15.3.12

ΜΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ


Με τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 εισήχθη το νέο μισθολόγιο των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. Με τις ίδιες διατάξεις και, πιο συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 30 § 1 του Ν. 4024/2011, καταργήθηκαν πληθώρα επιδομάτων, αμοιβών και αποζημιώσεων, που ελάμβαναν οι υπάλληλοι του Δημοσίου Τομέα, όπως π.χ. το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, πλην των επιδομάτων των άρθρων 20 § 2 του Ν. 2606/1998, 34 και 34α του Ν. 2682/1999, 9 § 22 του Ν. 2266/1994, 72 § 4 του Ν. 3528/2007, του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής και του ειδικού επιμισθίου που καταβάλλεται στους δημοσίους υπαλλήλους για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εξωτερικό.
Ως εκ τούτου, το ειδικό επιμίσθιο που καταβάλλεται στους εκπαιδευτικούς που είναι αποσπασμένοι στο εξωτερικό και το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, το οποίο καταβάλλεται π.χ. στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν στην αλλοδαπή (Διπλωμάτες, Ο.Ε.Υ.), διατηρούνται σε ισχύ με βάση και το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.