15.3.12

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Την 9η Μαρτίου 2012 ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI), με την βεβαίωση της Τραπέζης της Ελλάδος ως Διαχειριστή της Διαδικασίας ότι οι Ομολογιούχοι των Επιλέξιμων Τίτλων συνήνεσαν στις προταθείσες τροποποιήσεις των Επιλέξιμων Τίτλων σύμφωνα με τον Νόμο 4050/2012 «Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 36), την Πράξη υπ’ αριθμ. 5 του Υπουργικού Συμβουλίου της 24.2.2012 και τις σχετικές προσκλήσεις.

Εν συνεχεία, την 12.3.2012, ενεκρίθη από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου πρώτου του Ν. 4050/2012, η απόφαση των Ομολογιούχων να αποδεχθούν την τροποποίηση των Επιλέξιμων Τίτλων, όπως η απόφαση αυτή βεβαιώθηκε με την από 9.3.2012 Πράξη της Τραπέζης της Ελλάδος ως Διαχειριστή της Διαδικασίας, η δε σχετική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και άρχισε να ισχύει.
Ωστόσο, μέσω του Προγράμματος Ανταλλαγής Ομολόγων χιλιάδες ιδιώτες ομολογιούχοι υπέστησαν τεράστια οικονομική ζημία, καθώς υποχρεώθηκαν να αποδεχθούν «κούρεμα» (μείωση) της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου τους κατά 50% έως 53,5%. Χαρακτηριστική δε είναι η περίπτωση των απολυθέντων της πρώην Ολυμπιακής, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να λάβουν τα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου αντί της οφειλομένης αποζημιώσεως σε μετρητά.
Παρ’ όλα αυτά, ο Πρόεδρος του Eurogroup Ζαν Κλωντ Γιουνκέρ κατά την συνεδρίαση της 12.3.2012 ζήτησε και έλαβε την διαβεβαίωση του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών ότι δεν θα υπάρξει κάποιου είδους αποζημίωση, είτε άμεση, είτε έμμεση, προς τα φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα που κατέχουν Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Δεν μπορεί να δοθεί αποζημίωση στους Έλληνες κατόχους ομολόγων, γιατί θα έπρεπε να δοθεί αποζημίωση και σε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες πολίτες άλλων χωρών που κατέχουν ελληνικά ομόλογα», τονίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι τυχόν καταβολή αποζημιώσεως στους Έλληνες Ιδιώτες Ομολογιούχους θα παρεβίαζε την Αρχή της Ίσης Μεταχειρίσεως.
Ωστόσο, η απόφαση αυτή παραβιάζει κατάφωρα τις διατάξεις του άρθρου 17 § 1 του Συντάγματος, που συνιστά τον θεμελιώδη Νόμο του Κράτους, και του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τον δικαίωμα σεβασμού της περιουσίας. Ως εκ τούτου, και παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Οικονομικών, το Ελληνικό Δημόσιο είναι υποχρεωμένο να προβεί σε αποζημίωση των Ιδιωτών Ομολογιούχων, οι οποίοι έδειξαν εμπιστοσύνη στην φερεγγυότητα του Ελληνικού Κράτους και είτε επένδυσαν στα Ελληνικά ομόλογα, είτε υποχρεώθηκαν από το ίδιο το Δημόσιο σε αυτήν την κίνηση (π.χ. απολυθέντες της πρώην Ολυμπιακής).