30.7.12

ΣτΕ 2164/2012: Αυτεπάγγελτος συμψηφισμός χρεών προς το Δημόσιο

Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 83 του ΚΕΔΕ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3943/2011).

Ειδικότερα, η δυνατότητα αυτεπάγγελτου συμψηφισμού μη ληξιπρόθεσμων οφειλών ή μη ληξιπρόθεσμων δόσεων ρυθμισμένων οφειλών δεν ανατρέπει την εμπιστοσύνη που επέδειξαν οι οφειλέτες του Δημοσίου στη χαριστική προθεσμία που τους χορηγήθηκε για την εξόφληση των οφειλών τους μέσω της τμηματικής καταβολής, διότι ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός δεν απαιτεί την καταβολή χρέους, αλλά μόνο το συνυπολογισμό βέβαιων και εκκαθαρισμένων απαιτήσεων. Δεν είναι υποχρεωτική για την εφαρμογή του αυτεπάγγελτου συμψηφισμού η προηγούμενη έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και τη διαδικασία εξαίρεσης από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη με βεβαιωμένα, αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη του προς το Δημόσιο. Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η διάταξη του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3842/2010, με την οποία τροποποιήθηκε η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ και επετράπη ο συμψηφισμός χρεών προς το Δημόσιο, τα οποία έχουν ανασταλεί δικαστικά, για λόγους που δεν ανάγονται στην ύπαρξη της οφειλής. Αντίθετα, η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών που διατάσσει, για λόγους πρόδηλης βασιμότητας του κύριου ένδικου βοηθήματος, την αναστολή καταλογιστικής πράξης ή ταμειακής βεβαίωσης στο σύνολό της, εμποδίζοντας την είσπραξη της οφειλής, κωλύει τη διενέργεια συμψηφισμού εκ μέρους του Δημοσίου, διότι τα αποτελέσματα της προσωρινής αυτής απόφασης εξομοιούνται με εκείνα της οριστικής δικαστικής προστασίας και εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 20 παρ. 1 του Συν/τος και του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ.

Πηγή:  www.ste.gr