26.5.14

ΔΕφΑθ 435/2010: ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΤΥΠΟΣ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ

ΑΣΕΠ – Προσωπικό ΕΕΤΤ –. Ακυρωτέος ο τελικός πίνακας πρόσληψης ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου λόγω πλημμελούς αιτιολογίας της απόφασης της Επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων, διότι δεν προκύπτουν οι απαντήσεις τους κατά την προφορική συνέντευξη, και δεν εξειδικεύονται τα στοιχεία που λήφθησαν υπόψη για τον καθένα χωριστά για την διαμορφωθείσα γνώμη σχετικά με την προσωπικότητα και την εν γένει ικανότητα του καθενός για την άσκηση των καθηκόντων των προκηρυχθεισών θέσεων. 

ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Τμήμα ΙΑ΄ 

Με μέλη τις: Ευτυχία Εμμ. Φουντουλάκη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ. Μαρία Κουδουμνάκη και Αθηνά Τσιμπογιάννη, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων
σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Δεκεμβρίου 2009 με γραμματέα τη Χαρίκλεια Τσαπακίδου, για να δικάσει την από 21.11.2003 αίτηση ακύρωσης
τ η ς … κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής (…), η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιό της δικηγόρο Μελέτιο Μουστάκα, που τον έχει διορίσει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο,
κ α τ ά των: 1) Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πουλίου αρ. 6) και παραστάθηκε με τον Πάρεδρο του ΝΣΚ Νικόλαο Δημητρακόπουλο και 2) Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιό της δικηγόρο Βασίλη Κονδύλη που τον διόρισε με εξουσιοδότησή του ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ.,
Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, το Δικαστήριο άκουσε: την εισηγήτρια της υπόθεσης, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνά Τσιμπογιάννη, που διάβασε τη σχετική έκθεσή της, εξέθεσε τα ζητήματα που προκύπτουν και ανέπτυξε τη γνώμη της γι΄ αυτά, καθώς και τ ο ν εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ και τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Επιτροπής, που ανέπτυξαν και προφορικά τους λόγους ακύρωσης και ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτηση, καθώς και
Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και, αφού μελέτησε τη δικογραφία και τις σχετικές διατάξεις,
αποφασίζει τα εξής:
Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (βλ. τα υπ’ αριθμ.620783,1256716/21-11-2003 Σειρά Α΄ ειδικά έντυπα παραβόλου).
Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, η οποία νομίμως εισάγεται στο Δικαστήριο τούτο προς εκδίκαση, μετά την 284/2008 παραπεμπτική απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Συμβούλιο, (άρθρο 34 Α΄ του π.δ. 18/1989 – ΦΕΚ Α΄ 8), η αιτούσα, υποψήφια για την πλήρωση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις ειδικότητες «Ενσύρματες ή και Ασύρματες Τηλεπικοινωνιακές Τεχνολογίες» και «Διαχείριση και Εποπτεία Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων», βάσει της 2/2003 Προκήρυξης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) -ΦΕΚ 44/3-4-2003 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π., ζητεί – κατ’ ορθή εκτίμηση – την ακύρωση του τελικού πίνακα προσληπτέων της πιο πάνω Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για τις εν λόγω ειδικότητες (ΦΕΚ 182/25.9..2003) τ. παράρτημα στον οποίο δεν περιλαμβάνεται η ίδια. Ο πίνακας αυτός εκδόθηκε μετά την 2070/10.9.2003 απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), με την οποία απορρίφθηκε ένσταση της αιτούσας κατά του καταρτισθέντος πίνακα προσληπτέων και επικυρώθηκε ο πίνακας αυτός.
3. Επειδή, η κρινόμενη αίτηση η οποία κατατέθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στις 21-11-2003 (αρ. καταχ. 2676/21-11-2003) έχει ασκηθεί εμπροθέσμως, ήτοι εντός της 60κονθήμερης προθεσμίας από τη δημοσίευση του οικείου πίνακα προσληπτέων της Ε.Ε.Τ.Τ. (ΦΕΚ 182/25-9-2003 Τεύχος Παράρτημα), ενώ η αιτούσα έχει έννομο συμφέρον για την ακύρωση της προσβαλλομένης πράξεως, εφόσον έλαβε μέρος στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία και δεν επελέγη, αλλά κατετάγη πρώτη (1η ) και τέταρτη (4η ) επιλαχούσα στις ειδικότητες «Ενσύρματες ή και Ασύρματες Τηλεπικοινωνιακές Τεχνολογίες» και «Διαχείριση και Εποπτεία Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων», απορριπτομένων ως αβασίμων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
4.Επειδή, στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2687/2000 «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 273), ορίζεται ότι: «Για τη στελέχωση της Ε.Ε.Τ.Τ. συνιστώνται συνολικά 180 θέσεις συμπεριλαμβανομένων των ήδη υπηρετούντων, από τις οποίες οι 80 είναι θέσεις τακτικού προσωπικού, οι 99 είναι θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και 1 θέση Νομικού Συμβούλου. Για την κάλυψη των θέσεων του τακτικού προσωπικού γίνεται κατ` αρχήν πρόσληψη αυτού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους (δόκιμη υπηρεσία). Η σύμβαση αυτή μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου και το προσωπικό μονιμοποιείται μετά από απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία λαμβάνει υπόψη την ευδόκιμη ετήσια υπηρεσία του προσωπικού. Ως προσόντα πρόσληψης, για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 1943/1991 με επιστημονική εξειδίκευση στο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. προσλαμβάνεται με την ακόλουθη διαδικασία, χωρίς να εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 236/1994, όπως ισχύει κάθε φορά: α. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προκηρύσσει τις θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία. Με την ίδια προκήρυξη καθορίζονται και τα κριτήρια επιλογής αυτού, καθώς και η διαδικασία ασκήσεως ενστάσεων. β. Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συγκροτείται από την Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν συνέντευξης των υποψηφίων εισηγείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. για την επιλογή τους. Στη σύνθεση της Επιτροπής συμμετέχουν υποχρεωτικά ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρος, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., και ένας τουλάχιστον καθηγητής Α.Ε.Ι. Α` βαθμίδας. Τα μέλη της Επιτροπής αμείβονται για το έργο τους. γ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με αιτιολογημένη απόφασή της επιλέγει τους υποψηφίους, οι οποίοι διαθέτουν κατά την κρίση της ευρύτερη δυνατή εμπειρία και γνώση που απαιτείται για τη θέση για την οποία προορίζονται. δ. Οι πίνακες των επιλεγομένων με τα απαραίτητα στοιχεία αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. για επικύρωση. ε. Σε περίπτωση μη επικύρωσης (μερικής ή ολικής) των πινάκων εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα παραλαβής η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στην πρόσληψη των επιλεγέντων».
5.Επειδή, βάσει των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η 2/2003 Προκήρυξη της Ε.Ε.Τ.Τ., με την οποία προκηρύχθηκε η πλήρωση 23 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταξύ των οποίων, και μιας (1 ) θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Ενσύρματες ή και Ασύρματες Τηλεπικοινωνιακές Τεχνολογίες» και πέντε (5) θέσεων με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση και Εποπτεία Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων». Στις σελίδες 453 -456 της Προκήρυξης ορίζονται τα προσόντα πρόσληψης ως εξής: «ΙΙ . ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ. Οι υποψήφιοι πρέπει: 1…..7. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών – επιστημονικές εξειδικεύσεις.: α. Βασικός τίτλος: Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, όπως αναλυτικά ορίζεται κατά περίπτωση γνωστικού αντικειμένου, και β. Επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της απασχόλησης και ειδικότητας που αποδεικνύεται με: -διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής ή –μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή –αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μία τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της απασχόλησης και ειδικότητας. Σημείωση….8. Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας. Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους τίτλους που περιλαμβάνονται στο συνημμένο στην παρούσα υπό στοιχείο «Α» Παράρτημα. ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. 1.Για τη μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο τις Ενσύρματες ή και Ασύρματες Τηλεπικοινωνιακές Τεχνολογίες. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Είτε Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού ιδρύματος, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ και Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή άλλο ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας. Είτε Πτυχίο Πληροφορικής ή Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών – Πληροφορικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας με τα ανωτέρω. Προτιμούνται επί ίσοις όροις υποψήφιοι με εμπειρία ερευνητική ή και επαγγελματική σε αρχιτεκτονικές ή και τεχνολογίες ενσύρματων ή και ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων πρόσβασης ή και κορμού (ενδεικτικά xD-SL, HFC (A)PON, PSTN, ISDN Frame Relay, WDM, SDH, ATM, μικροκυματικά, δορυφορικά, LMDS,MMDS, 2G, 3G, TETRA κ.λ.π.). Έλεγχος και Διαχείριση δικτύων ή και Σηματοδοσίας…….9. Για τις πέντε (5) θέσεις με γνωστικό αντικείμενο τη Διαχείριση και Εποπτεία Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων. Συνδυασμός των διοικητικών και τεχνικών διαδικασιών που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται η ορθολογική λειτουργία των ραδιοεπικοινωνιών χωρίς να προκαλούνται επιβλαβείς παρεμβολές. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Είτε Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού ιδρύματος, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ και Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή άλλο ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας. Είτε Πτυχίο Φυσικού τμήματος της σχολής θετικών επιστημών Ελληνικού πανεπιστημίου ή πτυχίο Φυσικού ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μετ’ ενδεικτικού, και στις δύο περιπτώσεις Ραδιοηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικού αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικών σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο ενδεικτικό, αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Είτε πτυχίο Πληροφορικής ή Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών – Πληροφορικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας με τα ανωτέρω. Προτιμούνται επί ίσοις όροις υποψήφιοι με εμπειρία ερευνητική ή και επαγγελματική σε ραδιοεπικοινωνίες ή και κάτοχοι άδειας Λειτουργίας Ερασιτεχνικού Σταθμού Ασυρμάτου….». Περαιτέρω, στη σελίδα 458 της Προκήρυξης «VI. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ» ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: « Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται ως εξής: 1. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συγκροτείται με απόφαση της ΕΕΤΤ Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, στην σύνθεση της οποίας μετέχουν υποχρεωτικά ένα μέλος του Α.Σ.ΕΠ. ως Πρόεδρος, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. και ένας τουλάχιστον καθηγητής Α.Ε.Ι. Α΄ βαθμίδας. Με αιτιολογημένη απόφασή της η Επιτροπή κρίνει και καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας στους πίνακες κατάταξης με βάση τους τίτλους σπουδών, βασικούς και μεταπτυχιακούς, τη βαθμολογία των τίτλων αυτών, τη γνώση ξένων γλωσσών, την εμπειρία, τις επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το πόρισμα που αποκομίζει από την ατομική συνέντευξη, την οποία πραγματοποιεί με καθένα από αυτούς. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαίως είτε κατά στάδια κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων από αυτούς που δεν πληρούν τα κριτήρια των επομένων σταδίων. Η Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, με βάση τις αξιολογήσεις, συντάσσει τους ακόλουθους πίνακες:. α) Πίνακας κατάταξης. β) Πίνακας αποκλειομένων για τυπικούς λόγους. γ) Πίνακας αποκλειομένων λόγω ουσιαστικού κωλύματος. Στον πίνακα της παρ. α παρατίθενται τα στοιχεία τα οποία λήφθηκαν υπόψη για καθένα από τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Η Επιτροπή υποβάλλει τα Πρακτικά, τους Πίνακες α, β και γ της ανωτέρω παραγράφου καθώς και τα λοιπά στοιχεία στην Ε.Ε.Τ.Τ. 2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., επιλέγει με αιτιολογημένη απόφασή της μεταξύ των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης εκείνους οι οποίοι διαθέτουν κατά την κρίση της ευρύτερη δυνατή εμπειρία και γνώση που απαιτείται για τη θέση για την οποία προορίζονται. Η Ε.Ε.Τ.Τ. για τη λήψη της κατά τα ανωτέρω απόφασής της μπορεί να καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη αλλά κατά τη σειρά που έχουν στον πίνακα κατάταξης. Οι πίνακες Προσληπτέων και Αναπληρωματικών αναρτώνται στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Τ…..Κατά του πίνακα προσληπτέων και των λοιπών αναρτημένων πινάκων, επιτρέπεται ή άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της κατά τα άνω τελευταίας αναρτήσεώς τους. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της επιτροπής…. Η Ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει στις υποβληθείσες ενστάσεις εντός είκοσι (20) ημερών. Κατά την εκδίκασή τους δεν μετέχουν τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. που συμμετείχαν στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης καθώς και ο πίνακας προσληπτέων. Οι πίνακες, το πρακτικό ανάρτησης και όλα τα λοιπά στοιχεία αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. για επικύρωση. Μετά την επικύρωση του πίνακα προσληπτέων, η Ε.Ε.Τ.Τ. τον αποστέλλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως…..».
6.Επειδή, από τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2687/2000 συνάγεται ότι μ' αυτές ρυθμίζεται ειδικώς η διαδικασία προσλήψεως του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Ειδικότερα, για τη πρόσληψη σε θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού, ορίζονται ορισμένα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι και, περαιτέρω, επαφίεται στην ουσιαστική κρίση της Ε.Ε.Τ.Τ. , η επιλογή των καταλληλoτέρων προς άσκηση των καθηκόντων ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Οι διατάξεις όμως αυτές, επιβάλλουν να προκύπτει από το πρακτικό επιλογής, ότι η επιλογή των προσληπτέων υποψηφίων γίνεται επί τη βάσει νόμιμων κριτηρίων. Πρέπει, δηλαδή, ενόψει της απαιτήσεως των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2867/2000, για αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. περί της επιλογής των υποψηφίων οι οποίοι διαθέτουν κατά την κρίση της ευρύτερη δυνατή εμπειρία και γνώση που απαιτείται για τη θέση για την οποία προορίζονται, να εκτίθενται στο εν λόγω πρακτικό τα πραγματικά περιστατικά, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους, κατ’ εκτίμηση των περιστατικών αυτών, ήχθη η επιτροπή στην κρίση της, ώστε να καθίσταται εφικτός ο δικαστικός έλεγχος, δεδομένου ότι, ουσιαστική κρίση δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζεται στη Διοίκηση δικαίωμα αυθαίρετης επιλογής, αλλά παρέχεται σε αυτήν στάδιο διακριτικής ευχέρειας, υποκείμενης οπωσδήποτε στο δικαστικό έλεγχο (πρβλ. ΣτΕ 2607/1992, 3553/1991, 1990/1990). Κατά την έννοια αυτή, στην περίπτωση, περαιτέρω, κατά την οποία προβλέπεται η διαδικασία διενέργειας συνεντεύξεως των υποψηφίων κατά την τελική κρίση, πρέπει να συντάσσεται πρακτικό επιλογής, το οποίο να περιέχει, έστω και συνοπτικά, το περιεχόμενο της συνεντεύξεως. Έτσι, αφενός εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αμερόληπτης και αξιοκρατικής κρίσης και αφετέρου καθίσταται γνωστή στους υποψηφίους και ελέγξιμη από τον ακυρωτικό δικαστή -υπό την έννοια της εντός των ορίων της διακριτικής ευχέρειας δράσεως- η επιλογή της Διοικήσεως, ενόψει του κατά το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος δικαιώματος παροχής έννομης προστασίας και του άρθρου 95 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Συντάγματος, σε συνδυασμό και με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.702/1977, περί αναθέσεως της εκδικάσεως συγκεκριμένων ακυρωτικών διαφορών, όπως είναι και η προκείμενη, στα τριμελή διοικητικά εφετεία. (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 3052/2009, ΣτΕ 398/2007, 3117/2005, 3885/2002, 2659/2001, ΣτΕ πρακτικά επεξεργασίας π.δ/των 241/2006, 12/2006, 281/2005, 69/2005, 605/1992 κ.α.). Εξάλλου, η υποχρέωση της Διοίκησης να αιτιολογεί τις κατά την ενάσκηση της διακριτικής της ευχέρειας πράξεις επιλογής, προκύπτει και από τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και ειδικότερα της ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδρομίας κάθε έλληνα πολίτη στις δημόσιες θέσεις, κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας (άρθρο 4 παρ. 1 και 4 και άρθρο 5 παρ. 11), τις αρχές της διαφάνειας (άρθρο 103 παρ. 7) που, κατά την έννοιά τους, καταλαμβάνουν τόσο τη διαδικασία εισόδου στην υπηρεσία, όσο και τις εν γένει διαδικασίες εξέλιξης (προαγωγής ή ανάθεσης καθηκόντων) των δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ., καθώς και τις αρχές του κράτους δικαίου (άρθρο 25 παρ.1) στο οποίο απέβλεψε το Σύνταγμα, με το σύνολο των καθιερουμένων απ’ αυτό εγγυήσεων για τον πολίτη.
7.Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Η αιτούσα υπέβαλε την 180/12-5-2003 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πλήρωση, μιας εκ των θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, και ειδικότερα, κατά σειρά προτίμησης, μιας θέσης στο γνωστικό αντικείμενο «Ενσύρματες ή και Ασύρματες Τηλεπικοινωνιακές Τεχνολογίες» και μιας εκ των πέντε (5) προκηρυχθεισών θέσεων στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση και Εποπτεία του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων». Η Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε με την 283/69/16-5-2003 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., με το από 2-7-2003 πρακτικό προέβη στην αξιολόγηση των υποψηφίων που κλήθηκαν σε συνέντευξη, μεταξύ των οποίων ήταν και η αιτούσα, και με βάση την αξιολόγηση αυτή συνέταξε τους πίνακες κατάταξης, Α1 προσληπτέων και Α2 Αναπληρωματικών. Στους εν λόγω πίνακες κατάταξης, οι οποίοι είναι συνημμένοι στο πιο πάνω πρακτικό, αναγράφονται τα προσόντα των υποψηφίων προσληπτέων και αναπληρωματικών (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Εμπειρία 2ετής, Βασικός Τίτλος, Εμπειρία 4ετής, Δημοσίευση και Γνώση ξένης γλώσσας), με τη ένδειξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Στην ειδικότητα (1) Ενσύρματες ή και Ασύρματες Τηλεπικοινωνιακές Τεχνολογίες, η Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων πρότεινε να επιλεγεί προς πρόσληψη ο πρώτος (1ος) υποψήφιος κατά σειρά κατάταξης, ήτοι ο Κυριάκος Βλάχος του Γεωργίου, ο οποίος έχει «ΝΑΙ» σε όλα τα προαναφερόμενα προσόντα εκτός του μεταπτυχιακού τίτλου και να καταταγεί η αιτούσα, η οποία έχει «ΝΑΙ» σε όλα τα πιο πάνω προσόντα 1η επιλαχούσα. Στην ειδικότητα (9) Διαχείριση και Εποπτεία του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων, η πιο πάνω Επιτροπή πρότεινε να επιλεγούν οι υποψήφιοι Θεοφάνης Μανιάτης, Κωνσταντίνος Κεχριμπάρης, Ανδρέας – Αλβέρτος Αγγιούς, Μαλαματή Λούτα και Δημήτριος Φωτιάδης, εκ των οποίων, όπως σημειώνεται στον σχετικό πίνακα με ένδειξη «ΟΧΙ» ο πρώτος δεν έχει μεταπτυχιακό τίτλο, εμπειρία 2ετή μετά την απόκτησή του και τετραετή εμπειρία μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, ο δεύτερος δεν έχει 2ετή εμπειρία μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 4ετή εμπειρία μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και δημοσίευση, η τέταρτη δεν έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και ο πέμπτος δεν έχει μεταπτυχιακό τίτλο και αντίστοιχη διετή εμπειρία μετά την απόκτησή του και να καταταγεί η αιτούσα, η οποία, όπως σημειώνεται στον σχετικό πίνακα, έχει «ΝΑΙ» σε όλα τα αναγραφόμενα σ’ αυτόν προσόντα, 4η επιλαχούσα. Ειδικότερα, στη σελίδα 6 του πιο πάνω πρακτικού αναφέρονται τα εξής: «Ακολούθως, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, αφού έλαβε υπόψη τις αιτήσεις όλων των υποψηφίων που κλήθηκαν και προσήλθαν σε συνέντευξη, τα συνημμένα σε αυτές εν γένει δικαιολογητικά, που περιλαμβάνονται στον ατομικό φάκελό τους (τίτλους σπουδών, βασικούς και μεταπτυχιακούς, βεβαιώσεις εμπειρίας κλπ.), καθώς και εκείνα που προέκυψαν κατά την εμφάνισή τους ενώπιόν της, σε συνδυασμό προς το κρίσιμο γνωστικό αντικείμενο που περιγράφεται στη σχετική προκήρυξη (2/2003 ΦΕΚ 44/3-4-2003 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για όλες τις ειδικότητες, προχώρησε στην αξιολόγησή τους για κάθε ειδικότητα, για την οποία καθένας τους είχε θέσει υποψηφιότητα με την αίτησή του με βάση τους τίτλους σπουδών τους, βασικούς και μεταπτυχιακούς, τη βαθμολογία των τίτλων αυτών, τη γνώση ξένων γλωσσών, την εμπειρία και εξειδίκευση κατά γνωστικό αντικείμενο, όπως αυτή αξιώνεται και περιγράφεται από την προκήρυξη, τις επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες (συμμετοχές σε επιτροπές, συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ.) όπως και όπου προκύπτουν από το φάκελό τους, καθώς και το πόρισμα που απεκόμισε για κάθε έναν από αυτούς κατά την προφορική συνέντευξη, κατά την οποία έγινε διεξοδική συζήτηση με καθέναν από αυτούς χωριστά για την αξιολόγηση της προσωπικότητάς τους, την καθόλα συγκρότηση τους και ιδίως το χρόνο, το βάθος και την ποιότητα της εμπειρίας τους και την εξειδίκευσή τους στο γνωστικό αντικείμενο. Έκρινε δε ομόφωνα ότι η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που κρίνονται προσληπτέοι και εκείνοι που κρίνονται κατάλληλοι για τυχόν αναπλήρωση προσληπτέων που δεν αποδέχονται την πρόσληψη ή έχουν κώλυμα πρόσληψης είναι αυτή που απεικονίζεται στους δώδεκα Πίνακες κατάταξης, ένα για κάθε ειδικότητα, που συνέταξε με πρόταξη των υποψηφίων με τα περισσότερα προσόντα που προέκυψαν από το φάκελό τους και τη συνέντευξη». Με την 289 /107/14-7-2003 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. εγκρίθηκε η πιο πάνω πρόταση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Κατά της αποφάσεως αυτής η αιτούσα άσκησε την 16396/24-7-2003 ένστασή της, με την οποία ισχυρίστηκε ότι αναιτιολογήτως κατετάγη αναπληρωματική και δεν κρίθηκε προσληπτέα για τις παραπάνω θέσεις διότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα αναφερόμενα στην ένστασή της ουσιαστικά προσόντα της. Η ένσταση αυτή απορρίφθηκε με την 290/120/30-7-2003 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. με την αιτιολογία ότι: «ε. Καταρχάς, οι ισχυρισμοί της ενισταμένης περί αναιτιολογήτου της Απόφασης της Ολομελείας της Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ: 289/107/14-7-2003, αφορώσης την έγκριση της πρότασης της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την επιλογή του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού δεν ευσταθούν. Ναι μεν η αιτιολογία της Απόφασης αυτής της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι συνοπτική, ωστόσο είναι ειδική και πλήρης, διότι τόσο από το σώμα της Απόφασης όσο και από τα στοιχεία του φακέλου που ρητά αναφέρονται στην Απόφαση προκύπτουν όλα τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και παρατίθενται οι σχετικές διατάξεις επί των οποίων ερείδεται η εν λόγω Απόφαση κατά τρόπο που δεν αφήνονται κενά ή αμφιβολίες για την ορθότητα της κρίσης της Ε.Ε.Τ.Τ. Η Απόφαση αυτή της Ολομέλειας ρητά αναφέρεται στην πρόταση και τα Πρακτικά της Επιτροπής, αυτής ως εξής: «Εγκρίνει την αιτιολογημένη Πρόταση της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, στο σύνολό της, η οποία συνοδεύεται από τα Πρακτικά Συνεδριάσεων της καθώς και από όλους τους προβλεπόμενους από την προαναφερομένη Προκήρυξη Πίνακες Αξιολόγησης Υποψηφίων, οι οποίοι είναι οι εξής: α. Πίνακες Α΄ (Κατάταξη Υποψηφίων). β. Πίνακες Β (Αποκλειόμενοι Υποψήφιοι λόγω Ελλείψεως Τυπικών Προσόντων) γ. Πίνακες Γ (Αποκλειόμενοι Υποψήφιοι κατά το Στάδιο της Προεπιλογής). δ. Πίνακες Υποψηφίων που κλήθηκαν σε Συνέντευξη». στ. Η έρευνα του κατά πόσον τα προσαγόμενα από έναν υποψήφιο στοιχεία (λ.χ. πανεπιστημιακοί τίτλοι, σχετικές βεβαιώσεις προς απόδειξη της εμπειρίας κ.λ.π.) αποδεικνύουν ότι διαθέτει την αναγκαία εμπειρία και τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη θέσης συγκεκριμένης ειδικότητας αλλά και η άποψη της Επιτροπής που διαμορφώνεται κατά την κλήση ενός Υποψηφίου σε συνέντευξη ενέχουν ουσιαστική κρίση της Επιτροπής. ζ. Η ένσταση, στρεφόμενη κατά της ουσιαστικής εκτίμησης της Επιτροπής σχετικά με το κατά πόσον η κα Καλλιμάνη είχε την εμπειρία και τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, αφού, σύμφωνα με την Προκήρυξη (VI), η ένσταση επιτρέπεται μόνο για λόγους νομιμότητας. η. Τέλος, η Επιτροπή προέβη στην κατάταξη της ενισταμένης ως πρώτης και τέταρτης αναπληρωματικής κατά τα ανωτέρω, εκτιμώντας τα σχετικά στοιχεία του φακέλου της και την εντύπωση που αποκόμισε και από την συνέντευξη στην οποία την είχε καλέσει, η δε ουσιαστική κρίση της είναι, κατά τα ανωτέρω, ανέλεγκτη από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ στο πλαίσιο εξέτασης της Ένστασης». Ακολούθως, η αιτούσα κατά της αποφάσεως αυτής άσκησε ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., με την οποία προέβαλε ότι α) παρανόμως τέθηκε στον πίνακα των αναπληρωματικών, ως 1η και ως 4η αναπληρωματική στις ειδικότητες «Ενσύρματες και Ασύρματες ή Τηλεπικοινωνιακές Τεχνολογίες» και «Διαχείριση και Εποπτεία του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων».αντίστοιχα, παρότι είχε όλα τα ουσιαστικά προσόντα για την πρόσληψή της σε θέση των προαναφερθεισών ειδικοτήτων, όπως απαιτούσε η προκήρυξη και β) η απόφαση της Ολομελείας της Ε.Ε.Τ.Τ. Α.Π. 289/107/14-7-2003 είναι αναιτιολόγητη κατά παράβαση του ν. 2867/2000 (άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο γ΄). Η ένσταση αυτή απορρίφθηκε με την 2070/2003 απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π., με την αιτιολογία ότι: «Όπως προκύπτει από το οικείο Πρακτικό, για την κατάταξη της ενισταμένης στον πίνακα αναπληρωματικών και όχι στον πίνακα προσληπτέων κατά τα ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, εκτιμώντας τα σχετικά στοιχεία του φακέλου της και από τη συνέντευξη στην οποία κλήθηκε η υποψήφια. Οι λόγοι που προβάλλει στην ένστασή της καθόσον μεν στρέφονται κατά της ουσιαστικής εκτίμησης της Επιτροπής είναι απαράδεκτοι, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί ανωτέρω, ενώ καθόσον αφορούν την αιτιολογία της απόφασης είναι αβάσιμοι, δοθέντος ότι η αιτιολογία της απόφασης αυτής είναι μεν συνοπτική, ωστόσο είναι ειδική και πλήρης και τόσο από το περιεχόμενο της απόφασης όσο και από τα στοιχεία του φακέλου που ρητά αναφέρονται σ’ αυτή, προκύπτουν όλα τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και παρατίθενται οι σχετικές διατάξεις επί των οποίων ερείδεται η εν λόγω απόφαση». Με την ίδια απόφαση του Α.Σ.Ε.Π επικυρώθηκαν οι πίνακες επιλογής της Ε.Ε.Τ.Τ., και ακολούθως ο πίνακας προσληπτέων υποψηφίων για την πλήρωση των επιμάχων θέσεων, στους οποίους δεν συμπεριελήφθη η αιτούσα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 182/25-9-2003 Τεύχος Παράρτημα.
8.Επειδή, στο επίμαχο στο πρακτικό της οικείας Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων αυτή αναφέρεται ότι η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των υποψηφίων για κάθε ειδικότητα με βάση τους τίτλους σπουδών τους, βασικούς και μεταπτυχιακούς, τη βαθμολογία των τίτλων αυτών, τη γνώση ξένων γλωσσών, την εμπειρία και την εξειδίκευση κατά γνωστικό αντικείμενο, τις επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες (συμμετοχές σε επιτροπές, συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π.) όπως και όπου προκύπτουν από το φάκελό τους, καθώς και το πόρισμα που απεκόμισε για κάθε έναν από αυτούς κατά την προφορική συνέντευξη, κατά την οποία έγινε διεξοδική συζήτηση με καθέναν από αυτούς χωριστά για την αξιολόγηση της προσωπικότητάς τους, την καθόλα συγκρότησή τους και ιδίως το χρόνο, το βάθος και την ποιότητα της εμπειρίας του και την εξειδίκευσή τους στο γνωστικό αντικείμενο, χωρίς ωστόσο να γίνεται συγκριτική ουσιαστική αξιολόγηση των πραγματικών δεδομένων που προκύπτουν από τα προσόντα και τα κριτήρια αυτά, με την παράθεση των συγκεκριμένων στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη για ένα έκαστο των υποψηφίων που κλήθηκαν και προσήλθαν σε συνέντευξη σε σύγκριση με τους λοιπούς, εν αναφορά πάντοτε προς τα καθοριζόμενα από το νόμο κριτήρια για την πλήρωση των ενδίκων θέσεων. Εξάλλου, δεν παρατίθεται στο οικείο πρακτικό ούτε προκύπτει από το φάκελο, το ακριβές περιεχόμενο των ερωτήσεων, που έθεσαν τα μέλη της Επιτροπής στην αιτούσα και τους λοιπούς υποψηφίους στις επίμαχες ειδικότητες, ούτε προκύπτουν οι απαντήσεις τους, κατά την ατομική συνέντευξη του καθενός, αλλά απλώς γίνεται αόριστη και γενική αναφορά στο πόρισμα που απεκόμισε η Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για κάθε έναν από αυτούς κατά τη προφορική συνέντευξη, χωρίς να εξειδικεύονται τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τη διαμορφωθείσα γνώμη της Επιτροπής σχετικά με την προσωπικότητα και την εν γένει ικανότητα των υποψηφίων προς άσκηση των καθηκόντων των ενδίκων θέσεων. Η γενική επίκληση των στοιχείων διαφοροποίησης των υποψηφίων στις επίμαχες ειδικότητες και συνεκτίμησης όλων των προσόντων, που αναφέρονται με ένα «ΝΑΙ» ή ένα «ΟΧΙ» στους πίνακες κατάταξης, χωρίς την, κατά τα προαναφερόμενα, συγκριτική ουσιαστική αξιολόγηση των πραγματικών δεδομένων, δεν αναπληρώνει την αξιούμενη από το νόμο και την προκήρυξη αιτιολογία για την πρόκριση των επιλεγέντων για πρόσληψη υποψηφίων έναντι της αιτούσας. Με τα δεδομένα αυτά η περιεχόμενη στο ανωτέρω πρακτικό αιτιολογία είναι αόριστη και ανεπαρκής, η δε προσβαλλόμενη πράξη, η οποία ερείδεται επί του ως άνω ανεπαρκώς αιτιολογημένου πρακτικού είναι πλημμελής και ακυρωτέα, κατά το μέρος που δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτήν η αιτούσα, κατά το βασίμως προβαλλόμενο λόγο ακυρώσεως.
9.Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, κατά το ως άνω μέρος, και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προκειμένου να προβεί σε νέα κρίση, με τήρηση της κατά τα ανωτέρω νόμιμης διαδικασίας. Τέλος, πρέπει να αποδοθεί στην αιτούσα το παράβολο που καταβλήθηκε (άρθρο 36 παρ. 4 του Π.Δ. 18/1989, ΦΕΚ 8 Α΄) και να καταλογιστεί εις βάρος του ΑΣΕΠ και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων συμμέτρως η δικαστική δαπάνη της αιτούσας, ύψους 576 ευρώ (άρθρο 275 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. στ΄ ν. 702/1977 - Α΄ 268 – και άρθρο 50 του ν.3659/2008, ΦΕΚ 77 Α΄).
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
-Δέχεται την αίτηση ακυρώσεως.
-Ακυρώνει τον πίνακα προσληπτέων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για τις ειδικότητες «Ενσήμαρτες ή και Ασύρματες Τηλεπικοινωνιακές Τεχνολογικές» και «Διαχείριση και Εποπτεία Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 182/25 9.2003, τεύχος Παράρτημα), κατά το μέρος που δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν η αιτούσα.
-Αναπέμπει την υπόθεση στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, προς νέα νόμιμη κρίση, σύμφωνα με το αιτιολογικό.
-Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στην αιτούσα.
-Καταλογίζει εις βάρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ) συμμέτρως, τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, ύψους πεντακοσίων εβδομήντα έξι (576) ευρώ.
-Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 14 Ιανουαρίου
2010 και δημοσιεύθηκε στην ίδια πόλη σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, στις 26 Φεβρουαρίου 2010.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΜΜ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΣΑΠΑΚΙΔΟΥ ΧΑ