14.2.14

Αστική ευθύνη Ο.Τ.Α. – Αυτοτελής αγωγή για την επιδίκαση τόκων

Με την 16921/2013 απόφαση του Δ.Π.Α. (τμήμα 29ο Τριμελές) έγινε εν μέρει δεκτή αγωγή και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση της Ν.Α.Α.Α. (Πολεοδομία Αχαρνών), ήδη Περιφέρειας Αττικής, ως καθολικής διαδόχου αυτής, να καταβάλει στους γονείς και την αδελφή της θανούσης από κατάρρευση του κτιρίου της εταιρείας «ΡΙΚΟΜΕΞ», τους τόκους που αντιστοιχούν στα τελεσιδίκως επιδικασθέντα, με την 4103/2006 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ποσά. Τα τελευταία αφορούσαν σε χρηματική ικανοποίηση λόγω της ψυχικής οδύνης που οι ενάγοντες υπέστησαν, συνεπεία του επισυμβάντος την 7.9.1999 θανάτου της κόρης των δύο πρώτων και αδελφής της τρίτης από αυτούς.  
Απόρριψη ως αβάσιμης της ένστασης της Περιφέρειας Αττικής περί έλλειψης παθητικής νομιμοποίησής της, καθόσον, ήδη προ της έναρξης ισχύος του ν. 3852/2010, που μετέφερε τις αρμοδιότητες των πολεοδομικών υπηρεσιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων στους νεοσυσταθέντες δήμους, εκρίθη καθ ολοκληρίαν η αξίωση των εναγόντων προς καταβολή αποζημίωσης λόγω της επικαλούμενης αδικοπραξίας των οργάνων της Ν.Α.Α.Α., η  δε  ένδικη αξίωση προς καταβολή τόκων επί του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ως άνω κεφαλαίου είναι παρεπόμενη, εξαρτώμενη από το κεφάλαιο. Αποβολή του Δήμου Αχαρνών από τη δίκη ως μη νομιμοποιούμενου παθητικώς. Αναγνώριση οφειλής τόκων επί του τελεσιδίκως επιδικασθέντος κεφαλαίου από της επιδόσεως της ένδικης αγωγής και όχι από της επιδόσεως της αρχικής για την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, δοθέντος ότι στην αρχική αγωγή τους οι ενάγοντες δεν είχαν συμπεριλάβει αίτημα επιδίκασης τόκων και συνεπώς δεν γεννήθηκε με την κατάθεσή της επιδικία ως προς την παρεπόμενη αυτή αξίωση, ούτε άρχισε από της επιδόσεώς της τοκογονία. Η αξίωση προς καταβολή κάθε περιοδικής παροχής τόκων, αντιστοιχούντων στα τελεσιδίκως επιδικασθέντα με την 4103/2006 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ποσά, είναι αυτοτελής, υποκείμενη σε ιδία πενταετή παραγραφή, ανεξάρτητη από την παραγραφή της κυρίας αξίωσης. Απόρριψη ως αβάσιμης της ένστασης της Περιφέρειας Αττικής περί απόσβεσης της αξίωσης καταβολής τόκων λόγω άφεσης χρέους, διότι από το περιεχόμενο των υπεύθυνων δηλώσεων των εναγόντων προς τη Ν.Α.Α.Α. δεν μπορεί να συναχθεί σαφώς και ανενδοιάστως βούληση παραίτησης από την εν λόγω αξίωση.
 http://www.dprotodikeio-ath.gr