30.7.12

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

TρΔΠρΠειρ 1004/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ασφάλιση ασθένειας. Πολλαπλή ασφάλιση. Επιλογή ασφαλιστικού φορέα. Προϋποθέσεις.

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
12ο Τριμελές
Αριθμός 1004/2011
... κρίθηκε ότι, κατά την έννοια της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.Δ. 4277/1962 «Περί συνταξιοδοτήσεως των ιατρών του Ι.Κ.Α. και ετέρων τινών κατηγοριών εργαζομένων» (ΦΕΚ 191 Α’), όπως η παράγραφος αυτή ισχύει μετά την αντικατάσταση του δεύτερου εδαφίου της με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ 111 Α’) και τη προσθήκη του τρίτου εδαφίου της με την παρ.2 του άρθρου 30 του Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α’), αποκλείεται η υπαγωγή του ασφαλισμένου σε περισσότερους του ενός οργανισμούς ασφάλισης ασθένειας, αλλά απόκειται στον ασφαλισμένο να επιλέξει τον οργανισμό ασφάλισης ασθένειας, στον οποίο επιθυμεί να υπαχθεί, ως παρέχοντα σε αυτόν τη μεγαλύτερη ασφαλιστική προστασία, ενόψει των υποκειμενικών πραγματικών περιστατικών και των οικονομικών επιβαρύνσεων τις οποίες συνεπάγεται κάθε ασφάλιση, ενώ, εξάλλου, η επιλογή ασφαλιστικού οργανισμού, η οποία αποτελεί υποχρέωση και δικαίωμα του ασφαλισμένου, παράγει έννομες συνέπειες από την άσκηση της και, συνεπώς, για τον προ αυτής χρόνο υφίσταται υποχρέωση καταβολής εισφορών και στους δύο ασφαλιστικούς οργανισμούς, είναι δε αδιάφορο αν ο ασφαλισμένος δεν είχε βιβλιάριο ασθένειας του μη επιλεγέντος από αυτόν οργανισμού ασφάλισης ασθένειας και, ως εκ τούτου, ουδέποτε έκανε χρήση του κλάδου ασθένειας αυτού. Με το σκεπτικό αυτό κρίθηκε ότι ασφαλισμένος του Τ.Σ.Α., που καλυπτόταν από το Ι.Κ.Α. για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από 1-1-1999, ταυτοχρόνως δε και από το Τ.Ε.Β.Ε., στα μητρώα του οποίου ήταν εγγεγραμμένος, από το έτος 1985, και ζήτησε την εξαίρεση του από την υπαγωγή του στον κλάδο παροχών ασθένειας του Ι.Κ.Α. στις 10-2-2003, πρέπει να εξαιρεθεί από τον εν λόγω κλάδο από την τελευταία αυτή ημερομηνία, όταν και άσκησε το σχετικό δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα ασθενείας, και όχι από τις 1-1-1999, ήταν δε αδιάφορο εάν δεν είχε βιβλιάριο ασθενείας του Ι.Κ.Α. και, ως εκ τούτου, ουδέποτε έκανε χρήση του κλάδου ασθένειας αυτού.

ΠΗΓΗ: www.dsanet.gr