11.4.13

ΠΔ 7/2013: ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ Η΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη :
1. Tις διατάξεις: α. Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) και ειδικότερα του άρθρου 186 περ. VII.α. του νόμου αυτού. β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98). γ. Του ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (Α΄ 116). δ. Του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42). ε. Του π.δ. 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 18). στ. Του άρθρου 6 παρ.2 του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221/ 5−11−2009) σύμφωνα με το οποίο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οι Γενικές Γραμματείες α) Δημοσίων Έργων και β) Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων. ζ. Του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθ− μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147/27−6−2011). η. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141/ 21−6−2012). θ. Της υπ’ αριθμ. Υ43/5−7−2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (Β΄ 2094/6−7−2012).
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Τις υπ’ αριθμ. 156/2011 και 225/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο− ρών και Δικτύων, αποφασίζουμε:


 Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής
Οι διατάξεις του διατάγματος αυτού έχουν εφαρμογή σε όλα τα έργα που διέπονται από το ν. 3669/2008 (Α΄ 116), καθώς και στις μελέτες και υπηρεσίες του ν. 3316/2005 (Α΄ 42) που εκτελούνται από τις Περιφέρειες, τις Επιχειρήσεις του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όσον αφορά την εκτέλεση της σύμβασης και τα ιδρύματα του άρθρου 200 του ίδιου νόμου, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 2
Αρμόδια Όργανα
Γενικά Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, κατά τις διατάξεις των άρθρων της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων (ΚΔΕ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3669/2008 για τα έργα, και για τις μελέτες και υπηρεσίες του ν. 3316/2005, που εκτελούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες των Περιφερειών, είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο Περιφερειάρχης, η Οικονομική Επιτροπή και τα εξουσιοδοτημένα όργανα σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις των Περιφερειών, όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αρμόδια Όργανα Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία
1. Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προη− γούμενο άρθρο, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων των οργανισμών εκάστης περιφέρειας, είναι τα εξής: α. “Διευθύνουσα Υπηρεσία” ή “Επιβλέπουσα Υπηρεσία” είναι το αρμόδιο κατά περίπτωση Τμήμα της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης. β. “Προϊσταμένη Αρχή” ή “Εποπτεύουσα Αρχή” είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου 2.
2. Η Οικονομική Επιτροπή εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 176 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 (Α΄ 85) ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής: α. αποφασίζει επί των ενστάσεων κατά του κύρους των δημοπρασιών του άρθρου 25 του ΚΔΕ, σε όλες τις περιπτώσεις επί των ενστάσεων που προηγούνται της σύναψης της σύμβασης κατά τις διατάξεις του ν. 3316/2005, καθώς και στις περιπτώσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 3669/2008 και παρ. 12 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005. β. αποφασίζει για κάθε ζήτημα το οποίο αφορά την εφαρμογή των παρ.4 και 5 του άρθρου 31 του ν. 3316/2005. γ. εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών του άρθρου 57 του ν. 3669/2008 καθώς και τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων μελετών ή υπηρεσιών του άρθρου 29 του ν. 3316/2005. δ. εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 και άρθρου 27 του ν. 3316/2005. ε. αποφασίζει για την εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία και εγκρίνει την προμήθεια μηχανημάτων για την εκτέλεση των εργασιών αυτών σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3669/2008. στ. αποφασίζει επί των ενστάσεων για την έκπτωση του αναδόχου και την επιμέτρηση των εργασιών (άρθρο 61 του ν. 3669/2008 και 33 του ν. 3316/2005) και εγκρίνει τη ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και τη σχετική αποζημίωση του αναδόχου (άρθρο 63 του ν. 3669/2008 και 35 του ν. 3316/2005).
3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, η μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των τεχνικών έργων μίας περιφερειακής ενότητας ανήκει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων η οποία ορίζεται στον οργανισμό εκάστης περιφέρειας.
4. Όταν κατά τις διατάξεις του άρθρου 205 παρ.4 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ.10 περιπτ. ιδ του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), καθώς και σε κάθε περίπτωση που με διάταξη νόμου προβλέπεται η διοικητική υποστήριξη για θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού αυτή ασκείται από την αρμόδια Διεύθυνση ή Τμήμα Τεχνικών Έργων της οικείας περιφέρειας και τις αρμοδιότητες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ασκεί το Δημοτικό Συμβούλιο του εκάστοτε Δήμου.
5. Στις περιπτώσεις Επιχειρήσεων του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 και Ιδρυμάτων του άρθρου 200 του ίδιου νόμου Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης ή του Ιδρύματος και σε περίπτωση που αυτή δεν υφίσταται το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας στην τοπική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η Επιχείρηση ή το Ίδρυμα. Προϊσταμένη Αρχή είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης ή του ιδρύματος και όπου αυτή δεν υπάρχει ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας. Τις αρμοδιότητες της παραγράφου 2 του παρόντος ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης ή του Ιδρύματος. Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο σε κάθε περίπτωση είναι το Τεχνικό Συμβούλιο του άρθρου 4 του παρόντος στη τοπική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Επιχείρηση ή το Ίδρυμα. Στις ρυθμίσεις της παρούσης παραγράφου έχει εφαρμογή η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Τεχνικό Συμβούλιο
1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων το οποίο αποτελείται από: α−β. Δύο τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’, που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους και θα ορισθούν με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου και σε περίπτωση έλλειψης από τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ με βαθμό Α΄ γ. Ένα Τεχνικό Υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου της έδρας του Νομού που εδρεύει το Τεχνικό Συμβούλιο και ο οποίος υποδεικνύεται από το Δήμαρχο. δ. Το Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας, η συμμετοχή του οποίου είναι υποχρεωτική όταν ανακύπτει συγκεκριμένο νομικό ζήτημα, με τον αναπληρωτή του και σε περίπτωση έλλειψης από υπάλληλο της οικείας περιφέρειας κάτοχο πτυχίου νομικής σχολής. ε. Ένα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τα μέλη που είναι εγκατεστημένα στην Περιφέρεια και τα οποία δεν στελεχώνουν εργοληπτικές επιχειρήσεις κατασκευής δημοσίων έργων. στ. Ένα εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού από την περιοχή αρμοδιότητας της Περιφέρειας, που ορίζεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του. ζ. Ένα εκπρόσωπο των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύ− εται από τις οργανώσεις αυτές. αα. Στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα μελετών συμμετέχει στο Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού που αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του. ββ. Στις περιπτώσεις που κρίνονται ζητήματα χορήγησης ή αναθεώρησης των εμπειροτεχνικών εργοληπτικών βεβαιώσεων συμμετέχει στο Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου και ένας εκπρόσωπος του κλάδου των Εμπειροτεχνών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, που ορίζεται από την οικεία επαγγελματική οργάνωση.
2. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του ορίζονται με την απόφαση του Περιφερειάρχη, με την οποία συγκροτείται το Συμβούλιο, από τους δύο τεχνικούς υπαλλήλους της περ.α−β της παρούσης παραγράφου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας του Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του από τεχνικούς υπαλλήλους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου και του Γραμματέα είναι διετής.
3. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Συμβουλίων Δημοσίων Έργων που συστήνονται κατά τις διατάξεις της περίπτωσης ιε) της παρ.1 του άρθρου 159 του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με την παρ.10 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας α) είναι αρμόδιο να γνωμοδοτήσει για θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005, που εκτελούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας και για τα οποία προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου και β) ασκεί τις αρμοδιότητες του Νομαρχιακού Συμβουλίου του άρθρου 3 παράγραφος 6 του π.δ. 171/1987 (Α΄ 84) και της παραγράφου 4 του αποφασιστικού μέρους της κοινής απόφασης αρ. 40700/27−7−2006 των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 1196).
 4. Εισηγητής του Συμβουλίου είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου τμήματος για το θέμα που συζητείται κάθε φορά και αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
5. Η συγκρότηση, η σύνθεση και η λειτουργία του Τεχνικού Συμβουλίου του παρόντος άρθρου διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 περί συλλογικών οργάνων της Διοίκησης του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) όπως ισχύουν.

Άρθρο 5
Αιτήσεις θεραπείας
1. Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.3669/2008 όπως αυτό κάθε φορά ισχύει και αφορούν έργα της Περιφέρειας, αποφασίζουν: α. Για έργα προϋπολογισμού μέχρι 5.000.000 € προ Φ.Π.Α. ο αρμόδιος Ελεγκτής Νομιμότητας του άρθρου 216 του ν. 3852/2010, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας, στη τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το έργο (άρθρο 227 παρ.4 περιπτ. β΄ ν. 3852/2010). β. Για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από 5.000.000 € προ Φ.Π.Α. ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3316/2005 όπως αυτό κάθε φορά ισχύει και αφορούν μελέτες και υπηρεσίες του ν. 3316/2005 της Περιφέρειας, αρμόδιο όργανο να αποφαίνεται είναι ο Ελεγκτής Νομιμότητας του άρθρου 216 του ν. 3852/2010 μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας, στη τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η μελέτη ή η υπηρεσία.
3. Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται ανάλογα με την αρμοδιότητα, όπως αυτή προσδιορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους, στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή στον Ελεγκτή Νομιμότητας χωρίς στην τελευταία περίπτωση να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι αιτήσεις αυτές μέσα στη νόμιμη προθεσμία κοινοποιούνται και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη. Αν η αίτηση υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης της πράξης, κοινοποίηση μέσα στη νόμιμη προθεσμία γίνεται προς τη διευθύνουσα υπηρεσία η οποία υποχρεούται σε άμεση υποβολή της στο αρμόδιο να αποφασί− ζει όργανο, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία και όλες τις πληροφορίες για τα θέματα της αίτησης θεραπείας.

Άρθρο 6
 Έργα άλλων φορέων
Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς και όπου σε προγενέστερες διατάξεις π.δ/των που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 180 του ν. 3369/2008 περί αποφαινομένων οργάνων τους αναφέρεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εφεξής νοείται ως αρμόδια η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εκτελείται το έργο, η μελέτη ή η υπηρεσία του ν. 3316/2005. Ως αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο νοείται το Τεχνικό Συμβούλιο του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και στα έργα των φορέων που δεν έχουν δική τους τεχνική υπηρεσία και στα οποία εξακολουθεί να ισχύει το β.δ. της 30.6/6.7.1954 (Α΄ 146), σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του ν. 1418/1984 (Α΄ 23).

Άρθρο 7
Ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του ν.3316/2005.
Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών από τις Περιφέρειες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3316/2005 είναι το τεχνικό συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αρμόδιο για έργα, μελέτες και υπηρεσίες του ν.3316/2005 των Ο.Τ.Α.

 Άρθρο 8
Τελικές διατάξεις.
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται το π.δ. 131/1998 (Α΄ 105), το π.δ. 186/1996 (Α΄ 145), καθώς και η υπ’ αριθμ. 40701/27−7−2006 (Β΄ 1196) κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
2. Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά από τις διατάξεις του παρόντος, διέπονται από τους νόμους 3669/2008 και 3316/2005, όπως ισχύουν κάθε φορά και από τα Προεδρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους.

 Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις
Η θητεία των μελών και του Γραμματέα του Συμβουλίου του άρθρου 4 του παρόντος το οποίο θα συγκροτηθεί για πρώτη φορά μετά την έκδοση του παρόντος Διατάγματος θα λήξει την 31−12−2013.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ