7.3.13

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ - ΕΡΓΟΔΗΓΩΝΣυζητήθηκε την 4η Φεβρουαρίου 2013, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η αίτηση ακυρώσεως της Π.Ο.Σ.Ε.Δ.Ν.Ο. κατά του Υπουργού Οικονομικών με αίτημα την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 2/52971/0022/31.8.2007 «Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών των διπλωματούχων μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και των ισότιμων με αυτό σχολών» (Φ.Ε.Κ. Β΄1781) Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθ’ ό μέρος δεν συμπεριελήφθησαν στο πεδίο εφαρμογής της και οι Μηχανικοί του Κλάδου ΤΕ – Εργοδηγών. 

Ειδικότερα, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Π.Ο.Σ.Ε.Δ.Ν.Ο. υποστήριξε ότι η εν λόγω Κ.Υ.Α. ρύθμισε θέμα εκτός νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, δοθέντος ότι ο εξουσιοδοτικός νόμος (άρθρο 3α του Ν. 2685/1999) προέβλεπε την έκδοση Κ.Υ.Α. για την ρύθμιση της ημερήσιας αποζημιώσεως και των λοιπών συναφών δαπανών των μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διπλωματούχων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και των ισότιμων και με αυτό σχολών, που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' και Β' βαθμού, οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους. Συνεπώς, αποκλείοντας η προσβαλλομένη Κ.Υ.Α. τους Μηχανικούς του Κλάδου ΤΕ – Εργοδηγών, που αποφοίτησαν από ισότιμες με το Ε.Μ.Π. σχολές, κείται εκτός εξουσιοδοτικού νόμου, και άρα τυγχάνει μη νόμιμη και γι’ αυτό ακυρωτέα.
Εξ άλλου, όπως υποστήριξε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, η εν λόγω Κ.Υ.Α. παραβιάζει και την Αρχή της Ισότητας, σύμφωνα με την οποία τόσο ο κοινός νομοθέτης, όσο και η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση, δύνανται να ρυθμίζουν κατά ενιαίο ή διαφορετικό τρόπο τις ποικίλες προσωπικές ή πραγματικές καταστάσεις ή σχέσεις, λαμβανομένων υπόψη των συναφών με αυτές κοινωνικών, οικονομικών, επαγγελματικών ή άλλων συνθηκών. Οφείλουν, όμως, να προβαίνουν στην σχετική ρύθμιση, επί τη βάσει γενικών και αντικειμενικών κριτηρίων, τα οποία αποκλείουν τόσο την έκδηλη άνιση μεταχείριση, είτε με τη μορφή χαριστικού μέτρου ή προνομίου μη συνδεόμενου με αξιολογικά κριτήρια, είτε με τη μορφή επιβολής αδικαιολογήτου επιβαρύνσεως, όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση καταστάσεων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες, ή αντιθέτως, την διαφορετική μεταχείριση των αυτών ή παρόμοιων καταστάσεων (βλ. ΣτΕ 3587/1997). Δεδομένου ότι οι υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Εργοδηγών τελούν υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με αυτές υπό τις οποίες τελούν οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, αφού εργάζονται πάνω στα ίδια αντικείμενα (π.χ. συντήρηση αεροσκαφών), τις ίδιες ώρες και ημέρες και προέρχονται από ισότιμες σχολές, η προσβαλλομένη Κ.Υ.Α. τυγχάνει και εξ αυτού του λόγου μη νόμιμη και, συνεπώς, ακυρωτέα.
Αναμένεται πλέον η Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.