6.3.12

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΚΥΡΙΑΣ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΩΣ 31-12-2012


Με πρόσφατες αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί υποθέσεων αναστολής πλειστηριασμών (ενδεικτικά: 1816/20-2-2012, 7650/2011 κλπ.) αποσαφηνίστηκε πλήρως και εφαρμόστηκε επιτυχώς για οφειλέτες η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία (άρθρο 46 παρ. 2 Ν. 3986/2011), με την οποία ο πλειστηριασμός του ακινήτου του οφειλέτη που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό, αλλά και του μοναδικού ακινήτου του οφειλέτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία του, (αν ο οφειλέτης κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακίνητο και ο σύζυγός του δεν διαθέτει ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία), εφαρμόζεται ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥΣ (φυσικά πρόσωπα). Επίσης, αντίθετα απ' ό,τι συμβαίνει με τους άλλους οφειλέτες, για την προστασία αυτή ως προς την κύρια κατοικία του εμπόρου δεν απαιτείται να αποδειχθεί μόνιμη οικονομική αδυναμία του, ούτε απαιτείται να υποβληθεί αίτησή του για ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι με τις άνω δικαστικές αποφάσεις η αναστολή πλειστηριασμού περιορίζεται έως την 31-12-2012 που ισχύει η νόμιμη απαγόρευση.