23.11.12

Η ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΣχετικά με την διαθεσιμότητα των μονίμων πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, Ανεξαρτήτων Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., η οποία προβλέπεται από τον Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222/Τ. Α΄/12-11-2012), θέτει μια σειρά από ζητήματα συνταγματικότητος.


1. Διαθεσιμότητα

Πιο συγκεκριμένα, στη σχετική διάταξη του νόμου (Υποπαράγραφος Ζ.2.1. του άρθρου πρώτου) δεν προσδιορίζονται οι θέσεις των εν λόγω υπαλλήλων, οι οποίες καταργούνται, κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 103 παρ. 4 του Συντάγματος.
Επί πλέον, σε περίπτωση που καταργούνται ορισμένες μόνο θέσεις του ιδίου Κλάδου, στην περίπτωση αυτή δεν προσδιορίζονται τα κριτήρια επί τη βάσει των οποίων γίνεται η κατάργηση των θέσεων αυτών.
Επί πλέον, πουθενά δεν αναφέρεται στην τελευταία αυτή περίπτωση η σοβαρή εγγύηση που προβλέπεται από το άρθρο 103 παρ. 4 του Συντάγματος και η οποία συνίσταται στην παρέμβαση εν προκειμένω του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2. Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)

Ένα πρώτο ζήτημα συνταγματικότητας που τίθεται στην προκειμένη περίπτωση συνίσταται στο γιατί καταργούνται θέσεις υπαλλήλων της ΔΕ Κατηγορίας και μάλιστα ορισμένων αυστηρά προσδιορισμένων Κλάδων (Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων).
Στη συνέχεια, ένα άλλο θέμα συνταγματικότητας που τίθεται συνίσταται στην αοριστία της διάταξης, σύμφωνα με την οποία στις καταργούμενες θέσεις περιλαμβάνονται θέσεις, στις οποίες δεν έχουν προσληφθεί κάποιοι «με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας». Εδώ τίθενται ειδικότερα ερωτήματα όχι μόνο ως προς την ανεξάρτητη αρχή που εμπίπτει στη διάταξη αυτή, αλλά και με τις μόλις μνημονευθείσες ειδικές διαδικασίες.
Περαιτέρω, τίθεται θέμα προσβολής της Αρχής της Ισότητας εκ του λόγου ότι εξαιρούνται της ως άνω κατάργησης θέσεων διάφορες Υπηρεσίες, χωρίς να υπάρχει ειδική αιτιολογία προς τούτο.

Επίκουρος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου - Δικηγόρος