20.2.12

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ - ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ


Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 1 του Ν. 298/1976, τα πτυχία των Σχολών Εργοδηγών χαρακτηρίστηκαν ως κατά πάντα ισότιμα και ισοδύναμα με αυτά των Δημόσιων Τεχνικών Σχολών Υπομηχανικών και, άρα, ως πτυχία Ανώτερης Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, υπό την προϋπόθεση ότι οι απόφοιτοι των εν λόγω Σχολών κατείχαν και απολυτήριο Γυμνασίου.

 
Εν τούτοις, με την υπ’ αριθμ. Γ2/4417/3.10.1986 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατ’ εφαρμογή του Ν.1566/1985, θεσπίσθηκε η εσφαλμένη εξομοίωση του πτυχίων Εργοδηγών με τα πτυχία των αποφοίτων Τεχνικών – Επαγγελματικών Λυκείων και, ως εκ τούτου, οι κάτοχοι πτυχίου Εργοδηγών εντάσσονταν στην Κατηγορία ΔΕ. Ωστόσο, ο νομοθέτης εσφαλμένως δεν έλαβε υπόψη όλα τα ως άνω αναφερθέντα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία τα πτυχία Ιδιωτικών και Δημοσίων «Μέσων» Τεχνικών Σχολών θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν ως ισότιμα και κατά πάντα ισοδύναμα με αυτά των αποφοίτων Ανώτερων Τεχνικών Σχολών. Κατά συνέπεια, το πτυχίο Εργοδηγών έπρεπε να χαρακτηριστεί ως ισότιμο με τα πτυχία αποφοίτων ΚΑΤΕΕ, βάσει των διατάξεων του Ν.576/1977, και μετά την εφαρμογή του Ν.1566/1985 ως ισότιμο με τα πτυχία αποφοίτων Τ.Ε.Ι., και άρα οι κάτοχοι αυτών των πτυχίων θα έπρεπε να ανήκουν στην Κατηγορία ΤΕ.
Προς άρση της εν λόγω ανισότητας, ο νομοθέτης θέσπισε τον Ν. 3345/2005, ο οποίος με το άρθρο 16 § 8 ορίζει ότι: «Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι οποίοι υπηρετούν σε τεχνικούς κλάδους της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών / Εργοδηγών, εντάσσονται βαθμολογικά σε προσωρινό κλάδο κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. και εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους της κατηγορίας αυτής. Η ανωτέρω ένταξη και εξομοίωση πραγματοποιείται, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου και πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών Εργοδηγών τουλάχιστον διετούς φοίτησης, δημόσιων ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων με αυτές ιδιωτικών, αντίστοιχων ειδικοτήτων, που καταργήθηκαν με το ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102 Α') και έχουν ήδη ενταχθεί μισθολογικά με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α').
Εν τούτοις, η Διοίκηση και παρά τις ως άνω διατάξεις εξακολούθησε να αντιμετωπίζει τους Εργοδηγούς ως ΔΕ, παρ’ όλο που είχαν μεταταγεί με την τελευταία από τις διατάξεις αυτές στην Κατηγορία ΤΕ0 - Εργοδηγών, καταβάλλοντας σ’ αυτήν την κατηγορία υπαλλήλων τις αποδοχές των υπαλλήλων της Κατηγορίας ΔΕ, κατά τι αυξημένες.
Το σφάλμα αυτό διορθώθηκε με την θέσπιση του Ν. 4024/2011 και, πιο συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 28 §§ 1 και 4, σύμφωνα με τις οποίες «1. Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, 4.Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών προσόντων που κατέχουν, κατατάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας που ανήκουν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με προσθήκη πλασματικού χρόνου για την τελική κατάταξη τους, τρία (3) έτη».
Κατόπιν των ανωτέρω, οι Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού προβαίνουν στην έκδοση σχετικών Διαπιστωτικών Πράξεων, σύμφωνα με τις οποίες οι υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ0 – Εργοδηγών κατατάσσονται στην Κατηγορία ΤΕ – Εργοδηγών, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν εφ’ εξής το βασικό μισθό της Κατηγορίας ΤΕ, πλέον των επιδομάτων των άρθρων 15, 17, 18, 19 και 30 του Ν. 4024/2011. Τούτο έχει ως συνέπεια να αυξάνονται σημαντικά οι συνολικές αποδοχές τους.