12.10.12

ΤΕ0 - ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄

Με μέλη τους: Ευτυχία Εμμ. Φουντουλάκη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Θεανώ Τζοβαρίδου και Αγγελική Σπετσεροπούλου, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και Γραμματέα τη Ροδόπη Κουλουμπή, δικαστική υπάλληλο,

σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Ιουνίου 2008, για να δικάσει την από 12 Απριλίου 2007 (αριθ. καταχ. ΑΒΕΜ 811/24-4-2007) αίτηση, 

τ ω ν : 1) M............ Μπ............ του Παναγιώτη, 2) Μ............ Πε............ υ του Νικολάου, 3) Ξ............ Ρ............ - Β............ του Κωνσταντίνου, 4) Σ............ ς Σ............ υ του Γεωργίου, 5) Κ............ Σ............ του Αλέξανδρου και 6) Π............ Α............ του Λαζάρου, κατοίκων Αθήνας, οι οποίοι δεν παραστάθηκαν, πλην όμως νομιμοποίησαν, τον υπογράφοντα το δικόγραφο δικηγόρο Μελέτιο Μουστάκα, με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια


κ α τ ά των: 1) Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που παραστάθηκε με τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. Ανδρέα Ανδρουλιδάκη και 2) Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Κηφισιάς», που παραστάθηκε με τη δικηγόρο Δήμητρα Αγαπάκη, διορισμένη με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, το Δικαστήριο άκουσε: 

Τ η ν εισηγήτρια της υπόθεσης Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, Θεανώ Τ., που διάβασε τη σχετική έκθεσή της, εξέθεσε τα ζητήματα που προκύπτουν και ανέπτυξε τη γνώμη της γι' αυτά, καθώς και
τ ο ν εκπρόσωπο του Υπουργού και την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κηφισιάς , που ζήτησαν, να απορριφθεί η αίτηση.
Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη, και αφούμελέτησε τη δικογραφία και τις σχετικές διατάξεις,αποφασίζει τα εξής :

1. Επειδή, για την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως, καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (2680925 και 36938062007 ειδικά έντυπα παραβόλου).
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή οι αιτούντες, υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο) του Δήμου Κηφισιάς, ζητούν να ακυρωθεί η αριθ. 9284/2-4-2007 πράξη της υπογράφουσας με εντολή Δημάρχου, Προϊσταμένης του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου Κηφισιάς, με την οποία εκδηλώθηκε άρνηση ικανοποιήσεως του αιτήματός τους για μετάταξη στη κατηγορία ΤΕ (με πτυχίο).
3. Επειδή, του ο ν.1188/1981 «Περί κυρώσεως του Κώδικος περί καταστάσεως προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (Α΄204), που ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, προέβλεπε στο άρθρο 22 ότι : «Ο διορισμός, εάν δεν ορίζεται άλλως υπό των διατάξεων του παρόντος κώδικος, ενεργείται δι΄ αποφάσεως: α) του δημάρχου, προκειμένου περί δημοτικών υπαλλήλων, β)...». Περαιτέρω, στο άρθρο 134 «Μετάταξις εντός του αυτού γενικωτέρου κλάδου» οριζόταν στην παράγραφο 2 ότι «Η μετάταξις ενεργείται δι΄αποφάσεως του αρμοδίου προς διορισμόν οργάνου, εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου» και στο άρθρο 135 «Μετάταξις εις ανώτερον κλάδον» οριζόταν ότι «1.Επιτρέπεται μετάταξις υπαλλήλων εις κενάς ομοιοβάθμους θέσεις ή εις θέσεις εισαγωγικού βαθμού ετέρου ανωτέρου κλάδου , του ιδίου ΟΤΑ κατά την έννοιαν της παρ. 1 του άρθρου 160 του παρόντος, εφ΄όσον ούτοι: α)....β).... 2. Η μετάταξις ενεργείται κατά τας διατάξεις της παρ. 2 του προηγουμένου άρθρο..». Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι αρμόδιο όργανο να αποφανθεί επί αιτήματος μετατάξεως δημοτικού υπαλλήλου είναι ο δήμαρχος μετά σύμφωνη γνωμοδότηση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Οι αιτούντες υπάλληλοι του Δήμου Κηφισιάς, απόφοιτοι Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών, εντάχθηκαν σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο) με την αριθ.615/12-12-2005 απόφαση του Δημάρχου Κηφισιάς (ΦΕΚ 16/25-1-2006 τ. ΝΠΔΔ). Με την αριθ. 9284/20-3-2007 αίτησή τους ζήτησαν να μεταταχθούν στην κατηγορία ΤΕ (με πτυχίο), καθόσον ως εργοδηγοί, είναι «ισοδύναμοι» με τους Υ. των Ανωτέρων Σχολών και διαθέτουν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. Με την προσβαλλόμενη πράξη, η Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού του καθ’ ου Δήμου, απάντησε ότι το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί , δεδομένου ότι στις κατά τον σχετικό νόμο 3345/2005 (άρθρο 16 παρ. 7)- Α΄ 138 - συνέπειες της ως άνω εντάξεώς τους δεν περιλαμβάνεται η εξομοίωση των κατατασσομένων (βαθμολογική, μισθολογική και επαγγελματική) με υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ ή ΠΕ που κατέχουν πτυχία ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών.
5. Επειδή, σύμφωνα με τις προδιαληφθείσες διατάξεις, αρμόδιος να αποφανθεί επί του αιτήματος μετάταξης των αιτούντων είναι ο Δήμαρχος και , συνεπώς, αναρμοδίως αποφάνθηκε η ως άνω Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού εξ αυτού του λόγου δε καθίσταται ακυρωτέα η προσβαλλόμενη πράξη. Ανεξαρτήτως, όμως, αυτού, η κατά τα ανωτέρω απόρριψη του αιτήματός τους, είναι ακυρωτέα και για παράβαση ουσιώδους τύπου, δοθέντος ότι, κατά τις ως άνω διατάξεις των άρθρων 134 και 135 του ν. ν.1188/1981 για την ικανοποίηση τέτοιου αιτήματος απαιτείται σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, όπως ήδη εκτέθηκε. Όφειλε συνεπώς η Διοίκηση, να διαβιβάσει την ανωτέρω αίτηση μετάταξης των αιτούντων στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, για να εκφέρει τη γνώμη του επ' αυτού. Επομένως, και για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, η πράξη αυτή είναι ακυρωτέα, κατά παραδοχή της κρινόμενης αίτησης.
6 Επειδή, κατ΄ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ακυρώσεως, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη και να αναπεμφθεί η υπόθεση στο Δήμο για τις νόμιμες ενέργειες, τέλος δε να επιστραφεί το παράβολο στους αιτούντες και να συμψηφισθεί, ενόψει των συντρεχουσών περιστάσεων, η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Δέχεται την αίτηση.
Ακυρώνει την αριθ. 9284/2-4-2007 πράξη της Προϊσταμένης του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου Κηφισιάς και αναπέμπει την υπόθεση στον καθ΄ου Δήμο για τις νόμιμες ενέργειες.
Διατάσσει να επιστραφεί το παράβολο στους αιτούντες.
Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου 2008.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΜΜ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ
Δημοσιεύτηκε στην ίδια πόλη σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, στις 11 Ιουλίου 2008.
             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΜΜ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ                                 ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΥΜΟΣΤΡΑ
Α.Β.