2.5.14

ΜΠρΑθ 1149/2013: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕ ΠΟΥ ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ-ΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Εργατικό Δίκαιο. Αγωγή εργαζομένων κατά ΑΕ που κυρήχθηκε σε πτώχευση, τόσο για καταβολή των νόμιμων αποζημιώσεων απόλυσης, όσο και για δεδουλευμένες αποδοχές και επιδόματα. Κρίση του Δικαστηρίου ότι στην προκειμένη περίπτωση, κάμπτεται η αρχή της μη ευθύνης των διοικούντων ανώνυμη εταιρεία, διότι υπάρχει πταίσμα του δεύτερου εναγομένου, ο οποίος παρέλειπε δολίως να καταβάλει τα οφειλόμενα στους εργαζομένους με σκοπό την οικονομική τους ανέχεια, οπότε υφίσταται ευθύνη του προσωπικά προς αποζημίωση των εναγόντων. Ερημοδικία εναγομένων. Προσωρινά εκτελεστή η απόφαση ολικώς για έκαστο των εναγόντων.

  
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αριθμός απόφασης 1149/2013

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Κωνστάντια Αθ. Κιούση, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, και από τη Γραμματέα Μαρία Βασδέκη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ στο ακροατήριό του στις 24 Ιανουαρίου του έτους 2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) ..............., κατοίκου Καλλιθέας Αττικής (οδός ............... αρ. ...), 2) ..............., κατοίκου Πεύκης Αττικής (οδός ............... αρ. ...), 3) ..............., κατοίκου Αθηνών (οδός ............... αρ. ..., Νεάπολη Εξαρχείων), 4) ..............., κατοίκου Νέας Ιωνίας Αττικής (οδός ............... αρ. ...), 5) ..............., κατοίκου Αθηνών (οδός ............... αρ. ...), 6) ..............., κατοίκου Αθηνών (οδός ............... αρ. ...), 7) ..............., κατοίκου Ιλίου (οδός ............... αρ. ...), 8) ..............., κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής (οδός ............... αρ. ...), 9) ..............., κατοίκου Πετρουπόλεως (οδός ............... αρ. ...), 10) ..............., κατοίκου Μοσχάτου Αττικής (οδός ............... αρ. ...), 11) ..............., κατοίκου Ν.Σμύρνης (οδός ............... αρ. ...) και 12) ..............., κατοίκου Νίκαιας Αττικής (οδός ............... αρ. ...), οι οποίοι παραστάθηκαν μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Αικατερίνης Νοτοπούλου, η οποία κατέθεσε προτάσεις.

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "...............", που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ............... αρ. ..., και διατηρεί υποκατάστημα στην οδό ............... αρ. ..., νομίμως εκπροσωπούμενης και 2) ..............., κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής (οδός ............... αρ. ...), οι οποίοι δεν παραστάθηκαν ούτε εκπροσωπήθηκαν στο Δικαστήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Οι ενάγοντες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 03-05-2012 αγωγή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με γενικό αριθμό κατάθεσης 200.594/13-12-2012 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 5.840/13-12-2012, προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της απόφασης αυτής και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η πληρεξούσια δικηγόρος των εναγόντων αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτές και στα πρακτικά, ενώ οι εναγόμενοι δεν παραστάθηκαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Κατά τη σαφή έννοια της διατάξεως του άρθρου 71 του ΑΚ, το νομικό πρόσωπο ευθύνεται από τις πράξεις ή τις παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και δημιουργεί υποχρέωση αποζημιώσεως. Στην περίπτωση δε που η πράξη ή παράλειψη του αρμοδίου οργάνου είναι υπαίτια και παράγει υποχρέωση αποζημιώσεως, τότε ευθύνεται και αυτό εις ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο. Δηλαδή, το καταστατικό όργανο έχει πρόσθετη μετά του νομικού προσώπου υποχρέωση, ανεξάρτητη όμως αυτής του νομικού προσώπου. Ειδικότερα επί ανώνυμης εταιρίας, οι διοικούντες αυτήν δεν έχουν μεν προσωπική υποχρέωση για τα χρέη της εταιρίας, είναι όμως δυνατή η ευθύνη των διοικούντων την εταιρία προσωπικά από αδικοπραξία κατά το άρθρο 914 ΑΚ, αφού η αρχή της μη ευθύνης των διοικούντων ανώνυμη εταιρία κάμπτεται και δεν ισχύει, όταν υπάρχει πταίσμα αυτών από αδικοπραξία, οπότε υφίσταται ευθύνη (ΑΠ 29/2006 ΕλλΔνη 47.1031).

II. Περαιτέρω, από τις διατάξεις του άρθρου 914 επομ ΑΚ περί αδικοπραξιών προκύπτει, ότι, για να υπάρξει αδικοπραξία και υποχρέωση του ζημιώσαντος ν` αποζημιώσει τον παθόντα και περαιτέρω να ικανοποιηθεί η ηθική βλάβη του τελευταίου κατά το άρθρο 932 ΑΚ, προϋποτίθεται, ότι η ζημία (θετική ή αποθετική) προκλήθηκε παρά το νόμο (άρθρο 914 ΑΚ) ή από συμπεριφορά αντίθετη προς τα χρηστά ήθη (άρθρο 919 ΑΚ) από πράξη ή παράλειψη, η οποία οφείλεται σε πταίσμα του δράστη, ήτοι σε δόλο ή αμέλεια και ότι υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της πράξης ή παράλειψης της πράξης και της ζημίας που επήλθε. Η ζημία είναι παράνομη, όταν με την πράξη ή την παράλειψη του υπαιτίου προσβάλλεται δικαίωμα ή και απλό συμφέρον του παθόντος. Προστατευμένο από ορισμένη διάταξη νόμου, η οποία παραβιάστηκε, ενώ ως κριτήριο των χρηστών ηθών και συνακόλουθα της αντίθετης προς αυτά συμπεριφοράς, λαμβάνονται υπόψη οι ιδέες, που κατά τη γενική αντίληψη του χρηστώς και εμφρόνως σκεπτόμενου μέσου κοινωνικού ανθρώπου επικρατούν σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Μόνη η αθέτηση προϋφιστάμενης ενοχής είναι μεν πράξη παράνομη, δεν συνιστά όμως και αδικοπραξία κατά την έννοια των άρθρων 914 επ ΑΚ. Είναι δυνατό, ωστόσο, μία ζημιογόνος ενέργεια, πράξη ή παράλειψη, με την οποία παραβιάζεται η σύμβαση, να θεμελιώνει συγχρόνως και ευθύνη από αδικοπραξία. Αυτό συμβαίνει όταν η ενέργεια αυτή, καθ` εαυτή και χωρίς την προϋπάρχουσα συμβατική σχέση θα ήταν παράνομη, ως αντίθετη στο γενικό καθήκον, που επιβάλλει η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, να μην προκαλεί κανένας υπαίτια ζημιά σε άλλον (ολΑΠ 967/1973 ΝοΒ 22 σελ. 505, ΑΠ 1120/2005, ΑΠ 212/2000 ΕΔΠολ 2000 σελ. 258, ΑΠ 555/1999 ΕλΔνη 41 σελ. 87, ΕΑ 302/2006 ΔΕΕ 2006 σελ. 513). Για τη θεμελίωση, όμως και της πρωτογενούς αδικοπρακτικής ευθύνης, ο ενάγων θα πρέπει στο δικόγραφο της αγωγής του να περιλαμβάνει, κατά το άρθρο 216 ΚΠολΔ, όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία που αποτελούν τις προϋποθέσεις της αποζημίωσης του. Ειδικότερα, για την υπαιτιότητα του ζημιώσαντος, απαιτείται να εκτίθενται και πραγματικά περιστατικά που να τη θεμελιώνουν, είτε με τη μορφή του δόλου, είτε με τη μορφή της αμέλειας, καθόσον δεν είναι αρκετή η αναφορά στην αγωγή, ότι από την παράνομη ενέργεια του εναγομένου επήλθε κάποιο αποτέλεσμα (ΑΠ 1863/2007 ΝοΒ 2008 (56) σελ. 878, ΕφΠατρ. 658/2004 ΑρχΝομ. 2005 σελ. 81, ΕφΛαρ. 284/2004 Δικογραφία 2005 σελ. 30). Περαιτέρω, επί ασκήσεως αξιώσεως αποζημιώσεως, η οποία στηρίζεται σε αδικοπραξία, τόκοι οφείλονται από τη - μετά από όχληση - υπερημερία του εναγομένου, άλλως από την επίδοση της αγωγής (άρθρα 340, 345 και 346 ΑΚ).

III. Οι διατάξεις της § 1 του άρθρου μόνου του Α.Ν. 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 § 1 του ν. 2336/1995, επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις κατά των εργοδοτών, διευθυντών, εκπροσώπων επιχειρήσεων κλπ., οι οποίοι δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις οφειλόμενες στους εργαζόμενους, συνεπεία της συμβάσεως ή σχέσεως εργασίας, πάσης φύσεως αποδοχές. Με τις διατάξεις αυτές, θεσπίζεται ποινικά αδίκημα μόνο για την καθυστέρηση καταβολής των οφειλομένων από τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας αποδοχών, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη καταβολή αυτών στους δικαιούχους και δεν δημιουργείται πρωτογενής αξίωση των εργαζομένων για πληρωμή των αποδοχών τους. Συνεπώς, η παραβίαση των ανωτέρω διατάξεων μπορεί να θεμελιώσει αξίωση του εργαζομένου προς αποζημίωση, κατά τα άρθρα 914, 927 και 298 ΑΚ, μόνο για τη ζημία, που υπέστη από το ως άνω αδίκημα, δηλαδή από την υπαίτια καθυστέρηση καταβολής των αποδοχών του -η οποία καλύπτεται καταρχήν από τους οφειλόμενους, σε κάθε περίπτωση, τόκους υπερημερίας (άρθρο 346 ΑΚ)- και όχι για την πληρωμή των ίδιων αποδοχών, έστω και αν ζητούνται ως αποζημίωση, αφού μόνη η παράλειψη του εργοδότη να καταβάλει εμπρόθεσμα τις αποδοχές δεν συνεπάγεται την απώλεια αυτών, ώστε να προκαλείται στον εργαζόμενο ισόποση με τις αποδοχές του ζημία, που να έχει ως αιτία το θεσπιζόμενο με τις διατάξεις του Α.Ν. 690/1945 αδίκημα [ΑΠ 1436/2002 ΕλΔ 45(2004).757, ΕφΙωαν 264/2006 ΕΕργΔ 66(2007).93, πρβλ Εφ Πατρ 167/2009 ΑΧΑΝΟΜ 2010, 471].

IV. Μεταξύ των εννοιολογικών στοιχείων (προϋποθέσεων) της διάταξης του άρθ. 481 ΑΚ, είναι και ο έννομος ή εσωτερικός σύνδεσμος των υποχρεώσεων, ο οποίος συνίσταται αποκλειστικά στην ταυτότητα της παροχής. Ο εσωτερικός σύνδεσμος δεν προϋποθέτει ούτε ταυτότητα (πραγματικού ή νομικού) παραγωγικού λόγου. Είναι, άρα, δυνατόν η υποχρέωση ή ευθύνη των συνοφειλετών να πηγάζει από διαφορετική ή διαφορετικό χρόνο συναφθείσα σύμβαση ή διαδοχικά τελεσθείσα αδικοπραξία, του ενός από αιτιώδη ενώ του άλλου από αναιτιώδη δικαιοπραξία, του ενός από δικαιοπραξία ενώ του άλλου από αδικοπραξία, του ενός από υπαίτιο ενώ του άλλου από ανυπαίτιο συμπεριφορά (Α,Γεωργιάδη - Μ,Σταθόπουλου, Αστικός Κώδικας, Κατ` άρθ. Ερμηνεία, II, άρθα 481- 482, σελ. 672).

Από τις με αριθμούς 5.453Γ`/14-12-2012 και 5.448Γ/14-12-2012 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Νίκου Παπαχρήστου, που προσκομίζουν οι ενάγοντες, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στους εναγόμενους. Οι τελευταίοι, όμως, δεν εκπροσωπήθηκαν στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το πινάκιο και συνεπώς πρέπει να δικαστούν ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει, λόγω του ειδικού της διαδικασίας των εργατικών διαφορών, να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 672 ΚΠολΔ).

Οι ενάγοντες ιστορούν ότι προσλήφθηκαν από την πρώτη εναγόμενη εταιρεία, νόμιμος εκπρόσωπος της οποίας είναι ο δεύτερος εναγόμενος, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου τους χρόνους που αναφέρουν αναλυτικά στην αγωγή τους, προκειμένου να εργαστούν με τις ειδικότητες που αναφέρονται συγκεκριμένα για τον καθένα, με βάση το νόμιμο καθεστώς εργασίας και αντί συγκεκριμένων νομίμων μηνιαίων αποδοχών. Οτι, απασχολήθηκαν με τις αναφερόμενες στην αγωγή ειδικότητες τους, έως τον χρόνο που η πρώτη εναγομένη διά του νομίμου εκπροσώπου της κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας εκάστου των εναγόντων, χωρίς όμως την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης. Οτι, αν και εργάζονταν ανελλιπώς κατά το αναφερόμενο διάστημα και υπό τις συγκεκριμένες ειδικότητες, η πρώτη εναγομένη δεν τους έχει καταβάλει τους δεδουλευμένους μισθούς τους, μισθούς υπερημερίας (λόγω της άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης από κάποιους από αυτούς), επιδόματα και αποζημίωση αδείας, αναλογία δώρου Χριστουγέννων του έτους 2012 καθώς και αποζημίωση απολύσεως, συνεπεία της καταγγελίας των επιδίκων συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας τους. Οτι η μη καταβολή στους ενάγοντες των συμφωνημένων αποδοχών τους εκ μέρους του δεύτερου εναγομένου ήταν υπαίτια και ότι η εν γένει συμπεριφορά του, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην ένδικη αγωγή και αποσκοπούσε στη ματαίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των εναγόντων, ενέχει στοιχεία αδικοπραξίας, η οποία τελεί σε πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια με τη ζημία τους. Οτι ο δεύτερος εναγόμενος λόγω της αδικοπρακτικής του συμπεριφοράς, οφείλει να αποκαταστήσει τη ζημία που έχει προκαλέσει στους ενάγοντες με την καταβολή αποζημίωσης η οποία ισούται με τα αξιούμενα από τον καθένα ποσά στην αγωγή. Με βάση το ανωτέρω ιστορικό, όπως νομίμως περιόρισαν μερικώς με δήλωση τους στο ακροατήριο, καταχωρισθείσα στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης (άρθρα 223, 297 ΚΠολΔ), τα αγωγικά κονδύλια του καθενός εκ των εναγόντων πέραν του ποσού των 20.000,00 ευρώ από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό, ζητούν να τους καταβάλουν η πρώτη εναγομένη επί τη βάσει της εργασιακής του σχέσης και ο δεύτερος εναγόμενος λόγω αδικοπραξίας, ευθυνόμενοι εις ολόκληρον, με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή ως προς την καταψηφιστική της διάταξη, στον πρώτο ενάγοντα το συνολικό ποσό των 32.646,10€, στον δεύτερο ενάγοντα το συνολικό ποσό των 12.684,30€, στην τρίτη ενάγουσα το συνολικό ποσό των 15.824,06€, στον τέταρτο ενάγοντα το συνολικό ποσό των 12.015,42€, στην πέμπτη ενάγουσα το συνολικό ποσό των 25.798,30€, στην έκτη ενάγουσα το συνολικό ποσό των 12.085,26€, στον έβδομο ενάγοντα το συνολικό ποσό των 12.941,29€, στον όγδοο ενάγοντα το συνολικό ποσό των 8.504,43€, στον ένατο ενάγοντα το συνολικό ποσό των 25.667,02€, στον δέκατο ενάγοντα το συνολικό ποσό των 13.277,83€, στην ενδέκατη ενάγουσα το συνολικό ποσό των 14.152,97€ και στον δωδέκατο ενάγοντα το συνολικό ποσό των 12.860,32€, για τις ως άνω ιστορικό αναφερόμενες αιτίες, νομιμοτόκως με βάση τις ειδικότερες διακρίσεις της αγωγής τους, άλλως από της επιδόσεως αυτής και μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και να επιβληθούν σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα τους. Με το περιεχόμενο αυτό, η αγωγή αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται προκειμένου συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου (άρθρα 7, 9 εδ. α` έως γ` ΚΠολΔ, 11 αρ. 7, 14 παρ. 2, 16 αρ. 2, 25 αρ. 2 και 74 του ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρα 663 έως 676 ΚΠολΔ) και είναι ορισμένη (άρθρο 216 ΚΠολΔ) και νόμιμη, ερειδόμενη στις εκτιθέμενες στη νομική σκέψη διατάξεις, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 71, 340, 341, 345, 346, 361, 481, 482, 648 επ., 288, 914, 919 ΑΚ, άρθ. 1 και 3 του ν. 2112/1920 σε συνδυασμό με αρ. 2 και 5 του ν. 3198/1955 (αποζημίωση για υπαλλήλους), άρθ. 1 α.ν. 690/1945, 1 επ. α.ν. 539/1945, άρθρο 12 π.δ/τος 88/1999, άρθρο 3 παρ. 16 ν. 4504/1966 (για τις αποδοχές αδείας και τα επιδόματα αδείας), 1 παρ. 2 του ν. 1082/1980 και άρθρο 1 της κατ` εξουσιοδότηση του ν. 1082/1980 εκδοθείσας ΥΑ 19040/1981 (για τα επιδόματα εορτών), 68, 70, 176 αρ. 1, 191 αρ. 2, 907, 908 και 910 εδ. δ` ΚΠολΔ, εκτός από το παρεπόμενο αίτημα περί τόκων, ως προς τη βάση της αγωγής που στηρίζεται στο άρθ. 914 ΑΚ, το οποίο, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη, είναι νόμιμο για το χρονικό διάστημα από της επιδόσεως της αγωγής (άρ. 346 ΑΚ). Ειδικότερα, αναφορικά με την αδικοπρακτική ευθύνη του δεύτερου εναγομένου, σύμφωνα με την άποψη του παρόντος Δικαστηρίου, η αγωγή δεν θεμελιώνεται μόνο στην παράβαση από μέρους του της διάταξης του άρθ. 1 του α.ν. 690/1945, αλλά εκτίθενται περιστατικά που, σύμφωνα και με όσα εκτέθηκαν στην υπό στοιχεία II μείζονα σκέψη που προηγήθηκε, περιγράφουν συμπεριφορά αντίθετη στο γενικό καθήκον, που επιβάλλει η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, να μην προκαλεί κανένας υπαίτια ζημιά σε άλλον και θεμελιώνουν πρωτογενή ευθύνη προς αποζημίωση σύμφωνα με τις περί αδικοπραξίες διατάξεις. Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω η κρινόμενη αγωγή ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της, δεδομένου ότι, οι ενάγοντες μετά το νόμιμο ως άνω μερικό περιορισμό του αιτήματος της αγωγής, δεν υποχρεούνται στην καταβολή δικαστικού ενσήμου, εφόσον το καταψηφιστικό αντικείμενο της αγωγής της δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο επί εργατικών διαφορών ελάχιστο όριο απαλλαγής από την καταβολή δικαστικού ενσήμου [ήτοι 20.000,00 ευρώ, βλ. αρθρ. 71 ΕισΝΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 17 του ν. 2479/1997, σε συνδυασμό με Υ.Α. 125804/30-7- 2003 Δικ/νης ΦΕΚ 1-8-2003 Β`, σε ΔΕΝ 2003.1279 και άρθ. 7 παρ. 3 ν.δ. 1544/1942 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 21 παρ. 1 ν. 4055/2012]. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι η κρινόμενη αγωγή ασκήθηκε παραδεκτώς εντός της εξάμηνης αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 6 § 2 του ν. 3198/1955, η οποία λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το Δικαστήριο και δη κατά τα κεφάλαια της (αγωγής), που αφορούν στην καταβολή από τους εναγομένους της οφειλόμενης σε άπαντες τους ενάγοντες αποζημίωσης απολύσεως τους, δεδομένου ότι, με επικαλούμενους από τους ενάγοντες ως χρόνο ακύρου καταγγελίας της εργασιακής σχέσεως τους, τις 10-09-2012, 20- 07-2012, 03-08-2012, 03-08-2012, 03-08-2012, 30- 07-2012, 20-07-2012, 28-08-2012,15-06- 2012, 24-09-2012, 29-10-2012 και 12-07-2012, αντιστοίχως, η επίδοση της κρινόμενης αγωγής στους εναγόμενους (με την οποία ολοκληρώθηκε, κατ` άρθρον 215 αρ. 1 ΚΠολΔ, η άσκηση της) έλαβε χώρα στις 14-12-2012, όπως αποδεικνύεται από τις προσκομιζόμενες μετ` επικλήσεως υπ` αρ. 5.453Γ`/14-12-2012 και 5.448Γ`/14-12-2012 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Νίκου Παπαχρήστου.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα αποδείξεως, ..............., που περιέχεται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από όλα τα έγγραφα που οι ενάγοντες επικαλούνται και προσκομίζουν νόμιμα, τα οποία το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του, είτε προς άμεση απόδειξη είτε προς έμμεση απόδειξη για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, εφόσον έχει επιτραπεί το εμμάρτυρο μέσο απόδειξης (άρθρα 336 παρ. 3, 339 και 395 ΚΠολΔ), όπως τα διαδικαστικά έγγραφα, αγωγές, αιτήσεις και προτάσεις άλλων δικών που προσκομίζονται προς απόδειξη κρίσιμου για την εκκρεμή δίκη πραγματικού περιστατικού ή γεγονότος που μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση δικαστικού τεκμηρίου (ΑΠ 1535/2006 ΝΟΜΟΣ καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις) για μερικά από τα οποία γίνεται ειδική αναφορά παρακάτω, χωρίς όμως να παραλειφθεί κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της παρούσας διαφοράς, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η εναγόμενη, αποτελεί ανώνυμη εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται από το έτος 1985 στο χώρο πωλήσεων αναλογικών ψηφιακών και οπτικών δίσκων, κασετών και βιντεοκασετών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, περιοδικών βιβλίων, μηχανημάτων μουσικής και εικόνας κτλ. Διέθετε δε, πλειάδα καταστημάτων λιανικής με το σήμα "...............". Η ..............., συνέστηνε συνδεδεμένες επιχειρήσεις -που έφεραν το σήμα "..............." και διέθεταν τα ίδια ακριβώς προϊόντα, δημιουργώντας έτσι έναν όμιλο εταιρειών με δισκοπωλεία με τον τίτλο "...............". Στις επιμέρους αυτές εταιρείες, η πρώτη εναγομένη διέθετε την πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων τους, ενώ το διοικητικό συμβούλιο εκάστης εξ` αυτών αποτελούνταν από τα ίδια πρόσωπα ή από συγγενείς αυτών, πρώτου βαθμού. Η πρώτη εναγομένη, κατά τη διετία 2009- 2010 διέθετε μια αλυσίδα 12 εύρωστων καταστημάτων, και απασχολούσε 220 εργαζόμενους. Από το καλοκαίρι του έτους 2010, άρχισε σταδιακά να διακόπτει τη λειτουργία των καταστημάτων της. Τον Ιούνιο του έτους 2010 έκλεισε το κατάστημα ............... στην περιοχή του Κολωνακίου, αμέσως μετά εντός του Αυγούστου του έτους 2010 έκλεισαν δύο καταστήματα, αυτό της Γλυφάδας και της Κρήτης, και έλαβαν χώρα οι πρώτες απολύσεις εργαζομένων. Στη συνέχεια, εφόσον άρχισαν να διαφαίνονται τα οικονομικά προβλήματα και να διακόπτεται η λειτουργία των καταστημάτων της, τον Οκτώβριο του έτους 2010, αποξενώθηκε από το πιο αξιόλογο περιουσιακό της στοιχείο, μεταβιβάζοντας το σήμα της σε κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία ............... που εδρεύει στη Λευκωσία. Τον Ιανουάριο του έτους 2011, διακόπτει τη λειτουργία του καταστήματος που έδρευε στο χώρο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών "Ελ. Βενιζέλος". Εκτοτε, άρχισαν οι πρώτες μικρές αρχικά καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών των εναγόντων. Δύο μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του έτους 2011, κατέθεσαν οι εναγόμενοι ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα και εκδόθηκε η υπ` αριθμ. 607/2011 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 09-06- 2011. Στη συνέχεια, αποδείχτηκε ότι η πρώτη εναγομένη καθυστερούσε συστηματικά την καταβολή των μηνιαίων τακτικών αποδοχών των εναγόντων και αυτοί (οι ενάγοντες) αναγκαζόταν εξακολουθητικά να την οχλούν γραπτώς και προφορικώς για την καταβολή τους. Περαιτέρω, συνεχίστηκε η σταδιακή διακοπή της λειτουργίας και άλλων καταστημάτων της και ειδικότερα τον Αύγουστο του έτους 2011 έκλεισε το κατάστημα της Κηφισιάς, τον επόμενο μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2011, αυτό του Πειραιά, και τον Οκτώβριο του έτους 2011 το δεύτερο κατάστημα στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, στο χώρο των αναχωρήσεων. Στη συνέχεια, τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2011, και ενώ τα καταστήματα συνέχιζαν να κλείνουν, τα χρέη της εταιρείας αυξάνονταν, καθυστερούσαν οι καταβολές των αποδοχών των εργαζομένων και συνεχίζονταν οι απολύσεις χωρίς την καταβολή αποζημιώσεων. Συνεχίστηκε δε και στις αρχές του έτους 2012 η διακοπή λειτουργίας των καταστημάτων της, και οι απολύσεις των υπαλλήλων σε αυτά ή η μεταφορά τους στα εναπομείναντα καταστήματα. Τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2012, κλείνει το κεντρικό κατάστημα και έδρα της επιχείρησης, λόγω μη καταβολής των ενοικίων στον ιδιοκτήτη του χώρου, σύμφωνα με όσα είχε τεχνηέντως διαμηνύσει ο δεύτερος εναγόμενος στους ενάγοντες, αφήνοντας χωρίς "τόπο" εργασίας όσους απασχολούνταν σε αυτό, δηλαδή την πλειοψηφία των εργαζομένων της εταιρείας. Από τον μήνα Μάρτιο του έτους 2012, οι ενάγοντες απευθύνθηκαν στην επιθεώρηση εργασίας για την επίλυση των προβλημάτων τους. Η αρμόδια υπηρεσία αν και καλούσε τους εναγομένους, οι τελευταίοι αρνιούνταν επανειλημμένα να εμφανιστούν στις ορισθείσες συζητήσεις ενώπιον της και ανέβαλαν συνεχώς τις συζητήσεις με τους εργαζομένους προκειμένου να εκμεταλλευτούν προς όφελος τους το χρόνο και να καθυστερήσουν τυχόν δικαστικές τους επιδιώξεις. Στις 25-06-2012 η τρίτη των εναγόντων επέδωσε στην πρώτη εναγόμενη εξώδικη δήλωσή της, στις 15-05-2012 ο τέταρτος των εναγόντων επέδωσε στην πρώτη εναγόμενη εξώδικη δήλωσή του, στις 25-06-2012 η πέμπτη των εναγόντων επέδωσε στην πρώτη εναγόμενη εξώδικη δήλωσή της, στις 15-05-2012 ο δέκατος των εναγόντων επέδωσε στην πρώτη εναγόμενη εξώδικη δήλωσή του και στις 15-05-2012 η ενδέκατη των εναγόντων επέδωσε στην πρώτη εναγόμενη εξώδικη δήλωσή της, με τις οποίες (εξώδικες δηλώσεις) άπαντες οι ανωτέρω ενάγοντες άσκησαν το δικαίωμα επίσχεσης της εργασίας τους (ΑΚ 325), μέχρι την εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών τους. Ωστόσο, η πρώτη εναγομένη, δια του νομίμου εκπροσώπου της, δεύτερο εναγόμενο, ήδη από τον μήνα Μάιο του έτους 2012, άρχισε διαδοχικά να προβαίνει στην καταγγελία χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις (προειδοποίηση και καταβολή νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης) των ατομικών συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας των εναγόντων και τους ανακοίνωσε τις απολύσεις τους. Με βάση τα ως άνω αποδειχθέντα, η πρώτη εναγομένη ως εργοδότρια οφείλει να καταβάλει στους ενάγοντες τα εξής χρηματικά ποσά: 1) 0 πρώτος ενάγων, ..............., ο οποίος προσλήφθηκε από την εναγομένη εταιρεία στις 01-11-1991, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υπό την ειδικότητα του προϊσταμένου τμήματος κωδικών και του υπευθύνου γραφείου στο κατάστημα επί της οδού ............... αρ. ... στην Αθήνα, με καθεστώς εργασίας τις πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως και επί οκτώ (8) ώρες ημερησίως, αντί μηνιαίων ακαθάριστων τακτικών αποδοχών ποσού 1.286,06 ευρώ και του οποίου η σύμβαση καταγγέλθηκε την 10η-09-2012 χωρίς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, δικαιούται να λάβει ως αποζημίωση απολύσεως υπαλλήλου, το ποσό των (1.286,06 € μηνιαίες τακτικές αποδοχές τελευταίου μηνός Χ 16 μηνιαίους μισθούς=20.576,96€ +1/6=) 24.006,45 ευρώ, για δεδουλευμένες αποδοχές Μαρτίου (υπόλοιπο), Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου (αναλογία) του έτους 2012 το συνολικό ποσό των 7.276,46 ευρώ [486,06€ (=1.286,06€ - 800,00 €, μερική καταβολή) + 1.286,06€ + 1.286,06€ + 1.286,06€ + 1.286,06€ + 1.286,06€ + 360,10€ (=7 ημερομίσθια τον μήνα Σεπτέμβριο προς 51,44€, το ημερομίσθιο, ήτοι 1.286,06/25)], για επίδομα αδείας του έτους 2012 το ποσό των 643,03 € (1.286,06€ Χ 1/2 ) και για την αναλογία επιδόματος (Δώρου) Χριστουγέννων του έτους 2012 το ποσό των 720,16 ευρώ, ήτοι για τις 133 ημέρες εργασίας: 19 = 7,00 Χ 102,88 € (=2 ημερομίσθια προς 51,44€) = 720,16 ευρώ. Κατ` ακολουθίαν, ο πρώτος ενάγων δικαιούται να λάβει από την εναγομένη εργοδότρια εταιρεία το συνολικό ποσό των (24.006,45€ + 7.276,46€ + 643,03 € +720,16€=) 32.646,10 ευρώ, για τις ανωτέρω αιτίες. 2) Ο δεύτερος ενάγων, ..............., ο οποίος προσλήφθηκε από την εναγομένη εταιρεία στις 27-09-2004, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υπό την ειδικότητα του πωλητή και του ταμία στο κατάστημα επί της οδού ............... αρ. ... στην Αθήνα, με καθεστώς εργασίας τις πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως και επί οκτώ (8) ώρες ημερησίως, αντί μηνιαίων ακαθάριστων τακτικών αποδοχών ποσού 1.158,26 ευρώ και του οποίου η σύμβαση καταγγέλθηκε την 20η-07-2012 χωρίς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, δικαιούται να λάβει ως αποζημίωση απολύσεως υπαλλήλου, το ποσό των (1.158,26 € μηνιαίες τακτικές αποδοχές τελευταίου μηνός Χ 4 μηνιαίους μισθούς=4.633,04€ +1/6=) 5.405,21 ευρώ, για δεδουλευμένες αποδοχές Μαρτίου (υπόλοιπο), Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου (αναλογία) του έτους 2012 το συνολικό ποσό των 5.054,32 ευρώ [838,26€ (=1.158,26€ - 320,00€, μερική καταβολή) + 1.158,26€ + 1.158,26€ + 1.158,26€ + 360,10€ (=16 ημερομίσθια τον μήνα Ιούλιο προς 46,33€, το ημερομίσθιο, ήτοι 1.158,26/25)], για επίδομα αδείας του έτους 2012 το ποσό των 579,13 € (1.158,26€ Χ 1/2 ), για αποδοχές μη χορηγηθείσας άδειας του έτους 2011 δύο ημερών καθώς και για το σύνολο της αδείας του έτους 2012, που αντιστοιχεί σε 25 ημέρες, ήτοι σύνολο 27 ημερομίσθια Χ 46,33€ = το ποσό των 1.250,91 ευρώ και για την αναλογία επιδόματος (Δώρου) Χριστουγέννων του έτους 2012 το ποσό των 394,73 ευρώ, ήτοι για τις 81 ημέρες εργασίας: 19 = 4,26 Χ 92,66 € (=2 ημερομίσθια προς 46,33€) = 394,73 ευρώ. Κατ` ακολουθίαν, ο δεύτερος ενάγων δικαιούται να λάβει από την εναγομένη εργοδότρια εταιρεία το συνολικό ποσό των (5.405,21€ + 5.054,32€ + 579,13 € +1.250,91 € +394,73€=) 12.684,30 ευρώ, για τις ανωτέρω αιτίες. 3) Η τρίτη ενάγουσα, ..............., η οποία προσλήφθηκε από την εναγομένη εταιρεία στις 13- 12-2004, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υπό την ειδικότητα της υπαλλήλου γραφείου του τμήματος παραγγελιών στο κατάστημα επί της οδού ............... αρ. ... στην Αθήνα, με καθεστώς εργασίας τις πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως και επί οκτώ (8) ώρες ημερησίως, αντί μηνιαίων ακαθάριστων τακτικών αποδοχών ποσού 1.434,58 ευρώ και της οποίας η σύμβαση καταγγέλθηκε την 03η-08-2012 χωρίς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, δικαιούται να λάβει ως αποζημίωση απολύσεως υπαλλήλου, το ποσό των (1.434,58 € μηνιαίες τακτικές αποδοχές τελευταίου μηνός Χ 4 μηνιαίους μισθούς=5.738,32€ +1/6=) 6.694,70 ευρώ, για δεδουλευμένες αποδοχές Μαρτίου (υπόλοιπο), Απριλίου, Μαίου και Ιουνίου του έτους 2012 το συνολικό ποσό των 5.588,32 ευρώ [1.284,58€ (=1.434,58 € - 150,00€, μερική καταβολή) + 1.434,58 € + 1.434,58 € + 1.434,58€)], για μισθούς υπερημερίας από 25-06-2012 έως 03-08- 2012 (ημερομηνία της άτακτης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας της) το συνολικό ποσό των 1.549,34 ευρώ μεικτά (1.434,58€, μισθός Ιουλίου + 2 ημερομίσθια του μηνός Αυγούστου Χ 57,38 €, το ημερομίσθιο), για επίδομα αδείας του έτους 2012 το ποσό των 717,29 € (1.434,58 € Χ 1/2 ), για αποδοχές μη χορηγηθείσας άδειας του έτους 2012, για το οποίο έλαβε πέντε ημέρες άδεια και της οφείλεται αποζημίωση για τις υπόλοιπες 20 ημέρες, ήτοι σύνολο 20 ημερομίσθια Χ 57,38 € = το ποσό των 1.147,60 ευρώ και για την αναλογία επιδόματος (Δώρου) Χριστουγέννων του έτους 2012 το ποσό των 573,80 ευρώ, ήτοι για τις 95 ημέρες εργασίας: 19 = 5 Χ 114,76 € (=2 ημερομίσθια προς 57,38 €) = 573,80 ευρώ. Κατ` ακολουθίαν, η τρίτη ενάγουσα δικαιούται να λάβει από την εναγομένη εργοδότρια εταιρεία το συνολικό ποσό των (6.694,70€ + 5.588,32€ + 1.549,34 € +717,29 € + 1.147,60€ + 573,80€=) 16.271,05 ευρώ, για τις ανωτέρω αιτίες. Ωστόσο, πρέπει να της επιδικαστεί το αιτηθέν ποσό των 15.824,06 €, και ειδικότερα για το σύνολο των δεδουλευμένων αποδοχών και των μισθών υπερημερίας ποσό 6.687,66€ (όπως ζητεί στην αγωγή), διότι το δικαστήριο δεν δύναται να επιδικάσει πλέον του αιτηθέντος (καθόσον σύμφωνα με την αρχή διαθέσεως -άρθ. 106 ΚΠολΔ- ο ενάγων προσδιορίζει το αίτημα που εισφέρει στη δίκη, σε συνδυασμό με την αρχή της τήρησης της έγγραφης προδικασίας -άρθ. 111 ΚΠολΔ, Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ, άρθ. 106, αρ. 2, σελ. 227). 4) Ο τέταρτος ενάγων, ..............., ο οποίος προσλήφθηκε από την εναγομένη εταιρεία στις 10-08-2009, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υπό την ειδικότητα του πωλητή βιβλίου στο κατάστημα επί της οδού ............... αρ. ... στην Αθήνα, με καθεστώς εργασίας τις πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως και επί οκτώ (8) ώρες ημερησίως, αντί μηνιαίων ακαθάριστων τακτικών αποδοχών ποσού 1.279,17 ευρώ και του οποίου η σύμβαση καταγγέλθηκε την 03η-08-2012 χωρίς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, δικαιούται να λάβει ως αποζημίωση απολύσεως υπαλλήλου, το ποσό των (1.279,17 € μηνιαίες τακτικές αποδοχές τελευταίου μηνός Χ 2 μηνιαίους μισθούς=2.558,34€ +1/6=) 2.984,73 ευρώ, για δεδουλευμένες αποδοχές Μαρτίου, Απριλίου και ήμισυ μηνός Μαΐου του έτους 2012 (διότι από την 15Ι-05-2012, άσκησε το δικαίωμα επίσχεσης της εργασίας του) το συνολικό ποσό των 3.197,93 ευρώ [1.279,17 € + 1.279,17 € + 639,59€], για μισθούς υπερημερίας από 15-05-2012 έως 03-08-2012 (ημερομηνία της άτακτης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του) το συνολικό ποσό των 3.300,25 ευρώ μεικτά (639,59€, ήμισυ μισθού Μαΐου + 1.279,17 €, μισθός Ιουνίου + 1.279,17 €, μισθός Ιουλίου + 2 ημερομίσθια του μηνός Αυγούστου Χ 51,16 €, το ημερομίσθιο), για επίδομα αδείας του έτους 2012 το ποσό των 639,59 € (1.279,17 € Χ 1/2 ), για αποδοχές μη χορηγηθείσας άδειας του έτους 2011 δύο ημερών καθώς και για το σύνολο της αδείας του έτους 2012, που αντιστοιχεί σε 25 ημέρες, ήτοι σύνολο 27 ημερομίσθια Χ 51,16€ = το ποσό των 1.381,32 ευρώ και για την αναλογία επιδόματος (Δώρου) Χριστουγέννων του έτους 2012 το ποσό των 511,60 ευρώ, ήτοι για τις 95 ημέρες εργασίας: 19 = 5 Χ 102,32 € (=2 ημερομίσθια προς 51,16€) = 511,60 ευρώ. Κατ` ακολουθίαν, ο τέταρτος ενάγων δικαιούται να λάβει από την εναγομένη εργοδότρια εταιρεία το συνολικό ποσό των (2.984,73€ + 3.197,93 € + 3.300,25 € +639,59 € + 1.381,32 € + 511,60 €=) 12.015,42 ευρώ, για τις ανωτέρω αιτίες. 5) Η πέμπτη ενάγουσα, ..............., η οποία προσλήφθηκε από την εναγομένη εταιρεία στις 03-11-1997, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υπό την ειδικότητα της υπαλλήλου γραφείου του τμήματος παραγγελιών στο κατάστημα επί της οδού ............... αρ. ... στην Αθήνα, με καθεστώς εργασίας τις πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως και επί οκτώ (8) ώρες ημερησίως, αντί μηνιαίων ακαθάριστων τακτικών αποδοχών ποσού 1.394,58 ευρώ και της οποίας η σύμβαση καταγγέλθηκε την 03η-08-2012 χωρίς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, δικαιούται να λάβει ως αποζημίωση απολύσεως υπαλλήλου, το ποσό των (1.394,58 € μηνιαίες τακτικές αποδοχές τελευταίου μηνός Χ 10 μηνιαίους μισθούς= 13.945,80€ +1/6=) 16.270,10 ευρώ, για δεδουλευμένες αποδοχές Μαρτίου (υπόλοιπο), Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου του έτους 2012 το συνολικό ποσό των 5.428,32 ευρώ [1.244,58€ (=1.394,58 € - 150,00€, μερική καταβολή) + 1.394,58€ + 1.394,58€ + 1.394,58€)], για μισθούς υπερημερίας από 25-06-2012 έως 03-08-2012 (ημερομηνία της άτακτης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας της) το συνολικό ποσό των 1.506,15 ευρώ (1.394,58€, μισθός Ιουλίου + 2 ημερομίσθια του μηνός Αυγούστου Χ 55,78 €, το ημερομίσθιο), για επίδομα αδείας του έτους 2012 το ποσό των 697,29 € (1.394,58€ Χ 1/2 ), για αποδοχές μη χορηγηθείσας άδειας του έτους 2012, για το οποίο έλαβε μία ημέρα άδεια και της οφείλεται αποζημίωση για τις υπόλοιπες 24 ημέρες, ήτοι σύνολο 24 ημερομίσθια Χ 55,78 € = το ποσό των 1.338,72 ευρώ και για την αναλογία επιδόματος (Δώρου) Χριστουγέννων του έτους 2012 το ποσό των 557,80 ευρώ, ήτοι για τις 95 ημέρες εργασίας: 19 = 5 Χ 111,56 € (=2 ημερομίσθια προς 55,78€) = 557,80 ευρώ. Κατ` ακολουθίαν, η πέμπτη ενάγουσα δικαιούται να λάβει από την εναγομένη εργοδότρια εταιρεία το συνολικό ποσό των (16.270,10 € + 5.428,32 € + 1.506,15 € +697,29 € + 1.338,72 € + 557,80€=) 25.798,30 ευρώ, για τις ανωτέρω αιτίες. 6) Ο έκτος ενάγων, ..............., ο οποίος προσλήφθηκε από την εναγομένη εταιρεία στις 29- 07-2008, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υπό την ειδικότητα του πωλητή στο κατάστημα επί της οδού ............... αρ. ... στην Αθήνα, με καθεστώς εργασίας τις πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως και επί οκτώ (8) ώρες ημερησίως, αντί μηνιαίων ακαθάριστων τακτικών αποδοχών ποσού 1.192,02 ευρώ και του οποίου η σύμβαση καταγγέλθηκε την 30η-07-2012 χωρίς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, δικαιούται να λάβει ως αποζημίωση απολύσεως υπαλλήλου, το ποσό των (1.192,02 € μηνιαίες τακτικές αποδοχές τελευταίου μηνός Χ 3 μηνιαίους μισθούς=3.576,06€ +1/6=) 4.172,07 ευρώ, για δεδουλευμένες αποδοχές Μαρτίου (υπόλοιπο), Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου (αναλογία) του έτους 2012 το συνολικό ποσό των 5.812,40 ευρώ [1.092,02€ (=1.192,02€ - 100,00€, μερική καταβολή) + 1.192,02€ + 1.192,02€ + 1.192,02 €+ 1.144,32€ (=αναλογία μηνός Ιουλίου, ήτοι 24 ημερομίσθια προς 47,68€)], για επίδομα αδείας του έτους 2012 το ποσό των 596,01 € (1.192,02€ Χ 1/2), για αποδοχές μη χορηγηθείσας άδειας του έτους 2012, για το οποίο έλαβε τρεις ημέρες άδεια και του οφείλεται αποζημίωση για τις υπόλοιπες 22 ημέρες, ήτοι σύνολο 22 ημερομίσθια Χ 47,68 € = το ποσό των 1.048,96 ευρώ και για την αναλογία επιδόματος (Δώρου) Χριστουγέννων του έτους 2012 το ποσό των 455,82 ευρώ, ήτοι για τις 91 ημέρες εργασίας: 19 = 4,78 Χ 95,36 € (=2 ημερομίσθια προς 47,68€) = 455,82 ευρώ. Κατ` ακολουθίαν, ο έκτος ενάγων δικαιούται να λάβει από την εναγομένη εργοδότρια εταιρεία το συνολικό ποσό των (4.172,07 € + 5.812,40 € + 596,01 € + 1.048,96 € + 455,82€=) 12.085,26 ευρώ, για τις ανωτέρω αιτίες. 7) Ο έβδομος ενάγων, ..............., ο οποίος προσλήφθηκε από την εναγομένη εταιρεία στις 06-10-2003, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υπό την ειδικότητα του πωλητή στο κατάστημα επί της οδού ............... αρ. ... στην Αθήνα, με καθεστώς εργασίας τις πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως και επί οκτώ (8) ώρες ημερησίως, αντί μηνιαίων ακαθάριστων τακτικών αποδοχών ποσού 1.066,59 ευρώ και του οποίου η σύμβαση καταγγέλθηκε την 20η-07-2012 χωρίς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, δικαιούται να λάβει ως αποζημίωση απολύσεως υπαλλήλου, το ποσό των (1.066,59 € μηνιαίες τακτικές αποδοχές τελευταίου μηνός Χ 5 μηνιαίους μισθούς=5.332,95€ +1/6=) 6.221,77 ευρώ, για δεδουλευμένες αποδοχές Μαρτίου (υπόλοιπο), Απριλίου, Μαίου, Ιουνίου και Ιουλίου (αναλογία) του έτους 2012 το συνολικό ποσό των 4.798,92 ευρώ [916,59€ (=1.066,59€ - 150,00€, μερική καταβολή) + 1.066,59€ + 1.066,59€ + 1.066,59€+ 682,56€ (=αναλογία μηνός Ιουλίου, ήτοι 16 ημερομίσθια προς 42,66€)], για επίδομα αδείας του έτους 2012 το ποσό των 533,30 € (1.066,59€ Χ 1/2 ), για αποδοχές μη χορηγηθείσας άδειας του έτους 2012, για το οποίο έλαβε μία ημέρα άδεια και του οφείλεται αποζημίωση για τις υπόλοιπες 24 ημέρες, ήτοι σύνολο 24 ημερομίσθια Χ 42,66 € = το ποσό των 1.023,84 ευρώ και για την αναλογία επιδόματος (Δώρου) Χριστουγέννων του έτους 2012 το ποσό των 363,46 ευρώ, ήτοι για τις 81 ημέρες εργασίας : 19 = 4,26 Χ 85,32 € (=2 ημερομίσθια προς 42,66€) = 363,46 ευρώ. Κατ` ακολουθίαν, ο έβδομος ενάγων δικαιούται να λάβει από την εναγομένη εργοδότρια εταιρεία το συνολικό ποσό των (6.221,77 € + 4.798,92 € + 533,30 € + 1.023,84 € + 363,46€=) 12.941,29 ευρώ, για τις ανωτέρω αιτίες. 8) Ο όγδοος ενάγων, ..............., ο οποίος προσλήφθηκε από την εναγομένη εταιρεία στις 03-08-2009, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υπό την ειδικότητα του πωλητή στο κατάστημα επί της οδού ............... αρ. ... στην Αθήνα, με καθεστώς εργασίας τις πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως και επί οκτώ (8) ώρες ημερησίως, αντί μηνιαίων ακαθάριστων τακτικών αποδοχών ποσού 969,12 ευρώ και του οποίου η σύμβαση καταγγέλθηκε την 28η-08-2012 χωρίς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, δικαιούται να λάβει ως αποζημίωση απολύσεως υπαλλήλου, το ποσό των (969,12 € μηνιαίες τακτικές αποδοχές τελευταίου μηνός Χ 2 μηνιαίους μισθούς=1.938,2Φ€ +1/6=) 2.261,28 ευρώ, για δεδουλευμένες αποδοχές Μαρτίου (υπόλοιπο), Απριλίου, Μαίου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου (αναλογία) του έτους 2012 το συνολικό ποσό των 5.036,88 ευρώ [269,12€ (=969,12€ - 700,00€, μερική καταβολή) + 969,12€ + 969,12€ + 969,12€+ 969,12€+ 891,28€ (=αναλογία μηνός Αυγούστου, ήτοι 23 ημερομίσθια προς 38,76€)], για επίδομα αδείας του έτους 2012 το ποσό των 484,56 € (969,12€ Χ 1/2 ), για αποδοχές μη χορηγηθείσας άδειας του έτους 2012, έξι ημερών και του οφείλεται αποζημίωση ίση προς 6 ημερομίσθια Χ 38,76 € = το ποσό των 232,56 ευρώ και για την αναλογία επιδόματος (Δώρου) Χριστουγέννων του έτους 2012 το ποσό των 489,15 ευρώ, ήτοι για τις 120 ημέρες εργασίας : 19 = 6,31 Χ 77,52 € (=2 ημερομίσθια προς 38,76€) = 489,15 ευρώ. Κατ` ακολουθίαν, ο όγδοος ενάγων δικαιούται να λάβει από την εναγομένη εργοδότρια εταιρεία το συνολικό ποσό των (2.261,28 € + 5.036,88 € + 484,56 € + 232,56 € + 489,15 €=) 8.504,43 ευρώ, για τις ανωτέρω αιτίες. 9) Η ένατη ενάγουσα, ..............., η οποία προσλήφθηκε από την εναγομένη εταιρεία στις 26-11-1996, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υπό την ειδικότητα της ταμία στο κατάστημα επί της οδού ............... αρ. ... στην Αθήνα, με καθεστώς εργασίας τις πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως και επί οκτώ (8) ώρες ημερησίως, αντί μηνιαίων ακαθάριστων τακτικών αποδοχών ποσού 1.374,87 ευρώ και της οποίας η σύμβαση καταγγέλθηκε την 15η-06-2012 χωρίς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, δικαιούται να λάβει ως αποζημίωση απολύσεως υπαλλήλου, το ποσό των (1.374,87 € μηνιαίες τακτικές αποδοχές τελευταίου μηνός Χ 11 μηνιαίους μισθούς=15.123,54€ +1/6=) 17.644,13 ευρώ, για δεδουλευμένες αποδοχές Μαρτίου (υπόλοιπο). Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου (αναλογία) του έτους 2012 το συνολικό ποσό των 4.484,54 ευρώ [1.074,87€ (=1.374,87€ - 300,00€, μερική καταβολή) + 1.374,87€ + 1.374,87€ + 659,93€ (=αναλογία μηνός Ιουνίου, ήτοι 12 ημερομίσθια προς 54,99€)], για επίδομα αδείας του έτους 2012 το ποσό των 687,44 € (1.374,87€ Χ 1/2 ), για αποδοχές μη χορηγηθείσας άδειας των ετών 2011 και 2012, που αντιστοιχούν σε 47 ημέρες και της οφείλεται αποζημίωση το ποσό των 2.584,76 ευρώ, ήτοι σύνολο 47 ημερομίσθια Χ 54,99 € και για την αναλογία επιδόματος (Δώρου) Χριστουγέννων του έτους 2012 το ποσό των 266,15 ευρώ, ήτοι για τις 46 ημέρες εργασίας: 19 = 2,42 Χ 109,98 € (=2 ημερομίσθια προς 54,99€) = 266,15 ευρώ. Κατ` ακολουθίαν, η ένατη ενάγουσα δικαιούται να λάβει από την εναγομένη εργοδότρια εταιρεία το συνολικό ποσό των (17.644,13 € + 4.484,54 € + 687,44 € + 2.584,76 € + 266,15 €=) 25.667,02 ευρώ, για τις ανωτέρω αιτίες. 10) Ο δέκατος ενάγων, ..............., ο οποίος προσλήφθηκε από την εναγομένη εταιρεία στις 15-05-2006, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υπό την ειδικότητα του πωλητή στο κατάστημα επί της οδού ............... αρ. ... στην Αθήνα, με καθεστώς εργασίας τις πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως και επί οκτώ (8) ώρες ημερησίως, αντί μηνιαίων ακαθάριστων τακτικών αποδοχών ποσού 981,86 ευρώ και του οποίου η σύμβαση καταγγέλθηκε την 24η-09-2012 χωρίς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, δικαιούται να λάβει ως αποζημίωση απολύσεως υπαλλήλου, το ποσό των (981,86 € μηνιαίες τακτικές αποδοχές τελευταίου μηνός Χ 4 μηνιαίους μισθούς = 3.927,44€ +1/6=) 4.582,01 ευρώ, για δεδουλευμένες αποδοχές Μαρτίου (υπόλοιπο), Απριλίου και ήμισυ μηνός Μαΐου του έτους 2012 (διότι από την 15η-05-2012, άσκησε το δικαίωμα επίσχεσης της εργασίας του) το συνολικό ποσό των 2.354,65 ευρώ [881,86€ (=981,86 € - 100,00€, μερική καταβολή) + 981,86€ + 490,93€ (ήμισυ μηνός Μαΐου, 981,86€/2)], για μισθούς υπερημερίας από 15-05-2012 έως 24-09-2012 (ημερομηνία της άτακτης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του) το συνολικό ποσό των 4.261,27 ευρώ μεικτά (490,93€, ήμισυ μισθού Μαΐου + 981,86€, μισθός Ιουνίου + 981,86€, μισθός Ιουλίου + 981,86€, μισθός Αυγούστου + 21 ημερομίσθια του μηνός Σεπτεμβρίου Αυγούστου Χ 39,27 €, το ημερομίσθιο), για επίδομα αδείας του έτους 2012 το ποσό των 490,93€ (981,86€ Χ 1/2 ), για αποδοχές μη χορηγηθείσας άδειας του έτους 2012, την οποία στερήθηκε ολόκληρη δικαιούται αποζημίωση που αντιστοιχεί σε 25 ημέρες, το ποσό των 981,86 ευρώ και για την αναλογία επιδόματος (Δώρου) Χριστουγέννων του έτους 2012 το ποσό των 607,11 ευρώ, ήτοι για τις 147 ημέρες εργασίας: 19 = 7,73 Χ 78,54 € (=2 ημερομίσθια προς 39,27€) = 607,11 ευρώ. Κατ` ακολουθίαν, ο δέκατος ενάγων δικαιούται να λάβει από την εναγομένη εργοδότρια εταιρεία το συνολικό ποσό των (4.582,01 € + 2.354,65 € + 4.261,27 € + 490,93 € + 981,86€ + 607,11€=) 13.277,83 ευρώ, για τις ανωτέρω αιτίες. 11) Η ενδέκατη ενάγουσα, ..............., η οποία προσλήφθηκε από την εναγομένη εταιρεία στις 19-02-2009, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υπό την ειδικότητα της υπαλλήλου γραφείου στο κατάστημα επί της οδού ............... αρ. ... στην Αθήνα, με καθεστώς εργασίας τις πέντε (5] ημέρες εβδομαδιαίως και επί οκτώ (8) ώρες ημερησίως, αντί μηνιαίων ακαθάριστων τακτικών αποδοχών ποσού 1.142,51 ευρώ και της οποίας η σύμβαση καταγγέλθηκε την 29η-10-2012 χωρίς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, δικαιούται να λάβει ως αποζημίωση απολύσεως υπαλλήλου, το ποσό των (1.142,51 € μηνιαίες τακτικές αποδοχές τελευταίου μηνός Χ 2 μηνιαίους μισθούς=2.285,02€ +1/6=) 2.665,85 ευρώ, για δεδουλευμένες αποδοχές Μαρτίου (υπόλοιπο), Απριλίου και ήμισυ μηνός Μαίου του έτους 2012 το συνολικό ποσό των 2.706,27 ευρώ [992,51€ (=1.142,51 € - 150,00€, μερική καταβολή) + 1.142,51€ + 571,25€ (1.142,51€/2 μισθός Μαΐου)], για μισθούς υπερημερίας από 15-05-2012 έως 29-10-2012 (ημερομηνία της άτακτης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας της) το συνολικό ποσό των 6.192,40 ευρώ [571,25€ (1.142,51€/2 μισθός Μαίου) + 1.142,51€ + 1.142,51€ + 1.142,51€ + 1.142,51€ + 1.051,11€ (αναλογία μισθού μηνός Οκτωβρίου, ήτοι 23 ημερομίσθια Χ 45,70 €, το ημερομίσθιο), για επίδομα αδείας του έτους 2012 το ποσό των 571,25€ (1.142,51€/2 ), για αποδοχές μη χορηγηθείσας άδειας του έτους 2012, την οποία στερήθηκε ολόκληρη δικαιούται αποζημίωση που αντιστοιχεί σε 25 ημέρες, το ποσό των 1.142,51 ευρώ και για την αναλογία επιδόματος (Δώρου) Χριστουγέννων του έτους 2012 το ποσό των 874,69 ευρώ, ήτοι για τις 182 ημέρες εργασίας : 19 = 9,57 Χ 91,40 € (=2 ημερομίσθια προς 45,70€) = 874,69 ευρώ. Κατ` ακολουθίαν, η ενδέκατη ενάγουσα δικαιούται να λάβει από την εναγομένη εργοδότρια εταιρεία το συνολικό ποσό των (2.665,85 € + 2.706,27 € + 6.192,40 € + 571,25€ + 1.142,51 € + 874,69 €=) 14.152,97 ευρώ, για τις ανωτέρω αιτίες. 12) Ο δωδέκατος ενάγων, ..............., ο οποίος προσλήφθηκε αρχικά από την εταιρεία «...............» του ομίλου "..............." της εναγομένης εταιρείας στις 12-08-2004, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υπό την ειδικότητα του πωλητή στο κατάστημα επί της οδού ............... αρ. ... στην Αθήνα, με καθεστώς εργασίας τις πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως και επί οκτώ (8) ώρες ημερησίως, αντί μηνιαίων ακαθάριστων τακτικών αποδοχών ποσού 1.232,90 ευρώ και του οποίου η σύμβαση καταγγέλθηκε την 12η-07-2012 χωρίς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, δικαιούται να λάβει ως αποζημίωση απολύσεως υπαλλήλου, το ποσό των (1.232,90€ μηνιαίες τακτικές αποδοχές τελευταίου μηνός Χ 4 μηνιαίους μισθούς=4.931,60€ +1/6=) 5.753,53 ευρώ, για δεδουλευμένες αποδοχές Μαρτίου (υπόλοιπο), Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου (αναλογία) του έτους 2012 το συνολικό ποσό των 5.125,44 ευρώ [982,90€ (=1.232,90€ - 250,00€, μερική καταβολή) + 1.232,90€ + 1.232,90€ + 1.232,90€+ 443,84€ (=αναλογία μηνός Ιουλίου, ήτοι 9 ημερομίσθια προς 49,31€)], για επίδομα αδείας του έτους 2012 το ποσό των 616,45 € (1.232,90€ Χ 1/2), για αποδοχές μη χορηγηθείσας άδειας του έτους 2012, είκοσι ημερών και του οφείλεται αποζημίωση ίση προς 20 ημερομίσθια Χ 49,31 € = το ποσό των 986,20 ευρώ και για την αναλογία επιδόματος (Δώρου) Χριστουγέννων του έτους 2012 το ποσό των 378,70 ευρώ, ήτοι για τις 73 ημέρες εργασίας: 19 = 3,84 Χ 98,62 € (=2 ημερομίσθια προς 49,31€) = 378,70 ευρώ. Κατ` ακολουθίαν, ο δωδέκατος ενάγων δικαιούται να λάβει από την εναγομένη εργοδότρια εταιρεία το συνολικό ποσό των (5.753,53 € + 5.125,44 € + 616,45 € + 986,20 € + 378,70 €=) 12.860,32 ευρώ, για τις ανωτέρω αιτίες. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο δεύτερος εναγόμενος, ..............., είναι ο πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της πρώτης εναγομένης ανώνυμης εταιρείας, από την 31/12/2009 (ΦΕΚ 1659/04-03-2010). Ειδικότερα, με το από 04-04-2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (ΦΕΚ 10250/26-09-2011), ανατέθηκε αποκλειστικά σε αυτόν η γενική εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας σε όλες τις σχέσεις της και τις συναλλαγές της ανεξαρτήτως ποσού. Οπως, δεν αμφισβητήθηκε ειδικώς λόγω της ερημοδικίας των εναγομένων, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώτης εναγομένης είναι η μητέρα και η αδελφή του δεύτερου εναγομένου. Με την ίδια σύνθεση και πρωτοβουλία του ίδιου του εναγομένου, που φέρεται και σε αυτές ως νόμιμος εκπρόσωπος, έχουν συσταθεί και άλλες εταιρείες-επιχειρήσεις («...............», «...............» και «...............»), με το ίδιο αντικείμενο δραστηριοτήτων με την πρώτη εναγομένη, με τις οποίες στο σύνολό τους η πρώτη εναγομένη συνεργαζόταν, αποτελούσαν των όμιλο εταιρειών της και μάλιστα εμφανίστηκαν και ως πιστωτές της στη συζήτηση περί ανοίγματος της διαδικασίας συνδιαλλαγής που αφορούσε την πρώτη εναγομένη (βλ. 5° φύλλο, σελ. 9, 18 στ. της με αρ. 607/2011 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας, Τμήμα Πτωχεύσεων). Μάλιστα, με την με αρ. 607/2011 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας, Τμήμα Πτωχεύσεων, διατάχθηκε το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής, ορίστηκε μεσολαβητής και απαγορεύτηκε μέχρι την έκδοση της επικυρωτικής της συμφωνίας συνδιαλλαγής αποφάσεως του πτωχευτικού Δικαστηρίου, σε έκαστο πιστωτή της πρώτης εναγομένης α) η ατομική αναγκαστική εκτέλεση των εκεί αιτούντων, στην παρούσα απόφαση εναγομένων, β) η κήρυξη αυτών σε κατάσταση πτώχευσης καθώς και η λήψη σε βάρος τους ασφαλιστικών μέτρων και γ) κάθε διάθεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου από την αιτούσα-ήδη εναγομένη- εταιρεία ή προς αυτή και από τους λοιπούς αιτούντες - μεταξύ των οποίων και ο δεύτερος εναγόμενος - ή προς αυτούς. Το άνοιγμα δε της διαδικασίας έλαβε χώρα την 09-06-2011 και έναν χρόνο αργότερα, με αίτηση του μεσολαβητή δυνάμει της με αρ. 682/2012 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας, Τμήμα πτωχεύσεων, παρατάθηκε για ένα μήνα η περίοδος της διαδικασίας της συνδιαλλαγής. Στο μεσοδιάστημα, όπως προαναφέρθηκε, η πρώτη εναγομένη δια του νομίμου εκπροσώπου της- δεύτερου εναγομένου, προέβαινε σε κλείσιμο των καταστημάτων της, σε απολύσεις εργαζομένων χωρίς την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών και νομίμων αποζημιώσεων. Ηδη και οι συνδεδεμένες με την πρώτη εναγομένη εταιρείες που αποτελούσαν τον όμιλο εταιρειών, έκλειναν τα καταστήματά τους, με αποτέλεσμα εντός του μηνός Ιουλίου του έτους 2012 να μην λειτουργεί κανένα κατάστημα του ομίλου ώστε να συνεχιστεί η περιορισμένη έστω εμπορική του δραστηριότητα, στης οποίας τη συνέχιση απέβλεπε η υποβολή της αίτησης από τους εναγομένους και η υποβολή στη διαδικασία της συνδιαλλαγής. Κατατέθηκε δε απερίφραστα από τον μάρτυρα ότι καθ` όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ο δεύτερος εναγόμενος ουδέποτε έστερξε στις νόμιμες απαιτήσεις των εργαζομένων του αλλά τουναντίον αξιοποιούσε την πάροδο του χρόνου, εις βάρος τους με σκοπό την αποδυνάμωση των απαιτήσεων και κυρίως την απομείωση της περιουσίας του ώστε να καταστεί ανέφικτη η με οποιαδήποτε τρόπο ικανοποίηση των αξιώσεων των εργαζομένων του. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι εντός του καλοκαιριού του έτους 2012, η πρώτη εναγομένη δια του νομίμου εκπροσώπου της-δεύτερου εναγομένου, άνοιξε ένα κατάστημα στην Αθήνα και επί της οδού ............... -το μοναδικό πλέον κατάστημα, στο οποίο και συγκέντρωσε το σύνολο των εναπομεινάντων εμπορευμάτων της, τα οποία εκποιούσε σε χαμηλότατες τιμές, κάτω του κόστους, καρπώντας οφέλη χωρίς ωστόσο να προβεί σε καμία καταβολή προς τους εργαζομένους της. Η δε ανωτέρω συμπεριφορά των εναγομένων έλαβε χώρα κατά παράβαση της από 20-07-2012 προσωρινής διαταγής της Προέδρου Υπηρεσίας στο Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία απαγορεύτηκε κάθε νομική και πραγματική μεταβολή της κινητής και ακίνητης περιουσίας της πρώτης εναγομένης (εκεί καθ` ης), ευρισκομένης είτε στα χέρια της είτε στα χέρια τρίτων και ιδίως τη νομική και πραγματική μεταβολή του σήματος της (η οποία γνωστοποιήθηκε στην πρώτη εναγομένη και στον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, δεύτερο εναγόμενο, δυνάμει της υπ` αρ. 4.659Γ/23-07-2012 έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Νίκου Παπαχρήστου). Μάλιστα, δυνάμει της υπ` αρ. 5.007Γ/15-10-2012 έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Νίκου Παπαχρήστου, οι ενάγοντες καλούσαν τον δεύτερο εναγόμενο, ο οποίος ατομικά και ως νόμιμος εκπρόσωπος της πρώτης εναγομένης εξακολουθούσε να εκποιεί πράγματα της εταιρείας, προς βλάβη τους και κατά παράβαση της από 20-07-2012 ανωτέρω προσωρινής διαταγής, να απόσχει από τέτοιες ενέργειες που οδηγούσαν στην μείωση της περιουσίας της εταιρείας και του επεσήμαναν ότι δεν έχει καταβληθεί ούτε κάν το ποσό των 500,00 ευρώ σε έκαστο των εργαζομένων, ως έναντι των οφειλομένων ποσών, προς στοιχειώδη κάλυψη των βιοτικών αναγκών τους. Οπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι εργαζόμενοι στην από 05-10-2012 εξώδικη δήλωσή τους προς τον δεύτερο εναγόμενο, «η ενέργειά του αυτή συνιστά κακόπιστη πράξη και φανερώνει για ακόμη μια φορά την απόφαση του να διαρρήξει τις σχέσεις του με τους εργαζόμενους που επί χρόνια τον στήριζαν στις επιχειρηματικές του προσπάθειες». Πρέπει, δε, στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι ο δεύτερος εναγόμενος ουδέποτε προσήλθε στην υπηρεσία της Επιθεώρησης εργασίας, που είχαν προσφύγει οι ενάγοντες, προκειμένου να προβεί σε εξόφληση ή έστω διακανονισμό των οφειλομένων προς αυτούς ποσών. Ετι περαιτέρω, ο δεύτερος εναγόμενος οχλήθηκε από τις αστυνομικές αρχές κατόπιν της από 16-10-2012 (με αρ.πρωτ. 49500) εισαγγελικής παραγγελίας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, χωρίς όμως να συμμορφωθεί σε οποιαδήποτε επιταγή του νόμου ή της δικαστικής απόφασης που είχε εκδοθεί. Επίσης, μείζονος σημασίας είναι και το ότι ο δεύτερος εναγόμενος, ερήμην δικασθείς ενώπιον του Β` Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καταδικάστηκε για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών σε οκτώ εργαζομένους της πρώτης εναγομένης που εκπροσωπεί σε συνολική ποινή φυλάκισης 27 μηνών και συνολική χρηματική ποινή 7.800,00 ευρώ, ενώ εκκρεμούν προς εκδίκαση έτι περισσότερες μηνυτήριες αναφορές (και των εδώ εναγόντων) με το ίδιο περιεχόμενο (μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών) αλλά και για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ενδεικτικά ύψους 567.014,66 ευρώ (εργοδοτικών) και 283.507,33 ευρώ (εργατικών) (βλ. προσκομιζόμενο φωτοαντίγραφο του με αρ. 942/2012 κλητήριου θεσπίσματος). Σε συνέχεια των ανωτέρω, όπως κατέθεσε και ο μάρτυρας αποδείξεως, ο δεύτερος εναγόμενος δεν επικαλέστηκε ουδέποτε οικονομική δυσχέρεια ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς τους εργαζόμενους του, αλλά αντιθέτως εκμεταλλευόμενος την ανοχή τους τους περιέπαιζε, αποβλέποντας αποκλειστικά και μόνο στην ματαίωση των όποιων διεκδικήσεων τους αλλά και κυρίως στην ανέχεια τους, καθώς τα οφειλόμενα ποσά εκάστου ενάγοντος αφορούν δεδουλευμένες αποδοχές και αποζημίωση απόλυσης, τα οποία είναι απαραίτητα για τον βιοπορισμό τους. Ο ίδιος δε ο δεύτερος εναγόμενος, απολαμβάνει κέρδη από διαφημίσεις και διοργανώσεις πολυδάπανων εκδηλώσεων μέσω της εταιρείας «...............» της οποίας τυγχάνει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Οπως δε προκύπτει και από τα προσκομιζόμενα από τους ενάγοντες φωτοαντίγραφα από το μηχανογραφικό σύστημα της πρώτης εναγομένης, κατά το διάστημα από τον μήνα Ιανουάριο έως και τον μήνα Μάιο του έτους 2012 εισέρρεαν στα ταμεία της εταιρείας του μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία καρπώνονταν ο δεύτερος εναγόμενος και από τα οποία ουδέν διατέθηκε-έστω σε ένδειξη καλής πίστης- προς τους εργαζομένους τους. Από τον σύνολο των αποδεικτικών μέσων σε συνδυασμό με όσα συνάγονται από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, το Δικαστήριο σχημάτισε πλήρη δικανική πεποίθηση περί του ότι η περιγραφόμενη συμπεριφορά του δεύτερου εναγομένου συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της αδικοπραξίας κατά την έννοια της διάταξης του άρθ. 914 ΑΚ. Ειδικότερα, η συμπεριφορά του δεύτερου εναγομένου, αξιολογούμενη τόσο ως φυσικού προσώπου όσο και ως νομίμου εκπροσώπου της πρώτης εναγομένης, είναι αντίθετη προς τα χρηστά ήθη. Οπως προαναφέρθηκε, στη μείζονα σκέψη που προηγήθηκε, ως κριτήριο των χρηστών ηθών και συνακόλουθα της αντίθετης προς αυτά συμπεριφοράς, λαμβάνονται υπόψη οι ιδέες, που κατά τη γενική αντίληψη του χρηστώς και εμφρόνως σκεπτόμενου μέσου κοινωνικού ανθρώπου επικρατούν σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Στην προκειμένη περίπτωση και εν τω μέσω της οικονομικής κρίσης (η οποία ως πασίδηλο γεγονός, λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη) που πλήττει την χώρα μας, η μη πληρωμή δεδουλευμένων αποδοχών (χωρίς την επίκληση καν οικονομικής δυσπραγίας-όπως θα ήταν εύλογο-εκ μέρους του δεύτερου εναγομένου) αλλά και η με οποιοδήποτε τρόπο με δόλο ματαίωση της δικαστικής τους επιδίωξης, αποτελεί καταφανώς συμπεριφορά αντίθετη προς τα χρηστά ήθη και την αντίληψη του μέσου κοινωνικού ανθρώπου, ο οποίος ευλόγως θα ανέμενε -ως ένδειξη καλής πίστης και κατανόησης προς τους εργαζομένους- την καταβολή έστω ενός ποσού ως έναντι των οφειλομένων. Αντιθέτως, ο δεύτερος εναγόμενος, εκμεταλλευόμενος - εις βάρος του συνταγματικώς προστατευομένου δικαιώματος της εργασίας και της αμοιβής της (άρθ. 22Σ) - τον κεφαλαιουχικό χαρακτήρα των εταιρειών με τις οποίες δραστηριοποιείται, με προκλητικό τρόπο δεν εξόφλησε τις απαιτήσεις των εργαζομένων και προέβαινε εξακολουθητικά στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της πρώτης εναγομένης προκειμένου να ματαιώσει και την ικανοποίηση τους (των απαιτήσεων των εργαζομένων) μέσω διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. Η συμπεριφορά του αυτή, εκτός της ποινικής της απαξίας (παράβαση μονού άρθρου του α.ν. 690/1945 και διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας) είναι παράνομη, ως αντίθετη στο γενικό καθήκον που επιβάλλει η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, ήτοι να μην προκαλεί κανένας υπαίτια ζημιά σε άλλον, αλλά και υπαίτια, καθώς με απόλυτη συνειδητοποίηση των ενεργειών του και αδιαφορώντας για τη ζημία των εργαζομένων, παρέλειπε δολίως να τους καταβάλει τα οφειλόμενα σε αυτούς ποσά και ενεργούσε αποκλειστικά προς το σκοπό της οικονομικής τους ανέχειας. Επίσης, αποδείχθηκε ότι υφίσταται και η πρόσφορη (αιτιώδης) συνάφεια μεταξύ της ζημιογόνας συμπεριφοράς του δεύτερου εναγομένου (η οποία συντίθεται από εξακολουθητικές πράξεις και παραλείψεις, όπως εκτέθηκε) και της ζημίας, που επήλθε στην περιουσία των εναγόντων, η οποία είναι άμεση, αφού, και κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής, η συμπεριφορά αυτού (του δεύτερου εναγομένου), όπως αποδείχθηκε και με τις ειδικότερες συνθήκες και περιστάσεις, που έλαβε χώρα, κατά τη συνήθη και κανονική πορεία των πραγμάτων, ήταν ικανή να επιφέρει το επιζήμιο αποτέλεσμα στους ενάγοντες, το οποίο και πράγματι, κατά τα ως άνω, επέφερε και ισούται με το ύψος των οφειλομένων σε αυτούς ποσών για δεδουλευμένες αποδοχές και αποζημίωση απόλυσης. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, η συμπεριφορά του δεύτερου εναγομένου θεμελιώνει πρωτογενώς αδικοπρακτική του ευθύνη έναντι των εναγόντων και πρέπει ο δεύτερος εναγόμενος να υποχρεωθεί να ανορθώσει την ισόποση με τις αποδοχές τους ζημία τους, η οποία έχει ως αίτιο την ανωτέρω αδικοπραξία. Στην προκειμένη περίπτωση, κάμπτεται η αρχή της μη ευθύνης των διοικούντων ανώνυμη εταιρία και δεν ισχύει, διότι υπάρχει πταίσμα του δεύτερου εναγομένου από αδικοπραξία, οπότε υφίσταται ευθύνη του προσωπικά σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 914 ΑΚ. Κατ` ακολουθία των παραπάνω, πρέπει η κρινόμενη αγωγή να γίνει δεκτή ως κατ` ουσίαν βάσιμη και [Α] να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, ευθυνόμενοι εις ολόκληρον έκαστος εξ αυτών, να καταβάλουν: 1) στον πρώτο ενάγοντα για μέρος της οφειλόμενης αποζημίωσης απόλυσης το ποσό των 20.000,00 ευρώ, 2) στον δεύτερο ενάγοντα το συνολικό ποσό των 12.684,30 ευρώ, 3) στην τρίτη ενάγουσα το συνολικό ποσό των 15.824,06 ευρώ, 4) στον τέταρτο ενάγοντα το συνολικό ποσό των 12.015,42 ευρώ, 5) στην πέμπτη ενάγουσα το ποσό των 16.270,10 ευρώ που αντιστοιχεί στην αποζημίωση απόλυσης, 6) στον έκτο ενάγοντα το συνολικό ποσό των 12.085,26 ευρώ, 7) στον έβδομο ενάγοντα το συνολικό ποσό των 12.941,29 ευρώ, 8) στον όγδοο ενάγοντα το συνολικό ποσό των 8.504,43 ευρώ, 9) στην ένατη ενάγουσα το ποσό των 17.644,13 ευρώ που αντιστοιχεί στην αποζημίωση απόλυσης, 10) στον δέκατο ενάγοντα το συνολικό ποσό των 13.277,83 ευρώ, 11) στην ενδέκατη ενάγουσα το συνολικό ποσό των 14.152,97 ευρώ και 12) στον δωδέκατο ενάγοντα το συνολικό ποσό των 12.860,32 ευρώ, και [Β] να αναγνωριστεί η υποχρέωση των εναγομένων, ευθυνόμενων εις ολόκληρον έκαστος εξ αυτών, να καταβάλουν: 1) στον πρώτο ενάγοντα για μέρος της οφειλόμενης αποζημίωσης απόλυσης το ποσό των 4.006,45 ευρώ, τις δεδουλευμένες αποδοχές ποσού 7.276,46 ευρώ, το επίδομα αδείας έτους 2012 ποσού 643,03 ευρώ και την αναλογία Δώρου Χριστουγέννων έτους 2012 ποσού 720,16 ευρώ, 2) στην πέμπτη ενάγουσα για τις δεδουλευμένες αποδοχές και τους μισθούς υπερημερίας ποσό 6.934,47 ευρώ, το επίδομα αδείας έτους 2012 ποσού 697,29 ευρώ, τις αποδοχές μη χορηγηθείσας άδειας ποσού 1.338,72 ευρώ και την αναλογία Δώρου Χριστουγέννων έτους 2012 ποσού 557,80 ευρώ και 3) στην ένατη ενάγουσα για τις δεδουλευμένες αποδοχές και τους μισθούς υπερημερίας ποσό 4.484,54 ευρώ, το επίδομα αδείας έτους 2012 ποσού 687,44 ευρώ, τις αποδοχές μη χορηγηθείσας άδειας ποσού 2.584,76 ευρώ και την αναλογία Δώρου Χριστουγέννων έτους 2012 ποσού 266,15 ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη της δήλης ημέρας κατά την οποία ήταν απαιτητό έκαστο επί μέρους κονδύλιο και συγκεκριμένα από την τελευταία ημέρα εκάστου μήνα που έπρεπε να καταβληθούν τα ανωτέρω κονδύλια κατ` άρθρο 341 ΑΚ, και για: α) τις δεδουλευμένες αποδοχές από το τέλος κάθε μήνα που αφορούν (κατ` άρθ. 655 ΑΚ, αφού δεν αποδείχθηκε αντίθετη συμφωνία), β) τους μισθούς υπερημερίας, από την επομένη της τελευταίας ημέρας εκάστου μηνός, που αντιστοιχούν σε μηνιαίες αποδοχές υπερημερίας και μέχρι την πλήρη εξόφληση, γ) την αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων από την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2012 και δ) το επίδομα αδείας και την αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας από το τέλος του έτους που αφορούν. Οσον αφορά τα χρηματικά ποσά της αποζημίωσης απόλυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 3 του Ν. 3863/2010, όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση. Ειδικότερα, η πρώτη εναγόμενη υποχρεούται να καταβάλει: 1) στον πρώτο ενάγοντα, [α] ποσό 2.572,12 ευρώ εντόκως από την 11-09-2012, επομένη της λύσης της εργασιακής σύμβασης, (β) ποσό 2.572,12 ευρώ εντόκως από την 11-11-2012, ήτοι μετά τη συμπλήρωση διμήνου από τη λύση της εργασιακής σύμβασης, (γ) ποσό 2.572,12 ευρώ εντόκως από την 11-01-2013, (δ) ποσό 2.572,12 ευρώ εντόκως από την 11-03-2013, (ε) ποσό 2.572,12 ευρώ εντόκως από την 11-05-2013, (στ) ποσό 2.572,12 ευρώ εντόκως από την 11-07-2013, (ζ) ποσό 2.572,12 ευρώ εντόκως από την 11-09- 2013, (η) ποσό 2.572,12 ευρώ εντόκως από την 11- 11-2013, (θ) ποσό 2.572,12 ευρώ εντόκως από την 11-01-2014 και (ι) ποσό 857,37 ευρώ εντόκως από την 11-03-2014. 2) στον δεύτερο ενάγοντα, (α) ποσό 2.316,52 ευρώ εντόκως από την 21-07-2012, επομένη της λύσης της εργασιακής σύμβασης, (β) ποσό 2.316,52 ευρώ εντόκως από την 21-09-2012, ήτοι μετά τη συμπλήρωση διμήνου από τη λύση της εργασιακής σύμβασης και (γ) ποσό 772,17 ευρώ εντόκως από την 21-11-2012. 3) στην τρίτη ενάγουσα, (α) ποσό 2.869,16 ευρώ εντόκως από την 04-08- 2012, επομένη της λύσης της εργασιακής σύμβασης, (β) ποσό 2.869,16 ευρώ εντόκως από την 04- 10-2012, ήτοι μετά τη συμπλήρωση διμήνου από τη λύση της εργασιακής σύμβασης και (γ) ποσό 956,39 ευρώ εντόκως από την 04-12-2012. 4) στον τέταρτο ενάγοντα ποσό 2.984,73 ευρώ εντόκως από την 04-08-2012, επομένη της λύσης της εργασιακής σύμβασης. 5) στην πέμπτη ενάγουσα, (α) ποσό 2.789,16 ευρώ εντόκως από την 04- 08-2012, επομένη της λύσης της εργασιακής σύμβασης, (β) ποσό 2.789,16 ευρώ εντόκως από την 04-10-2012, ήτοι μετά τη συμπλήρωση διμήνου από τη λύση της εργασιακής σύμβασης, (γ) ποσό 2.789,16 ευρώ εντόκως από την 04-12-2012, (δ) ποσό 2.789,16 ευρώ εντόκως από την 04-02- 2013, (ε) ποσό 2.789,16 ευρώ εντόκως από την 04-04-2013 και (στ) ποσό 2.324,30 ευρώ εντόκως από την 04-06-2013. 6) στον έκτο ενάγοντα, (α) ποσό 2.384,04 ευρώ εντόκως από την 31-07-2012, επομένη της λύσης της εργασιακής σύμβασης και (β) ποσό 1.788,03 ευρώ εντόκως από την 01-10-2012, ήτοι μετά τη συμπλήρωση διμήνου από τη λύση της εργασιακής σύμβασης. 7) στον έβδομο ενάγοντα, (α) ποσό 2.133,18 ευρώ εντόκως από την 21-07-2012, επομένη της λύσης της εργασιακής σύμβασης, (β) ποσό 2.133,18 ευρώ εντόκως από την 21- 09-2012, ήτοι μετά τη συμπλήρωση διμήνου από τη λύση της εργασιακής σύμβασης και (γ) ποσό 1.955,41 ευρώ εντόκως από την 21-11-2012. 8) στον όγδοο ενάγοντα, ποσό 2.261,28 ευρώ εντόκως από την 29- 08-2012, επομένη της λύσης της εργασιακής σύμβασης. 9) στην ένατη ενάγουσα, (α) ποσό 2.749,74 ευρώ εντόκως από την 16-06-2012, επομένη της λύσης της εργασιακής σύμβασης, (β) ποσό 2.749,74 ευρώ εντόκως από την 16-08-2012, ήτοι μετά τη συμπλήρωση διμήνου από τη λύση της εργασιακής σύμβασης, (γ) ποσό 2.749,74 ευρώ εντόκως από την 16-10-2012, (δ) ποσό 2.749,74 ευρώ εντόκως από την 16-12-2012, (ε) ποσό 2.749,74 ευρώ εντόκως από την 16-02- 2013, (στ) ποσό 2.749,74 ευρώ εντόκως από την 16-04-2013 και (ζ) ποσό 1.145,69 ευρώ εντόκως από την 16-04-2013. 10) στον δέκατο ενάγοντα, (α) ποσό 1.963,72 ευρώ εντόκως από την 25-09-2012, επομένη της λύσης της εργασιακής σύμβασης, (β) ποσό 1.963,72 ευρώ εντόκως από την 25-11-2012, ήτοι μετά τη συμπλήρωση διμήνου από τη λύση της εργασιακής σύμβασης και (γ) ποσό 654,57 ευρώ εντόκως από την 25-01-2013. 11) στην ενδέκατη ενάγουσα, ποσό 2.665,85 ευρώ εντόκως από την 30-10-2012, επομένη της λύσης της εργασιακής σύμβασης και 12) στον δωδέκατο ενάγοντα, (α) ποσό 2.465,80 ευρώ εντόκως από την 13-07-2012, επομένη της λύσης της εργασιακής σύμβασης, (β) ποσό 2.465,80 ευρώ εντόκως από την 13-09-2012, ήτοι μετά τη συμπλήρωση διμήνου από τη λύση της εργασιακής σύμβασης και (γ) ποσό 821,93 ευρώ εντόκως από την 13-11-2012. Πρέπει, δε, να σημειωθεί ότι ως προς τον δεύτερο εναγόμενο, η ως άνω υποχρέωση του εις ολόκληρον καταβολής των οφειλομένων (συνολικών) ποσών στους ενάγοντες, υφίσταται με τον νόμιμο τόκο από την επόμενη ημέρα της επιδόσεως της αγωγής, καθ` όσον δεν αποδείχθηκε όχληση του για την καταβολή των ανωτέρω ποσών σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν της επιδόσεως της αγωγής. Περαιτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι είναι δυνατόν από την καθυστέρηση της εκτέλεσης της απόφασης αυτής να προξενηθεί σημαντική ζημιά σε άπαντες τους ενάγοντες, οι οποίοι αποδείχτηκε ότι είναι μισθοσυντήρητοι και εξαρτώμενοι αποκλειστικώς από τα εισοδήματα της παρεχόμενης εργασίας τους. Γι` αυτό, πρέπει η απόφαση αυτή να κηρυχθεί ολικώς προσωρινώς εκτελεστή, ως προς την καταψηφιστική της διάταξη για κεφάλαιο και τόκους, κατά αποδοχή του σχετικού παρεπόμενου αιτήματος των εναγόντων, ως και ουσιαστικά βάσιμου, λόγω και της φύσης των επιδικαζόμενων κονδυλίων, ως εργατικών απαιτήσεων [άρθρα 908 παρ. 1 εδ. α` και περ. ε`· βλ. Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας, ΚΠολΔ II, εκδ. 2000, άρθρο 908 // Εφ.Αθ.2323/1997 αδημ.]. Τα δικαστικά έξοδα των εναγόντων, κατόπιν σχετικού αιτήματος τους [ΑΠ 100/2002 Δνη 43 (2002).1033] και χωρίς κατάλογο εξόδων αυτών, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος των εναγομένων, λόγω της εν όλω ήττας τους στην δίκη, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό [άρθρα 176 εδ. α` και 191 αρ. 2 ΚΠολΔ, 100, 107 και 109 του Κώδικα Δικηγόρων]. Τέλος, πρέπει να οριστεί το νόμιμο παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της απόφασης αυτής [άρθρα 673, 591, 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 του ΚΠολΔ], όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των εναγομένων.

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων ενενήντα ευρώ [290,00€] για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από τους εναγόμενους κατά της απόφασης αυτής.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγόμενους, ευθυνόμενους εις ολόκληρον έκαστος εξ αυτών, να καταβάλουν: 1) στον πρώτο ενάγοντα (...............) το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00 €) ευρώ, 2) στον δεύτερο ενάγοντα (...............) το συνολικό ποσό των δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (12.684,30€), 3) στην τρίτη ενάγουσα (...............) το συνολικό ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών του ευρώ (15.824,06€), 4) στον τέταρτο ενάγοντα (...............) το συνολικό ποσό των δώδεκα χιλιάδων δεκαπέντε ευρώ και σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (12.015,42€), 5) στην πέμπτη ενάγουσα (...............) το ποσό των δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (16.270,10€), 6) στον έκτο ενάγοντα (...............) το συνολικό ποσό των δώδεκα χιλιάδων ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι έξι λεπτών του ευρώ (12.085,26€), 7) στον έβδομο ενάγοντα (...............) το συνολικό ποσό των δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ενός ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (12.941,29€), 8) στον όγδοο ενάγοντα (...............) το συνολικό ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ και σαράντα τριών λεπτών του ευρώ (8.504,43€), 9) στην ένατη ενάγουσα (...............) το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και δεκατριών λεπτών του ευρώ (17.644,13€), 10) στον δέκατο ενάγοντα (...............) το συνολικό ποσό των δεκατριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (13.277,83 €), 11) στην ενδέκατη ενάγουσα (...............) το συνολικό ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (14.152,97€) και 12) στον δωδέκατο ενάγοντα (...............) το συνολικό ποσό των δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ και τριάντα δυο λεπτών του ευρώ (12.860,32€), και όλα τα ως άνω ποσά με το νόμιμο τόκο κατά τις διακρίσεις που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την υποχρέωση των εναγομένων, ευθυνόμενων εις ολόκληρον έκαστος εξ αυτών, να καταβάλουν: 1) στον πρώτο ενάγοντα (...............) το συνολικό ποσό των δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (12.646,10€], 2) στην πέμπτη ενάγουσα (...............) το συνολικό ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (9.528,20€) και 3) στην ένατη ενάγουσα (...............) το συνολικό ποσό των οκτώ χιλιάδων είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών του ευρώ (8.022,89€), και όλα τα ως άνω ποσά με το νόμιμο τόκο κατά τις διακρίσεις που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση ολικώς προσωρινά εκτελεστή για έκαστο των εναγόντων, ως προς την καταψηφιστική της διάταξη, κατά κεφάλαιο και τόκους.

ΕΠΙΒΑΛΕΙ τα δικαστικά έξοδα των εναγόντων σε βάρος των εναγομένων, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των εννιακοσίων ογδόντα ευρώ [980,00€] για τον πρώτο ενάγοντα, στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ [400,00€] για τον δεύτερο ενάγοντα, στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα ευρώ [490,00€] για την τρίτη ενάγουσα, στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα ευρώ [370,00€] για τον τέταρτο ενάγοντα, στο ποσό των επτακοσίων ενενήντα ευρώ [790,00€] για την πέμπτη ενάγουσα, στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα ευρώ [380,00€] για τον έκτο ενάγοντα, στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ [400,00€] για τον έβδομο ενάγοντα, στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα ευρώ [270,00€] για τον όγδοο ενάγοντα, στο ποσό των επτακοσίων ογδόντα ευρώ [780,00€] για την ένατη ενάγουσα, στο ποσό των τετρακοσίων δέκα ευρώ [410,00€] για τον δέκατο ενάγοντα, στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα ευρώ [440,00€] για την ενδέκατη ενάγουσα και στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ [400,00€] για τον δέκατο ενάγοντα.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του στην Αθήνα, στις 15 Μαΐου του έτους 2013, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΕ.Φ.