30.4.13

Κ.Ε.Δ.Ε.- Πρόγραμμα πλειστηριασμού- Απαραίτητα στοιχεία - Εμπορική αξία - Αντικειμενική αξία ακινήτων

Με την υπ’ αριθμό 1087/2011 απόφαση του 6ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 19,41,  36 και 39 παρ. 1 και 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. (η οποία παρ. 6 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 67 του Ν. 3842/2010), δεν καθιστά νομικά πλημμελές ένα πρόγραμμα πλειστηριασμού η μη αναγραφή σε αυτό της αντικειμενικής αξίας των εκπλειστηριαζόμενων ακινήτων, καθότι στα απαραίτητα για το κύρος του στοιχεία συμπεριλαμβάνεται μόνον η εμπορική αξία, καθώς και η τιμή της πρώτης προσφοράς του, η δε αντικειμενική αξία του, παρότι επιβάλλεται να είναι ίση ή μικρότερη τιμής της πρώτης προσφοράς, δεν απαιτείται να αναγράφεται ούτε ως στοιχείο για τον καθορισμό της τελευταίας. 

ΠΗΓΗ:  http://www.dprotodikeio-pei.gr