13.3.12

ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ


Στον νόμο για την «Δίκαιη Δίκη»  (Ν. 4055/2012), που ψηφίσθηκε την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012 και δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εμπεριέχεται η κατωτέρω διάταξη, με την οποία διευθετείται οριστικώς το ζήτημα που είχε ανακύψει σχετικώς με το δικαστικό ένσημο και τις αναγνωριστικές αγωγές. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 21 του Ν. 4055/2012, « 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 1544/1942 (Α’189) που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του Ν.3994/2011 (Α΄ 165) αντικαθίσταται ως εξής: 3. Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του ν.ΓΠΟΗ/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές που αφορούν τις διαφορές των άρθρων 663, 677, 681Α και 681 Β, καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρωση πλειστηριασμού.  2…».
Έτσι, με την νέα διάταξη εξαιρούνται του δικαστικού ενσήμου οι αναγνωριστικές αγωγές 1) σε υποθέσεις αποζημιώσεων τροχαίων ατυχημάτων, 2) σε διαφορές από αμοιβές για παροχή εργασίας, 3) σε υποθέσεις που αφορούν διατροφή και επιμέλεια τέκνων και 4) για την εξάλειψη υποθήκης και προσημειώσεις. Ως εκ τούτου, ο ιδιώτης διάδικος θα επιβαρύνεται με λιγότερα δικαστικά έξοδα στις δίκες που αφορούν αυτές τις υποθέσεις.