6.6.12

ΤρΔΠρΛιβ 72/2012: Ασφάλιση ΙΚΑ - Βαρέα και ανθυγιεινά

Η αναγνώριση ότι οι ημέρες εργασίας, για τις οποίες έχουν καταβληθεί εισφορές, με επικόλληση στο ασφαλιστικό βιβλιάριο του ασφαλισμένου κοινών ενσήμων, έχουν διανυθεί σε απασχόληση αναγνωριζόμενη ως αποτελούσα βαρύ και ανθυγιεινό επάγγελμα, καθώς και η μετατροπή των σχετικών ενσήμων δεν απαιτείται να ζητηθεί εντός 5ετίας από την πραγματοποίησή τους, αλλά εντός της 10ετούς προθεσμίας από την αποχώρηση του εργαζομένου από την εν λόγω εργασία εντός της οποίας δικαιούται το ΙΚΑ να εκδώσει πράξη επιβολής της διαφοράς εισφορών εις βάρος του εργοδότη. Ο χρονικός περιορισμός της 5ετίας ισχύει μόνο προκειμένου περί αναγνώρισης το πρώτον, ημερών εργασίας ως διανυθεισών στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Υποβολή αίτησης-καταγγελίας για μετατροπή απλών ενσήμων σε βαρέα από τη χήρα του ασφαλισμένου - δικαιούχου της σύνταξής του. Ο χειριστής ελάστρου ψυχρής ελάσεως ανήκει στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.Αριθμός Απόφασης 72/2012


ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΘΗΒΑΣ


Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο της μεταβατικής έδρας αυτού (αίθουσα Πρωτοδικείου Θήβας) στις 23 Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, με Δικαστές τους: Αλεξάνδρα - Ευφροσύνη Καραδήμου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Τριαντάφυλλο Καπελαρή Πρωτοδίκη Δ.Δ - Εισηγητή, Βασίλειο Παπαβρόντο Πρωτοδίκη Δ.Δ και Γραμματέα τον Κων/νο Μαμούρη Δικαστικό Υπάλληλο.

Για να δικάσει την προσφυγή με ημερομηνία 4 Ιουλίου 2008.

Της ..., το γένος ..., κατοίκου Οινοφύτων Βοιωτίας, οδός ..., η οποία παραστάθηκε μετά Του πληρεξουσίου της δικηγόρου Σωτηρίου Καραμαγκιώλη.

Κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ», το οποίο εκπροσωπείται από το Διευθυντή του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Οινοφύτων, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Νικολάου Γεωργούση.

Κατά τη συζήτηση οι διάδικοι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς του και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

Η κρίση του είναι η εξής:


1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. υπ' αριθ. 4291116 και 1660780 Σειράς Α' έντυπα παραβόλου), ζητείται παραδεκτώς η ακύρωσή της, κατ' ορθή εκτίμηση του δικογράφου, υπ' αριθμ. 66/συν.15η/20-5-2004 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (ΤΔΕ) του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Θήβας, με την οποία απορρίφθηκε η από 13-10-2003 ένσταση της προσφεύγουσας, κατά της 3546/2-9-2003 απόφασης του Διευθυντή του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Θήβας, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση να ενταχθεί ο θανών σύζυγος της στην ασφάλιση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του ΚΒΑΕ, για το χρονικό διάστημα από 18-1-1988 έως 29-12-1997.


2. Επειδή, στο άρθρο 28 παρ.3 εδ. β' του A.N. 1846/1951(ΦΕΚ 179 Α'), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.Δ. 4104/1960 ( ΦΕΚ 147 Α'), ορίζεται ότι «Από της συμπληρώσεως των αυτών ορίων ηλικίας, ήτοι του 60ου προκειμένου περί των αρρένων και του 55ου προκειμένου περί θηλέων   δικαιούνται συντάξεως ........ οι ησφαλισμένοι, οι επί μακρόν απασχολούμενοι εις ιδιαζόντως βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθοριζόμενα δια κανονισμού, δια του οποίου θέλουν καθορισθή, πλην τού χρόνου απασχολήσεως εις τα εν λόγω
επαγγέλματα και παν σχετικόν με την συνταξιοδότησιν τούτων ζήτημα.....».
Περαιτέρω, στο άρθρο 104 παρ.1 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του ΙΚΑ (AYE 55575/1965 - ΦΕΚ 816 Β'), ορίζεται ότι: «1. Εις την υπό του δευτέρου εδαφίου της παρ.5 του άρθρου 28 του Α.Ν. 1846/1951, ως αντικατεστάθη υπό της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ 4104/1960, καθιερουμένην ειδικήν προστασίαν, υπάγονται οι εκ των ησφαλισμένων εις τον Κλάδον Συντάξεων του ΙΚΑ απασχολούμενοι εις τινά ή τινάς των κάτωθι ειδικώς απαριθμουμένων ιδιαζόντως βαρειών και ανθυγιεινών εργασιών και υπό την έναντι μιας εκάστης τούτων ειδικότητα..». Εξάλλου, στο άρθρο 26 παρ. 8 και 8α του ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «8. (όπως αυτή τροποποιήθηκε από το άρθρο 53 παρ. 8 του Ν. 1539/1985 - ΦΕΚ 64 Α'). Ο ησφαλισμένος δύναται να λάβει γνώσιν οποτεδήποτε των στοιχείων των αφορώντων την ασφαλιστικήν του σχέσιν. Ο ησφαλισμένος δικαιούται εντός εξαμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της ανακοινώσεως αυτώ υπό του ΙΚΑ των στοιχείων των συνιστώντων την ασφαλιστικήν του σχέσιν (χρόνος ασφαλίσεως κατάταξις εις ασφαλιστικήν κλάσιν) να υποβάλη αντιρρήσεις κατ' αυτών. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας ταύτης, η εκ των στοιχείων του ΙΚΑ προκύπτουσα-ασφαλιστική σχέσις, θεωρείται ακριβής ως προς τον διαδραμόντα χρόνον, υπό πάσαν άποψιν. Δια την μέχρι της ισχύος του παρόντος ασφαλιστικήν σχέσιν, τυχόν αντιρρήσεις δύνανται να υποβληθούν εντός έτους το πολύ από της ανακοινώσεως εις τον ησφαλισμένον των σχετικών στοιχείων. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας ταύτης, η εκ των στοιχείων του ΙΚΑ προκύπτουσα ασφαλιστική σχέσις  λογίζεται  ακριβής  υπό  πάσαν  άποψιν...... 8α (όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ.3 του Ν. 2556/1997 - ΦΕΚ 270 Α'). Ο ασφαλισμένος που αποχωρεί ή απολύεται από την εργασία του υποχρεούται εντός εξαμήνου από την αποχώρηση του ή την απόλυση του να δηλώσει γραπτά στο ΙΚΑ τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησε και για τις οποίες δεν ασφαλίστηκε. Ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από ασφαλισμένο σε περίοδο για την οποία κατά την υποβολή της σχετικής για αναγνώριση αίτησης, παραγράφηκε η αξίωση του Ιδρύματος να εισπράξει ασφαλιστικές εισφορές δεν αναγνωρίζονται. Η διάταξη αυτή ισχύει για  όλους τους κλάδους του ΙΚΑ, ΙΚΑ - Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ - TEAM), ΙΚΑ - Ειδικού Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ), καθώς και των ασφαλιστικών οργανισμών, ταμείων και λοιπών φορέων για λογαριασμό των οποίων εισπράττει κάθε φορά το ΙΚΑ σύμφωνα  με το νόμο, τις ασφαλιστικές εισφορές». Επιπρόσθετα, στο άρθρο 27 παρ. 7 του Α.Ν. 1846/1951 όπως αυτή τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 παρ. 8 του 2556/1997, ορίζεται ότι: «7. Οι κάθε είδους χρηματικές απαιτήσεις του Ι.Κ.Α. που προέρχονται από εισφορές, αναλογούντα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις,  αυτοτελή πρόσθετα τέλη......  κ.λπ.,  καθώς και των οργανισμών, ταμείων και λογαριασμών,  των  οποίων  αι  εισφορές συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α., παραγράφονται μετά δεκαετία.... Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή προκειμένου για τις εισφορές, τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη τις προσαυξήσεις και τα αυτοτελή πρόσθετα τέλη αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο μέσα στο οποίο παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία...... Κατά την έννοια των πιο πάνω
διατάξεων και ιδίως της διάταξης του άρθρου 26 παρ. 8α του ΑΝ 1846/1951, η οποία είναι στενώς ερμηνευτέα ως θέτουσα χρονικό περιορισμό στην άσκηση δικαιωμάτων των εργαζομένων τα οποία έχουν σχέση με την ασφάλιση τους, ο χρονικός περιορισμός της πενταετίας ισχύει μόνο προκειμένου περί αναγνώρισης το πρώτον ημερών εργασίας ως διανυθεισών στην ασφάλιση του ΙΚΑ και όχι στην περίπτωση που ζητείται να αναγνωρισθεί ότι οι ημέρες εργασίας, για τις οποίες έχουν καταβληθεί εισφορές, με επικόλληση στο ασφαλιστικό βιβλιάριο του ασφαλισμένου κοινών ενσήμων, έχουν διανυθεί σε απασχόληση αναγνωριζόμενη ως αποτελούσα βαρύ και ανθυγιανό επάγγελμα. Συνεπώς, η αναγνώριση των ημερών αυτών εργασίας  και η μετατροπή των σχετικών ενσήμων δεν απαιτείται να ζητηθεί εντός πενταετίας από την πραγματοποίησή τους, αλλά αρκεί να ζητηθεί εντός της δεκαετούς προθεσμίας, εντός της οποίας δικαιούται το ΙΚΑ να εκδώσει πράξη περί επιβολής της σχετικής διαφοράς εισφορών σε βάρος του εργοδότη. Μετά την πάροδο όμως της δεκαετούς αυτής προθεσμίας, ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται πλέον να ζητήσει την αναγνώριση ημερών εργασίας, για τις οποίες έχουν επικολληθεί στο βιβλιάριο του κοινά ένσημα, ως χρόνου διανυθέντος σε ειδικότητα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, έστω κι εργοδότης καταβάλει οικειοθελώς μετά την πάροδο της εν λόγω προθεσμίας, τη διαφορά εισφορών που αντιστοιχεί στις ημέρες αυτές (βλ. ΣτΕ 1347/2008, 1183 2008, 757/2007, 4269/2005, 717/2004, 3450/2003 7μελους, Δ.ΕφΑΘ 1448/2007). Εξάλλου στο άρθρο 104 παρ. 1 εδ. Α' περ. 11, 1 Ια και 11β του Κανονισμού Ασφαλίσεως ΙΚΑ (Υ.Α 55575/1479/1965 - ΦΕΚ 816 Β') ορίζεται ότι: «1. Εις την υπό του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 28 του ΑΝ 1846/1951, ως αντικατεστάθη υπό την παρ. 2 του άρθρου 5 του ΝΔ 4104/60 καθιερουμένην ειδικήν προστασίαν, υπάγονται οι εκ των ησφαλισμένων του ΙΚΑ απασχολούμενοι εις τινά ή εις τινός των κάτωθι ειδικών απαριθμουμένων ιδιαζόντως βαρειών και ανθυγιεινών εργασιών καιυπό την έναντι μίας εκάστης τούτων ειδικότητα: Α'...........11): Βιομηχανία και βιοτεχνία παραγωγής και κατεργασίας σιδήρου, χυτοσιδήρου, χάλυβος και   λοιπών   μετάλλων......   χειρισταί  ελάστρων.....11α) (ως αυτή προστέθηκε από την ΥΑ Β1/21/2313/15 Ιουλίου - 27 Αυγούστου 1977 (ΦΕΚ 821 Β). Βιομηχανία παραγωγής σιδηροχάλυβος, χυτοσιδήρου κλπ. μετάλλων. Απαν το εντός του εργοστασιακού χώρου απασχολούμενου προσωπικού, εξαιρέσει των υπαλλήλων γραφείων τούτων. 11 β) (ως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 της ΥΑ Β1/21/2882/78/23 Ιουλίου - 13 Αυγούστου 1979 - ΦΕΚ 679 Β): Βιομηχανίες παραγωγής χάλυβα ψυχρής ελάσεως εις ελάσματα ή σύρματα από χάλυβα θερμής ελάσεως. Όλο το προσωπικό το απασχολούμενο στον εργοστασιακό χώρο πλην των υπαλλήλων γραφείων.


3. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Η προσφεύγουσα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3546/7-8-2003 καταγγελία της κατήγγειλε ότι ο θανών, την 14-5-2000, σύζυγος της ..., ο οποίος υπήρξε συνταξιούχος του ΙΚΑ από της 13-4-1999 έως την ημερομηνία θανάτου του, απασχολήθηκε, από 18-1-1988 έως 29-12-1997 στην εταιρία με την επωνυμία «... ΑΕΒΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», ως χειριστής ελάστρου, ψυχρής ελάσεως στο εργοστάσιο της ως άνω εταιρίας και ότι παρότι η εν λόγω ειδικότητα εντασσόταν στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων δεν είχε ασφαλιστεί σύμφωνα με τον Κώδικα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. Ζήτησε ως εκ τούτου η προσφεύγουσα, ως δικαιούχος της σύνταξης του συζύγου της, την αναδρομική υπαγωγή του για το ένδικο χρονικό διάστημα από 18-1-1988 έως 29-12-1997 στην ασφάλιση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Οινοφύτων, με την 3546/9-9-2003 απόφαση του, κατόπιν της 9-9-2003 έκθεσης ελέγχου της αρμόδιας υπαλλήλου του Υποκαταστήματος, η οποία εισηγείτο την απόρριψη της αίτησης, απέρριψε την αίτηση της προσφεύγουσας με την αιτιολογία ότι η αίτηση - καταγγελία είχε υποβληθεί εκπροθέσμως πέραν του εξαμήνου δηλαδή, που ο δικαιούχος έλαβε γνώση του είδους της ασφάλισης του και πέραν της πενταετίας από τη διακοπή της εργασιακής σχέσης. Κατά της ως άνω απόφασης η προσφεύγουσα υπέβαλε ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (ΤΔΕ) του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Οινοφύτων την υπ' αριθμ. πρωτ. 4364/13-10-2003 ένσταση της με την οποία ισχυρίστηκε τα εξής: α) Η απόφαση του Διευθυντή του ΙΚΑ Οινοφύτων είναι εσφαλμένη καθόσον ο σύζυγος της αμέσως μετά την απόλυση του, την 29-12-1997, υπέβαλε στο ΙΚΑ καταγγελία, η  οποία απορρίφθηκε. Κατά της απόρριψης της καταγγελίας του ο σύζυγος της υπέβαλε ένσταση η οποία εκδικάστηκε στην ΤΔΕ τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 1998, χωρίς από τότε να υπάρξει οποιαδήποτε απόφαση της ΤΔΕ επ' αυτής. Η ίδια δε,είχε προσωπική γνώση γιατί κατά την εκδίκαση της ένστασης από την ΤΔΕ είχε παραστεί αυτοπροσώπως. Σε σχετικό ωστόσο αίτημα της να πληροφορηθεί για την της ωί άνω ένστασης έλαβε από το ΙΚΑ την απάντηση ότι δεν υπήρχε στην υπηρεσία του ΙΚΑ Οινοφύτων φάκελος με τέτοιο περιεχόμενο, ούτε υπήρξε ποτέ. β) Ο σύζυγος της είχε επανειλημμένα ζητήσει από την εργοδότρια εταιρία να τον εντάξει στην ασφάλιση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων χωρίς να εισακουσθεί.  Η ΤΔΕ με την προσβαλλόμενη 55/συν. 15η/20-5-2004 απόφαση της απέρριψε την ένσταση της προσφεύγουσας κάνοντας δεκτή την εισήγηση του ΙΚΑ, η οποία είχε την ίδια αιτιολογία με την απόφαση του Διευθυντή του ΙΚΑ Οινοφύτων η οποία απέρριψε την αίτηση - καταγγελία της προσφεύγουσας. Ήδη, η προσφεύγουσα με την κρινόμενη προσφυγή της, όπως αυτή αναπτύσσεται με το επί της έδρας κατατεθέν υπόμνημα της, ισχυρίζεται τα εξής: α) Η προσβαλλόμενη απόφαση της ΤΔΕ είναι εσφαλμένη καθόσον από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία προέκυψε ότι ο σύζυγος της έπρεπε να είχε ενταχθεί στην ασφάλιση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, β) Η αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης περί εκπροθέσμου της υποβληθείσας καταγγελίας της, είναι μη νόμιμη, καθόσον η καταγγελία της ήταν επανάληψη της καταγγελίας που είχε υποβάλει ο σύζυγος της, διά του δικηγόρου ..., αμέσως μετά την απόλυση του από την εργοδότρια εταιρία την 29-12-1997, η οποία είχε συζητηθεί ενώπιον της ΤΔΕ του ΙΚΑ Οινοφύτων κατά τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 1998 χωρίς να της επιδοθεί, οποτεδήποτε, οποιαδήποτε απόφαση της ΤΔΕ επ' αυτής. Η ως άνω καταγγελία δε, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης βρίσκονται στο φάκελο της υπόθεσης τον οποίο κατέχει ο δικηγόρος Αθηνών .... ο οποίος διαδέχθηκε στο χειρισμό της υπόθεσης το δικηγόρο Λιβαδειάς ... και ο οποίος αρνείται να της παραδώσει το φάκελο μετά την ανάκληση από μέρους της της εντολής χειρισμού της υπόθεσης από αυτόν, παρά τις κατά καιρούς καταγγελίες της σε βάρος του προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Επικαλείται δε και προσκομίζει προς απόδειξη των ισχυρισμών της, μεταξύ άλλων και τα εξής: α) Αντίγραφο της από 26-3-1998 αγωγής του συζύγου της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, κατά της εργοδότριας εταιρίας στην οποία αναφέρεται ότι εργαζόταν ως χειριστής ελάστρου ψυχρής ελάσεως, β) Αντίγραφο της 292/16-2-2000 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, η οποία εκδόθηκε επί της ως άνω αγωγής του συζύγου της προσφεύγουσας κατά της εργοδότριας εταιρίας και με την οποία γίνεται, μεταξύ άλλων δεκτό ότι ο σύζυγος της προσφεύγουσας εργαζόταν στην εργοδότρια εταιρία ως χειριστής ελάστρου ψυχρής ελάσεως, γ) Αντίγραφο της από 20-6-2007 εξώδικης   διαμαρτυρίας - πρόσκλησης της προσφεύγουσας προς το δικηγόρο Αθήνας ... με την οποία τον καλούσε, μεταξύ άλλων, να της παραδώσει τον φάκελο της υπόθεσης του συζύγου της σε σχέση με την εργοδότρια εταιρία, δ) Αντίγραφο της από 9-6-2009 καταγγελίας που υπέβαλε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών σε βάρος του ως άνω δικηγόρου λόγω της άρνησης αυτού να την ενημερώσει για την πορεία των υποθέσεων που του είχε αναθέσει, μεταξύ των οποίων και η υπό κρίση, και της άρνησης του να της παραδώσει τους φακέλους των ως άνω υποθέσεων, ε) Αντίγραφο της υπ' αριθμ. 7/19-4-2010 Πράξης του Αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών  με την οποία υποχρεωνόταν ο ως άνω δικηγόρος ... να αποδώσει τον φάκελο της υπόθεσης στην προσφεύγουσα, στ) Αντίγραφο της από 21-1-2011 έγκλησης της ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών καθώς και αντίγραφο της από 25-1-2011 αγωγής της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σε βάρος του ως άνω δικηγόρου λόγω της ζημίας που υπέστη από τη μη επιστροφή σε αυτή των φακέλων με τις υποθέσεις που του είχε αναθέσει, μεταξύ των οποίων και η υπό κρίση υπόθεση, ζ) Την από 29-12-1997 βεβαίωση της εργοδότριας εταιρίας ... ΑΕΒΕ ότι ο σύζυγος της εργάστηκε στην επιχείρηση της από 18-1-1988 έως 29-12-1997. η) Την υπ' αριθμ. 2883/18-3-2011  ένορκη κατάθεση του δικηγόρου Λιβαδειάς ... η οποία δόθηκε ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθήνας ..., κατόπιν από 1-3-2011 γνωστοποίησης εξέτασης μαρτύρων της προσφεύγουσας η οποία κοινοποιήθηκε στο ΙΚΑ την 2-3-2011 με την 786 β'/2-3-2011  έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας .... Με την ως άνω ένορκη κατάθεσή του ο ... αναφέρει ότι ως πληρεξούσιος δικηγόρος του συζύγου της προσφεύγουσαςς κατέθεσε αμέσως μετά την απόλυση αυτού από την εταιρία ... καταγγελία στο ΙΚΑ Οινοφύτων για μη επικόλληση σε αυτών βαρέων και ανθυγιεινών ενσήμων για την εργασία του ως χειριστή ελάστρου ψυχρής ελάσεως και ζήτησε την μετατροπή των κοινών ενσήμων που του είχαν επικολληθεί, σε βαρέα - ανθυγιεινά. Η ως άνω καταγγελία του απορρίφθηκε από τον Διευθυντή του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Οινοφύτων και κατά της απορριπτικής απόφασης υπέβαλε ένσταση ενώπιον της ΤΔΕ του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Οινοφύτων, η οποία συζητήθηκε τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 1998. Στη συνέχεια παρέδωσε το φάκελο της υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών ....


4.- Επειδή, όπως έγινε ερμηνευτικά δεκτό στη μείζονα σκέψη, η αίτηση ασφαλισμένου για αναγνώριση ημερών εργασίας για τις οποίες έχουν καταβληθεί εισφορές, ως διανυθείσες σε απασχόληση η οποία εντάσσεται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και η αντίστοιχη μετατροπή των επικολληθέντων κοινών ενσήμων σε βαρέα - ανθυγιεινά θεωρείται εμπρόθεσμη αν έχει υποβληθεί εντός δεκαετίας από την αποχώρηση του ασφαλισμένου, καθ' οιονδήποτε τρόπο, από την εν λόγω εργασία, δεδομένου ότι η πενταετής παραγραφή του άρθρου 26 παρ. 8 του Α.Ν 1846/1951 αφορά μόνο την αναγνώριση το πρώτον, ημερών εργασίας ως διανυθεισών στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Εν όψει των πιο πάνω και με δεδομένο ότι ο σύζυγος της προσφεύγουσας ασκούσε κατά το χρονικό διάστημα από 18-1-1988 έως 29-12-1997 επάγγελμα το οποίο εντασσόταν στα βαρέα - ανθυγιεινά επαγγέλματα, όπως βεβαιώνεται από την προσκομιζόμενη βεβαίωση της εργοδότριας εταιρίας, γεγονός το οποίο δεν αμφισβητεί εξάλλου το καθού η προσφυγή ΙΚΑ, μη νομίμως ο Διευθυντής του ΙΚΑ Οινοφύτων απέρριψε την από 7-8-2003 σχετική αίτηση -καταγγελία της προσφεύγουσας, εφόσον αυτή έγινε έξι έτη μετά την αποχώρηση του συζύγου της από την εργασία του, άρα εντός της δεκαετούς προθεσμίας και κατ' επέκταση μη νομίμως η ΤΔΕ του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Οινοφύτων απέρριψε, με την προσβαλλόμενη απόφαση της, η οποία παρίσταται ως εκ τούτου ακυρωτέα, την ένσταση της κατά της ως άνω απόφασης του Διευθυντή του ΙΚΑ Οινοφύτων.
Επειδή, κατ' ακολουθία, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση της ΤΔΕ του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Οινοφύτων, να αναγνωρισθεί ότι η αίτηση -καταγγελία της προσφεύγουσας έγινε εμπρόθεσμα και να υποχρεωθεί το ΙΚΑ να μετατρέψει τα επικολληθέντα κοινά ένσημα του συζύγου της προσφεύγουσας τα οποία αφορούσαν την απασχόληση του στην εταιρία «... ΑΕΒΕ», για το χρονικό διάστημα από 18-1-1988 έως 29-12-1997, σε βαρέα - ανθυγιεινά.

Περαιτέρω, το καταβληθέν παράβολο πρέπει να αποδοθεί στην προσφεύγουσα (άρθρο 277 παρ. 9 ΚΔΔ), ενώ το καθού η προσφυγή ΙΚΑ πρέπει να απαλλαγεί της δικαστικής δαπάνης της προσφεύγουσας, κατ' εκτίμηση των περιστάσεων από το Δικαστήριο (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. τελευτ. ΚΔΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Δέχεται την προσφυγή.

Αναγνωρίζει ότι η από 7-8-2003 αίτηση - καταγγελία της προσφεύγουσας υποβλήθηκε εμπροθέσμως.

Αναγνωρίζει ότι η απασχόληση του συζύγου της προσφεύγουσας ... στην εταιρία «... ΑΕΒΕ» για το χρονικό διάστημα από 18-1-1988 έως 29-12-1997 εντασσόταν στο καθεστώς των βαρέων - ανθυγιεινών.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στην προσφεύγουσα.

Απαλλάσσει το καθ' ου η προσφυγή ΙΚΑ από τη δικαστική δαπάνη της προσφεύγουσας.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στη Λιβαδειά την 6 Ιουλίου 2011.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο στις 30 Μαρτίου 2012, με τη συμμετοχή στη σύνθεση της Φωτεινής Καρβελά, Προέδρου Πρωτοδικών Δ.Δ, λόγω προαγωγής της Προέδρου Δ.Δ. Αλεξάνδρας - Ευφροσύνης Καραδήμου σε Εφέτη Δ.Δ και τοποθέτησης της στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά και της Γραμματέως Νεκταρίας Κοβάνη, λόγω συνταξιοδότησης του Γραμματέα της έδρας Κων/νου Μαμούρη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ