30.7.12

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ

ΤρΔΠρΠειρ 3320/2011


Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Επίδομα ασθενείας. Χρόνος παραγραφής της σχετικής αξίωσης.


Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
5ο Τριμελές
Αριθμός 3320/2011... κρίθηκε ότι η διάταξη της παρ. 6 εδ. α’ του άρθρου 40 του Α.Ν. 1846/1951 καθιερώνει παραγραφή γεγενημένων αξιώσεων για την καταβολή παροχών ασθένειας και όχι αποσβεστική προθεσμία του σχετικού δικαιώματος, ειδικότερα δε, σε περίπτωση επιδόματος ασθένειας για την έναρξη της εν λόγω εξάμηνης παραγραφής πρέπει προηγουμένως να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Ασθένειας του Ι.Κ.Α. (άρθρα 31 και 32), ήτοι διαπίστωση  ανικανότητας για εργασία κατόπιν βεβαίωσης της με γνωμάτευση των υγειονομικών οργάνων και υποβολής βεβαίωσης αποχής από την εργασία και μη λήψης μισθού κατά το διάστημα, για το οποίο ζητείται το επίδομα,  και να προσδιορισθεί κατά ποσό η σχετική απαίτηση του δικαιούχου έναντι του Ι.Κ.Α., υπό δε την ισχύ της ανωτέρω διάταξης είναι ανίσχυρη η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας του Ι.Κ.Α. κατά το μέρος που θεσπίζει αποσβεστική προθεσμία για την υποβολή αίτησης για την καταβολή του επιδόματος. Με το σκεπτικό αυτό έγινε δεκτό ότι δεν είχε υποπέσει σε παραγραφή αξίωση ασφαλισμένου για χορήγηση επιδόματος ασθενείας, στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού είχε υποβληθεί μετά την πάροδο εξαμήνου από το τέλος του χρονικού διαστήματος, για το οποίο ζητήθηκε η χορήγηση του, αφού λήφθηκε υπόψη ότι η σχετική αξίωση του ασφαλισμένου δεν είχε γεννηθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής του ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος, δεδομένου ότι δεν είχε κινηθεί η κατά νόμο διαδικασία και επομένως δεν είχε προσδιορισθεί ποσοτικώς η απαίτησή του έναντι του Ι.Κ.Α.