21.10.13

Προσόντα, προϋποθέσεις και διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6000/2/234-γ/ΦΕΚ Β 2631/17.10.2013
Προσόντα, προϋποθέσεις και διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

   Έχοντας υπόψη:

   1. Τις διατάξεις των άρθρων 81 παρ. 1 και 91 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α' 167).

   2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α' 98).

   3. Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α' 213).

   4. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α' 141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α' 143), 94/2012 (Α' 149), 98/2012 (Α' 160) και 118/2013 (Α' 152).

   5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Προσόντα - Προϋποθέσεις

   1. Υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας των κλάδων ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 (Α' 167), εντάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό εφόσον συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα:

   α. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή των διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής οι υποψήφιοι κατηγορίας Π.Ε., πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων Π.Σ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή πτυχίου ή διπλώματος ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής οι υποψήφιοι κατηγορίας Τ.Ε. και πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλου ισότιμου της ημεδαπής ή αλλοδαπής οι υποψήφιοι κατηγορίας Δ.Ε.

   β. Να μην υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας τους ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

   γ. Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις αυτός που έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

   δ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τον ειδικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του π.δ. 133/2002 (Α' 109) που εφαρμόζεται για τη σωματική ικανότητα των μονίμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

   ε. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.

   στ. Να έχουν ανάστημα οι άνδρες τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65 μ. χωρίς υποδήματα.

   ζ. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.

   Το υπό ένταξη προσωπικό, το οποίο έχει παραπεμφθεί σε δίκη ή έχει καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, δεν εντάσσεται στην Ελληνική Αστυνομία, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της πράξης ένταξης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

   η. Να μην έχει ασκηθεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για παραπτώματα που επισύρουν προσωρινή ή οριστική παύση και να μην τους έχει επιβληθεί τέτοια πειθαρχική ποινή.

   2. Πρόσθετα προσόντα αποτελούν:

   α. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, ως έφεδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

   β. Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου.

Αρθρο 2
Δικαιολογητικά υποψηφίων

   1. Οι υποψήφιοι προς ένταξη κατά την κατάθεση της αίτησής τους στο φορέα προέλευσης, πέραν των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 από 9.8.2013 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β' 1992), υποβάλλουν:

   α. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ', ε', ζ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

   β. Βεβαίωση του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος του τόπου κατοικίας τους ότι έχουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρούσας απαιτούμενο ανάστημα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αμφισβητεί το ύψος που βεβαιώθηκε, καταθέτει αυθημερόν στο ίδιο Αστυνομικό Τμήμα αίτηση για νέα μέτρηση του αναστήματος, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Αστυνομική Διεύθυνση, με μέριμνα της οποίας διενεργείται νέα μέτρηση του αναστήματος για την άρση της αμφισβήτησης.

   γ. Επικυρωμένο αντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου.

   δ. Όσοι έχουν υπηρετήσει μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι Αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις, Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (αναζητείται αυτεπαγγέλτως).

   2. Όσοι κληθούν για ένταξη, υποβάλλουν στις Δ/νσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Δ/νσεις του τόπου κατοικίας τους, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 περίπτ. ζ'.

   3. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας ή οι Αστυνομικές Διευθύνσεις αναζητούν αυτεπάγγελτα για το ανωτέρω προσωπικό που καλείται τελικά για ένταξη τα εξής δικαιολογητικά:

   α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης (άρθρο 577 του Κ.Π.Δ).

   β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, μόνο για τους άνδρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1.

Αρθρο 3
Διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης

   1. Για την αξιολόγηση και τη διαδικασία ένταξης των υπαλλήλων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζεται η διαδικασία για τη μετακίνηση των υπαλλήλων που προβλέπεται στο άρθρο 91 του ν. 4172/2013 και στην κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ' αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 από 9.8.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β' 1992).

   2. α. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα βαθμολογικής κατάταξης, που καταρτίζεται από το ΑΣΕΠ, καλούνται με μέριμνα της Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού/ΑΕΑ να προσέλθουν μέσα σε ορισμένες προθεσμίες, προκειμένου να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες Επιτροπές του άρθρου 5 του π.δ/τος 4/1995 (Α' 1). Οι εξετάσεις διεξάγονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

   β. Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες προηγούνται των υγειονομικών εξετάσεων. Το ως άνω προσωπικό παραπέμπεται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υποβάλλεται σε ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του εξεταζόμενου.

   γ. Όσοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες παραπέμπονται στα αντίστοιχα Κεντρικά Ιατρεία της Ελληνικής Αστυνομίας για να υποβληθούν στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις και στη συνέχεια παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, για να κριθεί η καταλληλότητά τους.

   δ. Όσοι κρίνονται μη ικανοί, καταχωρίζονται από την αρμόδια επιτροπή σε ειδικό πίνακα, ο οποίος αναρτάται σε εμφανές σημείο στο χώρο της εξέτασης προς ενημέρωσή τους, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται αυθημερόν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.

   ε. Οι Επιτροπές ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και υγειονομικών εξετάσεων, αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

   3. Το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη τον πίνακα βαθμολογικής κατάταξης των προς ένταξη υπαλλήλων που καταρτίζεται από το ΑΣΕΠ με βάση τα κριτήρια της υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 καθώς και τα ειδικά πρόσθετα κριτήρια της παρούσης, τα αποτελέσματα των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και υγειονομικών εξετάσεων, γνωμοδοτεί για τη σειρά προτεραιότητας των προς ένταξη υπαλλήλων και εκδίδει τον Τελικό Πίνακα Διάθεσης.

   4. Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι καθορισθείσες ανά Υπηρεσία θέσεις, λόγω έλλειψης των προσόντων του άρθρου 1, οι θέσεις καλύπτονται με ισάριθμους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών.

Αρθρο 4
Ένταξη επιλεγομένων

   1. Όσοι περιλαμβάνονται στον Τελικό Πίνακα Διάθεσης, εντάσσονται ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό στην Ελληνική Αστυνομία με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση συνιστώνται ισάριθμες οργανικές θέσεις για το εντασσόμενο προσωπικό.

   2. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις μετά τη λήψη της απόφασης ένταξης ενεργούν ως εξής:

   α. Αναζητούν αυτεπάγγελτα τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του αρ. 2 δικαιολογητικά.

   β. Ειδοποιούν, με αποδεικτικό, μέσω των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων, τους εντασσόμενους να μεταβούν σ' αυτές.

   γ. Ενεργούν αμέσως δακτυλοσκόπηση των εντασσομένων δια των γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.) ή εξειδικευμένου στη λήψη των αποτυπωμάτων προσωπικού και υποβάλλουν τα δακτυλικά δελτία εις διπλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αφού προηγουμένως ενεργηθεί σχετικός έλεγχος στο αρχείο των οικείων Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αποστέλλει πριν από την ημερομηνία ένταξης τις απαντήσεις της στις ανωτέρω Υπηρεσίες.

   δ. Καλούν τους εντασσόμενους σε οριζόμενη ημερομηνία, να υπογράψουν το πρακτικό ένταξης εφόσον από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τη δακτυλοσκοπική εξέταση δεν προκύπτει κώλυμα ένταξης, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους εντασσόμενους, πρακτικό ένταξης καθώς και Φύλλο Μητρώου. Τα ονοματεπώνυμα των εντασσομένων και μη εντασσομένων, για οποιονδήποτε λόγο, αναφέρονται αμέσως στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. Ο αναφερόμενος στην απόφαση ένταξης για τον οποίο διαπιστώνεται ότι στερείται έστω και ένα από τα προσόντα για ένταξη δεν εντάσσεται.

   ε. Υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ένταξης, τα πρωτότυπα των πρακτικών ένταξης και τα Φύλλα Μητρώου. Η υποβλητική αυτή αναφορά κοινοποιείται:

   i. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
   ii. Στη Διαχείριση Χρηματικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με δύο αντίγραφα Φύλλου Μητρώου.
   iii. Στη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με αντίγραφο του πρακτικού ένταξης και του Φύλλου Μητρώου, για την ενημέρωση του ασφαλιστικού τους ταμείου.
   iv. Στα οικεία Τμήματα Ασφαλείας, με τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας των εντασσομένων.

   3. Με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, ανακαλείται η πράξη ένταξης στην Ελληνική Αστυνομία για όσους στερούνται έστω και ενός από τα προσόντα για ένταξη.

   4. Όλοι οι ενταχθέντες στην Ελληνική Αστυνομία εγγράφονται κατ' αλφαβητική σειρά σε Γενικό Μητρώο όπου αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας, η προϋπηρεσία στο Στρατό, η ημερομηνία ένταξης και κάθε άλλη υπηρεσιακή μεταβολή. Για κάθε ενταχθέντα καταρτίζεται και τηρείται ατομικός φάκελος και ατομικό βιβλιάριο.

Αρθρο 5
ΠΙΝΑΚΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΡΙΑ
Αδεια οδήγησης (προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο) (μοριοδοτούνται μέχρι δύο άδειες)
Μοτοποδηλάτου
2
Αυτοκινήτου Β' κατηγορίας
2
Μοτοσικλέτας
4
Αυτοκινήτου Γ' ή Δ' ή Ε' κατηγορίας
3
Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (αποδεικνύεται από Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως)
ως έφεδρος αξιωματικός
10
σε ειδικές δυνάμεις
10

Αρθρο 6
Έναρξη ισχύος

   Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.