30.4.13

Κ.Ε.Δ.Ε. - Ταμειακή βεβαίωση - Συνέπειες θέσης εταιρείας σε ειδική εκκαθάριση

Με την υπ’ αριθμό 285/2011 απόφαση του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς κρίθηκε ότι από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974), 216, 217 παρ. 1, 219 και 224 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 1892/1990, συνάγεται ότι από την επόμενη ημέρα της υποβολής της αίτησης στο εφετείο για τη θέση της επιχείρησης υπό ειδική εκκαθάριση, απαγορεύεται η εκ μέρους των δανειστών (κράτος, ν.π.δ.δ. ιδιώτες) διενέργεια πράξεων που συνιστούν επιμέρους τμήματα της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, ανεξαρτήτως του εάν οι οφειλές της τεθείσης υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας αναφέρονται σε απαιτήσεις δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ανεξαρτήτως του εάν οι οφειλές αυτές έχουν δημιουργηθεί πριν ή  μετά την έκδοση της απόφασης του Εφετείου. 

Περαιτέρω, κρίθηκε ότι, λαμβανομένου υπόψη ότι η ταμειακή βεβαίωση συνιστά, κατά το άρθρο 217 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας την πρώτη πράξη της διοικητικής εκτέλεσης κατά τη διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974), απαγορεύεται η διενέργειά της από την ημέρα της υποβολής της αίτησης στο Εφετείο, ήτοι η εν στενή εννοία βεβαίωση απαίτησης του Δημοσίου που ερείδεται επί νομίμου τίτλου, χωρίς να ασκεί επιρροή στην ανωτέρω απαγόρευση το ότι η ταμειακή βεβαίωση συνιστά την αρχή της διοικητικής εκτέλεσης και δεν συνιστά αυτή καθ’ αυτή μέσο διοικητικής εκτέλεσης, όπως η αναγκαστική κατάσχεση και η διενέργεια πλειστηριασμού, καθόσον και η ταμειακή βεβαίωση από την ημέρα της διενέργειας της από την ταμειακή υπηρεσία του Δημοσίου, συνεπάγεται και την αύξηση της οφειλής προς το Δημόσιο, λόγω της επιβολής προσαυξήσεων έως το χρόνο της ικανοποίησης της απαίτησης του Δημοσίου, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης, η οποία αποσκοπεί στην ακριβή καταγραφή του ενεργητικού και του παθητικού της υπό εκκαθάριση επιχείρησης με σκοπό την ικανοποίηση των δανειστών της, και κατά τη διάρκεια της οποίας, επιτρέπεται η επέλευση του ληξιπρόθεσμου των απαιτήσεων, η τοκοφορία και η άσκηση αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών αγωγών, ενώ σε ότι αφορά απαιτήσεις του Δημοσίου, επιτρέπεται μόνο η έκδοση νομίμου τίτλου και η εν ευρεία βεβαίωση της οφειλής της επιχείρησης. 
ΠΗΓΗ:  http://www.dprotodikeio-pei.gr