστής δομήσεως του επιδίκου ανέρχεται σε 2,4 και καθιστά δυνατή την κατασκευή κτηρίου 6.262,36 τμ. Ενόψει τούτων, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπέβαλε αίτημα τροποποιήσεως του σχεδίου πόλεως στο ΟΤ 124, προκειμένου το ακίνητο αυτό, το οποίο με το προαναφερθέν π.δ. της 22.12.1995-16.2.1996 είχε χαρακτηρισθεί ως χώρος πολιτιστικών χρήσεων, να μεταβάλει πολεοδομικό προορισμό και να στεγάσει τις υπηρεσίες του Ιδρύματος. Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ εισηγήθηκε την τροποποίηση του σχεδίου, ώστε ο χώρος πολιτιστικών χρήσεων να μετατραπεί σε χώρο για την ανέγερση κτηρίου υπηρεσιών του ΙΚΑ (βλ. την από 18.2.2005 σχετική εισήγηση), η εισήγηση δε αυτή έγινε δεκτή από το Κεντρικό ΣΧΟΠ με την 60/2005 γνωμοδότησή του. Το δημοτικό συμβούλιο του αιτούντος Δήμου με την 363/2005 πράξη του γνωμοδότησε υπέρ της διατηρήσεως της προβλεπόμενης στο π.δ. της 22.12.1995-16.2.1996 ρυθμίσεως. Όπως αναφέρεται στην πράξη αυτή του δημοτικού συμβουλίου, (α) το ΟΤ 124 βρίσκεται, σύμφωνα με το ΓΠΣ, στην πολεοδομική ενότητα 8 και γειτνιάζει με την ΠΕ 7, στην οποία βρίσκεται το Δημαρχείο, (β) η σχεδιαζόμενη τροποποίηση «επιβαρύνει πολλαπλά την ευρύτερη περιοχή, αφού οι προτεινόμενες χρήσεις σε συνδυασμό με το προτεινόμενο κτήριο μεγέθους 6.262 τμ. θα προκαλέσουν ιδιαίτερη όχληση σε μόνιμη βάση, σε αντίθεση με τη σποραδική και περιορισμένη [όχληση] που θα προκαλεί ένας χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων», (γ) το επίμαχο υποκατάστημα του ΙΚΑ «λειτουργεί περισσότερο ως υπερτοπικού χαρακτήρα, αφού οι 150.000 ασφαλισμένοι … δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι όλοι δημότες Καλλιθέας», αλλά κατοικούν σε διάφορους γειτονικούς δήμους, (δ) η δημιουργία στο ακίνητο αυτό χώρου πολιτιστικών χρήσεων κρίνεται αναγκαία, ενόψει και των κατευθύνσεων του ΓΠΣ, ο Δήμος δε διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια και θα προχωρήσει στην αναγκαστική απαλλοτρίωσή του ακινήτου. Με την 398/2005 πράξη του δημοτικού συμβουλίου αφενός αποφασίσθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση του επίδικου ακινήτου και αφετέρου εγκρίθηκε η από 10.6.2005 προκαταρκτική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του αιτούντος Δήμου για την ανέγερση στο ακίνητο αυτό πολιτιστικού κέντρου. Όπως αναφέρεται στη μελέτη αυτή, επειδή το ακίνητο βρίσκεται σε ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη περιοχή, προτείνεται να μην εξαντληθούν το μέγιστο ποσοστό καλύψεως και ο ΣΔ, αλλά να γίνουν μόνο τρεις υπέρ το έδαφος όροφοι, με επιφάνεια 1.000,00 τμ. ο καθένας, που αντιστοιχούν σε κάλυψη 38% και ΣΔ 1,15, καθώς και υπόγειοι χώροι σταθμεύσεως. Το Κεντρικό ΣΧΟΠ, με την 198/2006 πράξη του ενέμεινε στην αρχική του γνωμοδότηση, ενόψει της σοβαρής ανάγκης στεγάσεως των υπηρεσιών του ΙΚΑ. Προ της εκδόσεως, εξ άλλου, της προσβαλλομένης πράξεως ο αιτών Δήμος κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό ύψους 3.069.769,03 ευρώ, ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση του επίδικου ακινήτου, κατόπιν της 139/2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος (βλ. σχετικώς το τεύχος ΑΑΠ 532/11.12.2007 της ΕτΚ).
    7. Επειδή, με την προσβαλλόμενη απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο στο οικοδομικό τετράγωνο 124 του Δήμου Καλλιθέας, το οποίο κατά τα προεκτεθέντα έχει πρόσωπο και στην οδό Ελ. Βενιζέλου (Θησέως), που εντάσσεται στο βασικό οδικό δίκτυο της Αττικής και αποτελεί σύμφωνα με το ισχύον ΓΠΣ του Δήμου αυτού πρωτεύουσα αρτηρία (βλ. την προαναφερθείσα 7351/2006 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί τροποποιήσεως του ΓΠΣ του Δήμου Καλλιθέας). Ειδικότερα, με την τροποποίηση αυτή ακίνητο που καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα του οικοδομικού αυτού τετραγώνου και είχε χαρακτηρισθεί με το π.δ. της 22.12.1995-16.2.1996 ως χώρος πολιτιστικών χρήσεων, χαρακτηρίζεται ως χώρος για την ανέγερση κτηρίου υπηρεσιών του ΙΚΑ, για να στεγάσει, σύμφωνα με τα παρατιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη στοιχεία του φακέλου, το μεγαλύτερο υποκατάστημα του παρεμβαίνοντος ασφαλιστικού οργανισμού στην Αττική. Ενόψει, όμως, όσων έγιναν δεκτά ανωτέρω (βλ. σκέψεις 3, 4 και 5), η επίδικη τροποποίηση που αφορά οικοδομικό τετράγωνο με πρόσωπο επί βασικού οδικού άξονα και επιπλέον συνιστά εντοπισμένη μεν, αλλά σημαντική πολεοδομική παρέμβαση στον οικιστικό ιστό του αιτούντος Δήμου, έπρεπε να γίνει με διάταγμα και όχι με υπουργική απόφαση (πρβλ. ΠΕ 209/2010, 6/2010, 45/2007, 31/2007). Επομένως, η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε από αναρμόδιο όργανο και είναι για τον λόγο αυτό, που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως (βλ. ΣΕ 3431/2006 επτ.), ακυρωτέα.
    8. Επειδή, συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να απορριφθεί η ασκηθείσα παρέμβαση. 

dsanet.gr