5.6.12

ΜΠρΑθ 4794/2012: Εργασιακή εφεδρεία

Κρίθηκε ότι οι επίδικες απολύσεις έγιναν αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την εξοικονόμηση χρημάτων και ουδόλως συνδέονται με την ορθολογικότερη οργάνωση της απορροφώσας επιχείρησης και την εξυγίανση της, περίπτωση που, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη θα μπορούσαν να κριθούν έγκυρες οι απολύσεις των εργαζομένων. Κρίθηκε επίσης ότι επειδή δεν τηρήθηκε το στάδιο των διαβουλεύσεων του εργοδότη με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τη διερεύνηση της δυνατότητας μείωσης η αποφυγής των απολύσεων με την έγγραφη γνωστοποίηση στους τελευταίους των λόγων για τους οποίους σχεδιάσθηκε η πραγματοποίηση των ομαδικών απολύσεων, τον αριθμό εκείνων τους οποίους επιθυμεί να απολύσει κατά φύλο, ηλικία και ειδικότερα τον αριθμό των εργαζομένων τους οποίους απασχολεί, παρέχοντας κάθε πληροφορία η οποία θα μπορούσε να διευκολύνει τους εργαζόμενους στη διατύπωση εποικοδομητικών προτάσεων, παραβίασε την υποχρέωση για πληροφόρηση των εργαζομένων και κατήγγειλε τις συμβάσεις εργασίας με τη θέση αυτών κατάσταση εργασιακής εφεδρείας κατά παράβαση του άρθρου 5 παρ. 3ν. 1837/1983, και συνεπώς η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας είναι άκυρη. Πιθανολογήθηκε ότι ο μισθός των αιτουσών από την παροχή της εργασίας τους στην καθ’ ης αποτελεί το μόνο βιοποριστικό γι’ αυτές μέσο και δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Υφίσταται, συνεπώς, επείγουσα περίπτωση που επιβάλλει την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης.


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ


Αριθμός απόφασης 4794/2012
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)


Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ελένη Βαμβακά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε, κατόπιν κληρώσεως, κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 23 Μαρτίου 2012, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των αιτούντων: 1) ..., κατοίκου Νέας Σμύρνης, οδός ..., 2) ..., κατοίκου Αιγάλεω, οδός ..., 3) ..., κατοίκου Χαλανδρίου, οδός Καραολή Δημητρίου, ..., 4) ..., κατοίκου Κ. Πατησίων, οδός ..., 5) ..., κατοίκου Αιγάλεω, οδός ..., 6) ..., κατοίκου Αιγάλεω, οδός ..., 7) ..., κατοίκου Ν. Ψυχικού, οδός ..., 8) ..., κατοίκου Χαϊδαρίου, οδός ..., 9) ..., κατοίκου Αθηνών, οδός ..., 10) ..., κατοίκου Αμαρουσίου, οδός ..., 11) ..., κατοίκου Τρικάλων, οδός ..., 12) ..., κατοίκου Ηλιούπολης, οδός ..., 13) ..., κατοίκου Πεύκης, οδός..., 14) ..., κατοίκου Ιλίου, οδός ..., 15) ..., κατοίκου Πειραιά, οδός ..., 16) ..., κατοίκου Ραφήνας, οδός ..., 17) ..., κατοίκου Αθηνών, οδός ..., Κυψέλη, 18) ..., κατοίκου Κερατσινίου, οδός ..., από τους οποίους οι έβδομη, ένατος, ενδέκατη και δέκατη πέμπτη παραστάθηκαν μαζί με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους Κωνσταντίνο Νταλιάνα και Απόστολο Νταντάμη και οι λοιποί εκπροσωπήθηκαν από τους ίδιους πιο πάνω πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

Των καθ' ων η αίτηση: 1) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.» και με το δ.τ. «ΟΣΚ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αρ. 30, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε από τις πληρεξούσιες δικηγόρους της Μαρία Ντότσικα και Βασιλική Παπαβαϊτση 2) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Μεσογείων, αρ. 96 και εκπροσωπείται νόμιμα η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Παναγιώτα Παπαναστασοπούλου.
Του προφορικώς υπέρ των αιτούντων προσθέτως παρεμβαίνοντος : του συλλόγου εργαζομένων «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το νόμιμο εκπρόσωπο του Περικλή Παπαπερικλέους, ο οποίος παραστάθηκε μαζί με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Βασιλείου.

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 17.1.2012 αίτηση τους. που κατατέθηκε με αριθμό 1835/27.1.2012. προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 12.3.2012. οπότε και αναβλήθηκε για την παραπάνω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα ανέπτυξαν προφορικά στο ακροατήριο και όσα αναφέρονται στα σημειώματα που κατέθεσαν.


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ


Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4002/2011, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού : α) ...."Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.)", "Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (Δ.ΕΙΊ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.)", "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.", ..., εφόσον επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή αν επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό ή για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους : αα) να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών ή με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών ή/και ββ) να αποσπώνται από αυτά περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως κλάδος ή τμήμα και να εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή/και να μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριότητα ή ο επιδιωκόμενος σκοπός σε άλλο νομικό πρόσωπο... 2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται η τύχη της περιουσίας του νομικού προσώπου που τυχόν καταργείται, ο φορέας που καθίσταται διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, το καταστατικό ή ο οργανισμός που το διέπει στην περίπτωση συγχώνευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου. Μέσα σε προθεσμία εννέα μηνών από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 προσδιορίζεται ανά διάδοχο φορέα το τυχόν πλεονάζον προσωπικό για το οποίο εφαρμόζεται το άρθρο 37 παρ. 7 του ν. 3986/2011 (Α' 152). Ο προσδιορισμός γίνεται με απόφαση της αρμόδιας για το προσωπικό Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή υπηρεσίας του διάδοχου φορέα, μετά από σχετική μελέτη, στην οποία περιλαμβάνεται και η εκπόνηση νέου οργανογράμματος. Μέχρι τον προσδιορισμό του τυχόν πλεονάζοντος και τη μεταφορά του μη πλεονάζοντος προσωπικού κατά τα ανωτέρω, η μισθοδοσία καταβάλλεται κανονικά από τον υπό εκκαθάριση ή υπό συγχώνευση ή διάσπαση τελούντα φορέα, η διάρκεια των οποίων διαδικασιών παρατείνεται μέχρι τότε.


Με την ΥΑ Δ16//2011 (ΥΑ Δ16γ/01/475/Γ ΦΕΚ Β 2011): Συγχώνευση των εταιρειών ΟΣΚ Α.Ε., Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε. και ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. οι Υπουργοί Οικονομικών - Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων-Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισαν : Συγχώνευση με απορρόφηση 1. Οι εταιρίες (α) ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Ανώνυμη Εταιρεία", τον διακριτικό τίτλο "Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ. Μ. Α.Ε." και αριθμό Μ.Α.Ε. 46490/01/Β/00/417 (απορροφούμενη) και (β) ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και αριθμό Μ.Α.Ε. 38231/108/Β/97/01 (απορροφούμενη), συγχωνεύονται με απορρόφηση από την (γ) ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία", τον διακριτικό τίτλο "Ο.Σ.Κ. Α.Ε." και αριθμό Μ.Α.Ε. 42017/01/ Β/98/19 (απορροφώσα). 2. Ο
εταιρικός μετασχηματισμός της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-77α του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, στους όρους, διατυπώσεις και προϋποθέσεις των οποίων υποβάλλονται. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ίδιας υπουργική απόφασης 1. Το καταστατικό της απορροφώσας εταιρίας ΟΣΚ ΑΕ θα τροποποιηθεί, μεταξύ άλλων και ως προς (α) το Μετοχικό Κεφάλαιο, (β) την επωνυμία και (γ) τον σκοπό της εταιρίας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 2. Ειδικότερα, το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρίας ΟΣΚ Α.Ε. θα αυξηθεί, λόγω της συγχώνευσης, κατά το ποσό του εισφερόμενου Μετοχικού Κεφαλαίου των απορροφώμενων εταιρειών. 3. Η επωνυμία της απορροφώσας εταιρίας ΟΣΚ Α.Ε. θα τροποποιηθεί σε "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και ο διακριτικός τίτλος της σε "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." 4. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, ο σκοπός της απορροφώσας εταιρίας ΟΣΚ Α.Ε. θα τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ... Εξάλλου σύμφωνα με την παρ . 2 του άρθρου 5 της πιο πάνω υπουργικής απόφαση τα διοικητικά συμβούλια των ως άνω συγχωνευόμενων εταιρειών θα πρέπει να συνέλθουν το αργότερο μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2011 προκειμένου να αποφασίσουν την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης.


Εξάλλου, στην περίπτωση συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών, που επέρχεται είτε με τη σύσταση νέας εταιρίας είτε με απορρόφηση είτε με εξαγορά της μιας από την άλλη, ορίζει το άρθρο 75 του ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 π.δ. 498/1987 (ΦΕΚ Αχ 236), ότι: "Ι. Από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 74, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καμία άλλη διατύπωση... τα ακόλουθα αποτελέσματα: α) η απορροφούσα εταιρία υποκαθίσταται σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ή των απορροφούμενων εταιριών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή... γ) οι απορροφούμενες εταιρίες παύουν να υπάρχουν... 2) Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφούσα εταιρία ή κατΛ αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βιαία διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψη της". Η έννοια της, κατά τα άνω συγχώνευσης, είναι ότι με αυτή, η συγχωνευόμενη εταιρία παύει να υφίσταται χωρίς να μεσολαβήσει εκκαθάριση, εξαφανιζόμενη ως υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και ότι η νέα εταιρία, ως διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες. Περαιτέρω, στο άρθρο 69 παρ. 1 και 2 περ. ε' του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι, τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών που συγχωνεύονται καταρτίζουν εγγράφως σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, το οποίο περιέχει τουλάχιστον, μεταξύ άλλων, "την ημερομηνία από την οποία οι πράξεις της ή των απορροφούμενων εταιρειών θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας και την τύχη των οικονομικών αποτελεσμάτων της ή των απορροφούμενων εταιρειών, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης πως προβλέπεται στα άρθρα 74 και 75" (ΑΠ 746/2011, ΔΕΕ 2012,240, ΑΠ 307/2011, ΝοΒ 2011, 2148).


Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομικών προσώπων που
συγχωνεύονται ή λύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 64 και 66 του ν. 4002/2011 εντάσσονται από 1.1.2012 στην εργασιακή εφεδρεία της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις 7. Με απόφαση του οργάνου διοίκησης των φορέων υποδοχής των νομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου, που εκδίδεται το αργότερο μέχρι 31.12.2011, προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, σε αριθμό ίσο με το προσωπικό των κατηγοριών αυτών που μεταφέρθηκε και εντάχθηκε στον φορέα υποδοχής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 64, και 66 του ν. 4002/2011, εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως η παράγραφος τροποποιείται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Αν μέχρι την ως άνω ημερομηνία δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία ένταξης του ανωτέρω προσωπικού στο καθεστώς αυτό, το σύνολο του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών αυτών (ΥΕ και ΔΕ) του φορέα υποδοχής, θεωρείται πλεονάζον και εντάσσεται αυτοδικαίως από 1.1.2012 στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο με την επιφύλαξη των διατάξεων της υποπαραγράφου β" της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. "Κριτήριο ένταξης στην εργασιακή εφεδρεία του ως άνω προσωπικού αποτελεί η προϋπηρεσία του εργαζομένου στο φορέα προέλευσης ή υποδοχής ανά κλάδο ή ειδικότητα, εντασσομένων στην εργασιακή εφεδρεία όσων έχουν την ολιγότερη προϋπηρεσία στον ίδιο ή συναφή κλάδο ή ειδικότητα".


Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4024/2011 α) Το προσωπικό που τίθεται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης από το ΑΣΕΓ1, με βάση αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια (όπως τυπικά προσόντα, εμπειρία, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, προϋπηρεσία, ειδικές γνώσεις κ.λπ.). Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθορίζονται τα αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, η διαδικασία κατάρτισης του πίνακα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Από τους εν λόγω πίνακες κατάταξης, το ανωτέρω προσωπικό: αα) μπορεί να μεταφέρεται ύστερα από αίτηση του με την ίδια σχέση εργασίας σε φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α' 234), εφόσον υπάρχουν αιτήματα των φορέων αυτών για πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού, σε ποσοστό 10% των ετήσιων προσλήψεων, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου έτους, σύμφοονα με τις δεσμεύσεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, ββ) επιλέγεται ύστερα από αίτηση του κατά προτεραιότητα σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των εκάστοτε θέσεων που προκηρύσσονται για απασχόληση προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα, γγ) προηγείται έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών για την επιλογή υποψηφίων για μερική απασχόληση, σύμφωνα με το ν. 3250/2004, εφόσον υποβάλει αίτηση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η τυχόν επιλογή για απασχόληση επιφέρει διακοπή της καταβολής των αποδοχών της εργασιακής εφεδρείας, β) Σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας δεν εντάσσεται εργαζόμενος: αα) του οποίου υ σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί ήδη σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή στην εργασιακή εφεδρεία της παρούσας παραγράφου, ββ) του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο το οποίο τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994, ΑΊ51) και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. γγ) που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α' 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε., δδ) που είναι προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.. γ) Το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας συνεχίζει να λαμβάνει για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και εφόσον προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ένταξη του στο καθεστώς αυτό, αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού μισθού που ελάμβανε κατά το χρόνο εισόδου του στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, δ) Για το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη, υπολογιζόμενες επί των τακτικών αποδοχών που ελάμβανε ο εργαζόμενος κατά το χρόνο ένταξης του στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας κατά τον ίδιο χρόνο. Αν ο φορέας προέλευσης έχει καταργηθεί, οι ως άνω εισφορές, καθώς και η τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση λόγω απόλυσης καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί κατ" εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου να καθορίζεται διαφορετικός φορέας καταβολής των αποδοχών ή και των εισφορών του προηγούμενου εδαφίου και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. ε) Η ένταξη στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας λογίζεται ως προαναγγελία απόλυσης για κάθε έννομη συνέπεια και οι αποδοχές που καταβάλλονται στο προσωπικό που εντάσσεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο γ\ συμψηφίζονται με την αποζημίωση λόγω απόλυσης που τυχόν οφείλεται κατά τη λήξη του χρόνου της εργασιακής εφεδρείας, στ) Αν ο εργαζόμενος συνάψει οποιασδήποτε μορφής εργασιακή σχέση ή ασκήσει ελευθέριο επάγγελμα ή επιτήδευμα κατά τη διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας, το καταβαλλόμενο σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ποσοστό βασικού μισθού, περικόπτεται κατά το μέρος που οι πάσης φύσεως αποδοχές από την εργασιακή σχέση που συνάφθηκε ή το εισόδημα από το ελευθέριο επάγγελμα ή επιτήδευμα που ασκήθηκε, υπερβαίνουν τις αποδοχές που ελάμβανε κατά την είσοδο του στην εργασιακή εφεδρεία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται ο τρόπος υπολογισμού του εισοδήματος σε μηνιαία βάση από την τυχόν άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος ή επιτηδεύματος, τα ειδικότερα ζητήματα ασφάλισης, καταβολής των εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ο τελικός δικαιούχος φορέας των εισφορών και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.» .8. Η χρονική διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, προκειμένου για εργαζόμενους της παραγράφου 4 και τους δώδεκα (12) μήνες, προκειμένου για εργαζόμενους των παραγράφων 5. 6 και 7.
9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 10 του ν. 4038/2012 με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορούν να εξαιρούνται από το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας κατά ποσοστό 50%, υπάλληλοι συγκεκριμένων κατηγοριών και ειδικοτήτων του προσωπικού της καθεμίας εκ των εταιριών «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε.» και «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΔΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.», προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή συνέχεια του έργου των εταιριών αυτών. Η εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και την έγκριση του οργανογράμματος της νέας εταιρίας. Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1.1.2012.


Εξάλλου, το άρθρο 10 της ΣυνθΕΚ υποχρεώνει όλες τις κρατικές λειτουργίες, άρα και τη δικαστική, στη λήψη γενικών ή ειδικών μέτρων, καταλλήλων να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς των Οδηγιών στο εσωτερικό δίκαιο και της σύμφωνης με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνείας του εθνικού δικαίου. Η υποχρέωση σύμφωνης με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνείας του εθνικού δικαίου, η οποία απορρέει από την αρχή της υπεροχής του, υφίσταται και πριν από την πάροδο της προθεσμίας προσαρμογής της νομοθεσίας των κρατών-μελών στις απαιτήσεις της σχετικής Οδηγίας. Περαιτέρω, τόσο ο εθνικός νομοθέτης όσο και ο εθνικός δικαστής δεν έχουν την εξουσία να μεταβάλουν ούτε να παρερμηνεύουν τις διατάξεις της Οδηγίας, διότι τότε παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο, το οποίο υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης διατάξεως του εσωτερικού δικαίου, κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, βάσει του οποίου η Ελλάδα προσχώρησε στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες από 1-1-1981, δυνάμει της από 28-5- 1979 Σύμβασης Προσχωρήσεως της Ελλάδος στην ΕΟΚ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 945/1979 . Εξάλλου, κατά την πάγια νομολογία του ΔΕΚ, τα κράτη-μέλη οφείλουν, προκειμένου να διασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή των Οδηγιών, όχι μόνο νομικώς αλλά και στην πράξη, να προβλέπουν την ύπαρξη σαφούς νομικού πλαισίου στον συγκεκριμένο τομέα, και τούτο μέσω θεσπίσεως νομικών διατάξεων ικανών να δημιουργήσουν μία αρκούντως ακριβή, σαφή και διαφανή κατάσταση ώστε να καθίσταται δυνατό στους ιδιώτες να γνωρίζουν τα δικαιώματα τους και να τα προβάλλουν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Περαιτέρω, πρέπει να υπομνησθεί ότι, κατά πάγια νομολογία του ΔΕΚ, μετά την απόφαση της 10ης Απριλίου 1984 στην υπόθεση 14/83, Von CoLson και Kamann, η υποχρέωση των κρατών μελών, η οποία απορρέει από Οδηγία, να επιτύχουν το αποτέλεσμα που επιδιώκει η Οδηγία αυτή, καθώς και το καθήκον που έχουν, δυνάμει του άρθρου 5 της Συνθήκης, να λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο κατάλληλο να εξασφαλίσει την εκπλήρωση της υποχρεώσεως αυτής, επιβάλλονται σε όλες τις αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Όπως προκύπτει από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της 13ης Νοεμβρίου 1990 στην υπόθεση C-106/89, Marleasing (Συλλογή 1990, σελ. 1-4135, σκέψη 8), και της 16ης Δεκεμβρίου 1993 στην υπόθεση0334/92, Wagner Miret (Συλλογή 1993, σελ. 1-6911, σκέψη 20), εφαρμόζοντας το εθνικό δίκαιο είτε πρόκειται για προγενέστερες είτε για μεταγενέστερες της Οδηγίας διατάξεις ένα εθνικό δικαστήριο, που καλείται να το ερμηνεύσει, οφείλει να πράξει τούτο κατά το μέτρο του δυνατού υπό το φως του κειμένου και του σκοπού της Οδηγίας, ώστε να επιτευχθεί το αποτέλεσμα που αυτή επιδιώκει, συμμορφούμενο έτσι προς το άρθρο 189 [ήδη 249], τρίτο εδάφιο της Συνθήκης (βλ. Απόφαση ΔΕΚ Υποθ.(Ι-91/92, απόφ. της 14.7.1994, σκέψη 26). Πράγματι, κατά πάγια νομολογία, στα εθνικά δικαστήρια, τα οποία πρέπει να εφαρμόζουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, απόκειται η εξασφάλιση της πλήρους αποτελεσματικότητας των διατάξεων αυτών και της προστασίας των δικαιωμάτων που αυτές απονέμουν στους ιδιώτες. Επομένως, απόκειται στο εθνικό δικαστήριο να μην εφαρμόζει οποιοδήποτε μέτρο εθνικού δικαίου που εμποδίζει την πλήρη αποτελεσματικότητα των κοινοτικών κανόνων. Η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται από τις αρχές του αμέσου αποτελέσματος και της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου (ΑΠ534/2011, ΑΠ 631/2011, ΑΠ 926/2011, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).


Περαιτέρω, ο νόμος 1387/83 "Έλεγχος Ομαδικών Απολύσεων και άλλες διατάξεις" ορίζει: Στο άρθρο 1 παρ. 1 "Ομαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους, για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο των απολυομένων και υπερβαίνουν κάθε ημερολογιακό μήνα τα όρια της επόμενης παραγράφου". Στο άρθρο 3 παρ. 1 "ο εργοδότης πριν προχωρήσει σε ομαδικές απολύσεις οφείλει να προέλθει σε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, με σκοπό να ερευνηθεί η δυνατότητα αποφυγής ή μείωσης των απολύσεων και των δυσμενών συνεπειών τους". Στο άρθρο 3 παρ. 2, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 ν. 2736/1999, "ο εργοδότης οφείλει α) να παρέχει στους εκπροσώπους των εργαζομένων όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και β) να τους ανακοινώνει εγγράφως αα) τους λόγους του σχεδίου απολύσεων ββ) τον αριθμό και τις κατηγορίες των υπό
απόλυση εργαζομένων γγ) τον αριθμό και τις κατηγορίες των συνήθως απασχολούμενων εργαζομένων δδ) το χρονικό διάστημα στο οποίο πρόκειται να
γίνουν απολύσεις εε) τα κριτήρια και την επιλογή των εργαζομένων που θα απολυθούν. Οι παραπάνω υποχρεώσεις εφαρμόζονται ανεξάρτητα αν η απόφαση για τις ομαδικές απολύσεις λαμβάνεται από τον εργοδότη ή από επιχείρηση που ελέγχει τον εργοδότη". Στο άρθρο 5παρ. 5, η οποία παράγραφος προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 ν. 2736/1999 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 2874/2000, ορίζεται ότι "Σε ομαδικές απολύσεις που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου", με τις οποίες παραγράφους αντιστοίχως προβλέπονται ότι, εάν υπάρξει συμφωνία των μερών οι ομαδικές απολύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το περιεχόμενο της συμφωνίας (παρ. 2), εάν δεν υπάρξει συμφωνία των μερών ο Νομάρχης ή ο Υπουργός Εργασίας μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του είτε να παρατείνει για είκοσι ακόμη ημέρες τις διαβουλεύσεις, είτε να μην εγκρίνει την πραγματοποίηση του συνόλου ή μέρους των σχεδιαζόμενων απολύσεων (παρ. 3), καθώς και ότι ο εργοδότης μπορεί να πραγματοποιήσει ομαδικές απολύσεις στην έκταση που καθορίζει η απόφαση του Νομάρχη ή του Υπουργού Εργασίας (παρ. 4). Τέλος, ο ανωτέρω νόμος ορίζει στο άρθρο 6 παρ. 1 ότι, οι ομαδικές απολύσεις που γίνονται κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού (1387/83) είναι άκυρες και στη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου ότι, στις ομαδικές απολύσεις εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις οι σχετικές με την έγκυρη λύση της εργασιακής σχέσης και την καταβλητέα αποζημίωση (απολύσεως). Ο ανωτέρω νόμος 1387/83, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, εκδόθηκε για τη μεταφορά στην ημεδαπή έννομη τάξη της οδηγίας 75/129/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17.2.1975, η οποία τροποποιήθηκε με την οδηγία 92/56/ΕΟΚ και στη συνέχεια κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 98/59/ΕΕ του Συμβουλίου της 20.7.1998. Κατά την υπ' αριθμ. C-270/05 της 15ηςΦεβρουαρίου 2007 απόφαση του ΔΕΚ, η οποία εκδόθηκε κατόπιν σχετικού ερωτήματος προς αυτό με την προεκδοθείσα υπ αριθμ. 36/2005 μη οριστική απόφαση του δικαστηρίου τούτου, η έννοια "επιχείρηση" της οποίας ορισμό δεν δίδει η 98/59 Οδηγία, αποτελεί έννοια του κοινοτικού δικαίου και δεν μπορεί να οριστεί με παραπομπή στις νομοθεσίες των κρατών - μελών. Κατά την πιο πάνω απόφαση και σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο από την Οδηγία 98/59 σκοπό που αφορά, μεταξύ άλλων, τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ενδεχόμενες ομαδικές απολύσεις σε συγκεκριμένο γεωγραφικό πλαίσιο και κοινωνικό περιβάλλον, "επιχείρηση" θεωρείται ότι υφίσταται στο πλαίσιο επιχειρηματικού φορέα, εφόσον πρόκειται για διακριτή μονάδα με ορισμένη διάρκεια και σταθερότητα, που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων καθηκόντων και διαθέτει έτσι σύνολο εργαζομένων, τεχνικά μέσα και οργανωτική δομή που της παρέχει τη δυνατότητα εκτελέσεως των καθηκόντων αυτών, η εν λόγω δε μονάδα δεν πρέπει να έχει οπωσδήποτε ούτε νομική αυτοτέλεια ούτε χρηματοοικονομική, διοικητική ή τεχνολογική αυτονομία για να μπορεί να θεωρηθεί "επιχείρηση". Για τον ορισμό δε της έννοιας "επιχείρηση" δεν είναι ουσιώδες, κατά το ΔΕΚ, το αν η εν λόγω μονάδα, διαθέτει διεύθυνση, δυναμένη να προβεί αυτοτελώς σε ομαδικές απολύσεις, ενώ περαιτέρω δεν αντίκειται στην Οδηγία 98/59 αυτό καθ" αυτό το γεγονός ότι ο νόμος 1387/1993 χρησιμοποιεί εναλλακτικά τους όρους "επιχείρηση" και "εκμετάλλευση", αρκεί το γεγονός, ότι ακολουθείται η
ερμηνεία του ΔΕΚ με την έννοια "επιχείρηση", η δε χρησιμοποίηση των δύο όρων δεν μπορεί να έχει, ως συνέπεια να στερεί ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων από
την επιδιωκόμενη με την εν λόγω Οδηγία προστασία (Ολ ΑΠ 3/2008 ΑρχΝ 2009, 172).


Κατά το άρθρο 4 του Π.Δ. 178/2002 "Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου", δια της μεταβιβάσεως και από την ημερομηνία αυτής, όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει ο μεταβιβάζων από σύμβαση ή σχέση εργασίας μεταβιβάζονται στο διάδοχο. Ο μεταβιβάζων και μετά τη μεταβίβαση ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με το διάδοχο, για τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη σύμβαση ή σχέση εργασίας μέχρι το χρόνο που αναλαμβάνει ο διάδοχος (παρ. 1). Με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, μετά τη μεταβίβαση, ο διάδοχος εξακολουθεί να τηρεί τους όρους εργασίας που προβλέπονται απο συλλογική σύμβαση εργασίας, απόφαση διαιτησίας, κανονισμό η ατομική σύμβαση εργασίας (παρ. 2). Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι η μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από την εργασιακή σχέση επέρχεται, εφόσον αυτή υφίσταται κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης, αλλά και αν δεν έχει λήξει με νόμιμο τρόπο, όπως συμβαίνει όταν η καταγγελία της σύμβασης, που έγινε από την εργοδοτική επιχείρηση είναι, για οποιονδήποτε τρόπο, άκυρη. Εξάλλου, κατά το άρθρο 5 του ίδιου Π.Δ., η μεταβίβαση μιας επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης δε συνιστά αυτή καθ" αυτή λόγο απόλυσης εργαζομένων. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν εμποδίζει, τηρουμένων των σχετικών περί απολύσεων διατάξεων, απολύσεις που είναι δυνατόν να επέλθουν για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως που συνεπάγονται μεταβολές εργατικού δυναμικού (παρ. 1). Η εν λόγω διάταξη καθιερώνει έναν αυτοτελή λόγο ακυρότητας της καταγγελίας, ο οποίος ισχύει παράλληλα με άλλους λόγους ακυρότητας η δε απαγόρευση που θεσμοθετεί αφορά τόσο τον μεταβιβάζοντα, όσο και τον διάδοχο. Έτσι, απολύσεις στις οποίες προβαίνει ο εργοδότης, ενόψει και λόγω της σχεδιαζόμενης μεταβίβασης με μοναδικό σκοπό να καταστήσει την επιχείρηση εμπορεύσιμη, διευκολύνοντας έτσι τη μεταβίβαση της, αντιβαίνουν στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του πιο πάνω π.δ και είναι εξ αυτού του λόγου άκυρες. Αντίθετα, η εν λόγω διάταξη δεν απαγορεύει απολύσεις, που σκοπεύουν στη λήψη μέτρων με σκοπό την ορθολογικότερη οργάνωση της επιχείρησης και την εξυγίανση της, ακόμη και όταν τα μέτρα αυτά λαμβάνονται για να βελτιώσουν τις προοπτικές πώλησης της επιχείρησης και συνδέονται χρονικά με τη σχεδιαζόμενη μεταβίβαση (ΑΠ 226/2011, ΔΕΕ 2012,163).


Με την υπό κρίση αίτηση οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι είχαν καταρτίσει συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου με τη δεύτερη των καθ' ων εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Ότι, στις 30.12.2011, τους κοινοποιήθηκε απόσπασμα απόφασης του δ.σ. της πρώτης καθ' ης εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.» στην οποία αναφέρεται ως αιτιολογία η απόφαση της δεύτερης των καθ' ων, με την οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο ονομαστικός πίνακας των εργαζομένων που τίθενται σε εργασιακή εφεδρεία λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση των απορροφώμενων εταιρειών ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Α.Ε. στην απορροφώσα εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε. Ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει επέλθει η προϋπόθεση εφαρμογής του καθεστώτος εργασιακής εφεδρείας με τη συγχώνευση των προαναφερόμενων εταιρειών, καθόσον δεν έχει καταχωρηθεί η εγκριτική της συγχώνευσης απόφαση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και, επομένως, η απόφαση της εταιρείας ΟΣΚ Α.Ε. για την ένταξη τους σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας και η άρνηση αποδοχής των υπηρεσιών τους είναι άκυρη. Ότι, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν πρόκειται περί ομαδικών απολύσεων οι οποίες είναι άκυρες καθόσον δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του ν. 1387/1983, η δε απόφαση περί καταγγελίας δεν λήφθηκε από την εργοδότρια τους εταιρεία αλλά από τρίτο αναρμόδιο φορέα. Επικαλούμενοι, δε, επείγουσα περίπτωση, ζητούν ως ασφαλιστικό μέτρο να ρυθμιστεί προσωρινά η εργασιακή τους σχέση με την καθ' ης και συγκεκριμένα να ανασταλεί η εκτέλεση των υπ' αρ. 272 και 297 αποφάσεων της πρώτης των καθ' ων, να υποχρεωθεί η δεύτερη των καθ' ων να αποδέχεται τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες τους και να τους καταβάλει τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές που εισέπρατταν πριν από την επιβολή σε αυτούς του καθεστώτος εργασιακής εφεδρείας, κατά τα ειδικότερα στην αίτηση ιστορούμενα, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επι της αγωγής τους κατα των τελευταίων και να καταδικαστούν στα δικαστικά τους έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 25 παρ. 2, 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι και νόμιμη, στηριζόμενη στις προπαρατεθείσες διατάξεις, καθώς και σ' εκείνες των άρθρων 648 ΑΚ, 176, 947 ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.


Κατά τη διάταξη του άρθρου 80 ΚΠολΔ αν, σε δίκη που εκκρεμεί μεταξύ άλλων, τρίτος έχει έννομο συμφέρον να νικήσει κάποιος διάδικος, έχει δικαίωμα, μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση για να τον υποστηρίξει. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 686 παρ. 6 του ίδιου Κώδικα, ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί και προφορικά. Περαιτέρω από την πρώτη των, ως άνω, διατάξεων (80 ΚΠολΔ) και το συνδυασμό αυτής με τη διάταξη του άρθρου 68 του ίδιου Κώδικα προκύπτει, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση προσθέτου παρεμβάσεως είναι η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος, το οποίο πρέπει να προσδιορίζεται στο δικόγραφο της παρεμβάσεως ή όταν αυτή ασκείται προφορικώς στο ακροατήριο, κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 81 παρ. 2 εδ. β" ΚΠολΔ. Έννομο συμφέρον προς παρέμβαση υφίσταται όταν μ' αυτήν μπορεί να προστατευθεί δικαίωμα του παρεμβαίνοντος ή να αποτραπεί η δημιουργία εις βάρος του νομικής υποχρεώσεως. Πρέπει όμως αυτά, είτε να απειλούνται από τη δεσμευτικότητα ή την εκτελεστότητα της αποφάσεως που θα εκδοθεί, είτε να υπάρχει κίνδυνος προσβολής τους από τις αντανακλαστικές συνέπειες της. Στην προκειμένη περίπτωση, ο προσθέτως παρεμβαίνων σύλλογος εργαζομένων της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του, η οποία, λόγω μη τηρήσεως πρακτικών, καταχωρήθηκε στο δικόγραφο της αιτήσεως, παρεμβαίνει προσθέτως υπέρ των αιτούντων και ζητεί να γίνει δεκτή η αίτηση, επικαλούμενο έννομο συμφέρον του. Η εν λόγω παρέμβαση είναι, σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν στις παραπάνω αντίστοιχες νομικές σκέψεις, παραδεκτή και νόμιμη και πρέπει να συνεκδικαστεί με την κρινόμενη αίτηση (άρθρα 31 παρ. 1 και 246 ΚΠολΔ, που εφαρμόζονται και στην προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, κατ' άρθρο 591 παρ. 1 εδ. α' ΚΠολΔ).


Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα των αιτούντων ... που εξετάσθηκε νομότυπα στο ακροατήριο και όλων των εγγράφων που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Στις 21.11.2011, με την ΥΑ Δ16γ/01/2011 (ΥΑΔ16γ/01/475/Γ ΦΕΚ Β 2731 2011) αποφασίσθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών "Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Ανώνυμη Εταιρεία" και "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία", τον διακριτικό τίτλο "Ο.Σ.Κ. Α.Ε." σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-77α του κ.ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, στους όρους, διατυπώσεις και προϋποθέσεις των οποίων υποβάλλονται. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ίδιας απόφασης από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης του άρθρου 74 κ.ν. 2190/1920, η απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των απορροφώμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Επίσης, ορίσθηκε προθεσμία εννέα μηνών από την έκδοση της υπουργικής απόφασης περί συγχώνευσης, για τον προσδιορισμό τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού, για το οποίο εφαρμόζεται το άρθρο 37 παρ. 7 περί εργασιακής εφεδρείας, με απόφαση της αρμόδιας για το προσωπικό Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή υπηρεσίας του διάδοχου φορέα, μετά από σχετική μελέτη, στην οποία περιλαμβάνεται και η εκπόνηση νέου οργανογράμματος. Στην περίπτωση που οι σχετικές αποφάσεις περί πλεονάζοντος προσωπικού δεν εκδίδονταν έως τις 30.11.2011, το προσωπικό των ανωτέρω εταιρειών εντασσόταν από 1.1.2012 στην εργασιακή εφεδρεία του ν. 3986/2011. Στις 24.11.2011 και στη 505η συνεδρίαση του δ.σ. της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε., μαζί με τους Γενικούς Διευθυντές Λειτουργίας και Ανάπτυξης και Έργων και Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών, αποφασίσθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα η μεταφορά όλου του προσωπικού των απορροφωμένων εταιρειών «Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ Α.Ε.» και «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν υπηρετούσε σε αυτές, είτε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, είτε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είτε ως υπαλληλικό, είτε ως εργατοτεχνικό προσωπικό καθώς και οι απασχολούμενοι δικηγόροι, ότι μεταφέρονται και καθίστανται προσωπικό της «ΟΣΚ Α.Ε.» με διατήρηση της ίδιας σχέσης εργασίας ή έμμισθης εντολής που είχαν πριν από τη μεταφορά. Επίσης, εγκρίθηκε η έκδοση το αργότερο μέχρι τις 31.12.2011 από το δ.σ. της ΟΣΚ Δ..Ε. διαπιστωτικής πράξης για την ένταξη στην εργασιακή εφεδρεία του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνο των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. του προσωπικού της «ΟΣΚ Α.Ε.» σε αριθμό ίσο με το προσωπικό των κατηγοριών αυτών, που μεταφέρθηκε και εντάχθηκε σε αυτή από τις απορροφώμενες εταιρείας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 34 παρ. 7 του ν. 4024/2011. Επίσης, εγκρίθηκε ομόφωνα, ότι μέχρι την ολοκλήρωση της απορρόφησης των εταιρειών «Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.» και «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» από την «ΟΣΚ Α.Ε.», το προσωπικό των απορροφούμενων εταιρειών να μισθοδοτείται από τις εταιρείες αυτές. Ακολούθησε η  συνεδρίαση  506 της 29.11.2011 στην οποία συμμετείχαν τα ίδια πιο πάνω πρόσωπα, στην οποία εγκρίθηκαν οι ονομαστικοί πίνακες του μεταφερόμενου προσωπικού της εταιρειών «Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.» και «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» στην «ΟΣΚ Α.Ε.» και η απόφαση μεταφοράς δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2786 της 2.12.2011, για την αυτοδίκαιη μεταφορά εκατόν ενενήντα οκτώ (198) υπαλλήλων των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία : Α) ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και β) Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων ΑΕ στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων α.ε.» σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες. Επίσης, συντάχθηκε χρονοδιάγραμμα συγχώνευσης των πιο πάνω εταιρειών και στις 29.12. 2012 η καθ' ης εισηγήθηκε την έγκριση του ονομαστικού πίνακα των εργαζόμενων με σχέση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου των κλάδων ΔΕ και ΥΕ που τίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, στους οποίους περιλήφθηκαν και οι αιτούντες. Σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 1/30.1.2012 έγγραφο της καθ' ης, κατά τη συνεδρίαση της 8.12.2011, μετέβησαν και έγιναν δεκτοί, έπειτα από αίτημα τους για ακρόαση οι πρόεδροι των σωματείων εργαζομένων των εταιρειών «ΟΣΚ Α.Ε.», «Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ.Α.Ε.» και «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» οι οποίοι εξέθεσαν τις απόψεις τους για τη θέση σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εργαζομένων των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. και ζήτησαν τη συνδρομή του δ.σ. προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που ανέκυπταν απο την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 34 παρ. 7 του ν. 4024/2011, ενώ κατέθεσαν και εγγράφως τις απόψεις τους. Στην παραπάνω, όμως, συνάντηση δεν έλαβαν χώρα διαβουλεύσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας μείωσης η αποφυγής των απολύσεων, η καθ' ης δεν χορήγησε στους εκπροσώπους των εργαζομένων τους λόγους των απολύσεων τους, τους ισολογισμούς και όλα τα γενικά εταιρικά στοιχεία των εταιρειών που απεδείκνυαν την αναγκαιότητα για τη
συγχώνευσή τους και τα ακριβή κριτήρια για την επιλογή των εργαζομένων που απολύονταν, υποχρέωση, που όπως αναφέρεται στη μείζονα σκέψη της παρούσας, επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση με μοναδική εξαίρεση τη συγχώνευση με δικαστική απόφαση. Στις 29.12.2011 συνήλθε σε συνεδρίαση το δ.σ. της καθ' ης και ενέκρινε τον πίνακα των εξήντα ενός (61) εργαζομένων που τίθεντο σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας - προαναγγελία ομαδικών απολύσεων, ενώ στη συνέχεια στους υπαλλήλους αυτούς κοινοποιήθηκε η απόφαση για τη θέση αυτών σε εργασιακή εφεδρεία. Επομένως, ο καθορισμός του πλεονάζοντος προσωπικού για το οποίο εφαρμόσθηκε το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στη μείζονα σκέψη της παρούσας, δηλαδή με απόφαση της αρμόδιας για το προσωπικό Γενικής Διεύθυνσης του διάδοχου φορέα στην οποία περιλήφθηκε και η εκπόνηση νέου οργανογράμματος, δεδομένου ότι η διαδικασία εφαρμογής της εργασιακής εφεδρείας ρυθμίζεται από τις διατάξεις που την προβλέπουν με σκοπό την επιτάχυνση της εφαρμογής της και ουσιαστικά εξαιρείται της διαδικασίας συγχώνευσης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-77α του κ.ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993. Σύμφωνα, όμως, με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη, η εργασιακή εφεδρεία η οποία εξομοιώνεται με την προμήνυση απόλυσης και προβλέπει την καταβολή των αποδοχών μέρους ή όλου του διαστήματος της εργασιακής εφεδρείας από την ίδια αποζημίωση απόλυσης, αποτελεί ένα νέο είδος ομαδικής απόλυσης υπό προθεσμία, αφού ομαδικές απολύσεις θεωρούνται  όσες γίνονται  σε  επιχειρήσεις  ή  εκμεταλλεύσεις, απασχολούσες περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους για λόγους μη αφορώντες το πρόσωπο των απολυομένων και υπερβαίνουν κάθε ημερολογιακό μήνα τα όρια της επομένης παραγράφου. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας-ομαδικών απολύσεων είναι δυσμενέστερο από το γενικώς ισχύον των ν.2112/1920 και 3198/1955 κατά το οποίο από την καταγγελία και μέχρι τη λύση της σύμβασης εργασίας ο εργαζόμενος εξακολουθεί να εργάζεται λαμβάνοντας κανονικά τις αποδοχές του και στη συνέχεια του καταβάλλεται η αποζημίωση χωρίς βεβαίως οι αποδοχές του να αντλούνται από την οφειλόμενη αποζημίωση. Εξάλλου, οι προβλέψεις περί δυνατότητας ένταξης στους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, είτε πρόσληψης σε θέσεις τακτικού προσωπικού ή σε θέσεις μερικής απασχόλησης, για χρονικό διάστημα έως 31.12.2012, οπότε και θα λυθεί η σύμβαση εργασίας τους, οι οποίες επιβεβαιώνουν το γεγονός των ομαδικών απολύσεων, με την παροχή προνομίων στους απολυόμενους για την δυνατότητα ανεύρεσης νέας θέσης εργασίας, είναι ουσιαστικά χωρίς αντικείμενο, λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας, αλλά και όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του ν. 4024/2011, όπου επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις του νόμου για την εργασιακή εφεδρεία, όπως αυτό προβλέπεται στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής και στο άρθρο 37 παρ. 7 του ν. 3986/2011 «επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, με το μέτρο αυτό τηρούνται οι δεσμεύσεις της χώρας έναντι των εταίρων δανειστών για την ένταξη (σε εργασιακή εφεδρεία) 30.000 εργαζομένων του δημοσίου τομέα την εξοικονόμηση 300 εκ. ευρώ εντός του 2012 και την ολοκλήρωση της διαδικασίας έως τα τέλη του 201 1. Σκοπός δηλαδή του νόμου είναι η εξοικονόμηση 300 εκ. ευρώ εντός του 2012 και το μέσο για την επίτευξη του σκοπού είναι η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας 30.000 εργαζομένων μέσω της εργασιακής εφεδρείας. Παράλληλα, προκύπτει ότι οι επίδικες απολύσεις έγιναν αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την εξοικονόμηση χρημάτων και ουδόλως συνδέονται με την ορθολογικότερη οργάνωση της απορροφώσας επιχείρησης και την εξυγίανση της, περίπτωση που, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη θα μπορούσαν να κριθούν έγκυρες οι απολύσεις των εργαζομένων. Στις 28.2.2012, με απόφαση του υπουργών Διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης -Οικονομικών- Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων-Δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ (ΦΕΚ 468/28.2.2012), σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4038/2012, με σκοπό την ανάγκη διασφάλισης της ομαλής συνέχειας του έργου της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και την έγκριση του οργανογράμματος της νέας εταιρείας, αποφασίσθηκε η εξαίρεση από το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας και η παραμονή τους στην υπηρεσία, από 1.1.2012 και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και την έγκριση του οργανογράμματος της νέας εταιρείας, συνολικά 27 εργαζόμενων της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και ειδικότερα δεκατρείς (13) εργαζόμενοι ειδικότητας Γραμματέως κατηγορίας ΔΕ, οκτώ (8) εργαζόμενοι ειδικότητας Σχεδιαστή κατηγορίας ΔΕ, δύο (2) εργαζόμενοι ειδικότητας οδηγού κατηγορίας ΔΕ, ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας κλητήρα κατηγορίας ΔΕ, ένα (1) εργαζόμενος ειδικότητας βαθμού λογιστή κατηγορίας ΔΕ, ένας (1) εργαζόμενος ειδικότητας Τεχνικού Τηλεπληροφορικής κατηγορίας ΔΕ και ένας(1) εργαζόμενος ειδικότητας εργοδηγού κατηγορίας ΔΕ, ήτοι ποσοστό 50% επί του συνόλου των 53 εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίοι μεταφέρθηκαν από την «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» στην «ΟΣΚ Α.Ε». Στις κατηγορίες και ειδικότητες αυτές εξαιρούνται οι υπάλληλοι με κριτήρια την μεγαλύτερη προϋπηρεσία ανά ειδικότητα και κατηγορία όπως παρακάτω: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ- ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., Β ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ -ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ- ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ- ..., ..., Δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΗΤΗΡΩΝ -ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ- ..., Ε ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ-..., ΣΤ-ΕΪΔΪΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΚΑΤΗΓΌΡΙΑ ΔΕ -... και Ζ. ΕΙΔΪΚΟΤΗΑ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ-.... Επίσης, μετά από συζήτηση των μελών του δ.σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ομόφωνα αποφασίσθηκε να εξαιρεθούν από το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας και για το χρονικό διάστημα μέχρι να υπάρξει το οργανόγραμμα του νέου φορέα που θα προκύψει με τη συγχώνευση να παραμείνουν οι υπάλληλοι α) ..., 2) ... και 3)...


Επομένως, ως προς τους πρώτο, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, όγδοη, δέκατο, δωδέκατο, δέκατη τρίτη, δέκατη τέταρτη, δέκατη έκτη, δέκατη έβδομη και δέκατο όγδοο των αιτούντων η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ελλείψει επείγουσας περίπτωσης, καθόσον οι παραπάνω εργαζόμενοι ήδη απασχολούνται από την καθ' ης. Κατά τα λοιπά και επειδή δεν τηρήθηκε το στάδιο των διαβουλεύσεων του εργοδότη με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τη διερεύνηση της δυνατότητας μείωσης η αποφυγής των απολύσεων με την έγγραφη γνωστοποίηση στους τελευταίους των λόγων για τους οποίους σχεδιάσθηκε η πραγματοποίηση των ομαδικών απολύσεων, τον αριθμό εκείνων τους οποίους επιθυμεί να απολύσει κατά φύλο, ηλικία και ειδικότερα τον αριθμό των εργαζομένων τους οποίους απασχολεί, παρέχοντας κάθε πληροφορία η οποία θα μπορούσε να διευκολύνει τους εργαζόμενους στη διατύπωση εποικοδομητικών προτάσεων, παραβίασε την υποχρέωση της από το άρθρο 3 ν. 1387/1983 για πληροφόρηση των εργαζομένων και κατήγγειλε τις συμβάσεις εργασίας με τη θέση αυτών κατάσταση εργασιακής εφεδρείας παρέβη έτσι τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3ν. 1837/1983, συνεπώς η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας είναι άκυρη, σύμφωνα με τις διατάξεις ουσιαστικού δικαίου των άρθρων 6 παρ. 1 Ν. 1387/1983 σε συνδυασμό με 174 και 180 ΑΚ. Ακολούθως πιθανολογείται ότι ο μισθός των αιτουσών από την παροχή της εργασίας τους στην καθ' ης αποτελεί το μόνο βιοποριστικό γι' αυτές μέσο και δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Υφίσταται, συνεπώς, επείγουσα περίπτωση που επιβάλλει την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη κατ' ουσία και να υποχρεωθούν προσωρινά οι καθ' ων να αποδέχονται τις προσφερόμενες υπηρεσίες και να καταβάλουν προσωρινά στην έβδομη, ένατη, ενδέκατη και δέκατη πέμπτη τις αποδοχές που εισέπρατταν προτού τεθούν αυτές σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας και ειδικότερα μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής που αυτή πρέπει να ασκήσουν εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της απόφασης, με βάση το άρθρο 693 παρ. 1 ΚΠολΔ. Η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφισθεί μεταξύ των διαδίκων επειδή η ερμηνεία του κανόνα δικαίου που εφαρμόσθηκε ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (άρθρο 179 του ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει με παρόντες τους διαδίκους την αίτηση και την προφορικά ασκηθείσα πρόσθετη παρέμβαση.

Απορρίπτει την αίτηση ως προς τους πρώτο, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, όγδοη, δέκατο, δωδέκατο, δέκατη τρίτη, δέκατη τέταρτη, δέκατη έκτη, δέκατη έβδομη και δέκατο όγδοο των αιτούντων.

Δέχεται την αίτηση κατά τα λοιπά.

Υποχρεώνει προσωρινά τις καθ' ων να αποδέχονται τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες και να καταβάλουν προσωρινά στις έβδομη, ένατη, ενδέκατη και δέκατη πέμπτη των αιτούντων τις αποδοχές που εισέπρατταν προτού τεθούν αυτές σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας και ειδικότερα μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής και εφόσον αυτή ασκηθεί εντός τριάντα (30 ημερών) από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα, στις 21.5.2012, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.


Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ