14.2.14

Αστική Ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. – Νοσοκομείου «Αρεταιείου»

Με τη 13431/2013 απόφαση του Δ.Π.Α. (τμήμα 29ο Τριμελές) έγινε εν μέρει δεκτή αγωγή και υποχρεώθηκε το εναγόμενο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  να καταβάλει στην κόρη των εναγομένων εύλογη χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που αυτή υπέστη,   ενόψει και του προκληθέντος σε αυτήν σωματικού πόνου, όταν κατά τη φροντίδα της ως νεογνό, μετά τη γέννησή της  που έλαβε χώρα  στο Αρεταίειο νοσοκομείο, υπέστη εγκαύματα α΄ και β΄ βαθμού σε αμφότερους τους γλουτούς και τη δεξιά κνήμη, λόγω έκθεσής της κατά τον καθαρισμό της σε θερμοκρασία ύδατος μη ανεκτή  για το σώμα του βρέφους - νεογνού, βλάβη η οποία κρίθηκε ότι  προκλήθηκε από παράνομες πράξεις και παραλείψεις   των βρεφοκόμων – οργάνων του εναγομένου, οι οποίες δεν επέδειξαν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τη  δέουσα προσοχή και επιμέλεια. 
Νομίμως η αγωγή στρέφεται κατά του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο αποτελεί αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. (αρ. 3 του ν. 1268/1992), καθώς το Αρεταίειο Νοσοκομείο αποτελεί πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στερούμενο ίδιας νομικής προσωπικότητας και υπαγόμενο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (αρ. 1, 2 και 5 του π. δ/τος 423/1991, Φ.Ε.Κ. Α΄ 154).  Οι ενάγοντες – γονείς δε δικαιούνται να λάβουν για τον εαυτό τους ατομικά την αιτούμενη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, καθόσον η χρηματική αυτή ικανοποίηση δύναται, κατά την έννοια του άρθρου 932 Α.Κ., να επιδικασθεί στον ίδιο τον παθόντα και όχι σε τρίτα πρόσωπα ακόμη και αν αυτά είναι μέλη της οικογένειάς του.  Δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή η ένδικη αξίωση, για την οποία έχει ασκηθεί η υπό κρίση αγωγή, δεδομένου ότι, προηγούμενη αγωγή, η οποία στρεφόταν κατά του Ελληνικού Δημοσίου και απορρίφθηκε ως απαράδεκτη λόγω ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως του τελευταίου, πρέπει να εκληφθεί ως αίτηση του άρθρου 51 παρ. β΄ του ν.δ/τος 496/1974 περί πληρωμής της απαίτησης, με την οποία διακόπηκε η παραγραφή της ένδικης αξίωσης των εναγόντων.  Και τούτο διότι, η αρχικώς ασκηθείσα αγωγή περιήλθε σε πλήρη γνώση του υποχρέου προς πληρωμή εναγομένου, το οποίο απέστειλε έγγραφες απόψεις στο Δικαστήριο.
 
 http://www.dprotodikeio-ath.gr