30.7.12

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΕ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΤρΔΠρΠειρ 1975/2011

Αστική ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. (Νοσοκομείου). Ευθύνη για ζημία που επήλθε εξαιτίας πλημμελούς συντήρησης ανελκυστήρα.


Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
7ο Τριμελές


Αριθμός 1975/2011


... κρίθηκε ότι από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 10 της υπ αριθμό 18173/30-8-1988 κοινής απόφασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με τον τίτλο «Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων» προκύπτει η υποχρέωση τόσο του ιδιοκτήτη του κτιρίου όσο και του συντηρητή του ανελκυστήρα να μεριμνούν για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του, προβαίνοντας στις επιβαλλόμενες ενέργειες προς τούτο (έλεγχος, συντήρηση, αντικατάσταση εξαρτημάτων κ.λπ.) και τηρώντας τα ειδικά προβλεπόμενα στοιχεία για τις ενέργειες αυτές, ώστε να είναι δυνατόν ανά πάσα στιγμή να ελεγχθεί και να διαπιστωθεί η κατάσταση και η πορεία λειτουργίας και συντήρησης του ανελκυστήρα, οι υποχρεώσεις δε αυτές ισχύουν και προκειμένου για το Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ.. ως ιδιοκτήτες κτιρίων που εξυπηρετούν δημόσιους σκοπούς και όπου λειτουργούν ανελκυστήρες, τάσσονται δε όχι μόνο χάριν του γενικώτερου συμφέροντος, αλλά αποβλέπουν συγχρόνως και στο συμφέρον και ειδικότερα την ασφάλεια των ιδιωτών, υπό την έννοια ότι η μη προσήκουσα τήρηση από τα εντεταλμένα όργανα των πιο πάνω ιδιοκτητών του καθήκοντος ιδιαίτερης μέριμνας για την ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων, γεννά, κατ' αρχήν, για τον ιδιώτη που ζημιώθηκε από την παράλειψη εκτέλεσης των πιο πάνω υποχρεώσεων και καθηκόντων, αγώγιμη απαίτηση έναντι του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. προς αποζημίωση βάσει των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, εφ' όσον βεβαίως συντρέχουν και οι λοιπές προς τούτο προϋποθέσεις του νόμου και μάλιστα αυτή του αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της υπηρεσιακής παραλείψεως και της προκληθείσας ζημίας. Περαιτέρω, κρίθηκε ότι , εάν η ζημία του ιδιώτη επέρχεται λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης υποχρεώσεων που γεννώνται από διοικητική σύμβαση (προμήθειας ή δημόσιου έργου), σχετική με τη λειτουργία και συντήρηση ανελκυστήρα, η κατά τα εν λόγω άρθρα του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα ευθύνη του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. είναι αυτοτελής, μη επηρεαζόμενη από την τυχόν από άλλες διατάξεις ή συμφωνίες προκύπτουσα ευθύνη του αναδόχου ή προμηθευτή για βλάβες στο ανελκυστήρα ή για μη τήρηση των κατά το νόμο και τη σύμβαση υποχρεώσεων αυτού, ούτε, πολύ περισσότερο, μπορεί αυτή να αποκλεισθεί έναντι των τρίτων με σχετική συμφωνία με τον ανάδοχο ή τον προμηθευτή. Με το σκεπτικό αυτό έγινε δεκτό ότι υφίσταται αυτοτελής ευθύνη Νοσοκομείου (Ν.Π.Δ.Δ.) έναντι ιδιώτη για τη ζημία, που ο τελευταίος υπέστη λόγω του τραυματισμού του, που έλαβε χώρα λόγω μη ασφαλούς ανοίγματος θύρας ανελκυστήρα στο χώρο του εν λόγω νοσοκομείου συνεπεία πλημμελούς συντήρησης του και ότι δε συνέτρεχε αποκλειστική ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας.